Anda di halaman 1dari 44

Topik 2:

Reka Bentuk Pengajaran Teknologi

1
Pengenalan
Topik ini akan membincangkan;
1. Pengertian dan konsep reka bentuk
pengajaran
2. Peranan reka bentuk pengajaran dalam
proses pengajaran dan pembelajaran
3. Aplikasi model reka bentuk pengajaran
berikut dalam pengajaran dan
pembelajaran
- ASSURE
- ADDIE
Hasil pembelajaran
1. Menghuraikan pengertian dan konsep reka
bentuk pengajaran
2. Membincangkan peranan reka bentuk
pengajaran dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
3. Mengaplikasikan salah satu model reka
bentuk dalam pengajaran dan
pembelajaran. Contohnya ASSURE dan
ADDIE
Apakah Reka bentuk pengajaran (RP)?
1. Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran

Reka Bentuk Pengajaran (RP):


1. Reka bentuk pengajaran adalah
proses sistematik bagi
menterjemahkan prinsip-prinsip umum
suatu pengajaran dan pembelajaran
kepada perancangan bagi
menghasilkan bahan untuk
pengajaran dan pembelajaran.
1. Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran

Reka Bentuk Pengajaran (RP):


2. RP juga adalah proses sistematik
dalam membangunkan bahan atau
media yang lebih berkesan
berdasarkan teori pembelajaran

3. Dalam RP aspek teori pembelajaran,


model rekabentuk dan strategi
pembelajaran diambil kira.
1. Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran

Tiga Kategoroi RP:

1. RP sebagai satu proses


2. RP sebagai satu disiplin
3. RP sebagai satu sains
1. Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran

1. RP sebagai satu proses


Pembinaan perancangan pengajaran yang
sistematik dengan mengaplikasikan teori
pengajaran dan pembelajaran
• Menganalisis keperluan dan matlamat
pengajaran
• Membina sistem penyampaian
• Menyediakan bahan dan aktiviti
• Melaksanakan perancangan
• Menilai pengajaran & aktiviti yang telah
dijalankan.
1. Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran

2. RP sebagai satu disiplin


Melibatkan penyelidikan dan teori tentang
strategi pengajaran yang paling sesuai
termasuk proses pelaksanaan strategi
pengajaran tersebut.

Teori RP menentukan apakah kaedah yang


paling sesuai digunakan untuk memastikan
pembelajaran berlaku.
1. Pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran

3. RP sebagai satu sains


Merupakan satu kaedah merancang secara
terperinci untuk membentuk, melaksana,
menilai dan menyelenggarakan situasi yang
dapat menggalakkan pembelajaran bagi
unit pembelajaran, samada bersekala kecil
atau besar pada semua peringkat.

Merangkumi RP bermodelkan bilik darjah,


kurikulum atau produk.
Apakah peranan reka bentuk
pengajaran (RP)?
2. Peranan reka bentuk pengajaran

1. Untuk menghasilkan pengajaran/latihan dan


bahan pengajaran yang sistematik dan
berkesan.

2. Bahan pengajaran yang direkabentuk dan


dibina perlu dinilai, diguna dan diurus
supaya dapat meningkatkan prestasi
pengajaran dan pembelajaran
2. Peranan reka bentuk pengajaran

3. Membangunkan bahan pengajaran


memerlukan perancangan yang sistematik
agar aplikasi yang dihasilkan berkualiti dan
dapat membantu peroses pembelajaran
dengan lebih berkesan
Apakah model reka bentuk
pengajaran (RP)?
3. Model-model reka bentuk pengajaran

 Model reka bentuk pengajaran (instruksi)


boleh digunakan sebagai panduan bagi
membangunkan bahan pengajaran
(termasuk persembahan multimedia)
dengan lebih sistematik dan berkualiti.
 Gustafson (1991), membahagikan Model RP
kepada tiga kategori; 1. berorientasikan bilik
darjah 2. berorientasikan produk 3.
berorientasikan system.
3. Model-model reka bentuk pengajaran
Terdapat banyak model reka bentuk
Pengajaran/instructional design (ID) yang boleh
digunakan sebagai panduan. Terdapat lebih
daripada 40 model ID. Antaranya ialah;
 Model ADDEI (berorentasikan produk)
 Model ASSURE (berorentasikan bilik
darjah)
 Model Gagne, Brigs dan Wager
(berorentasikankan bilik darjah)
 Model Dick & Carrey (berorentasikan
sistem)

16
3. Model-model reka bentuk pengajaran
Langkah-langkah dalam model reka bentuk
tidak sama. Namun sekurang-kurangnya
melibatkan 4 fasa kerja yang utama iaitu;
1. Fasa menganalisis keperluan aplikasi
2. Fasa perancangan atau merekabentuk
aplikasi
3. Fasa pembangunan aplikasi
4. Fasa penilaian aplikasi

