Anda di halaman 1dari 77

PENGURUSAN

PANITIA MATA PELAJARAN


Latar Belakang
 Pengurusan panitia adalah teras kepada Pengurusan

Kurikulum di sekolah. Justeru, Panduan Piawaian Pengurusan


Panitia dapat membantu meningkatkan keberkesanan peranan
panitia seterusnya kecemerlangan kurikulum.
Objektif
1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang

tugas panitia.

2. Meningkatkan kemahiran guru-guru dalam menguruskan

fail-fail panitia.

3. Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan

program/aktiviti/panitia.

4. Menguruskan panitia mata pelajaran secara sistematik dan

berkesan.
Struktur Dan Organisasi
1. Pengtua/ Guru Besar
2. Penolong Kanan
Penasihat
3. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
4. Penyelia Petang

Penyelaras Guru Kanan (sekolah menengah sjh)

Ketua panitia
dilantik oleh pengetua/ GB berdasarkan:
Pengerusi • Kekananan
• Kepakaran
• Pengalaman
Struktur Dan Organisasi
Penolong Pengerusi Penolong Ketua Panitia

Dilantik dalam mesyuarat panitia kali


Setiausaha
pertama atau oleh ketua panitia

Penyelaras Dilantik dalam mesyuarat panitia kali


Tingakatan/ Tahap pertama atau oleh ketua panitia

Ahli Guru mata pelajaran


Peranan Panitia Mata Pelajaran
1. Sukatan dan huraian sukatan pelajaran
 Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran
yang terbaru dan kemas kini

2. Rancangan pelajaran
 Menyediakan rancangan pelajaran selaras dengan
semua tahun
Peranan Panitia Mata Pelajaran
3. Buku teks
 Memilih dan mencadangkan buku teks kepada pihak
jawatankuasa kurikulum.

4. Buku rujukan
 Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan
untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat
sumber sekolah.
Peranan Panitia Mata Pelajaran
5. Mesyuarat panitia
 Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran berkala
seperti yang ditetapkan oleh jawatankuasa kurikulum.

6. Program akademik
 Merancang dan melaksanakan program akademik
untuk meningkatkan prestasi pelajar.
Peranan Panitia Mata Pelajaran
7. Peperiksaan dan penilaian
 Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan,
,menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun
strategi mengatasi kelemahan murid.

8. Perkembangan staf
 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia
mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P&P.
Peranan Panitia Mata Pelajaran
9. Alat bantu mengajar
 Menyedia dan memperoleh alat bantu mengajar untuk
keberkesanan proses P&P.

10. Peningkatan 3M
 Merancang program khas untuk murid bermasalah
3M.
Peranan Panitia Mata Pelajaran
11. Bilik khas
 Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan
dipatuhi.
 Bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P&P

12. Kewangan
 Menyediakan anggaran perbelanjaan berdasarkan
peruntukan kewangan.
 Menguruskan perolehan mengikut tatacara kewangan.
Peranan Panitia Mata Pelajaran
11. Buku stok
 Menguruskan dan menyemak buku stok.
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
1. Pengurusan

 Ahli jawatankuasa kurikulum sekolah

 Menguruskan fail panitia

 Membantu pentadbir menjalankan pencerapan guru dan hasil

kerja murid
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
1. Pengurusan

 Merujuk masalah panitia kepada pentadbir

 Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada jawatkuasa

jadual waktu
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
2. Penilaian Dan Peperiksaan

Menyelaras dan meyemak penyediaan soalan dan skema

markah

Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan dalaman

dan awam
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
2. Penilaian Dan Peperiksaan

Menyelaraskan penyediaan head count (TOV, sasaran, dan

pencapaian peperiksaan mata pelajaran.


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
3. Pembelajaran dan Pengajaran

Merancang dan menyelaraskan strategi program peningkatan

prestasi.

Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P&P.


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
4. Alat Bantu Mengajar

Mengadakan projek menyediakan ABM

Menyenaraikan alat bantu mengajar


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
5. Kemajuan Staf

Merancang dan mengendalikan kemajuan staf untuk

menambahkan pengetahuan dan kemahiran ahli


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
6. Persatuan Akademik

Bekerjasama dengan persatuan akademik untuk merancang

aktiviti persatuan yang berkaitan dengan kurikulum.


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
7. Kewangan

Mengkaji keperluan dan menyediakan anggaran perbelanjaan

tahunan.

Mengurus perolehan mengikut tatacara kewanagan.

