Anda di halaman 1dari 115

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR ( SEMAKAN 2017 )


SAINS TAHUN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

Peneraju Pendidikan Negara


Kemas kini: 22.11.2017
KURIKULUM KEBANGSAAN

PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN


( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)

“… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan


kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,
nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,
rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan
nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI/PENYEBARAN DSKP KSSR SEMAKAN TAHUN
2
• TIADA Kursus Penyebaran DSKP KSSR Semakan Tahun 2 untuk tahun
2017 kecuali atas inisiatif JPN Johor & PPD.
• Semua MP KSSR Semakan Tahun 2 mengalami perubahan kandungan.
---> Sekolah boleh memuat turun DSKP MP KSSR Semakan Tahun 2
dan templat Pelaporan Pentaksiran Sekolah MP KSSR Semakan
Tahun 2 di Web Site rasmi BPK – http://bpk.moe.gov.my

( pihak BPK akan memuat naik DSKP dan templat Pelaporan PS MP KSSR Semakan Tahun 2 dari semasa ke
semasa sehingga Disember 2017 )
LATAR BELAKANG
PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH
• Kurikulum • KSSR
Standard (Semakan)
Sekolah
Rendah
• Kurikulum (KSSR) 2017
• KBSR
Bersepadu (Semakan)
Sekolah 2011
Rendah
•Kurikulum
Baru
(KBSR) 2003
Sekolah
Rendah 1993
(KBSR)
1983

Peneraju Pendidikan Negara


KERANGKA
KERANGKA KSSR
KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM

6 ASPIRASI
MURID
Selaras syor:
KEMAHIRAN
ABAD KE-21

PERPADUAN
DAN
KEHARMONIAN
KAUM

KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Peneraju Pendidikan Negara


6 ASPIRASI
MURID
PPPM

Peneraju Pendidikan Negara


CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR
KOMUNIKASI
KERJA SEPASUKAN
KEPIMPINAN
FLEKSIBEL
BERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRI
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
KEUSAHAWANAN
BELAJAR SEPANJANG HAYAT
KEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRI
BPK (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM

Peneraju Pendidikan Negara


Menerima Kepelbagaian :
KONSTRUK UTAMA
BAGI PERPADUAN 1 Murid yang berbeza kaum boleh bersikap terbuka,
bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama
walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

2 Menghormati Kepelbagaian :
Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku
yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin terhadap
kaum lain walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

3
Mengurus Kepelbagaian :

Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku


yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza kaum, budaya,
agama dan bahasa.

Peneraju Pendidikan Negara


KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Murid menguasai
sekurang-kurangnya
3 bahasa untuk
berkomunikasi secara
berkesan dan mampu
bersaing di peringkat
global

Peneraju Pendidikan Negara


PROFIL MURID
6 ASPIRASI
MURID • Berdaya Tahan
• Pemikir
KEMAHIRAN • Mahir Berkomunikasi
ABAD KE-21
• Kerja Sepasukan
PERPADUAN • Bersifat Ingin Tahu
DAN KEHARMONIAN • Berprinsip
KAUM • Bermaklumat
• Prihatin
KEMAHIRAN
• Patriotik
KOMUNIKASI

7/1/2018 Peneraju Pendidikan Negara


PEMBAHARUAN KSSR (SEMAKAN)

Penambahbaikan kandungan mengikut trend


KANDUNGAN
global dan tanda aras antarabangsa

ASPEK Pendekatan pembelajaran secara


PEDAGOGI
KURIKULUM mendalam, kontekstual dan berkesan

PENTAKSIRAN Perkembangan pembelajaran


murid ditaksir secara berterusan

Peneraju Pendidikan Negara


Computational
Thinking

Pendidikan
Literasi
Tanpa
Kewangan
Sempadan

TREND GLOBAL
Trend
Sustainable
Global Peningkatan
Development Kreativiti

Kelestarian Design
Global Thinking

Peneraju Pendidikan Negara


Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata
pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains –
Malaysia, UK dan Singapura

ICHPER-SD menjadi rujukan dalam


membangunkan kurikulum Pendidikan
Jasmani
ANTARA TANDA
ARAS
ANTARABANGSA
CEFR – menjadi rujukan dalam
membangunkan kurikulum Bahasa Inggeris

Kerangka kerja TIMSS dan PISA


Peneraju Pendidikan Negara
PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Pembelajaran secara mendalam:


• membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan
memperoleh kefahaman yang tinggi;
• menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti
pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah
dan pendekatan STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat
keputusan.

KBAT diaplikasikan dalam PdP semasa melaksanakan pembelajaran


secara mendalam.
(rujuk grafik pada slaid berikutnya)
Peneraju Pendidikan Negara
PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Aplikasi KBAT Penyelesaian


melalui Masalah
Pendekatan • Pembelajaran berasaskan
masalah dan
Inkuiri • Pembelajaran berasaskan
projek Membuat
• Pendekatan STEM, dll. Keputusan

Peneraju Pendidikan Negara


Pelibatan

Penerokaan

Penerangan

PEMBELAJARAN Pengembangan
BERASASKAN
INKUIRI Penilaian

Peneraju Pendidikan
18 Negara
• Membolehkan cara pembelajaran yang • Guru sebagai fasilitator
pelbagai
• Mengintegrasi pengetahuan dengan
• Persekitaran yang bebas dalam membuat
aktiviti
pilihan berkaitan pembelajaran

• Menggalakkan penggunaan kemahiran • Dijalankan secara individu atau


berfikir aras tinggi secara berkumpulan
Ciri-Ciri • Menggunakan kaedah pengalaman ‘hands- • Interaksi guru – murid yang berupa
Pembelajaran on’ bimbingan dan perundingan pada
Berasaskan setiap tahap proses
• Memberi pemahaman yang tinggi
Projek • Guru perlu menjelaskan prosedur
• Boleh dirujuk oleh semua pelajar
pelaksanaan yang lengkap
• Melibatkan pelbagai mod komunikasi
• Sesuai dengan murid dan kurikulum
• Projek menggalakkan pembelajaran yang
bermakna dengan menghubungkn yang • Berasaskan kemahiran,
baharu dengan yang lama pengetahuan, pengalaman dan
kebolehan murid
• Pembelajaran merentasi kurikulum
Peneraju Pendidikan Negara
Keperluan semakan berdasarkan perbandingan kurikulum
KSSR dengan Kerangka Domain TIMSS Gred 4 dan Gred 8,
dimana beberapa tajuk perlu ditambah sekiranya Malaysia akan
mengambil bahagian dalam TIMSS Gred 4 (Tahun 4) dan juga
untuk menyediakan murid bagi menduduki TIMSS Gred 8
(Tingkatan 2).

