Anda di halaman 1dari 28

Kuliah 1

 kajian sifat asas pengetahuan, realiti,


dan kewujudan, terutamanya apabila
dianggap sebagai satu disiplin
akademik (the study of fundamental
nature of knowledge, reality, and
existence, especially when considered
as an academic discipline)
 Applications of philosophy to mathematics
education (Paul Ernest, 1994)
 Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.
◦ Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara.
 Apayang anda faham
dengan matematik?

 Bincang dengan rakan


sebelah.
Aritmetik Matematik
Berkaitan dengan Nombor Berkaitan dengan Teori

Kajian hubungan antara Kegunaan simbol, bukti, termasuk


nombor, bentuk, dan kuantiti aritmetik, algebra, kalkulus ,
geometri dan trigonometri
 the abstract science of number,
quantity, and space. Mathematics may
be studied in its own right (pure
mathematics), or as it is applied to
other disciplines such as physics and
engineering (applied mathematics ).
• Reka bentuk atau urutan
berulang disusun mengikut
peraturan
 Contoh:
 1234 x 9 + 5 = 11111
 12345 x 9 + 6 = 111111
 123456 x 9 + 7 = ?
 ANS: 1111111
1 4 9 16
 Huraian sifat hubungan tertentu
diantara benda-benda / perkara-
perkara yang dikaji.
Contoh:
 Apakah hubungan x dengan f(x) ?

f(x)=2x+3

Contoh:
 Bagaimana perubahan lilitan sesuatu bulatan
mempengaruhi luasnya.
a
b=c
c
a= 90o
b = 45o b
a + b + c = 180o
2; 3; 5 2; 3; 8

2+3=5 23 = 8
5–2=3 3
8=2
5–3=2
 Mathematics is a way of thinking and sense
making. It is creative, beautiful, individual,
and dynamic. It is being curious, asking
questions, figuring out why things work,
breaking problems apart, seeking regularity,
making predictions, and creating logical
arguments.
Jika hari berhujan, tanah
akan menjadi basah

 Jika tanah menjadi basah,


maka hari berhujan
 Jika hari tidak berhujan,
maka tanah tidak basah.

 Jika tanah tidak basah,


maka hari tidak berhujan.
• Mathematics has itself been
described as an art motivated
by beauty.
 Bahasa matematik adalah unik
 Maklumat dan idea matematik dijelaskan
dengan tepat dengan menggunakan bahasa
matematik
 4 langkah Kaedah Menyelesaian Masalah
Model Polya (1962)
 Senaraikan semua perkara yang berkaitan
dengan matematik sejak bangun hingga tidur
setiap hari.
 Penulisan log refleksi
 Mula dan kemaskini Portfolio Matematik

 Bincang dan sedia pembentangan sekurang-kurang 2 contoh


kehidupan harian untuk menjelaskan maksud matematik sebagai
◦ Kajian pola
◦ Kajian hubungan
◦ Cara berfikir
◦ Seni
◦ Alat berkomunikasi
◦ Alat penyelesaian masalah harian
Bacaan:
 Reys, R., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V. & Smith, N. L. (2012).
Helping children learn mathematics (10th ed.). Hoboken, NJ:
John Wiley & Sons.
 Smith, K. J. (2012). The nature of mathematics (12th ed.).
Belmont, CA: Brooks/Cole.
 Pelajar dalam pasangan buat latihan menulis
log refleksi minggu pertama selepas
penerangan cara catatan refleksi.
 Pembentangan hasil perbincangan contoh
kehidupan harian untuk menjelaskan maksud
matematik sebagai
◦ Kajian pola
◦ Kajian hubungan
◦ Cara berfikir
◦ Seni
◦ Alat berkomunikasi
◦ Alat penyelesaian masalah harian