Anda di halaman 1dari 19

PENTAKSIRAN BILIK

DARJAH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


Penerangan Berkaitan Slide :

Slide ini adalah slide rasmi terbitan BPK untuk


Rasmi
tujuan Taklimat Kursus Orientasi 2018

Nota tambahan untuk rujukan KJUK dan peserta


Nota taklimat/JUK pada setiap slide disertakan dengan
lebih terperinci

Peneraju Pendidikan2 Negara


Kerangka PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
PAJSK (BKK)
PUSAT (LP) PENTAKSIRAN (BPSH)

SEKOLAH (BPK)

Peneraju Pendidikan3 Negara


Pentaksiran Sekolah (PS)
kini dikenali sebagai
Pentaksiran Bilik Darjah
(PBD)

Peneraju Pendidikan4 Negara


5

Perkembangan Dokumen Kurikulum dan


Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
BPK
LP
(Perekodan PS secara offline mulai 2014)
(Perekodan PS secara Online)

2011 2014 2016 2017


DSK+DSP DSKP DSKP DSKP
Tahun 1 dan Bermula Tahun 4 PS dikenali KSSM Tingkatan 1
Tingkatan 1 (2012) sebagai PBD KSSR Tahun 1
(Semakan)

Peneraju Pendidikan5 Negara


“Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang
perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.”

Formatif
Sebagai Mentaksir perkembangan
Pembelajaran sebagai pembelajaran
Formatif
Mentaksir perkembangan Untuk
untuk pembelajaran Pembelajaran
Sumatif
Tentang Mentaksir perkembangan
Pembelajaran tentang pembelajaran
(Di akhir unit pembelajaran,
penggal, bulan atau tahun)

Peneraju Pendidikan6 Negara


Melalui PBD Guru Dapat
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid
01 dalam pembelajaran.

02 Mengesan perkembangan murid secara


menyeluruh.
Merancang dan mengubah suai kaedah
03 pengajarannya.

04 Mengetahui keberkesanan pengajarannya.

Mengambil tindakan susulan yang sesuai


05 dengan serta merta.

Peneraju Pendidikan7 Negara


PBD Dilaksanakan Dalam Semua Mata Pelajaran

Proses PdP Instrumen Pentaksiran Tahap Penguasaan

Aktiviti pembelajaran Kaedah dan instrumen


(menepati kurikulum pentaksiran pelbagai TP 1 - TP 6
dan PAK 21)
• Kuiz • Merujuk standard
Tugasan individu atau
• Kerja projek prestasi dinyatakan
kumpulan, sumbang
• Portfolio dalam kurikulum
saran, debat, sketsa,
• Ujian bulanan • Menggunakan
pembentangan multi
• Peperiksaan pertimbangan
media, projek atau
• Penilaian kendiri profesional untuk
aktiviti mengeksperimen
• Refleksi kendiri menetapkan tahap
• Penilaian rakan penguasaan murid
sebaya

Peneraju Pendidikan8 Negara


TINDAKAN SUSULAN

MEREKOD &
MENGANALISIS

• Merekod status
perkembangan
MERANCANG PdP & MELAKSANAKAN PdP PENTAKSIRAN murid mengikut
MENYEDIAKAN • Selari dengan SK • Kaedah
kreativiti guru
INSTRUMEN • Merekod dalam
& SP yang telah pentaksiran:
PENTAKSIRAN dokumen seperti MELAPOR TAHAP
dipilih Pemerhatian, lisan
rekod mengajar, PENGUASAAN

Tidak
• Mengenal pasti SK & SP atau penulisan
buku catatan
• Menentukan objektif
Bagi tindakan susulan: guru, senarai
• Mengenal pasti semak & templat
instrumen pentaksiran • Menentu dan
pelaporan (Excel)
berdasarkan aktiviti melaksanakan strategi Ya
yang dirancang pengajaran dan kaedah
• Menentukan strategi pentaksiran
pengajaran dan kaedah • Menyedia dan Melepasi tahap
pentaksiran mentadbir instrumen penguasaan
PdP dan pentaksiran
• Menyediakan instrumen mengikut keupayaan
dilaksanakan seiring minimum TP3
mengikut keupayaan murid
murid

Peneraju Pendidikan9 Negara


Asas kepada Pertimbangan Profesional
• Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan
maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan,
kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab
• Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP

Keperluan utama kepada pertimbangan profesional


• Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard Prestasi bagi
setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.
• Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata pelajaran bagi
melapor keputusan pentaksiran akhir tahun.

