Anda di halaman 1dari 12

PERKEMBANGAN

DASAR PENDIDIKAN
SWASTA.
Pendidikan Di Malaysia
(MRB 2013)
OLEH ;
SHALMISYAM SHAHUDDIN
(781024115342)

AMRAN BIN TALIB@TALIB


(720701035421)
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SWASTA

5.1 Konsep Pendidikan Swasta Pada ketika itu


banyak sekolah
 Pendidikan swasta pondok didirikan
adalah pendidikan  Penubuhan, pengurusan
untuk mengajar
yang disediakan dan pengoperasian
pelajar-pelajar
kepada pelajar oleh institusi pendidikan
sebagai
institusi pendidikan swasta adalah tertakluk
persediaan untuk
swasta. di bawah Akta
menyambung
Pendidikan 1996 dan
pelajaran di luar
peraturan-peraturan
negeri khususnya
yang dibuat di bawahnya
dalam bidang
 Institusi pendidikan agama.
swasta adalah
institusi bukan
bantuan Kerajaan dan  Pendidikan swasta telah
ia dibiayai wujud di Malaysia
sepenuhnya oleh semenjak tahun 1950an.
sektor swasta.

Bersambung……
 Pada awal 1970an,
perkembangan semasa peranan
dan fungsi sistem pendidikan Pada hari ini pendidikan swasta
telah mewujudkan sekolah di Malaysia telah berkembang
swasta bagi menampung pelajar- dengan begitu pesat dengan
pelajar untuk meneruskan penubuhan lebih banyak institusi
pelajaran di peringkat menengah pendidikan tinggi swasta (IPTS)
dan IPS.
5.2 PERINGKAT PENDIDIKAN SWASTA
Tadika swasta yang mengikuti
Kurikulum Kebangsaan
Prasekolah Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Sekolah rendah dan menengah swasta
yang mengikuti Kurikulum
Kebangsaan dan penilaian yang
dicadangkan
Sekolah rendah dan menengah agama swasta
yang mengikuti Kurikulum Kebangsaan
Sekolah persendirian Cina yang mengikuti garis
panduan Kementerian Pelajaran
Sekolah Ekspatriat
Sekolah Antarabangsa
Pusat tuisyen yang menyediakan bantuan pelajaran kepada para
pelajar mengikut Kurikulum Kebangsaan
Pusat bahasa, pusat latihan komputer, pusat kemahiran/ perdagangan,
sekolah gaya pos dan lain-lain
5.3 AKTA PENDIDIKAN
ASPEK AKTA PENDIDIKAN 1996 AKTA PENDIDIKAN 1961
Landasan Berdasarkan falsafah Falsafah tidak tertulis dan
pendidikan Kebangsaan tidak jelas. Ia bertujuan
dan hasrat wawasan 2020. untuk menyatukan kaum
seperti dasar pelajaran
kebangsaan mengikut
penyata Razak yang
menjadi asas kepada akta
ini.
Sistem Pendidikan Meliputi semua tahap Merangkumi sekolah dan
Kebangsaan persekolahan dan jenis institusi pendidikan
sekolah kecuali sekolah kerajaan atau bantuan
ekspatriat. kerajaan sahaja.
Bahasa Penghantar Bahasa kebangsaan kecuali Bahasa kebangsaan di SK
SJK atau sekolah yang dan SMK sahaja.
diberi pengecualian.
ASPEK AKTA PENDIDIKAN 1996 AKTA PENDIDIKAN 1961
Status Bahasa Bahasa kebangsaan subjek Bahasa kebangsaan wajib
Kebangsaan wajib di sekolah kerajaan dan
bantuan kerajaan.
Kurikulum Semua sekolah perlu Tiada peruntukkan.
Kebangsaan mengikut kurikulum
kebangsaan melaiankan
yang dikecualikan.
Bahasa Cina Dan Boleh diajar di SK dan SMK Boleh diajar jika ada
Bahasa Tamil dengan syarat ada permintaan daripada 15
permintaan daripada 15 orang atau lebih dari ibu
orang atau lebih dari ibu bapa dan jika didapati
bapa. munasabah dan praktik.