Peneraju Pendidikan Negara


• Bidang yang terdiri
SEBAGAI
BIDANG
daripada Sains,
Teknologi, Kejuruteraan
dan Matematik

• Laluan pembelajaran
SEBAGAI yang menawarkan pakej
PAKEJ mata pelajaran elektif
STEM

• Pendekatan pengajaran
dan pembelajaran yang
SEBAGAI mengintegrasikan
PENDEKATAN pengetahuan,
kemahiran dan nilai
STEM
Peneraju Pendidikan Negara
KONSEP STEM
DALAM KURIKULUM KEHIDUPAN
Pengaplikasian HARIAN
pengetahuan, kemahiran
dan nilai STEM menerusi Pengetahuan
PdP STEM untuk AMALAN
menyelesaikan masalah Pembudayaan
STEM
dalam konteks kehidupan
harian, masyarakat dan PdP
alam sekitar ke arah STEM
membudayakan
Amalan STEM Kemahiran Nilai
MASYARAKAT
ALAM
TEMPATAN DAN
SEKITAR GLOBAL

Peneraju Pendidikan Negara


Amalan STEM
Menyoal dan mengenalpasti masalah

Membangunkan dan menggunakan model

Merancang dan menjalankan penyiasatan

Menganalisis dan mentafsir data

Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi

Menjelaskan dan merekabentuk penyelesaian

Melibatkan diri dalam perbahasan, dan perbincangan dengan


berdasarkan eviden

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN UTAMA
Kurikulum
KBAT Pedagogi Keupayaan
mengaplikasi
• PENGETAHUAN
• KEMAHIRAN
Pentaksiran • NILAI

ELEMEN
SOKONGAN
Kokurikulum • Menyelesaikan
masalah
Sokongan Komuniti Membuat • Membuat
& Swasta penaakulan & keputusan
refleksi • Berinovasi
Bina Upaya
• Berupaya mencipta
Sumber sesuatu

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP
PENERANGAN
PEMIKIRAN

KBAT Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreatif dan inovatif

Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan


Menilai pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami
Menganalisis dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan
Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi
Mengaplikasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea dan


Memahami konsep
KBAR
Mengingati Mengingat semula maklumat, fakta atau konsep

Peneraju Pendidikan Negara


DOKUMEN KURIKULUM
APA MENGAPA BAGAIMANA

DOKUMEN • Satu dokumen yang • Membantu untuk • Guru


mengintegrasikan memudahkan melaksanakan
STANDARD kurikulum dan p&p dan
guru
KURIKULUM pentaksiran. melaksanakan menjalankan
DAN pentaksiran dalam pentaksiran
• Standard proses P&P. dengan merujuk
PENTAKSIRAN Kandungan (SK), satu dokumen
(DSKP) Standard sahaja.
Pembelajaran (SP)
dan Standard • Guru mentaksir
Prestasi (SPi). perkembangan
dan pencapaian
murid melalui
Standard Prestasi.

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh DSKP Sains Tahun 1

Peneraju Pendidikan Negara


Macam mana bentuk dokumen?
KSSR,Sains wujud sebagai DST di Tahap 1 yang mengabungkan tiga disiplin
ilmu manakala KSSR semakan, Sains wujud sebagai satu mata pelajaran.
Peneraju Pendidikan Negara
• KSSR Sains wujud sebagai DST di Tahap 1 yang mengabungkan tiga
Penambahan lajur SPi dalam dokumen standard sebagai rujukan guru bagi
melaksanakan pentaksiran sekolah.
Peneraju Pendidikan Negara
ELEMENMERENTAS
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
KURIKULUM
KSSR Bahasa KSSR Bahasa
(2011- Sains dan Teknologi (Semakan Sains dan Teknologi
2016) 2017) Pendidikan Alam Sekitar
Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
Patriotisme
Nilai Murni
Nilai Murni
Keusahawanan
Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti dan Inovasi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Teknologi Maklumat dan • Kemahiran Asas
Komunikasi • Aplikasi
Pendidikan Keselamatan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
Jalan Raya Pendidikan Kewangan
Pendidikan Kewangan Kelestarian Global
• Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
• Kewarganegaraan Global
• Perpaduan
Peneraju Pendidikan Negara
Teknologi Pendidikan
Maklumat Keselamatan
& Komunikasi Jalan Raya
MODUL
TAMBAHAN

Kelestarian Pendidikan
Global Kewangan

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN KSSR
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II

MASA MINIMUM SETAHUN


BIL. MATA PELAJARAN TERAS (JAM) Nota:
SK SJK i. Mata pelajaran Sains menggantikan mata
1 Bahasa Melayu 192 160
pelajaran Dunia Sains dan Teknologi
2 Bahasa Inggeris 160 80
ii. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
3 Bahasa Cina /Bahasa Tamil - 192
MATA 4 Matematik 96 96 mata pelajaran Pendidikan Kesihatan
PELAJARAN Pendidikan Islam
96 + 64+ digabungkan menjadi mata pelajaran
(32* [Tasmik]) (32* [Tasmik])
& 5
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Pendidikan Moral 96 64
PERUNTUKAN Kesihatan
6 Sains 48 48
WAKTU Pendidikan Jasmani dan
7 48 48 iii. Mata pelajaran Dunia Seni Visual dan
TAHAP I Pendidikan Kesihatan
KSSR 8 Pendidikan Kesenian 48 48 mata pelajaran Dunia Muzik digabungkan
MATA PELAJARAN
TAMBAHAN
menjadi mata pelajaran Pendidikan
Bahasa Arab/ Bahasa Cina Kesenian.
Sekolah Kebangsaan/ Bahasa
9 Tamil Sekolah Kebangsaan / 48 - i. 32* (Tasmik) jam setahun untuk
Bahasa Iban/ Bahasa
Kadazandusun / Bahasa Semai pelaksanaan dalam Program j-QAF.
Perhimpunan 16 16
ii. ** Jumlah tidak termasuk Tasmik
Jumlah Jam Setahun 752** 752**

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN
WAKTU TAHAP I KSSR (SEMAKAN 2017)
TAHAP I TAHAP I
BIL. MATA PELAJARAN
SK SJK
JAM MIN. JAM JAM MIN. JAM
MATA PELAJARAN TERAS SEMINGGU SETAHUN SEMINGGU SETAHUN
1 Bahasa Melayu 6.0 192 5.0 160
2 Bahasa Inggeris 5.0 160 2.5 80
3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - - 6.0 192
4 Matematik 3.0 96 3.0 96
5 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 3.0 96 2.0 64
6 Sains 1.5 48 1.5 48
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
7 1.5 48 1.5 48
Kesihatan
8 Pendidikan Kesenian 1.5 48 1.5 48
JAM MIN. JAM JAM MIN. JAM
MATA PELAJARAN TAMBAHAN SEMINGGU SETAHUN SEMINGGU SETAHUN
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B.
9 1.5 48 - -
Kadazandusun/ B. Semai
Perhimpunan 0.5 16 0.5 16
JUMLAH JAM SEMINGGU 23.5 752 23.5 752
Peneraju Pendidikan Negara
KSSR (2011-2016) VS
KSSR SEMAKAN (mulai 2017)
KSSR KSSR Semakan
**MASA P&P DALAM KIRAAN MINIT **MASA P&P DALAM KIRAAN JAM SETAHUN
CONTOH :
CONTOH : SAINS TAHAP 1 48 JAM
Tertakluk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) yang dikeluarkan
DST Tahap 1 60 MINIT/MINGGU oleh KPM.

