Anda di halaman 1dari 80

Pembelajaran &

Pemudahcaraan Berkualiti
Bahasa Melayu :
The Best Practices
School Improvement Specialist Coaches :
PN.ZAHARIMAH BINTI SUBAINI
Pegawai SISC+BM (Rendah)

Program Bimbingan Pembangunan Guru Johor Bahru


Perancangan
Penyampaian
Penggunaan
panduan
guru yang
Refleksi
berkesan
Penilaian

Semakan

3
▪ Hasil pembelajaran sesuai
ditakrifkan.
▪ Hasil pembelajaran jelas
diterangkan kepada pelajar.
▪ Mengenal pasti ▪ Kriteria hasil pembelajaran
masalah atau
Perancangan dicapai diterangkan.
Penyampaian ▪ Rancangan pengajaran dibuat
isu-isu. sebelum kelas dan sedia ada.
▪ Menakrifan
tindakan Penggunaan
susulan. panduan
▪ Kelas dijalan berdasarkan
guru yang rancangan pengajaran.
Refleksi ▪ Masa pengajaran dioptimumkan.
berkesan
▪ Pengurusan kelas berkesan dan
Guru harus membuat Penilaian mengikut rutin.
kesimpulan ▪ Komunikasi yang jelas dan
pengajaran pada bersesuaian dengan umur
penghujung kelas. murid.
Semakan ▪ Guru menguasai isi kandungan
untuk menyampaikan
pengajarannya.

▪ Berdasarkan hasil pembelajaran yang


ditakrifkan.
▪ Memastikan murid memahami konsep.
▪ Menggunakan kaedah yang berbeza dan
teknik penyoalan berkesan. 4

SISC+BM (RENDAH)
Satu Matriks Bimbingan Guru (Teacher Coaching Tool,
TCT) berasaskan lima komponen tersebut
Objektif Pembelajaran 1

PERANCANGAN Rancangan Pengajaran 2

Pengajaran Berasaskan Aktiviti 3

Komunikasi 4

Tumpuan & Perhatian Murid 5

PENYAMPAIAN Pengurusan Bilik Darjah 6

Bahan Bantu Mengajar 7

Pengetahuan Kandungan 8

Penilaian Secara Lisan 9


PENILAIAN
Penilaian Secara Bertulis 10

SEMAKAN Kesimpulan Pelajaran 11

REFLEKSI Refleksi 12

5
Matriks Bimbingan Guru (1/4) Pemerhatian
Objektif 0 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Pembelajaran Guru menyatakan satu Guru mengenal pasti Pengajaran guru
topik umum bagi dan membincangkan mencapai Tahap 2 dan
pengajaran atau menulis objektif pengajaran objektif pengajaran
satu topik umum di atas dengan jelas dan dibincangkan bersama-
papan hitam tanpa spesifik (cth: hari ini sama murid serta
membincangkannya kita akan belajar dirujuki di sepanjang
(cth: Klasifikasi tentang perbezaan pengajaran
binatang) antara mamalia dengan dilaksanakan.
reptilia)

Rancangan Pelajaran diasaskan Pengajaran guru Pengajaran guru


Pengajaran sebahagiannya pada mencapai Tahap 1 mencapai Tahap 2
PERANCANGAN

Rancangan Pengajaran dengan mematuhi dengan mematuhi


Harian (RPH) yang struktur dan isi penting semua isi penting RPH
dikaitkan dengan RPH secara secara tekal .
Rancangan Pengajaran keseluruhannya.
Tahunan (RPT)

Pangajaran Pelajaran mengandungi Pengajaran guru Pengajaran guru


Berasaskan aktiviti bersifat arahan mencapai Tahap 1 mencapai Tahap 2
Aktiviti yang dilakukan oleh dengan aktiviti yang dengan sekurang-
murid serta dikaitkan melibatkan kreativiti, kurangnya 2 aktiviti
dengan pembelajaran perbincangan dua hala, yang berbeza dan
murid aplikasi praktikal atau melibatkan kreativiti,
penggunaan kemahiran perbincangan dua hala,
berfikir aras tinggi aplikasi praktikal , atau
(KBAT) yang lain penggunaan kemahiran
berfikir aras tinggi
(KBAT) yang lain

6
6
Pengajaran guru mencapai Tahap
2 dan objektif pengajaran
dibincangkan bersama-sama
murid serta dirujuki di sepanjang
pengajaran dilaksanakan.
Pengajaran guru mencapai Tahap 2
dengan mematuhi semua isi penting
RPH secara tekal .
Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dengan
sekurang-kurangnya 2 aktiviti yang berbeza dan
melibatkan kreativiti, perbincangan dua hala,
aplikasi praktikal , atau penggunaan kemahiran
berfikir aras tinggi (KBAT) yang lain
Matriks Bimbingan Guru (2/4) Pemerhatian
Komunikasi
0 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Guru bercakap dengan Pengajaran guru Pengajaran guru
jelas dan dapat mencapai Tahap 1 dan mencapai Tahap 2 dan
didengari serta tidak hanya membaca menggunakan pelbagai
menggunakan bahasa secara terus daripada variasi tekanan, nada
yang mudah difahami buku teks dan ketinggian
oleh murid suara yang berkesan
untuk
menarik tumpuan murid.