17
3. Model-model reka bentuk pengajaran
1. Fasa menganalisis keperluan aplikasi.
 Mengenalpasti masalah pengajaran yang
ada
 Senaraikan bahan rujukan yang digunakan
 Kenalpasti isi pelajaran yang ingin
disampaikan
 Kenalpasti pelajar sasaran
 Kenalpasti objektif pengajaran aplikasi
 Kenalpasti kaedah penyampaian
 Kenalpasti isi kandungan pelajaran
 Kenalpasti persekitaran penggunaan
18
3. Model-model reka bentuk pengajaran
2. Fasa perancangan/mereka bentuk aplikasi
 Pemilihan media yang paling sesuai,
(contohnya video, audio, grafik, gambar dan
sebagainya)
 Pemilihan perisian /media yang sesuai
 Dokumen ringkas mengenai bahan/program
yang dibangunkan;
• Buat lakaran dalam bentuk carta alir
• Buat lakaran papan cerita/storyboard

19
3. Model-model reka bentuk pengajaran
3. Fasa pembangunan aplikasi
 Memindah kan segala maklumat/bahan
yang telah dirancang dalam bentuk lakaran
ke dalam komputer.
 Kumpulkan sumber bahan-bahan yang
diperlukan seperti teks, grafik, gambar, audio,
animasi, lukisan 3D dan video kedalam
folder-folder yang berkaitan

20
3. Model-model reka bentuk pengajaran

3. Fasa pembangunan aplikasi


(sambungan)
 Peringkat prototaip (menyerupai hasil
akhir dan boleh diguna dan diuji)
 Prototaip tersebut diuji dan dirujuk
kepada pakar dalam bidang tersebut
untuk melihat kesesuaian dan
keberkesanannya.
 Segala komen/kelemahan diperbaiki
semula.
21
3. Model-model reka bentuk pengajaran

4. Fasa pengujian dan penilaian aplikasi


 Guna bahan pengajaran yang telah siap(contoh
perisian multimedia) dan uji kepada sekumpulan
pelajar serta buat penilain.
 Terdapat dua jenis penilaian; 1. Penilaian formatif –
sepanjang proses pembangunan bahan
multimedia dan 2. Penilaian sumatif- diuji setelah
bahan siap untuk digunakan.
 Antara kaedah penilaian; 1. pemerhatian ke atas
pengguna 2. kumpul data dari latihan, 3. soal-
selidik, 4. temubual. 5. ulasan pakar

22
3. Model-model reka bentuk pengajaran
MODEL ADDIE

Analysis (Analisis)

Design (Reka bentuk)

Development
(Pembangunan

Implementation
(Perlaksanaan)

Evaluation (Penilaian)

23
Model ADDIE
1. Analisis( Analysis )
 Antara perkara yang dilakukan dalam
fasa ini adalah memperjelaskan masalah,
mengenalpasti sumber masalah dan
menentukan penyelesaian masalah.
 Melibatkan teknik kajian seperti analisis
kehendak, analisis kerja dan analisis
tugasan.

24
Model ADDIE
2. Rekabentuk ( Design )
 Menggariskan cara untuk mencapai
matlamat pengajaran.
 Antara elemen di dalam fasa rekabentuk
termasuklah menulis siapa yang hendak
disasarkan, menjalani analisis
pembelajaran, menulis objektif dan item
ujian, memilih sistem penyampaian dan
menyusunatur pengajaran.
 Output dalam fasa rekabentuk akan
menjadi input kepada fasa
pembangunan.
25
Model ADDIE
3. Pembangunan (Development)
 Dibina berdasarkan fasa analisis dan
rekabentuk.
 Tujuan fasa ini ialah untuk menghasilkan
bahan pembelajaran.
 Semasa fasa ini dibangunkan langkah
pengajaran, bahan media/perisian yang
bakal digunakan dalam pengajaran serta
dokumen lain yang diperlukan.

26
Model ADDIE
4. Pelaksanaan (Implementation)
 Implemention atau pelaksanaan
berperanan untuk membuat ujian rintis
terhadap bahan/perisian kursus yang telah
dihasilkan.
 Misalnya beberapa sampel atau murid
telah dipilih bagi menggunakan perisian
kursus tersebut (ujian pilot)
 Seterusnya digunakan untuk kumpulan
yang ramai berdasarkan panduan
penggunaan yang disediakan.
27
Model ADDIE
5. Penilaian (Evaluation)
 Terdapat dua jenis penilaian utama iaitu
penilaian formatif dan penilaian sumatif.
 Penilaian formatif dilakukan sepanjang
proses pembangunan bahan bertujuan
untuk meningkatkan serta memperbaiki
tahap keberkesanan bahan yang
dihasilkan.