MATA PELAJARAN KSSR SEMAKAN


08 MP (SK) – Tahap 1; 10 MP – Tahap 2
1. Gabungan MP Seni Visual & Muzik kepada MP Pendidikan
MATA PELAJARAN KSSR Kesenian - 1.5 j/minggu
2. Gabungan MP Pendidikan Jasmani & Kesihatan kepada MP
Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan (PJPK) - 1.5 j/minggu
10 MP (SK) – Tahap 1; 13 MP – Tahap 2 3. Penjenamaan semula nama MP Dunia Sains & Teknologi
(Tahap 1) kepada MP Sains – Komponen TMK dikeluarkan
dan dijadikan sebagai EMK & Modul Tambahan.
4. Tahap 2 – MP TMK telah digugurkan dan menjadi EMK &
Modul Tambahan
KSSR VS KSSR SEMAKAN …samb

KSSR KSSR Semakan


PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN/PENCAPAIAN
MURID :
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID :
Templat Modul Perekodan Perkembangan
Pembelajaran Murid (PPPM) MP KSSR – Tahap 1 Templat Perekodan Pelaporan Pentaksiran Sekolah
Templat Perekodan Pelaporan Pentaksiran Sekolah (PS) MP KSSR Semakan yang dibangunkan oleh BPK
MP KSSR – Tahap 2 diguna pakai sepenuhnya (Tahap 1 & 2)
*boleh dimuat turun dari Web site BPK –
http://bpk.moe.gov.my *boleh dimuat turun dari Web site BPK –
Dan http://bpk.moe.gov.my
Web site Lembaga Peperiksaan Malaysia – http://lp.moe.gov.my

Tambahan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Tambahan EMK :


1. Kreativiti & Inovasi 1. Kelestarian Global
2. Keusahawanan 2. TMK - Kemahiran Asas
3. TMK - Aplikasi
Pentaksiran Sekolah?
1Proses p&p yang menggunakan pelbagai pendekatan/strategi

PELAKSANAAN 2
Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan
pertimbangan profesional bagi menetapkan Tahap
Penguasaan keseluruhan
PENTAKSIRAN
SEKOLAH
3 Merekod kemajuan murid

4Pelaporan Tahap Penguasaan murid

LeadingPendidikan
Peneraju National Education
Negara
TAHAP Kriteria pencapaian
PENGUASAAN yang berasaskan
setiap kelompok
standard kandungan
dan standard
pembelajaran
yang ditetapkan

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
1 memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau


2 menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

TAFSIRAN Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu


TAHAP PENGUASAAN 3 kemahiran pada suatu situasi.
SECARA UMUM
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut
4 prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan


5 mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada


6 untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Peneraju Pendidikan Negara


Tidak secara Menggunakan Rekod disimpan Guru perlu
dalam talian aplikasi di sekolah membuat
Ms Excel untuk pentaksiran
tindak susul apabila lengkap
mengajar satu
PELAPORAN Pelaporan kelompok
TAHAP kepada Standard
pihak Kandungan dan
PENCAPAIAN berkepentingan Pembelajaran
MURID

1 2 3 4
Peneraju Pendidikan Negara
Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi
memberi satu nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi
persekolahan. Tahap penguasaan keseluruhan ini
merangkumi aspek kandungan, kemahiran saintifik serta
sikap saintifik dan nilai murni. Untuk itu, guru perlu menilai
murid secara kolektif dan holistik dengan melihat semua
TAHAP aspek semasa proses pembelajaran murid secara berterusan
PENGUASAAN melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam ujian
KESELURUHAN topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid
secara lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya.
Guru boleh membuat pertimbangan profesional untuk
memberi satu nilai tahap penguasaan keseluruhan murid
berdasarkan pengalaman guru bersama murid,
kebijaksanaan serta melalui perbincangan bersama
rakan sejawat.
Leading National Education
Peneraju Pendidikan Negara
Leading National Education
Bahan boleh dapat di mana?
bpk.moe.gov.my

atau di pautan https://goo.gl/aj9YLj / https://goo.gl/Cx8oAS


Leading National Education
PEMBELAJARAN
ABAD KE-21
(PAK21)

7/1/2018
Pengenalan

DEFINISI
PEMBELAJARAN Proses pembelajaran yang berpusatkan
ABAD KE-21 murid berteraskan elemen komunikasi,
kolaboratif, pemikiran kritis, dan kreativiti
serta aplikasi nilai murni dan etika.

A learning process that focuses on a student-


centred approach based on elements of
communication, collaboration, critical thinking,
creativity, and values and ethical applications.
Pengenalan

5 STANDARD ASAS
KOMUNIKASI
PAK21

KOLABORATIF KREATIVITI

BERPUSATKA
N
MURID

PEMIKIRAN NILAI MURNI


KRITIS & ETIKA
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KOMUNIKASI
Berlaku interaksi antara guru-
murid, murid-murid dan murid-
bahan secara lisan dan bukan
lisan bagi menyampaikan ilmu
yang mereka faham dan
berkongsi pengetahuan dengan
rakan-rakan.
Pengenalan
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-
rakan.

Komunikasi yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Adakah murid
Adakah murid dapat
Adakah murid bertanya kepada menjangkakan
menyusun rakan sama ada soalan yang akan
pembentangan memahami ditanya daripada
mereka dengan penyampaian penyampaian
berkesan? mereka? mereka?

Meminta murid Membiarkan murid


Meminta
membentangkan berinteraksi antara
murid
kerja mereka di satu sama lain
bertanya
hadapan kelas dalam kumpulan

Adakah murid dapat Adakah guru


Adakah murid memberi
memberi maklum
menggunakan petunjuk cara
balas terhadap
bahasa badan, menjawab
rakan yang tidak
nada suara dan soalan yang
bersetuju
tulisan yang jelas? tidak dijangka?
dengannya?
Pengenalan
KOMUNIKASI Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-
rakan.

Sepatutnya:

Murid dapat memerhati, Murid dapat menyusun Murid dapat memahami Murid yakin berinteraksi
mendengar dan memberi pemikiran mereka secara cara menyesuaikan dengan rakan mereka
maklum balas dengan logik dan mesej atau kaedah semasa menyampaikan
orang lain menyatakannya secara tertentu untuk sebarang topik
jelas dan ringkas menyampaikannya

“Bolehkah anda nyatakan “Apakah perkara utama “Bagaimanakah anda “Apakah reaksi anda
pemahaman rakan anda yang anda mahu rakan menyampaikan mesej ini jika soalan yang
melalui penyampaian memahami kepada seseorang yang tidak dikemukakan tidak
anda?" penyampaian anda?” pernah mengalami dapat dijawab?”
sebelumnya?”
“Apakah yang anda boleh “Maklumat apa yang “Apakah soalan yang
katakan daripada bahasa diperlukan oleh rakan “Adakah kaedah ini paling mungkin ditanya oleh
badan saya?” anda?” berkesan untuk rakan anda?”
menyampaikan mesej ini?”
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KOLABORATIF
Berlaku kerjasama dan muafakat
antara guru-murid dan murid-
murid secara aktif dan menyeluruh
yang membolehkan pertukaran
idea dan pandangan antara
murid.
Pengenalan
KOLABORATIF
KOMUNIKASI Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

Kolaboratif yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Adakah murid
Adakah mempunyai
hubungan yang Adakah murid
tugasan
erat antara satu bersemangat
memerlukan
sama lain dalam bekerja
murid
kumpulan? sepasukan?
bekerjasama?