10
Peneraju Pendidikan Negara
Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL
PENGETAHUAN Guru bertanggungjawab melaksanakan
Guru berpengetahuan luas
dalam mata pelajaran yang 01 02 pentaksiran dengan cekap, adil, telus,
sistematik dan holistik tanpa
diajar, bidang pedagogi dan melibatkan emosi.
pentaksiran.

PENGALAMAN
INPUT MURID
Guru menggunakan dokumen pentaksiran
03 04 Guru menggunakan input
dan data pencapaian murid (hasil kerja, profesional dan pengalaman
keupayaan, tingkah laku, kelebihan/ mengajar dalam interaksi
kekurangan pada murid dan prestasi mereka dengan murid.
dalam ujian/ aktiviti PdP).
Peneraju Pendidikan Negara
Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional

Hasrat kurikulum
Memahami hasrat kurikulum yang Interaksi
terkandung dalam DSKP.
7
Mengambil kira interaksi guru dan murid, murid
dan murid serta murid dan bahan pembelajaran.
Tujuan pentaksiran
Menentukan tujuan pentaksiran, mengenal
pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir 2 Moderasi
berdasarkan standard prestasi bagi setiap Berbincang sesama rakan sejawat dalam panitia
kelompok SK dan SP. atau mata pelajaran yang sama bagi
memantapkan pertimbangan professional.
Pelbagai kaedah pentaksiran
Menggunakan pelbagai kaedah
pentaksiran meliputi pemerhatian,
3
Kebolehpercayaan
lisan dan penulisan sepanjang PdP. 5 Meningkatkan kebolehpercayaan antara pentadbir,
Peluang guru, murid dan ibu bapa. Guru bersikap terbuka dan
Memberi peluang yang adil dan masa yang 4 profesional dalam memberi justifikasi dan membuat
secukupnya kepada murid untuk mempamerkan pertimbangan terhadap perkembangan
apa yang telah dipelajari. pembelajaran murid.

12
Peneraju Pendidikan Negara
Melaporkan dalam bentuk tahap
01 penguasaan (TP)

02 Merujuk standard prestasi (DSKP)

03 Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid

04 Menggunakan pertimbangan profesional guru

05 Menggunakan templat Excel (luar talian)

06 Membuat pelaporan dua kali setahun

13
Peneraju Pendidikan Negara
TEMPLAT PELAPORAN PBD
TAHUN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

TAHUN 4 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2019


TAHUN 5 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2020
TAHUN 6 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2021

TINGKATAN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018


TINGKATAN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018
TINGKATAN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

14
Peneraju Pendidikan Negara
Contoh
Templat PBD Bahasa
Melayu Tingkatan 2

15
Peneraju Pendidikan Negara
Contoh
Standard Prestasi
Bahasa Melayu
Tingkatan 2

16
Peneraju Pendidikan Negara
Contoh
Pelaporan Pentaksiran Bilik
Darjah

17
Peneraju Pendidikan Negara
Tahap 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
Tahu memberi respons terhadap perkara yang asas
Tahap 2 Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang
Tahu dan faham dipelajari dalam bentuk komunikasi
Tahap 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
Tahu, faham dan boleh buat pada suatu situasi

Tahap 4 Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran


Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab
dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik

Tahap 5 Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran


Tahu, faham dan boleh buat pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta
dengan beradab terpuji
tekal dan bersikap positif

Tahap 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk
Tahu, faham dan boleh buat digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan
dengan beradab mithali
inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi

18
Peneraju Pendidikan Negara
SEKIAN,
TERIMA KASIH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
bpk.moe.gov.my

19
Peneraju Pendidikan Negara