Anda di halaman 1dari 21

PENTAKSIRAN BILIK

DARJAH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


Penerangan Berkaitan Slide :

Slide ini adalah slide rasmi terbitan BPK


Rasmi untuk tujuan Taklimat Kursus
Orientasi 2018
Nota tambahan untuk rujukan KJUK dan
Nota peserta taklimat/JUK pada setiap slide
disertakan dengan lebih terperinci

Peneraju Pendidikan Negara


Kerangka PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
PAJSK (BKK)
PUSAT (LP) PENTAKSIRAN (BPSH)

SEKOLAH (BPK)

Peneraju Pendidikan Negara


Pentaksiran Sekolah (PS)
kini dikenali sebagai
Pentaksiran Bilik Darjah
(PBD)
4

Peneraju Pendidikan Negara


5

Perkembangan Dokumen Kurikulum dan


Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
BPK
LP
(Perekodan PS secara offline mulai 2014)
(Perekodan PS secara Online)

2011 2014 2016 2017


DSK+DSP DSKP DSKP DSKP
Tahun 1 dan Bermula Tahun 4 PS dikenali KSSM Tingkatan 1
Tingkatan 1 (2012) sebagai PBD KSSR Tahun 1
(Semakan)

Peneraju Pendidikan Negara


“Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang
perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.”

Formatif
Mentaksir perkembangan sebagai
pembelajaran

Formatif
Mentaksir perkembangan untuk pembelajaran
Sumatif
Mentaksir perkembangan tentang pembelajaran
(Di akhir unit pembelajaran,
penggal, bulan atau tahun)

Peneraju Pendidikan Negara


Melalui PBD Guru Dapat
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid
01 dalam pembelajaran.

02 Mengesan perkembangan murid secara


menyeluruh.

03 Merancang dan mengubah suai kaedah


pengajarannya.

04 Mengetahui keberkesanan pengajarannya.

Mengambil tindakan susulan yang sesuai


05 dengan serta merta.

Peneraju Pendidikan Negara


PBD Dilaksanakan Dalam Semua Mata Pelajaran

Proses PdP Instrumen Tahap Penguasaan


Pentaksiran
Aktiviti pembelajaran
(menepati kurikulum Kaedah dan TP 1 - TP 6
dan PAK 21) instrumen
pentaksiran pelbagai
• Merujuk standard
Tugasan individu atau
• Kuiz prestasi dinyatakan
kumpulan, sumbang
• Kerja projek dalam kurikulum
saran, debat, sketsa,
• Portfolio • Menggunakan
pembentangan multi
• Ujian bulanan pertimbangan
media, projek atau
• Peperiksaan profesional untuk
aktiviti
• Penilaian kendiri menetapkan tahap
mengeksperimen
• Refleksi kendiri penguasaan murid
• Penilaian rakan
sebaya
8

Peneraju Pendidikan Negara


TINDAKAN SUSULAN

MEREKOD &
MENGANALISIS

• Merekod status
perkembangan
MERANCANG PdP & MELAKSANAKAN PdP PENTAKSIRAN murid mengikut
MENYEDIAKAN • Selari dengan SK • Kaedah
kreativiti guru
INSTRUMEN • Merekod dalam
& SP yang telah pentaksiran:
PENTAKSIRAN dokumen seperti MELAPOR TAHAP
dipilih Pemerhatian, lisan
rekod mengajar, PENGUASAAN

Tidak
• Mengenal pasti SK & SP atau penulisan
buku catatan
• Menentukan objektif
Bagi tindakan susulan: guru, senarai
• Mengenal pasti semak & templat
instrumen pentaksiran • Menentu dan
pelaporan (Excel)
berdasarkan aktiviti melaksanakan strategi Ya
yang dirancang pengajaran dan kaedah
• Menentukan strategi pentaksiran
Melepasi tahap
pengajaran dan kaedah • Menyedia dan mentadbir
pentaksiran instrumen mengikut penguasaan
PdP dan pentaksiran minimum TP3
• Menyediakan instrumen keupayaan murid
dilaksanakan seiring
mengikut keupayaan
murid 9

Peneraju Pendidikan Negara


Asas kepada Pertimbangan Profesional
• Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan
rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi
pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan
bertanggungjawab
• Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP

Keperluan utama kepada pertimbangan profesional


• Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard Prestasi
bagi setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran.
• Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata pelajaran
bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun. 10

Peneraju Pendidikan Negara


Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL
PENGETAHUAN Guru bertanggungjawab melaksanakan
Guru berpengetahuan luas
dalam mata pelajaran 01 02 pentaksiran dengan cekap, adil, telus,
sistematik dan holistik tanpa
yang diajar dan dalam melibatkan emosi.
bidang pedagogi.