Meminta murid Membenarkan Membiarkan segelintir


membuat tugasan murid memaksa murid sahaja yang
secara individu dalam rakan menerima terlibat secara aktif
kumpulan pandangan dalam kumpulan

Adakah murid Adakah murid Adakah guru


selesa untuk berpeluang memberi mendorong dan
berbincang pandangan dan membimbing murid
dengan rakan- saling menghargai untuk terlibat dalam
rakan? satu sama lain? perbincangan?
Pengenalan
KOLABORATIF Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

Sepatutnya:

BEKERJASAMA TANGGUNGJAWAB PELIBATAN SEIMBANG BERTOLAK ANSUR


BERSAMA
Murid dari pelbagai Murid dilibatkan secara Murid dapat menerima dan
kebolehan bekerjasama Murid bertanggungjawab seimbang dalam kumpulan menghormati pandangan
untuk mencapai matlamat terhadap tugasan yang melalui pembahagian orang lain. Bersikap fleksibel
yang sama dan saling diberikan dalam kumpulan tugasan berdasarkan dan dapat bertolak ansur
bergantungan untuk dan menghargai keupayaan murid untuk mencapai matlamat
berjaya sumbangan dan idea yang sama
rakan-rakan yang lain

“Apakah pandangan “Apakah kesan “Adakah anda bersetuju “Apakah reaksi anda
rakan anda yang boleh pelibatan anda dalam dengan tugasan yang terhadap pandangan
membantu kumpulan ini?” diberi?” rakan anda yang
perbincangan ini?” bercanggah?”
“Bagaimanakah anda “Apakah cara terbaik
“Apakah kekuatan dapat meluahkan untuk anda menjayakan “Bagaimanakah anda
anda untuk membantu penghargaan kepada tugasan yang membantu kumpulan anda
kumpulan anda?” rakan anda?” diberikan?” untuk mencapai keputusan
yang sepakat?”
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

PEMIKIRAN KRITIS
Berlaku penerokaan pemikiran
untuk menilai sesuatu idea secara
logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar
dengan menggunakan alasan
dan bukti yang munasabah.
Pengenalan
KOMUNIKASI
PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang
munasabah.

Pemikiran Kritis yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Apakah alasan atau
Adakah murid justifikasi murid
Adakah murid terhadap
mempunyai
digalakkan memberi pandangan atau
maklumat yang
pandangan yang keputusan yang
bersesuaian dan
berbeza? dibuat?
mencukupi?

Menggunakan Mengehadkan Menerima


sumber yang terhad pandangan dan pandangan murid
idea murid tanpa perbincangan

Adakah murid Adakah murid Adakah guru


mempunyai melihat sesuatu memberi peluang
kemahiran daripada kepada murid lain
mencari perspektif untuk membahaskan
maklumat? berbeza? pandangan rakan
mereka?
Pengenalan
PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang
munasabah.

Sepatutnya:

BERMAKLUMAT SIKAP INGIN TAHU MEMBUAT KEPUTUSAN YANG PEMIKIRAN TERBUKA


BERASAS
Murid memiliki maklumat Murid meneroka sesuatu Murid berfikiran terbuka,
mengenai pelbagai bidang ilmu dengan cara Murid membuat keputusan menerima pandangan
perkara/bidang pembacaan, penyoalan berdasarkan maklumat dan orang lain dan merendah
dan melakukan aktiviti berupaya diri
secara hands-on untuk mempertahankan
mendapat maklumat keputusan dengan
memberikan bukti

“Adakah murid anda “Adakah sekolah “Adakah murid diminta “Adakah murid dibimbing
mempunyai akses mempunyai prasarana mempertahankan idea untuk menghormati
kepada pelbagai sumber kondusif untuk mereka dengan pandangan rakan
maklumat?” menggalakkan murid memberikan bukti?” mereka?”
membuat penerokaan?”
“Adakah murid anda “Bolehkah murid lain “Adakah guru dapat
dapat mengenalpasti “Adakah aktiviti yang membahaskan mengenal pasti faktor-
maklumat yang relevan?” dirancang menggalakkan pandangan rakan faktor yang
murid bertanya mereka?” membataskan pemikiran
‘kenapa’?” murid?”
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

KREATIVITI
Berlaku proses penjanaan idea
yang menghasilkan inovasi
bahan, aktiviti dan projek yang
baharu, unik, berguna dan
berkualiti.
Pengenalan
KOMUNIKASI
KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

Kreativiti yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :


Adakah murid
diminta untuk
Adakah ciri-ciri Adakah murid menyatakan idea
produk yang digalakkan memberi alternative dan
dihasilkan unik pandangan dalam memberikan
dan asli? pelbagai aspek? justifikasi?

Meminta murid Menerima respons yang Bersetuju dengan


menghasilkan betul dan mengikut idea murid
produk skema

Adakah murid Adakah murid Adakah murid


dapat memberi dibenarkan untuk lain diminta untuk
justifikasi produk mencuba dan memberi
yang dihasilkan? membuat kesilapan? pandangan?
Pengenalan
KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

Sepatutnya:

PEMIKIRAN TERBUKA PEMIKIRAN MEMBINA BERANI MENGAMBIL RISIKO BERPANDANGAN JAUH

Murid melihat situasi sedia Murid menghasilkan dan Murid berani mencuba dan Murid mempunyai hala tuju
ada dari pelbagai sudut menggunakan idea-idea diberikan galakan yang jelas dan berimaginasi
untuk menjana idea dan baharu dalam konteks tanpa berasa bimbang secara asli serta tidak
melakukan sesuatu dengan tertentu dan menjana dengan kritikan mengikut kelaziman
cara yang berbeza hasil
yang positif

“Adakah murid anda “Adakah sekolah “Adakah murid “Adakah murid


mempunyai kemahiran menyediakan prasarana digalakkan untuk dirangsang untuk
untuk memberikan untuk murid berkarya?” mencuba dan berimaginasi?”
pandangan dari pelbagai mengambil risiko?”
sudut?” “Adakah aktiviti yang “Adakah murid dapat
dirancang “Adakah guru membezakan idea yang
“Adakah murid dibenarkan menggalakkan murid menyediakan suasana asli dengan idea yang
untuk melakukan sesuatu untuk menghasilkan perbincangan yang sedia ada?”
dengan cara tersendiri?” produk?” positif dan terbuka?”
Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21

NILAI MURNI DAN ETIKA


Penerapan dan pemupukan nilai
murni dan etika ke arah
pembentukan jati diri nasional
mengikut acuan Malaysia.
Pengenalan
KOMUNIKASI
NILAI MURNI DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati
diri nasional mengikut acuan Malaysia.

Penerapan Nilai Murni dan Etika yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :
Adakah murid
memahami kesan
Adakah elemen Adakah murid amalan nilai murni ini
ini diterapkan dapat memahami terhadap diri dan
kepada murid maksud nilai murni masyarakat di
semasa PdP? tersebut? sekeliling mereka?

Menulis elemen nilai Meminta Meminta murid


murni dalam RPH murid menyatakan nilai melaksanakan nilai
murni semasa sesi PdP murni

Adakah murid dapat


Adakah nilai murni Adakah murid tahu
menghargai rakan
ini dapat dan bagaimana
mereka yang
sesuai diterapkan menzahirkan nilai
mengamalkan amalan
dalam PdP ini? murni ini dalam
nilai murni terhadap
tingkah laku mereka?
mereka?
Pengenalan
NILAI MURNI DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati
diri nasional mengikut acuan Malaysia.