Menguruskan stok
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
8. Bilik Khas

Menyediakan jadual penggunaan

Menyediakan peraturan keselamatan pelajar dan peralatan

Memastikan bilik dalam keadaan kondusif untuk P&P


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Ketua Panitia
9. Lain-lain

Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok/zon/daerah

Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan

kurikulum

Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Penolong Ketua Panitia


1. Membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugas
ketua panitia bagi sesi petang.
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Setiausaha
1. Menyediakan:

 Notis mesyuarat dan mengedarkannya

 Tempat mesyuarat

 Peralatan yang diperlukan

 Agenda mesyuarat (setelah dirujuk kepada Ketua

Panitia
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Setiausaha
2. Mencatat, menyediakan dan mengedarkan minit
mesyuarat

3. Mendapat dan merumuskan maklumat status


pelaksanaan keputusan mesyuarat
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Setiausaha
4. Mengendalikan surat menyurat.

5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh


ketua panita.
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Penyelaras Mata Pelajaran


1. Membantu ketua panitia merancang dan
menyusunkan program untuk tingkatan/
tahun.
2. Menyediakan laporan analisis keputusan
peperiksaan mata elajaran untuk tingkatan/
tahun
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Guru Mata Pelajaran


1. Menjadi ahli panitia pelajaran.
2. Menyediakan rancanngan harian berdasarkan
pekeliling ikthisas bil. 3/1999.
3. Memberikan gerak kerja bertulis kepada murid.
4. Menyediakan soalan dan skema pemarkahan untuk
ujian dan peperiksaan.
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Guru Mata Pelajaran


5. Menyemak nota, latihan dan kertas jawapan ujian
dan peperiksaan.
6. Peka dengan perkembangan sukatan pelajaran dan
kaedah pengajaran.
7. Sentiasa berinsiatif untuk meningkatkan kemajuan
akademik.
8. Mendidik pelajar ke arah sahsiah yang baik.
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA
PANITIA

Guru Mata Pelajaran


9. Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM, JPN,
PPD, dan sekolah.
10. Bekejasama dengan panitia dalam merancang,
menyusun dan melaksanakan program panitia,
sekolah, PPD, JPN, dan KPM.
11. Tugas-tugas lain yang berkaitan.
FAIL PANITIA
 Tiga jenis:
1. Fail utama
2. Fail sokongan
3. Fail arkib
FAIL PANITIA
Fail Utama
1. Bentuk fail
 Jenis ‘fail arch’ yang bersaiz tebalnya 7sm (4 inci)
 Ada subtajuk (pembahagian tajuk) yang berdasarkan isi
kandungan fail.
 Format kulit luar dan subtajuk boleh diselaraskan
untuk semua panitia.
 Warna pengenalan fail boleh ditetapkan oleh
jawatankuasa kurikulum.
FAIL PANITIA
Fail Utama
2. Kandungan fail
 Takwim panitia mata pelajaran

3. Struktur organisasi

4. Biodata dan rumusan maklumat guru


FAIL PANITIA
Fail Utama
5. Jadual
 Jadual peribadi guru
 Jadual penggunaan pusat sumber
 Jadual penggunaan bilik khas(makmal, bengkel dan lain-
lain)
 Jadual amali solat
FAIL PANITIA
Fail Utama
6. Minit mesyuarat
 Kurikulum
 Panitia
 Laporan perjumpaan kecil

7. Head count
 Head count mata pelajaran
FAIL PANITIA
Fail Utama
8. Program peningkatan akademik
 Program teras (induk)
 Program elektif
 Kertas kerja program
 Laporan penilaian program
FAIL PANITIA
Fail Utama
9. Peperiksaan awam
 Takwim peperiksaan
 Laporan analisis keputusan mata pelajaran (UPSR, PT3,
SPM, STPM)
 Maklumat kerja kursus
FAIL PANITIA
Fail Utama
10. Peperiksaan dalaman
 Takwim peperiksaan dalaman
 Jadual penyediaan soalan
 Jadual penentuan ujian (JPU)
 Laporan analisis keputusan peperiksaan
 Format soalan dan skema jawapan
FAIL PANITIA
Fail Utama
11. Senarai buku teks, buku rujukan dan alat bantu mengajar
(disediakan dalam borang yang berasingan)

12. Jadual pencerapan


 Hasil kerja murid
 Pencerapan guru (klinikal)
FAIL PANITIA
Fail Utama
13. Kemajuan staf ( Anjuran panitia, PPD, JPN dan KPM):
 Jadual kursus
 Laporan kursus
 Bahan edaran

