Anda di halaman 1dari 14

FALSAFAH PENDIDIKAN

GURU
Falsafah Pendidikan Guru. (FPG)

Berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN), Falsafah Pendidi


kan Guru yang dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan
sumber inspirasi kepada matlamat dan pendidikan guru:

“guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia


menjunjung aspirasi Negaraserta menyanjung aspirasi Negara serta menyanjung
warisan kebudayaan Negara, menjamin perkembanganindividu dan memelihara
suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.”
Guru
Berpekerti
Mulia Guru
berpandangan
Progresif dan
Saintifik

Elemen-Elemen
Guru menjamin dalam FPG
Perkembangan
Individu

Guru Guru Bersedia


menyanjung Menjunjung
Warisan Aspirasi
Kebudayaan Negara
Negara
Matlamat Pendidikan Guru
• Berdasarkan kepada falsafah pendidikan guru yang tersebut di atas, matlamat Pendidikan guru ialah
menghasilkan guru yang berkualiti dari segi:
• -peribadi
• -Professional
• -Sosial
• -amalan tingkah laku
• -menguasai ilmu, kemahiran
• -amalan nilai-nilai keguruan,
• Serta berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan wawasan pendidikan dalam
abad ke-21.
Model
Konseptual
Pendidikan
Guru
Model Konseptual Pendidikan Guru
Model Konseptual Pendidikan Guru adalah dirangka berlandaskan kepada dasar Falsafah Pendidikan Guru dan
Matlamat Pendidikan. Model ini merangkumi akauntabiliti guru di bawahtiga dimensi utama, iaitu:

1.Ketuhanan :
• peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu berterasakan
kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama.

2.Kemasyarakatan :
• penekanan peranan guru sebagai pendidik, pemimipin dan agen perubahan.

3.Kendiri :
• penekanan pembinaan daya kefahaman dan patriotism, pemupukan budaya
ilmuserta pembentukan sahsiah murni dan berpekerti mulia.
Di bawah tiga dimensi utama tersebut, Model Konseptual Pendidikan Guru ini merangkumi
tiga aspek asas, iaitu :

• Pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan dan kepentingan


pendidikan dalam kehidupan
Pengetahuan

• Kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan-bahan


pelajaran dengan tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
Kemahiran

• Nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni, perlakuan guru yang
penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, kreatif dan patuh k
epada etika profesion keguruan.
Nilai • Ketiga-tiga aspek ini disepadukan dan merentas semua disiplin dan program
perguruan yangdirancangkan.
1.
-Guru hendaklah melengkapkan diri
dengan pengetahuan am dan
pengetahuan dalam mata pelajran,
khasnya mata pelajaran KBSR, serta
pengetahuan ikhtisas keguruan.
2.
5. -Mengamalkan pengajaran dan
-Menggunakan ilmu dan kemahiran pembelajaran selaras dengan hasrat
mendidik serta nilai keguruan untuk Falsafah Pendidikan Guru, khasnya
merangsang perkembangan pelajar. mengembangkan individu dan
memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu, demokratik, progresif dan
Peranan Guru berdisiplin.
sebagai
Pendidik

4. 3.
-Menyempurnakan tanggungjawab dan -Menyemai dan memupuk amalan
akauntabiliti sebagai insan guru yang
sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya nilai-nilai murni dan etika keguruan
bagi memenuhi tuntutan keperluan kepada diri dan pelajar selaras dengan
pendidikan danmasa depan tuntutan Falsafah Pendidikan Guru
Guru yang
berkesan
menerusi FPK