Anda di halaman 1dari 26

PENGAJIAN MALAYSIA

TAJUK E-FOLIO: ISU-ISU KEPERIHATINAN NEGARA


NAMA PENSYARAH:PUAN CIK RAZANA BINTI MOHD
KASIM

NAMA AHLI KUMPULAN:

1)SANDRA SURIYA A/L JAYASURI 02DTK18F1016

2)KEASHWINRAJ A/L RAJENDRAN 02DTK18F1080

3)DAVENISSH A/L THANDITHAPANI 02DTK18F1077

4)PRADEEP A/L

5)MUHAMMAD GHAZALLYISMAIL BIN ZALANI


02DTK18F1038

KELAS:DTK1C SESI JUN:2018


Selamat sejahtera dan bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah
rahmatnya dapat kami menyelesaikan tugasan kerja kursus ini dengan
penuh jayanya. Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada Puan cik
Razana binti Mohd Kasim, Pensyarah Matapelajaran Pengajian Malaysia
(DUB 1012), di atas kesudian beliau memberi tugasan ini kepada kami.
Beliau juga banyak membantu kami sepanjang proses pembentukan
tugasan ini berlaku. Selain itu, Tidak lupa juga penghargaan buat ibu bapa
kami yang memberi sokongan dan dorongan dari segi fizikal dan mental
sepanjang penghasilan tugasan ini. Akhir kata, kami juga mengucapkan
ribuan teima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu kami
secara langsung atau tidak langsung sepanjang proses merealisasikan
tugasan ini berjalan. Pelbagai ilmu yang dapat kami rungkai sepanjang
kami menyiapkan tugasan ini. Sikap kerjasama yang di tunjukkan oleh
rakan-rakan teryata membuahkan hasil dengan kejayaan kami
menyiapkan tugasan yang diberi ini.
KONSEP PEMBANGUNAN INSAN
Kerajaan sangat komited dalam pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan ialah
tindakan atau program yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi untuk membangunkan
seseorang supaya berketerampilan dari aspek pengetahuan , kemahiran dan pembentukan
sikap dalam melaksanakn tugas. Dalam konteks negara Malaysia , pembangunan modal insan
adalah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi melahirkan rakyat yang berpendidikan ,
berkemahiran dan seterusnya berkebolehan membantu .
Antara kepentingan pembangunan modal insan adalah seperti yang berikut :
- Menjana pendapatan negara.
- Pembangunan negara pada masa akan datang .
- Penentu kejayaan dasar-dasar kerajaan seperti WaWasan 2020 .
- Membantu kerajaan dalam membangunkan negara .
Sistem pendidikan merupakan tunjang pembangunan negara. Sistem ini telah
menyediakan wadah atau saluran ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada generasi kini
bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara. Sistem pendidikan di
Malaysia terus berusaha memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang pendidikan
yang sesuai pada masa yang tepat, iaitu sejak lahir hingga ke alam kejaya. Kerajaan telah
melakukan transformasi dalam sistem pendidikan negara. Struktur sistem pendidikan di
Malaysia dan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi adalah antara perubahan dan
transformasi yang ingin dicapai setanding dengan negara maju lain.

Sesungguhnya, kejayaan sistem pendidikan ialah hasil kegigihan dan dedikasi para
guru, pengetua, pentadbir, pegawai dan kakitangan sokongan sekolah. Mereka aialah
kumpulan yang menjadi teras kekuatan dalam Kementerian Pendidikan sejak dahulu lagi.
Bakti kumpulan ini tidak dapat disangkal oleh mana-mana pihak. Dalam tempoh lebih 55
tahun Malaysia mencapai kemerdekaan, peningkatannyang ketara dapat dilihat dalam
pelbagai peringkat pendidikan.

Sistem pendidikan Malaysia adalah berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu :


Matlamat pendidikan di Malaysia adalah bertujuan untuk :
- melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu
padu.
- melahirkan insan beriman , berakhlak mulia , berilmu ,
berketerampilan dan sejahtera.
- menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan
kemajuan negara.
- memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua
warganegara Malaysia.
PERINGKAT DAN TEMPOH PENDIDIKAN
Kementerian akan memastikan kanak-kanak mendapat peluang yang sama dalam pendidikan tanpa mengira latar
belakang etnik melalui usaha memastikan akses sejagat pada peringkat persekolahan, pendidikan rendah,
menengah rendah dan menengah atas.

Langkah yang diambil termasuklah yang berikut:


(a) Memastikan peringkat dan tempoh pendidikan selari dengan amalan sistem pendidikan berperestasi
tinggi
(b) Pemberian bantuan yang lebih bersasaran dan berasaskan keperluan serta bantuan lain kepada pelajar dan
sekolah.