INPUT MURID
Guru membuat pertimbangan 03 04 PENGALAMAN
Guru menggunakan
berdasarkan hasil kerja, keupayaan, pengalaman mengajar dan
tingkah laku, kelebihan/ kekurangan pengalaman dengan murid.
pada murid dan prestasi mereka dalam
ujian/ aktiviti PdP.

11

Peneraju Pendidikan Negara


Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan
profesional
Hasrat kurikulum
Memahami hasrat kurikulum yang Interaksi
terkandung dalam DSKP. Mengambil kira interaksi guru dan murid,
7 murid dan murid serta murid dan bahan
pembelajaran.
Tujuan pentaksiran
Menentukan tujuan pentaksiran,
mengenal pasti aspek pembelajaran
yang perlu ditaksir berdasarkan 2 Moderasi
Berbincang sesama rakan sejawat dalam
standard prestasi bagi setiap kelompok
panitia bagi memantapkan pertimbangan
SK dan SP.
Pelbagai kaedah professional.
pentaksiran
Menggunakan pelbagai kaedah
pentaksiran meliputi 3
Kebolehpercayaan
pemerhatian, lisan dan 5 Meningkatkan kebolehpercayaan antara
penulisan sepanjang PdP.
Peluang pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru
Memberi peluang yang adil dan masa yang 4 bersikap terbuka dan profesional dalam
secukupnya kepada murid untuk memberi justifikasi dan membuat pertimbangan
mempamerkan apa yang telah dipelajari. terhadap perkembangan pembelajaran murid.
12

Peneraju Pendidikan Negara


01 Melaporkan dalam bentuk tahap
penguasaan (TP)

02 Merujuk standard prestasi (DSKP)

03 Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid

04 Menggunakan pertimbangan profesional guru

05 Menggunakan templat Excel (luar talian)

06 Membuat pelaporan dua kali setahun

13

Peneraju Pendidikan Negara


Sebelas anjakan untuk transformasi sistem
PBD memberi autonomi kepada pihak sekolah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peneraju Pendidikan Negara


TEMPLAT PELAPORAN PBD
TAHUN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

TAHUN 4 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2019


TAHUN 5 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2020
TAHUN 6 Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2021

TINGKATAN 1 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018


TINGKATAN 2 Templat baharu di laman web BPK mulai 2018
TINGKATAN 3 Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

15

Peneraju Pendidikan Negara


GARIS MASA PELAKSANAAN DSKP
Kohort Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

KSSR KSSR KSSR KSSR


2017 (Semakan 2017) DSKP
KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM
DSKP DSKP DSKP

KSSR KSSR
(Semakan 2017) DSKP (Semakan 2017) DSKP KSSR KSSR KSSR
2018 * Menggunakan templat * Menggunakan templat
KSSR DSK+3PM
DSKP DSKP DSKP
pelaporan baru pelaporan baru
KSSR
KSSR KSSR (Semakan 2017)
(Semakan 2017) DSKP (Semakan 2017) DSKP DSKP KSSR KSSR KSSR
2019 * Menggunakan templat * Menggunakan templat * Menggunakan DSKP DSKP DSKP
pelaporan baru pelaporan baru templat pelaporan
baru
KSSR
KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR
2020 (Semakan 2017) DSKP (Semakan 2017) DSKP
(Semakan 2017)
(Semakan 2017) DSKP DSKP DSKP
DSKP

KSSR
KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR
2021 (Semakan 2017) DSKP (Semakan 2017) DSKP
(Semakan 2017)
(Semakan 2017) DSKP (Semakan 2017) DSKP DSKP
DSKP

KSSR
KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR
2022 (Semakan 2017) DSKP (Semakan 2017) DSKP
(Semakan 2017)
(Semakan 2017) DSKP (Semakan 2017) DSKP (Semakan 2017) DSKP
DSKP

Peneraju Pendidikan Negara


Templat PBD Sains Tahun 3

17

Peneraju Pendidikan Negara


Standard
Prestasi
Sains
Tahun 3

18

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh
Pelaporan Pentaksiran Bilik
Darjah

19

Peneraju Pendidikan Negara


Tahap 1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
Tahu memberi respons terhadap perkara yang asas
Tahap 2 Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara
Tahu dan faham yang dipelajari dalam bentuk komunikasi
Tahap 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
Tahu, faham dan boleh buat kemahiran pada suatu situasi

Tahap 4 Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu


Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab
kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara
analitik dan sistematik
Tahap 5 Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu
Tahu, faham dan boleh buat kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara
dengan beradab terpuji
sistematik serta tekal dan bersikap positif

Tahap 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada


Tahu, faham dan boleh buat untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap
dengan beradab mithali
positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta
boleh dicontohi
20

Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN,
TERIMA KASIH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
http://bpk.moe.gov.my

21

Peneraju Pendidikan Negara

Beri Nilai