Anda di halaman 1dari 34

Falsafah Ekonomi Islam

 Tauhid Uluhiyyah
 Tauhid Rububiyyah
 Khalifah
 Tazkiyah
 Ukhuwwah
 Hari pembalasan

nk Pengenalan Ekonomi Islam 1


1) Uluhiyyah Dan 2) Rububiyyah
 Allah SWT Maha Esa – beribadat kepadaNya dan
mempercayai kekuasaanNya
 Menekankan konsep hubungan manusia dengan
Penciptanya, dan hubungan manusia dengan alam.
 Allah SWT adalah Rab iaitu Pentadbir alam, oleh itu
Dia sahaja yang berhak menentukan peraturan alam
ini.
 Manusia mesti akur kepada peraturan-peraturan
tersebut.
nk Pengenalan Ekonomi Islam 2
3. Khalifah
 Jawatan khalifah adalah umum
 Ia mempunyai dua tanggungjawab utama:
 a) Kepimpinan manusia
 b) Pembangunan alam
 Al-Quran, surah al-Fathir: 39

nk Pengenalan Ekonomi Islam 3


4. Tazkiyah
 Ia bermaksud penyucian dan pembinaan
manusia sebagai agen pembangunan yang
berjiwa dan bermatlamat Islam
 Ia merangkumi segala tindak tanduk manusia
 Al-Quran, surah al-A’la: 14
 Contoh tazkiyah: mengeluarkan zakat dan
menghapuskan riba

nk Pengenalan Ekonomi Islam 4


5. Ukhuwwah
 Semua manusia bersaudara
 Semua berusaha menghindarkan penindasan,
eksploitasi, ketidakadilan, dsb
 Semua berusaha dan rela berkorban ke arah
kemajuan bersama
 Al-Quran, surah al-Hujurat: 13

nk Pengenalan Ekonomi Islam 5


6. Hari Pembalasan
 Ia akan menjadikan segala tindak tanduk
manusia berada pada landasan yang dibenarkan
oleh hukum syarak
 Setiap tindak tanduk akan dianalisis dari aspek
kesan negatif atau positif di dunia mahupun di
akhirat

nk Pengenalan Ekonomi Islam 6


Prinsip Ekonomi Islam

 Prinsip ekonomi merupakan peraturan Ilahi


yang berkaitan dengan persoalan ekonomi
 Ia berkaitan dengan idea-idea umum
mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan
 Cara perlaksanaannya terpulang kepada
kebijaksanaan sarjana ekonomi

nk Pengenalan Ekonomi Islam 7


Prinsip Ekonomi Islam
 Kebebasan ekonomi yang terikat dengan nilai-nilai akhlak
 Konsep hak milik
 Keadilan sosial
 Campurtangan kerajaan

nk Pengenalan Ekonomi Islam 8


1. Kebebasan Ekonomi Berpanduan
 Salah satu daripada tanggungjawab khalifah ialah
memakmurkan bumi seperti melakukan aktiviti
ekonomi
 Aktiviti asas ekonomi seperti pengeluaran,
penggunaan, pengagihan dan pasaran adalah
dianggap sebagai satu ibadat dan jihad di jalan
Allah
 Oleh itu, manusia diberi kebebasan berekonomi
demi memperolehi manfaat ibadat dan jihad

nk Pengenalan Ekonomi Islam 9


1.Kebebasan Ekonomi Berpanduan
 Aktiviti tersebut dianggap sebagai ibadat dan jihad
kerana ia mesti dilaksanakan berdasarkan syariat
 Al-Quran,surah al-Jumu’ah:10
 Rasulullah SAW bersabda :”Sesungguhnya Allah
SWT mencintai orang mukmin yang bekerja.”
 Peraturan Ilahi ini menjadi panduan (bukannya
halangan) kepada manusia untuk mendapat kesan
yang positif dalam memakmurkan bumi
nk Pengenalan Ekonomi Islam 10
1.Kebebasan Ekonomi Berpanduan
 Dua aspek kebebasan:
1. 1. Kebebasan jiwa lahir dari keimanan –
masyarakat pengasih, bekerjasama, jujur dan
amanah
2. 2. Kebebasan dalam lingkungan undang-
undang dan peraturan – larangan eksplotasi,
rasuah riba dan penipuan
 Al-Quran, surah al-Baqarah: 229

nk Pengenalan Ekonomi Islam 11


1. Kebebasan Ekonomi Berpanduan
 Kesan:
1. Memupuk rasa tanggungjawab
2. Menghapuskan cara-cara untuk melakukan
kemudharatan
3. Menggalakkan individu bekerja keras
4. Menggalakkan pelaboran ke atas modal yang
dibekukan

