Anda di halaman 1dari 14

PERSPEKTIF SERTA HUJAH

BERKENAAN DENGAN
PROFESION KEGURUAN
Rickismail
Nashrin
Hafizi
Anbaari
Mengajar Merupakan Pekerjaan Yang
‘Semi-Profesional’.
• Mengajar tidak dapat memenuhi kriteria-
kriteria sesuatu pekerjaan yang profesional.
• Status profesional tidak dapat dicapai dalam
bidang perguruan ini kerana kebebasan
mereka dalam melaksanakan sesuatu adalah
tertakluk kepada budi bicara pihak atasan atau
arahan daripada sesebuah organisasi
pendidikan.
• Guru sentiasa dipantau oleh pihak atasan
mereka berikutan bagi memastikan tahap
prestasi serta pencapaian mereka sentiasa
sejajar dengan apa yang berturutan dengan
diingini oleh pihak atasan.
Tahap Profesionalisme Perguruan
Adalah Bergantung Kepada
Pencapaian Seorang Guru.
• Baggini (2005) – profesionalisme perguruan
boleh ditafsirkan berdasarkan kepada
tingkatan ilmu seseorang guru serta
pengaplikasian kemahiran sedia ada dalam
melaksanakan tugasan seharian.
• Tahap profesionalisme seseorang guru dapat
diukur berdasarkan kepada kejayaan dan
kecemerlangan diri mereka dalam bidang
perguruan.
• Kejayaan dan kecemerlangan ini merupakan
antara kriteria penting dalam memastikan
tahap profesionalisme seseorang guru.
SACHS (2003)
• Mengklasifikasikan perbezaan atau
“Classification differentiates”
• Terdapat dua versi dalam profesionalisme
dalam perguruan iaitu “old professionalism”
dan “new professionalism”
• Terhasilnya dua versi kerana mengikuti
perubahan sosial, politik dan juga mengikuti
keadaan budaya
• OLD PROFESSIONALISM • NEW PROFESSIONALISM

a) Keahlian ekslusif a) Keahlian inkslusif


b) amalan konservatif b) Kod etika awam
c) Kepentingan diri c) Kolaborasi dan
d) Peraturan luaran keserakanan
e) Lambat untuk berubah d) Orientasi aktivis
f) reaktif e) Fleksibel dan progresif
f) Responsif kepada
perubahan
g) Pengawalan diri
h) Dasar aktif
i) Berorentasikan inkuiri
j) Pembinaan
pengetahuan
• Pemahaman yang baru memerlukan ruang
dan keadaan yang professional
• Guru berani bertanggungjawab dalam latihan
mereka
• “transformative professionalism”
HARGREAVES (2000)
• Fasa pertama : Lebih menumpukan kepada
pembelajaran mengunakan teknik2
penyampaian secara umum
• Fasa kedua : Merupakan fasa pembelajaran
yang bebas bagi guru sebagai komponen
pengajaran yang utama
• Fasa ketiga : wujudnya kolaborasi antara dua
pihak bagi memperkukuhkan profesion
perguruan
• Fasa keempat : Persaingan antara beberapa
pihak bagi menjadikan profesion perguruan ini
tidak professional lagi
• Terpecah secara terus – mempunyai kaedah
dalam profesion itu sendiri
• Hala tuju yang pertama digambarkan sebagai
jaringan sosial yang luas dalam menjaga dan
memajukan profesion perguruan. Profesion
perguruan berdasarkan hubungan mereka
dengan masyarakat
OZGA DAN LAWN (1981)
• Professional berfungsi sebagai strategi untuk
mengawal guru-guru daripada
dimanipulasikan oleh negara/ sesuatu tempat.
• Yang digunakan oleh guru untuk melindungi
diri mereka daripada pengurangan ( dilution)
EVANS (2007)
• Ciri biasa bagi profesional baharu adalah
mengfokuskan amali dan pro-aktiviti

GOODSON (2000,182)
• Antipati profesional berpunca daripada;
– Pengurangan kos daripada pusat kerajaan
– Birokrasi pendidikan yang mantap
– Pelbagai kepentingan perniagaan dan syarikat
RUMUSAN RINGKAS
• Ideologi profesion perguruan berasaskan
kawalan kerja dan kuasa guru dalam
melaksanakan keperluan pekerjaan