Sepatutnya:

PENERAPAN NILAI YANG PENGHAYATAN DAN PENGHARGAAN GALAKAN DAN PROMOSI


BERSESUAIAN AMALAN

Murid dijelaskan dan Murid perlu menzahirkan Guru memberi Guru mengadakan program
diterapkan nilai yang amalan nilai murni dan penghargaan kepada untuk menggalakkan
bersesuaian semasa sesi mengamalkannya dalam murid dan memberi penghayatan dan amalan
PdP kehidupan seharian penghargaan sesama nilai murni
rakan

“Adakah nilai ini “Adakah murid “Adakah murid “Siapakah murid contoh
bersesuaian dengan isi memahami dan diberikan peneguhan untuk diteladani oleh murid
kandungan mengetahui kesan nilai terhadap amalan nilai lain?”
pembelajaran murid?” murni yang dimaksudkan murni yang ditunjukkan
oleh guru?” oleh murid?” “Adakah semua pihak
“Adakah murid dapat berkepentingan telah
menerima nilai yang “Adakah murid ini “Adakah murid lain mengambil
diterapkan oleh guru?” konsisten dalam memahami mengapa tanggungjawab untuk
mengamalkan nilai murni murid ini diberi mempromosikan amalan
ini?” penghargaan?” nilai murni?”
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KEMENJADIAN MURID
PENGETAHUAN KEMAHIRAN PERWATAKAN
DSKP

Bersifat Ingin Tahu Kerja Sepasukan Prihatin

Pemikir Patriotik
Bermaklumat
Berprinsip
Mahir Berkomunikasi
Berdaya Tahan

PPPM (Aspirasi Murid)


Kemahiran Kemahiran
Pengetahuan Etika dan Kerohanian
Memimpin Dwibahasa

Kemahiran
Identiti Nasional
Berfikir
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PENGETAHUAN
What we know and
understand

• mata pelajaran teras,


wajib, elektif dan
tambahan
• elemen merentas
MURID
kurikulum
• pengetahuan
pengalamian

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

KOMPETENSI
How we use what we
know

• kemahiran berfikir
• kemahiran berkomunikasi
dan berkolaboratif
MURID • kemahiran hidup dan
kerjaya
• kemahiran maklumat,
media dan teknologi

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PERWATAKAN
How we behave and
engage with the world

• amalan nilai murni yang


membentuk jati diri
• memiliki ciri-ciri
kepemimpinan,
MURID
• kesedaran kendiri
yang tinggi
• mampu berdaya saing
di peringkat global

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PERANCANGAN
PEMBELAJARAN
• Menetapkan objektif
• Merancang aktiviti
berteraskan elemen 4K 1N
• Fleksibel
• Merungkai kurikulum
(unpack curriculum)
MURID
berdasarkan tahap
keupayaan murid

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PEMBELAJARAN
KOOPERATIF DAN
KOLABORATIF
• Membina kemahiran
personal dan
interpersonal
• Kerja sepasukan
• Menerapkan nilai
MURID
murnidan etika
• Mewujudkan
komunikasiyang efektif

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

KEMAHIRAN
BERFIKIR
MURID • Merangsang dan
meningkatkan kemahiran
berfikir aras tinggi
• Kritis dan kreatif
menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan
PENTAKSIRAN PEDAGOGI
• Meningkatkan daya
inovasi
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PENTAKSIRAN
PEMBELAJARAN
• Berterusan dan
menyeluruh
• Pentaksiran sebagai
pembelajaran MURID
(assesment as learning)
• Pentaksiran untuk
pembelajaran
(assessment for learning)
• Pentaksiran tentang
pembelajaran PENTAKSIRAN PEDAGOGI
(assessment of learning)
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

EKOSISTEM
PEMBELAJARAN
POSITIF
• Suasana dan prasarana
kondusif
• Kesediaan emosi murid
• Meraikan pembelajaran
MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
Pengenalan
KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KORELASI KERANGKA KONSEP PAK21 DENGAN SKPMG2 (STANDARD


4)
KERANGKA KONSEP

Perancangan • Menyediakan Ekosistem • Mengawal proses Kemahiran • Memberi tunjuk ajar


Pembelajaran RPH Pembelajaran pembelajaran Berfikir tentang isi pelajaran
- Mengelola isi
PAK21

- Objektif Positif dan aktiviti


- Strategi/Aktiviti pelajaran/masa
dan aktiviti • Memandu murid
• Menentukan - Membuat
Kaedah • Mengawal keputusan dan
Pentaksiran suasana menyelesaikan
pembelajaran masalah
Aspek 4.1: Aspek 4.2: - Mengawasi Aspek 4.3:
• Penyediaan - Memanfaatkan
Guru sebagai Guru guru sebagai
SKPMG2 (STANDARD 4)

Sumber komunikasi Sumber


perancang sebagai murid pembimbing
Pendidikan - Menggabungjalinkan
pengawal - Menyusun atur isi pelajaran
murid
- Mewujudkan
suasana
menyeronokkan
Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KORELASI KERANGKA KONSEP PAK21 DENGAN SKPMG2 (STANDARD


4)
KERANGKA KONSEP

Pembelajaran • Mendorong Pentaksiran • Melaksanakan Kemenjadian • Murid melibatkan diri


Koperatif minda: Pembelajaran penilaian secara Murid dalam proses
PAK21

dan - Merangsang sistematik pembelajaran secara


Kolaboratif komunikasi, terancang dan berkesan dengan:
kolaboratif, berterusan
pemikiran kritis - Menggunakan - Berkomunikasi
dan kreatif serta pelbagai kaedah - Berkolaboratif
membuat - Menjalankan - Berfikiran kritis
keputusan dan aktiviti dan kreatif
Aspek 4.4: menyelesaikan Aspek 4.5: pemulihan/ Aspek 4.6: - Aktif, yakin dan
SKPMG2 (STANDARD 4)

Guru sebagai masalah Guru pengkayaan Murid sebagai berhemah


pendorong - Mewujudkan sebagai - Membuat Refleksi pembelajar
peluang murid penilai - Menyemak/ aktif
memimpin menilai hasil
kerja/
• Mendorong latihan/tugasan
emosi
murid
- Galakan
- Penghargaan
- Prihatin
KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI
Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

PERUBAHAN
Kurikulum Kebangsaan dan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan telah dikaji semula dan dipastikan
berupaya menghasilkan murid yang holistik dan menguasai kemahiran abad ke-21 dalam mendepani
cabaran semasa dan masa hadapan.

Differentiat
ed Learning

KURIKULUM PEDAGOGI PENTAKSIRAN


• KSPK • KSSR • KSSM Berfokuskan Murid Pentaksiran Berasaskan
Sekolah
Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

IMPAK
Persediaan
Memiliki kemahiran
menghadapi Persediaan untuk
untuk kehidupan
pentaksiran dan ke alam kerjaya
masa hadapan
peperiksaan

Berkomunikasi, Tiga kriteria yang


Bentuk dan aras
berkolaboratif, diutamakan majikan
soalan yang lebih
menyelesaikan – kemahiran
mencabar
masalah berdasar komunikasi, pemikir
Peperiksaan Awam
realiti semasa kritis dan penyelesai
dan Antarabangsa
kehidupan masalah
Kurikulum
EVOLUSI PELAKSANAAN KURIKULUM MENENGAH DAN RENDAH

KURIKULUM KURIKULUM
BERSEPADU STANDARD
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH RENDAH
(KBSR) (KSSR)

RENDAH
• SUKATAN DOKUMEN KSSR
KBSR
PELAJARAN (SP) STANDARD (SEMAKAN
(SEMAKAN)
• HURAIAN KURIKULUM DAN 2017)
SP DAN HSP
SUKATAN PENTAKSIRAN DSKP
PELAJARAN (HSP) (DSKP)

