Anda di halaman 1dari 10

PENGERTIAN TAWAZUN

 Dari segi bahasa berasal dari kata akar, Al


Waznu menjadi Tawazun yang bermaksud
seimbang.
 Tawazun dari segi istilah bermaksud ajaran Islam
memberikan perhatian yang seimbang kepada
semua aspek kehidupan manusia; dari segi
individu dan masyarakat, rohani dan jasmani,
kebendaan dan kerohanian serta dunia dan
akhirat.
KEPERLUAN DUNIA DAN TUNTUTAN
AKHIRAT
 Kepentingan ciri tawazun ini dapat dilihat dengan jelas
dalam firman Allah yang bermaksud:
"… apabila kamu diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat,
maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkan jual-beli.
Itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Apabila solat
telah dilakukan maka bertaburanlah kamu di muka bumi, carilah
kurniaan Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung".
 (Surah al-Jumu’ah: 9 – 10)

Intisari ayat : memerintahkan umat Islam untuk memberi


perhatian yang sewajarnya kepada kedua-dua aspek
kehidupan di dunia dan akhirat.
 Islam tidak membenarkan umatnya
mementingkan diri sehingga mengabaikan
kepentingan masyarakat dan begitu juga
sebaliknya.
 Islam juga tidak membenarkan umatnya
mementingkan aspek kerohanian semata-mata
sehingga mengabaikan aspek jasmani dan
kebendaan dan begitu juga sebaliknya.
ASPEK TAWAZUN
Islam memandang manusia yang terdiri daripada kesatuan rohani,
akal dan jasmani yang saling berkait-rapat. Jasad ada keperluannya
dan roh pula ada tuntutannya. Kedua-dua keperluan tersebut diberi
pertimbangan di dalam Islam (Haron Din, 1992: 116).

Jasmani Akal Rohani


Seimbang Dari Sudut rohani

 Islam mengajak manusia mempercayai perkara yang


dapat dibuktikan dengan hujah dan dalil yang jelas.
 Islam adalah agama yang sederhana kerana percaya
kepada perkara yang ghaib, tetapi terhad kepada apa
yang diberitahu oleh Allah dan RasulNya sahaja.
 Ini berbeza dengan kumpulan yang percaya kepada
banyak tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan
dan hanya percaya kepada kekuatan akal fikiran.
Seimbang Antara Amalan Untuk
Duniawi Dengan Amalan Ukhrawi
 Orang yang bekerja 24 jam dianggap
keterlaluan untuk keduniaan dan orang yang
beribadat 24 jam tanpa melakukan kerja-kerja
untuk kehidupan harian, juga dianggap
keterlaluan.
 Islam menganjurkan supaya mengambil yang
seimbang dan bersikap sederhana dalam
melakukan tugas-tugas seharian.
Seimbang Antara Kerohanian dan
Kebendaan
 Manusia dijadikan daripada dua unsur,
iaitu jasad dan roh.
 Islam
mengaturkan supaya kita memberi
makanan kepada rohani dengan ibadat
dan makanan jasmani dengan bahan
makanan dan miuman yang dibenarkan.
Seimbang Antara Individu dan
Masyarakat
 Setiap individu mesti memelihara kehormatan
dirinya dan dalam masa yang sama ia juga
mesti memelihara kehormatan masyarakatnya.
 Ia tidak dibenarkan merosakkan masyarakat
dengan tujuan membela dirinya.
 Demikian juga sebaliknya, seseorang itu tidak
boleh merosakkan dirinya untuk menjaga nama
baik masyarakat.
Seimbangan antara kepentingan
Individu dan masyarakat
 Kepentingan individu mestilah tidak
bertentangan dengan kepentingan
masyarakat.
 Jika ada yang bertentangan maka hendaklah
diutamakan kepentingan masyarakat.
 Misalnya, jika negara terancam, maka
pengorbanan individu diperlukan, dan harta
individu perlu dikeluarkan jika masyarakat
sangat memerlukannya.