14. Persatuan akademik


 Program aktiviti persatuan
FAIL PANITIA
Fail Utama
15. Anggaran perbelanjaan

16. Jawatankuasa panitia kelompok/zon/daerah


 Minit mesyuarat
 Bahan edaran

17. Pemantauan sukatan pelajaran


FAIL PANITIA
Fail Utama
18. Pekeliling
 Sekolah
 Pejabat pendidikan daerah
 Jabatan pendidikan negeri
 Lembaga peperiksaan
 Majlis peperiksaan malaysia
 Jemaah nazir
 Kementerian Pendidikan Malaysia
FAIL PANITIA
Fail Utama
19. Pelbagai
 Penyelidikan dan pembangunan (R&D)
 Lain-lain
FAIL PANITIA
Fail Sokongan
1. Sukatan pelajaran dan huraian
2. Rancangan pelajaran
3. Soalan dan skema jawapan
4. Lain-lain yang berkaitan
FAIL PANITIA
Fail Arkib
1. Bahan-bahan tahun kebelakangan yang tidak perlu ada
dalam fail semasa. Contoh:
 Jadual waktu
 Program akademik
 Rumusan biodata guru
 Pencerapan gerak kerja bertulis
 Laporan perkembangan staf
 Anggaran perbelanjaan

**hanya bahan 5 tahun kebelakang


FAIL PANITIA
Lokasi Fail
1. Fail utama dan fail poket di bilik pengetua, penolong
kanan
2. Fail arkib ditempatkan di stor
FAIL PANITIA
Penyemakan Fail
1. Dilakukan oleh penolong kanan/ guru kanan
FAIL PANITIA
Pergerakan Fail
1. Fail boleh dikeluarkan dari lokasinya dengan mendapat
kebenaran pengetua/ penolong kanan
MESYUARAT PANITIA
Bilangan Mesyuarat
Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
MESYUARAT PANITIA
Masa Dan Agenda
1. Mesyuarat Kali Pertama
 Disember (selepas mesyuarat guru kali pertama)
MESYUARAT PANITIA
Masa Dan Agenda
1. Mesyuarat Kali Pertama
 Cadangan agenda ‘House Keeping’:
a) Dasar kurikulum
b) Rancangan pelajaran
c) Buku persediaan mengajar
d) Prosedur pembelian panitia dan pengurusan stok
e) Pencerapan hasil kerja murid (menentukan jenis latihan
dan bilangan)
f) Peperiksaan (penyediaan soalan dan skema)
g) Kaedah P&P
h) Lain-lain
MESYUARAT PANITIA
Masa Dan Agenda
2. Mesyuarat Kali Kedua (Januari)
 Cadangan agenda:
a) Analisis keputusan PMR/UPSR
b) Head Count
c) Merancang program panitia
MESYUARAT PANITIA
Masa Dan Agenda
3. Mesyuarat Kali Ketiga (selepas peperiksaan
pertengahan tahun)
 Cadangan agenda:
a) Analisis peperiksaan pertengahan tahun
b) Menyemak pelaksanaan program (menilai kekuatan
dan kekurangan)
c) Tindakan susulan ke atas program yang dijalankan
d) Laporan perjumpaan kecil. (jika ada)
MESYUARAT PANITIA
Masa Dan Agenda
4. Mesyuarat Kali Keempat (akhir tahun,
Oktober/November)
 Cadangan agenda:
a) Kajian semula semua program dan projek
b) Perancangan tahun berikutnya:
 Cadangan agihan jadual waktu
 Anggaran perbelanjaan
MESYUARAT PANITIA
Notis Mesyuarat
1. Diserahkan kepada semua ahli selewat-lewatnya 2 hari
sebelum mesyuarat dijalankan.
2. Format notis mesyuarat:
 Tarikh
 Masa
 Tempat
 agenda
MESYUARAT PANITIA
Pengendalian Mesyuarat
1. Mesyuarat dipengerusikan oleh ketua panitia.
2. Mesyuarat dihadiri oleh guru besar/ wakil (penolong
kanan/ guru kanan mata pelajaran)
MESYUARAT PANITIA
Pengendalian Mesyuarat
3. Kehadiran
 Dicatatkan dalam buku kehadiran.
 Butiran dalam buku kehadiran:
a) Tajuk
b) Tarikh
c) Masa
d) Tempat
e) Bilangan
f) Nama guru
g) Catatan
h) Rumusan (jumlah hari dan tidak hadir, dan nama ahli tidak
hadir)
MESYUARAT PANITIA
Agenda Mesyuarat
1. Ucapan pengerusi
2. Ucapan pengetua/ guru besar/ wakil
3. Membentang dan megesahkan minit mesyuarat
4. Perkara membangkit
5. Perkara yang dibincangkan
6. Hal-hal lain
7. Ucapan penangguhan
MESYUARAT PANITIA
Minit MesyuaraT
1. Dicatatkan oleh setiausaha
2. Format minit mesyuarat
3. Ditandatangani oleh setiausaha
4. Disahkan oleh pengerusi
5. Diedarkan kepada pengetua/ guru besar/ penolong kanan/
guru kanan dan ahli panitia selewat-lewatnya seminggu
selepas mesyuarat dijalankan.
6. Draf minit mesyuarat dilihat oleh penasihat.
MESYUARAT PANITIA
Rumusan Maklumat Balas Status Pelaksanaan
Kepetusan Mesyuarat
1. Mengedarkan borang status maklum balas pelaksanaan
keputusan mesyuarat bersama dengan minit mesyuarat.
