Anda di halaman 1dari 14

Konsep Kemahiran Mendengar

 Proses yang berkait rapat dengan bahasa, (Leferre, 1973).


 Membaca memerlukan kemahiran mentafsir dan memiliki
pemikiran yang tinggi untuk memahami teks (Cohen, 1990).
 Proses kemahiran yang aktif untuk menginteperstasikan
makna dan mendapatkan pengetahuan daripada bahasa
tulisan dan visual.
 Membunyikan perkataan demi perkataan
 Pengenalpastian perkataan demi perkataan dan memperoleh
maknanya.
 Memberikan makna kepada teks yang dibaca serta
memahami teks tersebut.
Jenis dan tujuan membaca
 Bacaan makanis-bersuara dengan sebutan yang jelas
dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.
Mengikut intonasi, nada dan tekanan yang betul.
 Bacaan mentalis-bacaan akliah,dilaksanakan dalam hati
tanpa suara. Betujuan untuk memahami maklumat.
 Bacaan intensif-secara mendalam. Bertujuan untuk
memperkembangkan kebolehan meneliti dan mentafsir
teks.fokus kepada ciri-ciri tatabahasa, pembentukan
dan penggunaan bahasa.
 Bacaan Ekstensif- secara meluas dilaksanakan di luar
bilik darjah. Menitikberatkan pengukuhan asas
bacaan,menambah kemahiran pemahaman dan
meningkatkan kepantasan membaca. Membolehkan
pelajar mencari isi penting.
Aktiviti membaca
 Program nilam
 Program membaca
 Menghayati puisi
 Kisahkan semula cerita
 Diari membaca mingguan
Konsep Kemahiran mendengar
 Kemasukan input bahasa yang berupa
penyerapan makna ayat dan ujaran
seterusnya diproses oleh otak.
 Seni mendengar dan memahami perkara
yang diperkatan oleh penutur.
 Aktiviti memberikan tumpuan kepada
sesuatu yang sampai ke telingga,
memberikan tindak balas secar teratur
dan memberikan gerak balas terhadap
bunyi.
Jenis mendengar
 Mendengr secara pasif
 Mendengar secara bertelau-telau
 Mendengar tanpa tindak balas
 Mendengar secara menebuk-nebuk
 Mendengar secara beremosi
 Mendengar secara berhati-hati dengan
pengamatan
 Mendengar secara kritikal
Tujuan mendengar
 Mendapat idea
 Mencari isi penting
 Melakukan arahan
 Mengenal pasti hubungankait
 Mengenal isi tersirat
 Mentafsir makna tersirat
 Mengenal pasti mood, suasana konteks
 Mengesan pengaruh penutur.
Aktiviti kemahiran mendengar
 Mengecam jenis bunyi
 Mengecam sebutan baku, tidak baku dan
bunyi kata
 Mengecam nada, intonasi, gaya
 Mendengar rakaman perbualan
 Perbualan telefon
 Mengenal pasti erti kata
 Mengenal pasti idea
Konsep kemahiran bertutur
 Gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa
yang dilafazkan
 Penutur menzahirkan pendapat dan
perasaan melalui bunyi bahasa yang
bermakna.
 Melafazkan kata-kata untuk berinterksi
 Pertuturan yang baik boleh dikuasai
dengan member tumpuan kepada aspeks
fonologi, struktur, intonasi, dan penguasaan
sistem bunyi yang lain
Tujuan bertutur
 Mengeluarkn buah fikiran
 Menyatakan kehendak, perasaan,
pengalaman, pendapat dan pandangan
dengan berkesan
 Untuk memaklumkan sesuatu
 Menyelesaikan masalah
 Bertujuan menzahirkan emosi dan idea.
Jenis dan aktiviti kemahiran bertutur
 Mendengar menghargai
 Mendengar bertujuan
 Mendengar kreatif
 Mendengar membezakan
 Mendengar kritikal
 Aktiviti-mengenal pasti idea, latihan
pandang sebut, karangan lisan, berbual,
berpuisi, bernyanyi, bercerita, berbincang
dan memberikan taklimat atau ceramah
Konsep kemahiran menulis
 Aktiviti menghasilkan bahan-bahan bertulis
 Sebarang pekara yang diuahkan dalam bentuk
huruf dan alfabet
 Huruf atau simbol yang dicetak bagi mewakili
bunyi atau perkataan sesuatu bahasa
 Penggunaan huruf atau simbol bagi
mengambarkan sesuatu makna
 Satu bentuk penulisan yang digunakan oleh
penulis bagi mempersembahkan ida dan
pendapat
Jenis kemahiran menulis
 Penulisan terkawal
 Penulisan separa terkawal
 Penulisan berpandu
 Penulisan separa berpandu
 Penulisan bebas
 Penulisan kreatif
Tujuan menulis
 Mengolah idea atau pendapat berdasarkan
situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam
sebuah bentuk karangan tertentu
 Melatih untuk menghujah dan
mengembangkan idea
 Melatih individu menggunakan bentuk
penggunaan bahasa yang betul
berdasarkan jenis karangan tertentu
 Meluaskan kosa kata
Aktiviti menulis
 Ejaan Imlak
 Menulis jawpan pemahaman
 Menulis karangan
 Menulis karangan
 Menulis ayat berdasarkan gambar
 Membina ayat
 Melengkapkan ayat

Anda mungkin juga menyukai