Anda di halaman 1dari 20

STANDARD 1

KEPEMIMPINAN 1

PELAKSANAAN SKPMg2
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2017

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM


13 Februari 2017
2

PERUBAHAN
SKPM2010 SKPMg2
Nama Standard: Kepimpinan Nama Standard: Kepemimpinan
dan Hala Tuju

Bil. Aspek: 8 Bil. Aspek: 3

Pengiraan Skor: 8 Aspek Pengiraan Skor: 12 TUMS

Fokus kepada: kemahiran Fokus kepada: peranan

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


3

PIMPIN PEMIMPIN KEPEMIMPINAN

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM SKPMg2 - KEPEMIMPINAN 13 Februari 2017


4

PERNYATAAN STANDARD
Pengetua/Guru Besar (PGB)
berperanan sebagai pemimpin
berimpak tinggi yang berupaya
menggembleng dan menggerakkan
warga sekolah secara bersepadu untuk
memajukan sekolah dan
meningkatkan kualiti pembelajaran
dan pengajaran (PdP).
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
5

PEMIMPIN BERIMPAK TINGGI


SURI TELADAN (ROLE MODEL)
Tan Sri Tony Fernandes
Tokoh
Korporat Tan Sri Dato' Sri Paduka Dr.
Lim Kok Wing

Tan Sri Dato' Seri Dr Wan


Tokoh Mohd Zahid Mohd Noordin
Pendidikan
Cikgu Jaul Bunyau

MENGGEMBLENG DAN MENGGERAKKAN


2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
WARGA SEKOLAH 13 Februari 2017
6

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


7

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


8

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


9

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 10

ASPEK KRITERIA KRITIKAL


PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua
ASPEK 1.1: aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah
PGB Sebagai Peneraju untuk memastikan matlamat dan objektif yang
ditetapkan tercapai.

ASPEK 1.2: PGB bertindak sebagai pembimbing untuk


meningkatkan kecekapan individu dan kualiti
PGB Sebagai Pembimbing pengurusan sekolah.

PGB bertindak sebagai pendorong untuk


ASPEK 1.3: meningkatkan motivasi warga sekolah dalam
PGB Sebagai Pendorong melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PENERAJU
11

PENETAPAN
HALA TUJU

MENANGANI RANCANGAN
MASALAH/ISU PEMAJUAN SEKOLAH

PEMIMPIN PEMANTAUAN
INSTRUKSTIONAL PENGOPERASIAN

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


SKPMg2 - KEPEMIMPINAN
12

STANDARD KUALITI DAN TUMS

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

Membuat analisis, menentukan sasaran,


PGB menetapkan hala mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju
1.1.1 tuju sekolah secara secara menyeluruh, jelas dan mengambil kira
terancang. keperluan sekolah. (LINK 1.1.1-1.1.7)

Mengetuai penyediaan garis panduan/format


perancangan strategik, merangka strategi
pencapaian sasaran, memantau dan
PGB mengetuai menyiapkan dokumen perancangan strategik
penyediaan Rancangan dengan mekanisme yang sesuai, mengikut
1.1.2
Pemajuan Sekolah secara ketetapan, keperluan sekolah dan secara
terancang dan sistematik. komprehensif. (LINK 1.1.1-1.1.7)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


13

STANDARD KUALITI DAN TUMS


BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
Mengetuai pelaksanaan pemantauan,
PGB mengetuai menyediakan rumusan dan mengambil
pemantauan tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
1.1.3 pengoperasian sekolah menyeluruh dan berterusan.
secara terancang dan (LINK 1.1.1-1.1.7)
sistematik.

Melaksanakan PdPc, menyediakan Rancangan


PGB menerajui aktiviti Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap
instruksional dalam penguasaan murid dan menyemak hasil kerja
1.1.4 pelaksanaan PdP secara murid mengikut arahan yang berkuat kuasa,
profesional dan mematuhi jadual, secara tekal dan menyeluruh.
terancang. (LINK 1.1.1-1.1.7)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


STANDARD KUALITI DAN TUMS 14

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)


Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi
PGB menerajui aktiviti maklum balas dan bimbingan serta mengambil
instruksional dalam tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
1.1.5 pelaksanaan pencerapan menyeluruh dan berterusan. (LINK 1.1.1-1.1.7)
PdP secara profesional dan
terancang.
Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian
PGB menerajui aktiviti murid dengan menganalisis pencapaian murid,
instruksional dalam menyediakan rumusan dan mengambil tindakan
pelaksanaan pemantauan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan
1.1.6 kemajuan dan pencapaian
berterusan. (LINK 1.1.1-1.1.7)
murid secara sistematik
dan terancang.

