Anda di halaman 1dari 14

SYARI’AH ISLAM

DEFINISI SYARI’AH ISLAM

 Syari’ah Islam adalah aturan dan ketentuan


Allah SWT bagi para hamba-hambanya dalam
hal-hal yang berhubungan dengan aqidah,
amaliah dan akhlaqiyah.
 Dalam perkembangannya, Syari’ah Islam
mengkrucut pada hukum amaliyah seorang
hambanya kepada Allah SWT yang sering
disebut dengan ilmu fiqih Islami.
 SYARI’AH ISLAM = FIQIH ISLAM
ANTARA AQIDAH DAN
SYARI’AH
 AQIDAH SYARI’AH

 SEMUA UTUSAN ALLAH  SETIAP UTUSAN
DALAM PERINSIPNYA ALLAH MEMBAWA
SAMA YAITU SYARI’AH MASING-
MENGESAKAN ALLAH MASING DALAM
SWT. MENYEMBAH KEPADA
ALLAH SWT.

‫م‬‫من مك ك م‬‫عل مننا م‬‫ج ن‬‫ل ن‬‫ل مك ك ل‬ 


‫هاجا ا‬ ‫من م ن‬
‫و م‬‫ة ن‬ ‫ع ا‬
‫شمر ن‬ ‫م‬
.[ 48 : ‫]سورة المائدة‬ 
SUMBER SYARI’AH ISLAM
AL-QUR’AN
‫ اللفظ المنزل على النبي‬: ‫عند الصوليين‬ 
‫صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر‬
. ‫المتعبد بتلوته‬
 LAFADZ YANG DITURUNKAN KEPADA NABI
MUHAMMAD SAW, YANG DI RIWAYATKAN
SECARA MUTAWAATIR YANG BERNILAI
IBADAH BILA MEMBACANYA.
AYAT-AYAT AHKAM
 ADALAH PERKATAAN ALLAH YANG MEMUAT
TENTANG HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER
UTAMA DALAM SYARI’AH ISLAM.
SUNNAH
 PERKATAAN, PERBUATAN DAN TAQRIR NABI
MUHAMMAD SAW YANG DARINYA DIJADIKAN
SUMBER HUKUM ISLAM.
HADIS-HADIS AHKAM
 HADIS AHKAM ADALAH SUNNAH NABI YANG
DIJADIKAN SUMBER HUKUM SYARI’AH ISLAM.
 MAKA HADIS-HADIS YANG MENERANGKAN
SIFAT-SIFAT NABI SAJA TANPA ADA
KAITANNYA DENGAN HUKUM BUKAN
TERMASUK HADIS AHKAM
’ IJMA
 KESEPAKATAN PARA MUJTAHID DALAM
SEBUAH MASALAH HUKUM ISLAM SETELAH
WAFATNYA RASULULLAH SAW.
 CONTOH : ADANYA IJMA’ DALAM PENULISAN
MUSHAF AL-QUR’AN.
QIYAS
 QIYAS = ANALOGI = MENGANGGAP SAMA
ANTARA SESUATU YANG TIDAK DINYATAKAN
LANGSUNG DALAM AL-QUR’AN DENGAN
SESUATU YANG TIDAK TERTERA DALAM AL-
QUR’AN SECARA LANGSUNG DIKARENAKAN
ADANYA ILLAT(SEBAB TERTENTU) HUKUM
TERTENTU.
 RUKUN QIYAS : AL-ASLU, HUKUM ASAL,
ALFAR’U, HUKUM AL-FAR’U, DAN ILLAT
HUKUM.
CONTOH QIYAS
UNSUR-UNSUR SYARI’AH ISLAM
IBADAH
‫ن وم‬
“”‫ييليييعبدو‬
 MAHDHAH  GHOIRU MAHDHAH
 TATA CARA, TEMPAT  TATACARA TIDAK
DAN WAKTUNYA DITENTUKAN SECARA
TELAH DITETAPKAN DETAIL.
OLEH ALLAH MELALUI  TIDAK MURNI
RASULNYA. HUBUNGAN DENGAN
 MURNI HUBUNGAN ALLAH SEMATA,
ANTARA KHALIK DAN TETAPI BISA DENGAN
MAKHLUK MAKHLUK DAN
DIRINYA SENDIRI
CONTOH : SEMUA PERKARA MUBAH YANG
CONTOH : SOLAT, ZAKAT, PUASA , HAJI DLL.
DINIATKAN KARENA ALLAH SWT
URGENSI SYARI’AH