Peringkat pendidikan

Sistem pendidikan terbahagi kepada lima peringkat iaitu prasekolah, rendah, menengah, serta lepas menengah.
Sistem pendidikan formal selama 12 hingga 13 tahun (tidak termasuk pendidikan prasekolah) sebelum mengikuti
pendidikan tinggi.
Pendidikan Prasekolah

Pendidikan prasekolah ialah temooh yang mencukupi kepada kanak-kanak untuk


mengembagkan potensi intelek, rohani, emosi da jasmani sebagai persediaan sekolah
rendah.

(a) Pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara 4 hingga 5 tahun


(b) Pusat jagaan harian untuk kanak-kanak yang kurang daripada 4 tahun.
KURIKULUM KEBANGSAAN
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal dan merancang kurikulum untuk dilaksanakan di semua
peringkat pendidikan. Tujuan kurikulum ini adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani,
rohani, mental dan emosi. Kurikulum Kebangsaan terbahagi kepada lima seperti yang berikut :
a)Kurikulum Asuhan dan Didikan awal kanak-kanak
b)Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
c)Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
d)Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
e)Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

Antara Strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah ialah :


a)Menyediakan dokumen standard kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak serta kurikulum prasekolah
kebangsaan .
b) Menggubal Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk setiap mata pelajaran di peringkat rendah
dan menengah .
c) Menyediakan bahan sokongan kurikulum untuk menyokong pelaksanaan kurikulum .
d) Menyemak dan meminda atau membuat perubahan kurikulum berdasarkan perubahan dasar pendidikan dan
dasar utama negara.
e) Menyediakan , menyemak dan mengemas kini kurikulum sedia ada mengikut keperluan semasa dan masa
hadapan .
KURIKULUM KEBANGSAAN
Bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari sudut intelek, minat, bakat, jasmani dan rohani ke
arah pembangunan kepimpinan murid, pembentukan nilai estetika serta jati diri, Kementerian
Pendidikan telah mewajibkan pelajar untuk mengikuti aktiviti kokurikulum. Pelaksanaan
kokurikulum bertujuan memantapkan jati diri dan pembangunan modal insan yang cemerlang.
Antara strategi pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah seperti berikut :

a) membudayakan aktiviti kokurikulum dalam kalangan murid.


b) memberi wajaran kepada penglibatan yang seseuai kepada aktiviti kokurikulum .
c) memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri secara aktif melalui
kepelbagaian aktiviti kokurikulum.
d) melibatkan murid pelbagai kaum dalam aktiviti kokurikulum.
e) memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti
kokurikulum .
LALUAN PENDIDKAN TEKNIKAL

PENDIDKAN TEKNIKAL MENBERIKAN PELUANG KEPADA PELAJAR UNTUK MENERUSKAN


PENGAJIAN DAN KERJAYA DALAM BIDANG KEJURUTERAAN DAN PROFESSIONAL.

PELAJAR BOLEH MEMILIH SET PENGAJIAN ELEKF TEKNIKAL SAMA ADA BIDANG
KEJURUTERAAN,BIDANG SAINS,PERAKAUNAN DAN LAIN LAIN.
LALUAN PENDIDIKAN AGAMA

• PENDIDIKAN ISLAM MERUPAKAN SALAH SATU KOMPONEN PENTING


DALAM SISTEM PENDIDIKAN
• KERAJAAN KERAJAAN SEKOLAH AGAMA NEGERI (SAN) DAN SEKOLAH
BANTUAN (SABK)
LALUAN PENDIDIKAN SUKAN DAN SENI
• SEKOLAH SUKAN MERUPAKAN INSTITUT
YANG PENTING YANG PELAJAR BERMINAT
DALAM AKTIVITI SUKAN.SEBAGAI CONTOH
DALAM PERINGKAT (MSSD),(MSSM)DAN
SEBAGAINYA.

• TUJUAN SEKOLAH SUKAN DIWUJUDKAN


ADALAH UNTUK MEMUPUK DAN
MENGEMBANGKAN BAKAT GENERASI
MUDA KE PERINGKAT NEGARA.
PENDIDKAN KHAS
KANAK-KANAK (OKU) DIBERI PERHATIAN YANG SAMA ,PELAJAR YANG
MEMPUNYAI KURANG UPAYA PENGLIHATAN,PENDENGARAN
PERCAKAPAN,FIZIKAL DAN LAIN LAIN HARUSLAH DIBERIKAN
PERHATIAN YANG INSIATIF.

MEREKA HARUSLAH DIBERI HORMAT BANTUAN KEWANGAN,


MAKANAN, KEMUDAHAN KHAS DAN LAIN-LAIN.
.PENDIDIKAN SWASTA
• PENDIDIKAN SWASTA MERUPAKAN PENDIDIKAN YANG DISEDIAKAN
KEPADA MURID TEMPATAN DAN ANTARABANGSA OLEH INSTITUSI
PENDIDKAN SWASTA.

• SEKTOR SWASTA MENAWARKAN PENDIDIKAN


PRASEKOLAH,MENEGAH,HINGGA KE PRAUNIVERSITI