2. Mendapatkan maklumat balas tersebut sebelum mesyuarat
akan datang.
3. Menyediakan rumusan untuk diedarkan dalam mesyuarat.
MESYUARAT PANITIA
Perjumpaan Kecil
1. Diadakan jika perlu.
2. Bertujuan merancang dan melaksanakan aktiviti yang
melibatkan kumpulan murid dan guru tertentu sahaja.
(Contoh: Analisis dan laporan keputusan peperiksaan
awam)
3. Hasil perjumpaan dilaporkan dalam mesyuarat panitia.
HEAD COUNT MATA PELAJARAN
Pengurusan Headcount Melibatkan:
1. Penolong kanan
2. Guru kanan mata pelajaran
3. Ketua panitia
4. Penyelaras tingkatan
5. Guru kelas
6. Guru mata pelajaran
HEAD COUNT MATA PELAJARAN
TOV (Take Off Value)
1. Berasaskan keputusan peperiksaan akhir tahun bagi
tingkatan/ tahun sebelumnya.
HEAD COUNT MATA PELAJARAN
Sasaran Pencapaian
1. Sasaran pencapaian dibuat berdasarkan kepada:
 Nilai TOV
 Analisis keputusan peperiksaan awam
HEAD COUNT MATA PELAJARAN
Sasaran Mata Pelajaran
1. Kualiti
2. Kuantiti
HEAD COUNT MATA PELAJARAN
Sasaran Pencapaian Setiap Murid Dikelaskan
Mengikut:
1. Cemerlang
2. Potensi cemerlang
3. Lulus
4. Potensi lulus
5. Kritikal
HEAD COUNT MATA PELAJARAN
Merekod Maklumat Headcount
1. Guru mata pelajaran menentukanTOV dan sasaran setiap
pelajar dan merekodkan dalam buku persediaan mengajar.
(di bahagian senarai markah)
2. Guru mata pelajaran menyerahkan borang “ analisis head
count mata pelajaran” kepada ketua panitia.
3. Guru mata pelajaran menyerahkan senarai nama
berdasarkan kumpulan sasaran kepada ketua panitia.
HEAD COUNT MATA PELAJARAN
Merekod Maklumat Headcount
4. Ketua panitia membuat rumusan dan analisis keseluruhan
bagi setiap tingkatan.
5. Rumusan analisis keseluruhan mata pelajaran diselaraskan
dengan Head Count keseluruhan.
6. Ketua panitia menyerahkan rumusan keseluruhan kepada
penyelaras Head Count / Penolong Kanan.
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Jenis program
1. Program teras (Induk)
 Program teras ditentukan oleh jawatankuasa kurikulum
sekolah, iaitu terdiri daripada program utama, dan
program sampingan atau sokongan.
 Program utama :
 latih tubi terancang,
 gerak gempur terancang
 Program sampingan dan sokongan:
 Sampingan: kuiz
 Sokongan: projek nilam
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Jenis program
2. Program elektif
 Program yang dirancang oleh panitia yang terdiri
daripada:
 Program utama
 Program sokongan / sampingan
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Rumusan program
1. Ketua panitia merumuskan semua program teras dan
elektif dengan mengisi borang program peningkatan
akademik.
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Kertas kerja program
1. Ketua panitia menyediakan kertas kerja semua program
elektif
2. Format kertas kerja adalah seperti berikut:
• Nama sekolah
• Nama panitia
• Tajuk
• Pendahuluan / latar belakang
• Matlamat
• Objektif
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Kertas kerja program
2. Format kertas kerja adalah seperti berikut:
• Rasional
• Jawatankuasa
• Penasihat
• Pengerusi
• Pengurus projek
• Setiausaha
• Ahli jawatankuasa
• Kumpulan sasaran
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Kertas kerja program
2. Format kertas kerja adalah seperti berikut:
• Strategi
• Keterangan projek
• Jadual pelaksanaan
• Bahan / sumber
• Kewangan
• Intrumen penilaian
• Penutup
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Laporan program
1. Panitia dokehendaki menyediakan laporan bagi semua projek
yang dijalankan.
2. Laporan hendaklah mengandungi:
 Tajuk
 Tarikh pelaksanaan
 Tempat pelaksanaan
 Kumpulan sasaran
 Cabaran / masalah
 Cadangan / penyelesaian
 Penutup
 Lampiran (bahan yang diedarkan)
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
Penyediaan kertas kerj a dan laporan
1. Menggunakan komputer dan mematuhi peraturan berikut:
 Jenis huruf (font) : times new roman
 Saiz huruf : 11
 Jarak baris :1 baris
 Saiz kertas: A4

Beri Nilai