1989 1993 2003 2011 2017

MENENGAH
KURIKULUM KURIKULUM
BERSEPADU STANDARD
KBSM
SEKOLAH SEKOLAH
(SEMAKAN)
MENENGAH MENENGAH
SP DAN HSP
(KBSM) (KSSM)
SP DAN HSP DSKP
Kurikulum
MERUNGKAI KURIKULUM (Unpacking the Curriculum)

Menyusun semula Standard Kandungan, Standard


Pembelajaran dan Standard Prestasi ke dalam RPT dan
RPH mengikut keupayaan murid semasa pelaksanaan
PdP dengan menggunakan pedagogi yang bersesuaian
bagi mencapai objektif pembelajaran

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 : KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3) – 9 Mac 1999
PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) : Mengandungi secara ringkas isi
pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran
kebangsaan
• Rancangan Pelajaran Harian (RPH) : Merupakan terjemahan RPT yang
mengandungi maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak
mencapai objektif (aktiviti) dan kenyataan sejauh mana objektif itu
tercapai (refleksi)
Kurikulum
PROSES MERUNGKAI KURIKULUM

1 2 3
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
FAHAMI DSKP RANCANGAN
PELAJARAN
• Susun semula SK dan SP (pengetahuan,
• Standard TAHUNAN (RPT)
kemahiran, nilai) dengan objektif dan strategi
Kandungan
PdP
• Standard Pemetaan topik
• Aktiviti dan strategi PdP disesuaikan dengan
Pembelajaran berdasarkan
kebolehan/keupayaan murid untuk
• Standard jumlah minggu
mencapai objektif
Prestasi setahun
• Kaedah pentaksiran berdasarkan objektif

Pelaksanaan PdP &


Pentaksiran
Kurikulum

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


2

• Standard Kandungan, Standard Pembelajaran


Menyediakan Rancangan
dan Standard Prestasi disusun semula mengikut
Pelajaran Tahunan (RPT) bilangan minggu setahun yang ditetapkan
dalam takwim persekolahan.
Pemetaan topik • Pemetaan topik/standard boleh secara linear
berdasarkan jumlah minggu atau modular mengikut kesesuaian (pemetaan
setahun secara modular lebih digalakkan).
• Pemetaan :
o Mengambil kira peruntukan masa bagi
peperiksaan dalaman sekolah.
o Mengaplikasikan kemahiran 4K1N.
o Memilih strategi yang bersesuaian untuk
RPT RPT
membina kemahiran 4K1N.
LINEAR MODULAR
Kurikulum

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)


3

MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

• Membina objektif yang bersesuaian dengan Standard Pembelajaran


• Memilih strategi dan aktiviti PdP bersesuaian dengan kebolehan/keupayaan
murid untuk mencapai objektif
• Menentukan kaedah pentaksiran
• Membuat refleksi selepas PdP untuk menentukan pencapaian objektif

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 : KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3) – 9 Mac 1999
PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
• Rancangan Pelajaran Harian (RPH) : Merupakan terjemahan RPT yang
mengandungi maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak
mencapai objektif (aktiviti) dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai
(refleksi)
Kurikulum
TINDAKAN SEKOLAH

Pengetua / Guru Kanan Mata Pelajaran / Guru


Guru Besar (PGB) / Ketua Panitia
Penolong Kanan Mata Pelajaran

• Memastikan penyebaran • Menyediakan perancangan • Menghadiri LDP/PLC di


maklumat yang tepat melalui LDP/PLC peringkat sekolah peringkat sekolah bagi
mesyuarat kurikulum/LDP/PLC • Mengadakan LDP/PLC memahami dan menghayati
• Memastikan tahap kepada ahli-ahli panitia dan DSKP
pemahaman yang tinggi merekod aktiviti yang • Melaksanakan PdPc
dalam kalangan Guru Kanan dijalankan berdasarkan kandungan DSKP
Mata Pelajaran/ Ketua • Memastikan tahap • Melakukan semakan kendiri
Panitia pemahaman ahli-ahli panitia (self-check) dan semakan
• Melaksanakan intervensi • Melaksanakan intervensi rakan sekerja (peer-check)
kepada Guru Kanan Mata kepada ahli-ahli panitia yang
pelajaran dan Ketua Panitia • Membudayakan amalan
belum menguasai DSKP merungkai kurikulum (unpacking
yang belum menguasai DSKP
the curriculum) menerusi
• Menjadi role model dalam perkongsian amalan terbaik
aspek PdPc

Pedagogi

• Pembelajaran Berasaskan
Inkuiri
• Pembelajaran Berasaskan
Projek
• Pembelajaran Berasaskan
Masalah
• Pendekatan STEM
• Aktiviti PAK21
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI


Proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen,
mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah.

PELIBATAN PENEROKAAN PENERANGAN


• Mewujudkan persekitaran PdP • Galakkan murid kerjasama • Galakkan murid mendefinisikan
yang menarik minat murid • Memerhati dan mendengar konsep menggunakan
• Merangsang perasaan ingin interaksi murid perkataan
tahu • Bimbing dengan soalan dari sendiri
• Menimbulkan masa • Memberi input bagi menyemak
• Soalan/maklum balas ke semasa pemahaman konsep yang telah
• Mencungkil pengetahuan sedia • Beri ruang dibentuk oleh murid
ada • Pakar rujuk • Mentaksir peningkatan
pemahaman murid
PENGEMBANGAN PENILAIAN
• Pastikan tidak terkeluar • Mentaksir pengetahuan dan
daripada definisi dan konsep kemahiran murid
asal • Memerhati evidens yang
• Galakkan murid menunjukkan perubahan
mengaplikasikan konsep asal tingkah
dan kemahiran dalam situasi laku dan pemikiran murid
baharu • Galakkan murid menilai
pemahaman dan kebolehan
mereka
Pedagogi

APLIKASI
Tajuk Kesultanan Melayu Melaka sebagai asas kerajaan masa kini
Standard Kandungan 6.1 Kesultanan Melayu Melaka
Standard 6.1.1 Menceritakan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
Pembelajaran 6.1.2 Menghuraikan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka
K6.1.4 Menilai kepentingan sifat kepimpinan dalam pembinaan negara

PELIBATAN PENEROKAAN PENERANGAN PENGEMBANGAN PENILAIAN

Murid menonton Murid secara Murid membuat Murid Murid merumus


sedutan berkumpulan mencari pembentangan dan menghubungkait kepentingan
“Trailer Pembukaan maklumat daripada rakan lain cara-cara memelihara kepimpinan dalam
Melaka”
pelbagai sumber mengemukakan warisan negara sesebuah negara
Murid mengemukakan tentang pengasasan soalan melalui aktiviti dengan topik yang
Murid membuat
soalan berkaitan video dan kegemilangan gallery walk dipelajari
refleksi terhadap
yang ditonton Kesultanan Melaka
proses dan hasil
Murid membuat
Murid tugasan
Murid dalam kesimpulan dengan
menghubungkaitkan kumpulan membuat memberi justifikasi
pengetahuan sedia
verifikasi tentang
ada dengan video
yang ditonton maklumat yang
diperoleh
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK


Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi
menghasil sesuatu produk.

