Anda di halaman 1dari 25

Pernyataan Masalah

Nor Aishah Buang, PhD


Fakulti Pendidikan
UKM
040216
Komen-komen sebenar penilai luar dan
dalaman tesis/Phd

• Ramai penyelidik tidak jelas


terhadap masalah kajian
• Data sokongan semasa menghujah
masalah kajian perlu diberikan
• Justifikasi kajian bukan hanya
meninjau (review) sahaja tetapi
memerlukan justifikasi yang konkrit
semasa menghujah
Sambungan…
• Pernyataan masalah perlu dinyatakan
secara spesifik dan bukan memberi
penerangan mengenai keseluruhan
masalah
• Perlu berupaya untuk membina dan
menulis permasalahan kajian sebelum
mencari penyelesaiannya
• Pernyataan masalah perlu menjelaskan
mengapa kajian tersebut perlu dijalankan
di Malaysia dalam konteks pendidikan
Sambung…
• Kerangka perlu memberi makna yang
boleh membantu penyelidik memahami isu
atau permasalahan kajian
• Permasalahan kajian perlu dihuraikan
dengan memberi maklumat latar belakang
secara terperinci dan sokongan dengan
kajian lalu yang berkaitan
• Pernyataan masalah perlu membangkitkan
tentang adanya bahagian yang masih
belum diketahui dan memerlukan kajian
dijalankan
Sambungan…

• Masalah kajian terlalu ringkas dan


memerlukan tambahan isi
• Pernyataan masalah jangan terlalu
panjang sehingga hilang maksud
yang hendak disampaikan. Bahagian
ini perlu dirumuskan dengan ringkas
dan padat.
Masalah kajian

• Apakah perbezaan antara masalah kajian


dan pernyataan masalah?
• Don’t select a problem BUT identify a
problem
• Bagaimanakah ia berkaitan dengan tajuk
kajian?
Definisi

• Masalah kajian adalah isu pendidikan,


kontroversi dan perihatin yang ingin dikaji.
• Pernyataan masalah adalah satu deskripsi
penulisan dalam bentuk penghujahan
yang mengulas masalah kajian dalam
konteks jurang tindakan praktikal dan
teoretikal yang telah diambil.
Characteristics of a problem
A good problem statement displays
1. It should ask about a relationship between two
or more variables
2. It should be clearly and unambiguously stated.
3. It should depict questions to be solved
4. It should be empirical
5. Avoid moral or ethical judgements
Schemes for classifying and
selecting a problem
• A three dimensional model
• An inquiry model by Cruikshank 1984
• Using conceptual models
• Classroom research problem
• A framework-situational, disposition and
behaviors
Persoalan?

• Apakah hubungan pernyataan masalah


kajian dengan konstruk/pembolehubah
yang hendak dikaji?
• Apakah hubungan pernyataan masalah
dengan kerangka konseptual/teoritikan
kajian?
• Apakah hubungan pernyataan masalah
dengan rumusan kajian?
Yang mana boleh?

1. Kaji masalah yang akan mengisi jurang


kajian lepas sedia ada.
Cth: Kajian lepas berkaitan pencapaian
pelajar telah fokus kepada sikap pelajar
tetapi tidak kepada pengaruh
persekitaran.
Yang mana boleh?

2. Jika ingin replikasi kajian lepas, dengan


syarat hendak kaji sampel dan lokasi
kajian.
Cth: Sangat sesuai jika kajian experimental.
Yang mana boleh?

3. Jika kajian baru hendak meliputi aspek


yang lebih luas dari kajian lepas sedia ada.
Cth: Kajian lepas berkaitan pencapaian
pelajar telah fokus kepada sikap pelajar
tetapi diperluas kepada pengaruh luar
terhadap sikap dan hubungan sikap
dengan kumpulan rakan sebaya.
Yang mana boleh?
4. Kaji masalah yang akan mengenengahkan
sesuatu yang belum atau perlu diketahui
ramai/masyarakat (selalu pelajar suka
elakkan sebab susah dapat kajian
literature)
Cth: Kanak-kanak terpinggir, terlalu miskin
atau kanak-kanak imigran
Pengaruh guru-guru agama dan kesan
indokrinasi
Yang mana boleh?

5. Kaji masalah yang akan membawa


kepada penemuan
teknik/strategi/pendekatan baru.
Cth: Pendekatan pengurusan sekolah luar
bandar yang berjaya dari aspek
pencapaian.
Perbezaan masalah kajian Kualitatif dan
Kuantitatif

• Pendekatan kajian dan masalah kajian


mesti padan (match)
• Bagaimana memastikan kedua-dua ini
padan?
• Bagaimana menentukan jenis masalah
kajian yang sesuai bagi kedua-dua jenis
penyelidikan ini?
Sambung…

• Kuantitatif = “menerangkan”
• Kualitatif “meneroka”
• Gunakan ini sebagai asas memadankan
masalah kajian dengan jenis pendekatan
penyelidikan
Jenis penyelidikan dan masalah
kajian
• Kuantitatif • Kualitatif
• Ukur pembolehubah • Mendapatkan
• Menilai impak pandangan individu
pemboleh terhadap • Menilai proses dalam
hasilan satu jangka waktu
• Uji teori • Menghasilkan teori
• Mengaplikasi dapatan • Mendapatkan
kepada populasi maklumat secara
mendalam
Persoalan