28
Model ADDIE
5. Penilaian (Evaluation)
 Penilaian sumatif bermaksud penilaian
keseluruhan bahan yang telah dihasilkan.
 Satu kajian perlu dibuat untuk menilai
sejauh mana objektif yang telah ditentukan
sebelumnay telah tercapai setelah proses
penggunaan perisian kursus tersebut selesai
digunakan.
 Sekiranya objektif tercapai teruskan.
Sekiranya tidak tercapai bahan perlu
diubah suai atau dibangunkan bahan
yang baharu.
29
3. Model-model reka bentuk pengajaran
MODEL ASSURE

A Analyze Learner (Menganalisis Pelajar)

S State Objectives (Menyatakan Objektif)

S Select Methods, Media and Meterials


(Memilih Kaedah, Media dan Bahan)

U Utilize Media (Gunakan Media)

R Require Learner Participation


(Menggalakkan Penglibatan Pelajar)

E Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian


dan Pengubahsuaian)

30
Model ASSURE
Langkah 1
A- Analyze Learner (Menganalisis Pelajar)
Analisis dari segi;
a) Ciri-ciri umum pelajar (contohnya gred,
tahap umur/tahun, latar sosio ekonomi,
jantina dan budaya)
b) Kompetensi khusus peringkat masuk
(contohnya, tahap pengetahuan,
kemahiran, perbendaharaan kata dan
sikap)
Model ASSURE
Langkah 1 (sambungan…)
A- Analyze Learner (Menganalisis Pelajar)
Analisis dari segi;
c) Stail pembelajaran (contohnya suka
bergantung, tidak bergantung, verbal dan
visual)
Model ASSURE
Langkah 2
S- State Objectives (Nyatakan Objektif)
a) Nyatakan hasil pembelajaran yang
hendak dicapai secara spesifik dan boleh
diukur.
b) Fokuskan kepada pencapaian
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang
baru untuk dipelajari
Model ASSURE
Langkah 3
S- Select Methods, Media and Meterials
(Memilih Kaedah, Media dan Bahan)
a) Memilih kaedah yang sesuai (contoh
simulasi, demontrasi, latih tubi dll)
b) Memilih media dan bahan yang sesuai,
senang diperolehi serta mudah dibuat
pengubahsuaian (contoh, televisyen,
radio, gambar foto, video, bahan bercetak
berasaskan komputer dan lain-lain)
c) Sekiranya media dan bahan yang sesuai
tidak diperoleh perlu bina sendiri.
Model ASSURE
Langkah 4
Utilize Media (Gunakan Media)
a) Bahan dan media yang baik belum
menjamin menghasilkan pembelajaran
yang lebih baik jika tidak digunakan
dengan betul
b) Cara penggunaannya perlu dirancang
dengan baik agar menghasilkan
pembeljaran yang lebih berkesan
c) Pribeu bahan sebelum digunakan dalam
pengajaran sebenar.
Model ASSURE
Langkah 5
Require Learner Participation
(Menggalakkan Penglibatan Pelajar)
a) Pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam
pembelajaran (contohnya ada kuiz,
projek, perbincangan dan sebagainya)
b) Peranan maklum balas dan latihan juga
perlu dijelaskan.
Model ASSURE
Langkah 6
Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian
dan Pengubahsuaian)
a) Selepas bahan pengajaran digunakan
dalam pengajaran perlu dinilai melalui
maklum balas dari pelajar, pemerhatian
dan maklum balas pakar.
b) Penilaian bertujuan untuk melihat
keberkesanan dari segi kandungan,
kaedah, media dan bahan yang telah
digunakan.
Model ASSURE
Langkah 6
Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian
dan Pengubahsuaian) sambungan..
c) Sekiranya bahan yang telah digunakan
masih boleh diperbaiki maka
penambahbaikan perlukan.
a) Sekiranya bahan yang telah digunakan
tidak boleh perbaiki untuk mencapai
objektif pembelajaran yang telah
ditetapkan, maka guru boleh menukar
bahan dan kaedah pengajaran dengan
yang baru.
Model ASSURE
 Sekiranya model ASSURE ini digunakan
oleh guru-guru di dalam merancang
pengajaran ia mampu memberi kesan
yang lebih baik kepada pencapaian
murid-murid.
 Model ini mudah difahami oleh guru-guru
dan mudah untuk diaplikasikan di dalam
menyediakan rancangan pengajaran
harian (RPH), memilih atau
mengubahsuai bahan yang sedia ada
untuk digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Model ASSURE
Refleksi…..
Cuba bincangkan.

1. Sediakan satu rancangan pengajaran


untuk topik tertentu berdasarkan model
ASSURE?
2. Terangkan langkah-langkah yang harus
dilalui dalam menghasilkan satu bahan
multimedia pengajaran menggunakan
model ASSURE
3. Model-model reka bentuk pengajaran
Kepentingan model reka bentuk
pengajaran
 Pengembang pengajaran dan
model tidak boleh dipisahkan.
 Pengembang pengajaran
menggunakan model pengajaran
sebagai alat berkomunikasi sesama
mereka dan pelanggan mereka.

41
3. Model-model reka bentuk pengajaran
Kepentingan model reka bentuk
pengajaran
 Sebagai garis panduan merancang
aktiviti pengurusan.
 Sebagai algoritma preskriptif bagi
membuat keputusan.

42
sajap@ipgktb.edu.my
http://www.sajadstudio.info
44

Anda mungkin juga menyukai