MEMBINA SOALAN UTAMA KEMAHIRAN


SUARA DAN PILIHAN MURID
(DRIVING QUESTION) ABAD KE-21

Membentuk soalan bersifat Murid menentukan tajuk, soalan Murid bekerja secara kolaboratif,
provokatif, terbuka dan berkaitan utama, sumber dan produk yang berkomunikasi dan menjana
dengan apa yang perlu akan dihasilkan yang bermakna pemikiran kritis dan kreatif
dipelajari oleh murid – memberi kepada mereka. dalam situasi yang sebenar.
tujuan dan cabaran. Murid berpeluang meningkatkan
kemahiran 4C melalui penilaian
kendiri.

INKUIRI DAN INOVASI MAKLUM BALAS & SEMAKAN PEMBENTANGAN PRODUK

Bimbing murid untuk membina Murid memberi pandangan Murid membentangkan produk
lebih banyak soalan berdasar berdasarkan exemplar dan dan membuat refleksi terhadap
soalan utama, membuat rubric untuk menambahbaik hasil produk kepada audien yang
hipotesis, dan terbuka kepada produk. Pandangan daripada autentik.
idea dan perspektif baharu. pakar juga digalakkan.
Pedagogi

APLIKASI
Tajuk Prudent Lifestyle
3.2 Produce a variety of texts for creative, personal, academic and functional
Standard Kandungan
purposes
Standard Pembelajaran 3.2.2 Write for creative and personal expressions: (iii) posters and slogans

MEMBINA SUARA DAN KEMAHIRAN INKUIRI DAN MAKLUM BALAS PEMBENTANGAN


SOALAN UTAMA PILIHAN MURID ABAD KE-21 INOVASI & SEMAKAN PRODUK

Murid Murid Murid membentuk Murid membina Murid menilai Murid mengadakan
mengadakan menentukan kumpulan dan soalan spesifik produk yang sesi gallery walk
sumbangsaran strategi mengagihkan tugasan berdasarkan dihasilkan untuk bagi mempamerkan
tentang cara penghasilan mengikut kebolehan ahli persoalan utama penambahbaikan poster yang
menghasilkan produk : kumpulan untuk memahami dihasilkan
poster car-boot • Bentuk tugasan dalam
sale • Sumber Murid menggunakan menghasilkan
• Kos teknik role play dan team produk
building untuk meningkat
kemahiran 4K1N
Pedagogi

PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH


PdP yang mencabar pemikiran murid untuk menyelesaikan
masalah berdasarkan situasi sebenar.

1 2 3 4 5

PENENTUAN PEMAHAMAN PENYELESAIAN PENILAIAN PENENTUAN


MASALAH MASALAH MASALAH

Mengemukakan Murid mengenal Mengaplikasi Menyenarai dan Membuat


isu sebenar yang pasti dan kemahiran, prinsip menilai cadangan keputusan
kompleks dan memahami dan teori kaedah penyelesaian secara kolektif
mencabar masalah penyelesaian masalah
pemikiran murid masalah yang
sesuai
Pedagogi

APLIKASI
Bidang/Tajuk
Alam Sekitar
Standard 1.5 Bersoal jawab dan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan
Kandungan mengemukakan
jawapan.
2.3 Membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan.
3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang.
Standard 1.5.3 Bersoal jawab dalam perbualan menggunakan soalan tertumpu dan menggunakan jawapan yang
Pembelajaran sesuai
dan betul secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca untuk menyaring dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan
tepat.
3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas
PENENTUAN PEMAHAMAN PENYELESAIAN
menggunakan bahasa yang tepat.
PENILAIAN PENENTUAN
MASALAH MASALAH MASALAH

Murid diberikan satu Murid bersoal jawab Murid secara Murid menilai Murid berunding
senario pencemaran dalam kumpulan untuk berkumpulan membina cadangan-cadangan dan memuat
alam sekitar melalui memahami masalah kerangka penyelesaian untuk menyelesaikan keputusan secara
video pencemaran masalah menggunakan pencemaran alam kolektif
alat penyelesaian sekitar
Murid mengenalpasti Murid mengumpul masalah 5W1H
masalah maklumat berkaitan Murid memberi maklum
berdasarkan situasi masalah berdasarkan Murid menjana idea balas terhadap
yang diberi pengetahuan sedia untuk meyelesaikan pembentangan
ada dan pelbagai masalah kumpulan
sumber lain
Pedagogi
PENDEKATAN STEM

Murid mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang membudayakan amalan STEM
melalui strategi inkuiri, penyelesaian masalah dan projek dalam konteks dunia sebenar.

Murid bertanya dan meneroka persekitaran mereka


melalui inkuiri dan penyelesaian masalah

Murid dalam kerja berpasukan yang produktif


KEHIDUPAN
HARIAN

BUDAYA STEM
Murid memberikan pelbagai jawapan atau
PEMBUDAYAAN
penyelesaian yang disokong oleh justifikasi
AMALAN STEM

PENGETAHUAN KEMAHIRAN Memberi peluang murid menambah baik jawapan


STEM STEM
atau produk
PdP
STEM
a Murid mengaplikasikan kemahiran proses dan
NILAI
kemahiran teknikal
ALAM STEM MASYARAKAT
SEKITAR TEMPATAN DAN
GLOBAL Meningkatkan kepekaan murid kepada isu dan
masalah dunia sebenar
Pedagogi

APLIKASI
Bidang/Tajuk Sukatan dan Geometri/Ruang

Standard 7.1 Bentuk 3D


Kandungan
Standard 7.1.4 Menghasilkan bentuk baru dari gabungan bentuk 3 dimensi
Pembelajaran

PENGETAHUAN STEM KEMAHIRAN STEM NILAI STEM

Murid memerhati gambar- Murid secara berkumpulan Murid berkolaboratif dalam


gambar kenderaan yang ada mengenalpasti ciri-ciri kumpulan dengan
kenderaan yang dipilih mengamalkan nilai-nilai murni
Murid bersoal jawab tentang
gambar kenderaan
Murid mencipta kenderaan alaf Murid peka kepada isu semasa
Murid menjana idea baharu menggunakan bahan- seperti kepentingan menjaga
berdasarkan imiginasi tentang bahan terbuang yang dibawa alam sekitar
kenderaan idaman mereka
Pedagogi

PEMILIHAN STRATEGI PEDAGOGI

MEMAHAMI MEMILIH MENGENALI


OBJEKTIF PdP AKTIVITI MURID

Bersesuaian dengan objektif yang • Aktiviti yang dapat memberi • Minat murid
hendak dicapai dalam PdP peluang kepada murid untuk • Keupayaan murid
mempraktiskan kemahiran
4K1N

• Kebolehlaksanaan aktiviti:
- Masa
- Sumber
Pedagogi

AKTIVITI PAK21

THINK PAIR ROUND GALLERY HOT SEAT STAY – STRAY


SHARE TABLE WALK
Pedagogi

AKTIVITI PAK21

THINK PAIR SHARE ROUND TABLE GALLERY WALK

APA APA APA


Murid berfikir sendiri dalam Murid mencatat satu idea Murid menampal hasil kerja di
jangka masa tertentu dan secara bergilir berdasarkan dinding untuk dipamer atau diberi
berkongsi dengan pasangan. tajuk yang diberi. ulasan oleh rakan lain.
Ulasan/pandangan ditulis di atas
TUJUAN “sticky note”.
TUJUAN • Menjana idea TUJUAN
• Menyelesai masalah • Memberi pandangan dan • Perbincangan
• Menjana idea cadangan • Menggalak pemikiran kritis dan
• Kerjasama • Perkongsian maklumat kreatif
• Semangat kerja sepasukan • Menyemak kerja rakan • Menyuara & menghargai pandangan
• Menggalak pemikiran kreatif • Semangat kerja sepasukan
Pedagogi