nk Pengenalan Ekonomi Islam 12


2. Konsep Hakmilik

 Allah SWT mempunyai hakmilik mutlak ke


atas segala sesuatu
 Manusia diberi amanah untuk mengambil
manfaat sahaja
 Al-Quran, surah al-Maidah:18
 Al-Quran, surah al-Baqarah: 284

nk Pengenalan Ekonomi Islam 13


2. Konsep Hakmilik

 Terdapat dua jenis hakmilik yang


diamanahkan: hakmilik individu dan hakmilik
awam
 Tujuan pembahagian:
1. Untuk mengimbangi kuasa politik antara
individu dan awam
2. Untuk menghayati konsep syura antara pihak
swasta dan kerajaan

nk Pengenalan Ekonomi Islam 14


Hakmilik Individu
 Islam mengiktiraf hakmilik individu – setiap
orang akan mendapat balasan dari apa yang
diusahakan
 Setiap usaha mesti mengikut syariat Islam
 Harta peribadi hendaklah dikeluarkan zakat
dan disumbangkan ke jalan Allah
 Pengagihan harta peribadi hendaklah tidak
meluaskan jurang perbezaan dan
membahayakan masyarakat

nk Pengenalan Ekonomi Islam 15


Hakmilik Awam
 Ia bermaksud semua harta milik masyarakat
yang memberi faedah kepada warganegaranya
– harta yang mempunyai utiliti awam
 Rasulullah SAW bersabda: “Umat Islam
adalah pemilik bersama ke atas tiga benda
iaitu air, rumput dan api.”
 Contoh lain: tanah simpanan, tanah tidak
bertuan dan bahan galian yang terdapat dalam
sesebuah negara

nk Pengenalan Ekonomi Islam 16


3. Keadilan Sosial
 Keadilan mesti ditegakkan dalam semua aspek
kehidupan manusia supaya mereka terhindar
dari perbuatan yang melampaui batas
 Al-Quran, surah al-Hadid: 25
 Al-Quran, surah al-Nisa: 29
 Al-Quran, surah al-Isra’: 16, 26 & 27

nk Pengenalan Ekonomi Islam 17


4. Campurtangan Kerajaan
 Syariat membenarkan pemerintah campurtangan
dalam aktiviti ekonomi: al-Quran, surah al-Nisa: 59
 Aspek:
1. Merealisasikan nilai akhlak
2. Jaminan sosial
3. Pengagihan kekayaan yang adil
4. Hak dan peluang yang saksama
5. Mengawasi pasaran
6. Membasmi riba, monopoli, eksploitasi,dsb
7. Melaksanakan polisi kerja dan upah
nk Pengenalan Ekonomi Islam 18
Ciri-Cri Ekonomi Islam
 Ekonomi Rabbani
 Ekonomi Akhlakiah
 Ekonomi Insaniah
 Ekonomi Wasatiah

nk Pengenalan Ekonomi Islam 19


1. Ekonomi Rabbani
 Ekonomi yang bermatlamatkan Allah SWT dengan
mengikut peraturan yang telah disyariatkanNya
 Al-Quran(al-Mulk: 15)
 Kesannya:
 1. Perlaksanaan konsep khalifah
 2. Ekonomi adalah ibadat
 3. Ekonomi alat untuk mencapai kehidupan ukhrawi
 4. Ekonomi menuju kebajikan
 5. Ekonomi terkawal

nk Pengenalan Ekonomi Islam 20


2. Ekonomi Akhlakiah
 Bermaksud ekonomi berlandaskan nilai akhlak
 Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya aku
diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan
akhlak.”
 Menurut Jacque Ostorois: “ Islam merupakan
sistem hidup yang praktikal dan juga nilai akhlak
yang luhur dan mulia …”
 Nilai akhlak menghalang ekonomi
darimerosakkan lima aspek keperluan manusia
(agama, akal, maruah, nyawa dan harta)
nk Pengenalan Ekonomi Islam 21
3. Ekonomi Insaniah
 Ekonomi menyempurnakan kehidupan yang baik
untuk manusia supaya mereka mampu
menunaikan tanggungjawab
 Nilai insaniah:
 1. Menggalakkan persaudaraan, adil, kasih
sayang,bantu membantu dsb
 2. Membenteras permusuhan, penindasan, hasad
dengki, khianat dsb
 Al-Quran(al-Taubah: 71)
nk Pengenalan Ekonomi Islam 22
4. Ekonomi Wasatiah

 Bermaksud ekonomi sederhana dan seimbang:


 1. Dunia dan akhirat
 2. Rohani dan jasmani
 3. Material dan pahala
 Al-Quran (al-Baqarah: 143)
 Al-Quran (al-Qasas: 77)

nk Pengenalan Ekonomi Islam 23


Etika Ekonomi Islam
 Tauhid
 Adil
 Kebebasan kehendak
 Bertanggungjawab

nk Pengenalan Ekonomi Islam 24


1. Tauhid
 Kelakuan manusia dipengaruhi oleh sistem kepercayaan
dan ideologinya
 Kesan:
 1. Allah SWT sebagai tempat tumpuan hidup
 2. Mentaati perintah Allah SWT tanpa keraguan
 3. Berusaha melaksanakan al-amru bi al-ma’ruf dan
nahyu ‘an al-munkar
 4. Melaksanakan amanah dan tanggungjawab
 5. Yakin sistem Islam adalah terbaik
 6. Menyeru manusia kepada keunggulan Islam

nk Pengenalan Ekonomi Islam 25


2. Adil
 Bermaksud meletakkan sesuatu pada
tempatnya dan lawannya zalim
 Berekonomi menurut suruhan Allah SWT
adalah adil, cth. halal dan kebajikan
 Berekonomi dengan melanggar larangan Allah
SWT adalah zalim, cth. riba dan rasuah
 Al-Quran(Hud: 18)

nk Pengenalan Ekonomi Islam 26


3. Kebebasan Kehendak
 Manusia bebas melakukan apa sahaja tetapi
dalam lingkungan suruhan dan larangan Allah
SWT kerana manusia adalah hambaNya
 Kesan:
 1. Berusaha bersungguh-sungguh
 2. Mempelbagaikan sumber
 3. Mengoptimumkan sumber
 Al-Quran(al-Ahqaf: 19)
nk Pengenalan Ekonomi Islam 27
4. Bertanggungjawab
 Manusia bertanggungjawab ke atas segala
tindak-tanduknya
 Al-Quran(al-Hijr: 92 & 93)
 Kesan:
 1. Menunaikan amanah dengan baik
 2. Meningkatkan hasil kerja yang positif
 3. Meninggalkan hasil kerja yang negatif
 4. Memupuk akhlak mulia, cth. bekerjasama,
ihsan, bertolak ansur dsb
nk Pengenalan Ekonomi Islam 28
Objektif Ekonomi Islam
 Mencapai kesejahteraan ekonomi dan
keperluan hidup
 Pengagihan pendapatan dan kekayaan yang
adil dan saksama
 Persaudaraan
 Perkhidmatan dan kebajikan sosial
 Bebas dan tidak bergantung kepada orang lain

nk Pengenalan Ekonomi Islam 29


1. Keperluan Hidup Dan Kesejahteraan
Ekonomi
 Keperluan hidup:
 1. Wajib berusaha memenuhi keperluan hidup
 2. Berdosa meminta-minta
 3. Mampu mengeluarkan zakat
 Kesejahteraan ekonomi:
 1. Berusaha menguasai sumber
 2. Berusaha mempelbagaikan sumber
 3. Bersederhana 30
nk Pengenalan Ekonomi Islam
2. Pengagihan Pendapatan Dan Kekayaan

 Prinsip adil dan saksama : Q(al-Dzariyat: 19)


 Cara:
 1. Menyediakan peluang pekerjaan
 2. Menguatkuasakan perlaksanaan zakat
 3. Menguatkuasakan undang-undang harta dan
pemilikan
 4. Menggalakkan pemberian sunat
nk Pengenalan Ekonomi Islam 31
3. Persaudaraan
 Bersaudara- kepercayaan, perkahwinan,
pertalian darah dan keturunan Adam AS
 Al-Quran(al-Hujurat: 13) dan (al-Nahl: 90)
 Kesan:
 1. Mewujudkan persefahaman - bekerjasama,
bertolak ansur dsb
 2. Menghindarkan permusuhan - menindas,
menipu dsb
nk Pengenalan Ekonomi Islam 32
4. Perkhidmatan Dan Kebajikan Sosial
 Berbuat baik antara satu sama lain
 Al-Quran(al-Maidah: 2)
 Mengutamakan masyarakat berbanding
individu
 Kesan:
 1. Perpaduan
 2. Jurang perbezaan kecil
 3. Meningkatkan pembangunan negara
nk Pengenalan Ekonomi Islam 33
5. Tidak Bergantung Pada Orang Lain
 Tidak bergantung kepada musuh Islam
 Wajib membina kekuatan diri - mental/fizikal,
spiritual/materialdsb
 Al-Quran(al-Mumtahanah: 191)
 Kesan:
 1. Berusaha memajukan diri
 2. Menghapuskan kuasa monopoli musuh Islam
 3. Meningkatkan kerjasama antara Islam
nk Pengenalan Ekonomi Islam 34