• Adakah rujukan untuk menyokong


masalah kajian yang diketengahkan harus
dari sumber kuantitatif sahaja atau dari
sumber kualitatif sahaja bagi setiap jenis
penyelidikan tersebut?
• Atau isu bagaimana mengenengahkan
permasalahan kajian tersebut yang
menjadi persoalan?
Mengenalkan latarbelakang topic secara umum dan mengenalkan topik kajian dengan huraian
ringkas
Jurang Praktikal
Membuktikan kewujudan masalah kajian (dengan data/jadual jika ada) berdasarkan rujukan-
rujukan yang sah samada buku, jurnal, artikel, prosiding, laporan-laporan dan sumber-sumber lain

Mengulas masalah kajian dalam konteks usaha-usaha penyelesaian yang telah diambil dari aspek
program / aktiviti / dasar / cadangan / resolusi dll yang telah dijalankan

Jurang Teoretikal
Mengulas masalah kajian dalam konteks kajian-kajian lepas (tajuk-tajuk) yang berkaitan/hampiir
sama dalam bidang kajian yang dikaji dengan
mengemukakan secara ringkas sampel dan dapatan kajian
meneliti aspek-aspek yang dikaji dan belum dikaji dalam kajian-kajian tersebut (membanding beza
aspek-aspek seperti konsep, elemen-elemen, pembolehubah, dan metodologi kajian seperti sampel,
instrumen dan prosedur)

Berdasarkan maklumat dalam 3 dan 4, mensintesis dan merumuskan ‘jurang’ (gap) yang wujud
antara penyelesaian yang telah dibuat dan penyelesaian yang belum diambil tindakan (dari aspek
praktikal dan aspek teoretikal).
Perbincangan perlu merujuk kepada aspek-aspek kajian yang berkaitan dengan masalah kajian
yang telah dijalankan dan belum dijalankan

Berdasarkan ‘jurang’ (gap) di atas, jadikan rasional/keperluan menjalankan kajian ke atas tajuk
yang dipilih
Menyatakan ‘framework’ atau arah tuju kajian dalam bentuk hasilan/dapatan yang hendak dicapai
dan manafaatnya kepada pihak-pihak tertentu (ringkas sahaja dalam 1-2 ayat)
Pernyataan masalah
• Pernyataan masalah menghujah masalah kajian dan
dipersembahkan dengan melibatkan:
a. Huraian Topik/Latarbelakang
b. Kewujudan Masalah kajian dengan bukti
c. Justifikasi masalah kajian berdasarkan bukti kajian
lepas dan pengalaman praktikal
d. Kekurangan pengetahuan sedia (evidence) ada
berkaitan masalah kajian (gap)
e. Membincangkan bagaimana menjawab persoalan
kajian memberi manafaat kepada pihak-pihak tertentu.
Five Elements of a “Problem Statement”
FLOW OF IDEAS
What
Remedying
Evidence for Deficiencies
Educational the Deficiencies
Topic the in the
Issue will do for
Issue Evidence
Select
Subject •A Concern •Evidence from •In this body of Audiences
Area •A Problem the literature evidence, what is
•Something How will
•Evidence from missing? addressing
that needs a practical •What do we
solution what we need to
experiences need to know know help:
more about? – researchers
– educators
– policy makers
– individuals like
those in the study
Senarai semak
• 1 Mengenalkan kepada pembaca kepentingan
tajuk kajian dengan huraian ringkas.
• 2 Membuktikan kewujudan masalah kajian
(dengan data/jadual jika ada) berdasarkan
rujukan-rujukan yang sah samada buku, jurnal,
artikel, prosiding, laporan-laporan dan sumber-
sumber lain
• 3 Mengulas masalah kajian dalam konteks
usaha-usaha penyelesaian yang telah diambil
dari aspek program / aktiviti / dasar / cadangan
/ resolusi dll yang telah dijalankan
Senarai semak
• 4. Mengulas masalah kajian dalam konteks kajian-kajian lepas
(tajuk-tajuk) yang berkaitan/hampiir sama dalam bidang kajian yang
dikaji dengan mengemukakan secara ringkas sampel dan dapatan
kajianmeneliti aspek-aspek yang dikaji dan belum dikaji dalam
kajian-kajian tersebut (membanding beza aspek-aspek seperti
konsep, elemen-elemen, pembolehubah, dan metodologi kajian
seperti sampel, instrumen dan prosedur)

• 5 Berdasarkan maklumat dalam 3 dan 4, mengenengahkan


‘jurang’ (gap) yang wujud antara penyelesaian yang telah dibuat
dan penyelesaian yang belum diambil tindakan. Perbincangan perlu
merujuk kepada aspek-aspek kajian yang berkaitan dengan masalah
kajian yang telah dijalankan dan belum dijalankan
Senarai semak

• 6 Berdasarkan ‘jurang’ (gap) di atas,


jadikan rasional/keperluan menjalankan
kajian ke atas tajuk yang dipilih
• 7 Menyatakan ‘framework’ atau arah tuju
kajian dalam bentuk hasilan/dapatan yang
hendak dicapai dan manafaatnya terhadap
pihak-pihak tertentu