Anda di halaman 1dari 16

Yusuf Mustakim, S.Kom.

I
WHAT...........
.....HOW.......
...........WHY
‫سولُنَا يُبَ ِي ُن لَ ُك ْم‬ُ ‫ب قَ ْد َجا َء ُك ْم َر‬ ِ ‫ا‬ َ ‫ت‬‫ك‬ِ ْ
‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬
َ ْ
‫ه‬ َ ‫يَا أ‬
‫ب َويَ ْعفُو ع َْن‬ ِ ‫ون ِم َن ا ْل ِكتَا‬َ ُ‫يرا ِم َّما ُك ْنت ُ ْم ت ُ ْخف‬ ً ِ‫َكث‬
‫ّللا نُور َو ِكتَاب ُم ِبين‬ ِ َّ ‫ير قَ ْد َجا َء ُك ْم ِم َن‬ ٍ ِ‫َكث‬
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang
kepadamu Rasul Kami, menjelaskan
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu
sembunyi kan, dan banyak (pula yang)
dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang
kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang
menerangkan
1. Melaksanakan perintah Agama
2. Mendapatkan Pahala
3. Mendapatkan Ilmu
4. ?
5. ?
6. ?
‫سولُنَا يُبَ ِي ُن لَ ُك ْم‬ُ ‫ب قَ ْد َجا َء ُك ْم َر‬ ِ ‫ا‬ َ ‫ت‬‫ك‬ِ ْ
‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬
َ ْ
‫ه‬ َ ‫يَا أ‬
‫ب َويَ ْعفُو ع َْن‬ ِ ‫ون ِم َن ا ْل ِكتَا‬َ ُ‫يرا ِم َّما ُك ْنت ُ ْم ت ُ ْخف‬ ً ِ‫َكث‬
‫ّللا نُور َو ِكتَاب ُم ِبين‬ ِ َّ ‫ير قَ ْد َجا َء ُك ْم ِم َن‬ ٍ ِ‫َكث‬
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang
kepadamu Rasul Kami, menjelaskan
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu
sembunyi kan, dan banyak (pula yang)
dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang
kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang
menerangkan
a. Mempelajari Al Qur ‘an
b. Mempelajari Sunnah Rasul SAW
c. Mempelajari Sejarah Islam
d. Mempelajari Aqidah, Ibadah, Muamalah,
Akhlak, Siyasah, Tasauf
e. ?
f. ?
g. ?
Menerangi :
1. Fikiran
2. Jiwa/Hati
‫ت ِإلَى‬ ِ ‫ظلُ َما‬ ُّ ‫ين آ َمنُوا يُ ْخ ِر ُج ُه ْم ِم َن ال‬ َ ‫ي الَّ ِذ‬ُّ ‫ّللاُ َو ِل‬
َّ
‫وت‬
ُ ‫غ‬ ُ ‫طا‬ َّ ‫ين َكفَ ُروا أ َ ْو ِليَا ُؤ ُه ُم ال‬
َ ‫ور َوالَّ ِذ‬ ِ ُّ‫الن‬
‫ت أُولَئِ َك‬ ِ ‫ظلُ َما‬ُّ ‫ور ِإلَى ال‬ ِ ُّ‫يُ ْخ ِر ُجونَ ُه ْم ِم َن الن‬
َ ‫اب النَّ ِار ُه ْم فِي َها َخا ِلد‬
‫ُون‬ ُ ‫ص َح‬ ْ َ‫أ‬
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran)
kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang
kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang
mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada
kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Wali: pemimpin, penolong, pembantu


1. Mengetahui Haq vs Bathil
2. Mengetahui Halal vs Haram
3. Mengetahui Adil vs Dzalim
4. Mengetahui Khair vs Syarr
5. Mengetahui Hasan vs Qabih
6. Mengetahui yang paling UTAMA
7. Memiliki Kafaah
8. Cerdas
1. Ikhlas
2. Sabar
3. Tawaddhu
4. Tawakkal
5. Syajaah
6. Qonaah
7. Istiqomah
1. Lahir
2. Anak-anak : bermain
3. Remaja: Sekolah
4. Pemuda: Kuliah
5. Dewasa: Bekerja
6. Lansia: Pensiun
7. Mati
1. Lahir
2. Anak-anak : bermain ......Lupa Waktu
3. Remaja: Sekolah...........Nyontek, Pacaran,
Tawuran
4. Pemuda: Kuliah......Plagiat, Pacaran, Dugem,
Narkoba, Judi
5. Dewasa: Bekerja....Korupsi, Judi, Selingkuh
6. Lansia: Pensiun....Sakit-sakitan
7. Mati
1. Lahir
2. Anak-anak : bermain....Ngaji
3. Remaja: Sekolah....Ngaji...Aktif di Masjid
4. Pemuda: Kuliah....Ngaji...Aktif
Berdakwah....Jihad
5. Dewasa: Bekerja....Ngaji...Aktif
Berdakwah....Jihad
6. Lansia: Pensiun...Ngaji...Berdakwah...Sakit
7. Mati