Anda di halaman 1dari 5

Subtansi dan strategi

• Membina masyarakat muslim melalui


persaudaraaan antara kaum Muhajirin dan
Ansar.
• Memelihara dan mempertahankan
masyarakat muslim.
• Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi,
sosial dan lain-lain untuk masyarakat Islam,
seperti pada usaha-usaha yang dilakukan Nabi
Muhammad saw.sebagai berikut :
Strategi dan usaha
• Mendirikan masjid yang berfungsi sebagai sarana menyatukan umat, membina
masyarakat, mengerjakan salat erjamaah, bersilaturrahmi dan musyawarah.
• Mempersaudarakan kaum Muhajirin (kaum muslimin yang pindah dari Mekkah)
dan Ansar (kaum muslimin Madinah yang menerima kedatangankaum muslimin
dari Mekkah).
• Mengadakan perjanjian damai dan saling membantu antara kaum muslimin dan
Yahudi.
• Mewajibkan ibadah-ibadah pokok seperti salat, zakat, puasa dan haji. Nabi
Muhammad saw. memberikan contoh dan cara pelaksanaannya dan sekaligus
membina para pengikutnya untuk taat dan patuh dalam melaksanakannya.
• Mengatur penggunaan harta kekayaan agar tidak terkumpul di tangan orang
tertentu dengan cara : melarang riba, pengelolaan zakat harta, memberikan
pertolongan kepada fakir miskin, melarang berlaku boros, melarang pencurian dan
melarang perjudian dan minum khamr.
• Mengatur harta kekayaan dalam keluarga seperti : menetapkan hak istri,
menetapkan hak anak, dan mengatur pembagian harta warisan.
• Membentuk pasukan tentara serta melatih para sahabat tentang ketangkasan
berperang dan ilmu perang.
Sejarah perang badar

• (17 Ramadan 2 H) Perang Badar terjadi di Lembah Badar,


125 km selatan Madinah. Perang Badar merupakan
puncak pertikaian antara kaum muslim Madinah dan
musyrikin Quraisy Mekah. Peperangan ini disebabkan
oleh tindakan pengusiran dan perampasan harta kaum
muslim yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy.
Selanjutnya kaum Quraisy terus menerus berupaya
menghancurkan kaum muslim agar perniagaan dan
sesembahan mereka terjamin. Dalam peperangan ini
kaum muslim memenangkan pertempuran dengan
gemilang. Tiga tokoh Quraisy yang terlibat dalam Perang
Badar adalah Utbah bin Rabi’ah, al-Walid dan Syaibah.
Ketiganya tewas di tangan tokoh muslim seperti Ali bin
Abi Thalib. Ubaidah bin Haris dan Hamzah bin Abdul
Muthalib. adapun di pihak muslim Ubaidah bin Haris
meninggal karena terluka .
Sejarah perang uhud
• (Syakban 3 H) Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud
dilatarbelakangi kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar
sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum
muslim. Pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid
mendapat bantuan dari kabilah Saqib, Tihamah, dan Kinanah.
NabiMuhammad SAW segera mengadakan musyawarah untuk
mencari strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh.
Kaum Quraisy akan disongsong diluar Madinah. Akan tetapi,
Abdullah bin Ubay membelot dan membawa 300 orang Yahudi
kembali pulang. Dengan membawa 700 orang yang tersisa, Nabi
SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Uhud. Perang Uhud
dimulai dengan perang tanding yang dimenangkan tentara Islam
tetapikemenangan tersebut digagalkan oleh godaan harta, yakni
prajurit Islam sibut memungut harta rampasan. Pasukan Khalid bin
Walid memanfaatkan keadaan ini dan menyerang balik tentara
Islam. Tentara Islam menjadi terjepit dan porak-poranda,
sedangkan Nabi SAW sendiri terkena serangan musuh. Pasukan
Quraisy kemudian mengakhiri pertempuran setelah mengira Nabi
SAW terbunuh. Dalam perang ini, Hamzah bin Abdul Muthalib
(paman Nabi SAW)meninggal terbunuh.
Sejarah perang khadaq
• (Syawal 5 H) Lokasi Perang Khandaq adalah di sekitar kota
Madinah bagian utara. Perang ini juga dikenal sebagai Perang
Ahzab (Perang Gabungan). Perang Khandaq melibatkan kabilah
Arab dan Yahudi yang tidak senang kepadaNabi Muhammad SAW.
Mereka bekerjasama melawan Nabi SAW. Di samping itu, orang
Yahudi jugamencari dukungan kabilah Gatafan yang terdiri dari
Qais Ailan, Bani Fazara, Asyja’, Bani Sulaim, Bani Sa’ad dan Ka’ab
bin Asad. Usaha pemimpin Yahudi, Huyay bin Akhtab,
membuahkan hasil. Pasukannya berangkat ke Madinah untuk
menyerang kaum muslim. Berita penyerangan itu didengar oleh
Nabi Muhammad SAW. Kaum muslim segera menyiapkan strategi
perang yang tepat untuk menghadapi pasukan musuh. Salman al-
Farisi, sahabat Nabi SAW yang mempunyai banyak pengalaman
tentang seluk beluk perang, mengusulkan untuk membangun
sistem pertahanan parit (Khandaq). Ia menyarankan agar
menggali parit di perbatasan kotaMadinah, dengan demikian
gerakan pasukan musuh akan terhambat oleh parit tersebut.
Usaha ini ternyata berhasil menghambat pasukan musuh.