Bahasa Kaum Asli Boleh diajar jika ada Tiada peruntukkan.


permintaan daripada 15
orang atau lebih dari ibu
bapa dan jika didapati
munasabah dan praktik
ASPEK AKTA PENDIDIKAN 1996 AKTA PENDIDIKAN 1961
Peperiksaan Awam Wajib melainkan Tiada peruntukkan
dikecualikan dan mesti
mendapat kebenaran
daripada Lembaga
Peperiksaan.
Kategori Sekolah - Kerajaan - Bantuan penuh
- Bantuan Kerajaan - Swasta
- Swasta
Pra Sekolah Menteri pendidikan diberi Tiada peruntukkan
kuasa untuk merubah dan
menyenggara pusat pra
sekolah.
Kurikulum pra Wajib digunakan Tiada garis panduan wajib
sekolah digunakan
Pendidikan Rendah Tempoh 5-7 tahun Tempoh 6 tahun
 Kali terakhir pindaan
5.4 AKTA KOLEJ & adalah pada 1996 apabila
sebanyak 58 pindaan telah
UNIVERSITI dibuat selaras dengan fasa
pengkorporatan universiti
 Akta Universiti dan Kolej pada ketika ini.
Universiti 1971 (Akta 30)
adalah merupakan akta
utama yang menjadi asas  Setelah 12 tahun pindaan
penubuhan Institusi terakhir berkenaan,
Pengajian Tinggi Awam Parlimen telah meluluskan
Malaysia. untuk meminda sekali lagi
Akta Universiti dan Kolej
Universiti 1972 (Akta 30).
 Akta ini yang diwujudkan
pada tahun 1971 telahpun
dipinda 4 kali sepanjang
 Maka pada 8 Januari 2009,
kewujudannya.
Akta Universiti dan Kolej
Universiti (Pindaan) 2009
(Akta A1342) telahpun
diwartakan.

Bersambung……
 Berdasarkan kepada Akta
A1342 ini, Menteri
Pengajian Tinggi Malaysia i- Tadbir Urus Universiti yang
telah diberikan kuasa menyentuh mengenai fungsi
untuk menentukan tarikh dan kuasa Menteri, kuasa-
penguatkuasaan pindaan- kuasa universiti, pewujudan
pindaan berkenaan. Ketua Kampus Cawangan,
Komposisi dan kuasa
Lembaga Jawatankuasa
Pengurusan Universiti, Senat
 Secara ringkasnya pindaan dan lain-lain yang berkaitan.
kali ini membabitkan 2
bahagian utama dalam
pengurusan universiti
seperti berikut-

ii - Pengurusan kebajikan dan


tatatertib pelajar
 MQA (Malaysian Qualifications  Berperanan sebagai
Agency,) telah ditubuhkan pada 1 landasan sistem jaminan
November 2007 ekoran kualiti pengajian tinggi
penguatkuasaan Akta Agensi dan titik rujukan kriteria
Kelayakan Malaysia 2007 dan secara dan standard kelayakan
rasminya dilancarkan oleh YB Dato’ kebangsaan.
Mustapa Mohamed, Menteri Pengajian
Tinggi pada 2 November 2007

5.5 PERANAN MQA


(Kawalan Mutu
Pendidikan)

 MQA berperanan sebagai badan tunggal yang


menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan
akreditasi pendidikan tinggi negara.
 Melaksanakan MQF sebagai titik rujukan kelayakan Malaysia

 Membangunkan kriteria dan standard sebagai rujukan


kebangsaan bagi penganugerahan kelayakan dengan
kerjasama pelbagai pihak berkepentingan

 Menjamin kualiti institusi-institusi pengajian


tinggi dan program-program

 Memberi perakuan akreditasi kepada


program-program yang memenuhi
kriteria dan standard yang ditetapkan

 Memudah cara pengiktirafan dan


penyetaraan kelayakan

 Mengendalikan Daftar
FUNGSI MQA Kelayakan Malaysia
(Malaysian Qualifications
Register, MQR)