AKTIVITI PAK21

HOT SEAT STAY - STRAY

APA APA
Seorang murid duduk di kerusi yang Kaedah pembentangan dalam kumpulan kecil.
disediakan dan menjadi “pakar” atau Seorang ahli kumpulan ditugas memberi
“watak” serta menjawab segala penerangan manakala ahli lain bergerak untuk
soalan yang dilontarkan oleh murid melihat atau menyoal hasil kumpulan lain.
lain.
TUJUAN TUJUAN
• Menjana idea • Kemahiran komunikasi – pembentangan dan
• Menyenarai kosa kata menggalak pemikiran kritis dan kreatif
• Menyemak kerja rakan • Menyuara & menghargai pandangan
• Pembelajaran koperatif • Menggalakkan kerja berpasukan

Pentaksiran

• Sistem Pentaksiran
Pendidikan Kebangsaan
(SPPK)

• Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)

• Pelaporan Profil Murid


Pentaksiran

SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (SPPK)


Pentaksiran yang selari dengan konsep kurikulum dan pedagogi PAK21

Berasaskan Ditetapkan oleh


standard, fleksibel Lembaga
& seimbang Peperiksaan

SPPK

Bersifat holistik Dilaksanakan melalui


Peperiksaaan Pusat (PeP) dan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS)
Pentaksiran

PELAKSANAAN SPPK

Pentaksiran PBD PP PAJSK PAJSK


Berasaskan (PS) (PT3) • • PPsi
Sekolah (PBS) KOKU SEGAK

SPPK

Peperiksaan
UPSR SPM
Pusat(PeP)
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


APA
PBS adalah pentaksiran yang bersifat holistik dan selaras dengan
kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu menilai aspek:

Kognitif Afektif Psikomotor

PELAKSANAAN
Tahun 1 UPSR PT3 SPM,STPM

Fasa Awal: 9 tahun Pasca 9 tahun


Fokus kepada elemen pembinaan Fokus kepada elemen
Kemahiran, pengetahuan, sahsiah kecemerlangan berorientasikan
dan nilai-nilai murni. akademik.
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


ISU PELAKSANAAN

• Ketidakjelasan konsep
& pelaksanaan PBS
• Ketirisan maklumat
PBS
• Proses penjaminan
kualiti tidak konsisten
• Ketidakjelasan
konsep &
pelaksanaan Salah tafsir SP LP
• Kecelaruan Bil. 1/2014
pelaksanaan

PBS kena buat lagi ke?


PT3 kan dah ada?
Pentaksiran

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)


APA
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah.

BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


DINILAI?

Perkembangan pembelajaran murid dalam PBD dinilai berdasarkan


Tahap Penguasaan murid dengan menggunakan pendekatan
pertimbangan profesional (professional judgement) guru melalui
pentaksiran formatif dan sumatif.
Pentaksiran

PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman


berdasarkan dokumen pentaksiran dan data pencapaian murid secara
beretika untuk membuat keputusan mengenai tahap penguasaan
murid.
Berdasarkan The College’s Working Definition of Professional
Judgment

ELEMEN UTAMA
Guru berpengetahuan Guru bertanggungjawab
dalam bidang melaksanakan pentaksiran
akademik dan praktikal TANGGUNGJAWAB dengan cekap dan
proses PdP dan PENGETAHUAN sistematik
pentaksiran PROFESIONAL

PERTIMBANGAN
PROFESIONAL
Dokumen pentaksiran INPUT MURID PENGALAMAN Guru menggunakan input
dan data pencapaian profesional dalam interaksi
murid dengan murid
Pentaksiran

TAHAP PENGUASAN PBD & TAFSIRAN

6
4 5
2 3
1
Tahu, Faham Tahu, Faham
Tahu, Faham dan Boleh dan Boleh
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Buat dengan
Tahu dan dan Boleh Buat dengan Beradab Beradab
Tahu Faham Buat Beradab Terpuji Mithali

Murid tahu Murid Murid Murid Murid Murid berupaya


perkara asas menunjukkan menggunakan melaksanakan melaksanakan menggunakan
atau boleh kefahaman pengetahuan sesuatu sesuatu pengetahuan dan
melakukan untuk menukar untuk kemahiran kemahiran pada kemahiran sedia ada
kemahiran asas bentuk melaksanakan dengan beradab situasi baharu untuk digunakan
atau memberi komunikasi atau sesuatu iaitu mengikut dengan pada situasi baharu
respons menterjemah kemahiran pada prosedur atau mengikut secara sistematik,
terhadap serta suatu situasi. secara prosedur atau bersikap positif,
perkara yang menjelaskan sistematik. secara sistematik kreatif dan inovatif
asas. apa yang telah serta tekal dan serta boleh dicontohi.
dipelajari. bersikap positif.
Pentaksiran

PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN PBD


Penentuan tahap penguasaan memerlukan pertimbangan
profesional guru dengan mengambil kira perkara – perkara berikut:

Pencapaian tahap penguasaan bagi setiap kelompok


Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP)
dengan merujuk Standard Prestasi (SPi)

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

Perkembangan holistik dari segi perubahan tingkah laku,


pengetahuan, kemahiran dan nilai
Pentaksiran

PENETAPAN TAHAP PENGUASAAN PBD

Guru mata pelajaran


Guru kelas dan guru mata Perbincangan ini dikira
memberi satu nilai tahap
pelajaran berbincang sebagai Latihan Dalam
penguasaan murid
untuk menentukan SATU Perkhidmatan dengan
berdasarkan
tahap penguasaan murid tempoh 2 jam maksimum
pengalaman bersama-
menggunakan Tafsiran bagi setiap sesi.
sama murid dalam proses
Tahap Penguasaan
PdP.
secara persetujuan
bersama-sama.
SELAYANG PANDANG TAHUN 2018-INFO PENTING !!!
DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KSSR & KSSRs (SEMAKAN 2017) MULAI TAHUN 2017
TAHUN DOKUMEN KURIKULUM DOKUMEN PENTAKSIRAN PEREKODAN PELAPORAN PS

1 Templat Pelaporan PS Mata


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
KSSRs (SEMAKAN 2017) Pelajaran (MP)

2 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Templat Pelaporan PS Mata


KSSRs (SEMAKAN 2017) Pelajaran (MP)
Modul Perekodan
Dokumen Standard Panduan Perkembangan
3 Perkembangan Pembelajaran
Kurikulum (DSK) Pembelajaran Murid (PPPM)
Murid (PPM) MP

4 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Templat Pelaporan PS MP

5 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Templat Pelaporan PS MP

Templat Pelaporan PS MP
&
6 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
Templat Pelaporan PST6
INFO PENTING !!!
• PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 6 (PST6)
DAN Templat PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 6 (PST6)
boleh mulai dimuat turun di web site BPK – http://bpk.moe.gov.my

• Templat PELAPORAN PST6 (Pelaporan Individu murid Semua MP


KSSR) - pihak sekolah lengkapkan dan cetak untuk diserah kepada
murid tahun 6 bersama-sama Pentaksiran Pusat.
goo.gl/4DWDT5

7/1/2018
7/1/2018
Sekian

Unit Sains
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pendidikan Negeri Johor

Peneraju Pendidikan Negara