PGB menangani masalah Mengenal pasti, mengambil tindakan dan


menyelesaikan masalah/isu pengoperasian sekolah
pengoperasian sekolah
1.1.7 secara profesional dan serta mengambil langkah kawalan dengan mekanisme
yang sesuai, secara telus dan kreatif/inovatif..
terancang. (LINK 1.1.1-1.1.7)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PEMBIMBING
15

GURU

ANGGOTA BARISAN
KUMPULAN KEPEMIMPINAN
PELAKSANA

PEMBIMBING

 Ilmu, Kemahiran
dan Nilai
 Data driven
 Kreativiti / inovasi

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


SKPMg2 - KEPEMIMPINAN
STANDARD KUALITI DAN TUMS 16

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


BIL. STANDARD KUALITI (STAK)
(TUMS)
Memberi input, panduan dan maklum
balas kepada guru dan AKP mengikut
PGB memberi bimbingan keperluan, dari semasa ke semasa, secara
1.2.1 kepada guru dan AKP secara jelas dan menyeluruh. (LINK 1.2.1-1.2.2)
profesional dan terancang.

Memberi panduan, maklum balas dan


pendedahan berkaitan tugas kepada PK,
PGB memberi bimbingan
GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut
kepada barisan pemimpin yang
1.2.2 keperluan, dari semasa ke semasa, secara
diturun kuasa secara
jelas dan menyeluruh. (LINK 1.2.1-1.2.2)
profesional dan terancang.

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


17

PENDORONG
SURI TELADAN

MENGGALAKKAN WARGA
SEKOLAH MEMBERI INPUT

WARGA SEKOLAH MELAKSANAKAN


TANGGUNGJAWAB

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


SKPMg2 - KEPEMIMPINAN
STANDARD KUALITI DAN TUMS 18

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)


PGB mendorong warga Melaksanakan tugas berkualiti, mempamerkan
sekolah dengan menjadi penampilan diri berwibawa, bertindak sebagai pakar
1.3.1 rujuk dan memperlihatkan komunikasi yang berkesan
suri teladan secara secara tekal, bersungguh-sungguh dan menyeluruh. (
profesional dan terancang. LINK 1.3.1-1.3.3)
PGB menggalakkan warga Menyediakan saluran, mendengar, menerima dan
sekolah memberi input mengambil tindakan terhadap pandangan warga
1.3.2 berkaitan pemajuan sekolah sekolah berkaitan pemajuan sekolah dengan sikap
secara profesional dan terbuka, secara tekal dan mengikut keperluan.
terancang. (LINK 1.3.1-1.3.3)
PGB menggerakkan warga Memberi maklum balas positif, penghargaan,
sekolah dalam menyediakan keperluan dan melibatkan diri dalam
1.3.3 melaksanakan aktiviti sekolah secara tekal, menyeluruh dan
tanggungjawab secara mengikut keperluan. (LINK 1.3.1-1.3.3)
terancang.
(LINK-RUBRIK)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


CONTOH PENULISAN EVIDENS 19

BAGI ASPEK 1.1.3


EVIDENS PELAKSANAAN
• Jadual pemantauan PdP
• Jadual Pemantauan Program Kurikulum oleh GB
• Jadual Pemantauan Program Kokurikulum oleh GB
• Jadual Pemantauan Program HEM oleh GB
• Rumusan pemantauan oleh GB
• Catatan pemantauan oleh GB
• Laporan Post Mortem Program Kokurikulum,
Kokurikulum dan HEM
• Minit Mesyuarat JK Pemantauan Bil. 1/2017; Minit
Mesyuarat JK Pemantauan Bil. 2/2017

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


20

SEKIAN
TERIMA KASIH

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017