Tumpuan & Murid kebanyakannya Semua murid memberi Pengajaran guru


Perhatian memberikan perhatian perhatian dan maklum mencapai Tahap 2 dan
PENYAMPAIAN

Murid walaupun pasif. balas kepada soalan murid secara proaktif


apabila ditanya bertanyakan soalan
serta berbincang lanjut
dengan guru dan
sesama mereka.

Pengurusan Guru menangani murid Kebanyakan murid Kebanyakan murid


Bilik Darjah yang berkelakuan buruk berkelakuan baik dan berkelakuan baik dan
tetapi pada masa yang guru berupaya guru menangani murid
sama terpaksa menangani murid yang yang berkelakuan buruk
menggangu pelajaran. berkelakuan buruk tanpa gangguan (cth:
dengan hanya sedikit dengan mengangkat
gangguan (cth: tangan untuk senyap)
menyuruh
murid keluar kelas)

10

10
Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan
menggunakan pelbagai variasi tekanan,
nada dan ketinggian
suara yang berkesan untuk
menarik tumpuan murid.
Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan
murid secara proaktif bertanyakan soalan
serta berbincang lanjut
dengan guru dan sesama mereka.
Kebanyakan murid berkelakuan baik dan
guru menangani murid yang berkelakuan
buruk tanpa gangguan (cth: dengan
mengangkat tangan untuk senyap)
Matriks Bimbingan Guru (3/4) Pemerhatian
0 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Bahan
Bantu Guru menggunakan Pengajaran guru Pengajaran guru
Mengajar papan putih dan /atau mencapai Tahap 1 dan mencapai Tahap 2 dan
projektor untuk menggunakan bahan sekurang-kurangnya
menjelaskan konsep bantu mengajar satu BBM melibatkan
atau idea yang relevan tambahan yang relevan, interaksi murid (cth:
PENYAMPAIAN

dan perkataan /lukisan jelas serta menarik menulis di atas kertas,


yang digunakan adalah perhatian membuat eksperimen)
jelas.

Pengetahuan Guru menepati topik Guru menepati topik Pengajaran guru


Kandungan secara umumnya, tetapi pengajaran; tidak mencapai Tahap 2 dan
membuat kesilapan isi membuat kesilapan menggunakan
kandungan atau kandungan; dan pengetahuan
memperlihatkan mempunyai semua kandungannya
keraguan yang jelas pengetahuan kandungan melangkaui sukatan
dalam isi kandungan. yang diperlukan oleh pelajaran yang
sukatan pelajaran untuk membantu murid
mengajar dengan mencapai objektif
berkesan pengajaran.

Penilaian Guru menyoal murid Pengajaran guru Pengajaran guru


Secara dengan soalan yang mencapai Tahap 1 dan mencapai Tahap 2 dan
Lisan relevan selari dengan guru menggunakan guru menyeimbangkan
PENILAIAN

keperluan objektif soalan terbuka; soalan dengan tahap


pembelajaran serta berupaya memberi keupayaan murid yang
berupaya mengenal penjelasan kepada pelbagai
pasti jawapan yang jawapan salah; dan
betul dan salah. memberi pengukuhan
positif untuk jawapan
yang betul

14
14
Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan
sekurang-kurangnya satu BBM melibatkan
interaksi murid (cth: menulis di atas kertas,
membuat eksperimen)
Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan
menggunakan pengetahuan kandungannya
melangkaui sukatan pelajaran yang
membantu murid mencapai objektif
pengajaran.
Pengajaran guru mencapai Tahap 2
dan guru menyeimbangkan soalan
dengan tahap keupayaan murid yang
pelbagai
Matriks Bimbingan Guru (4/4) Pemerhatian
Penilaian 0 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Secara Guru menetapkan kerja Pengajaran guru Pengajaran guru
Bertulis kelas atau kerja rumah mencapai Tahap 1 dan mencapai Tahap 2 dan
PENILAIAN

secara bertulis untuk guru berupaya memberi mengkhususkan tugasan


menguji pencapaian penyelesaian kepada dengan keupayaan
objektif pembelajaran jawapan salah; dan murid yang pelbagai
dan berjaya mengenal memberi pengukuhan
pasti jawapan yang positif kepada jawapan
betul dan salah oleh betul dalam kebanyakan
kebanyakan murid tugasan murid.

Kesimpulan Guru mengakhiri Pengajaran guru Pengajaran guru


Pelajaran pengajaran tetapi tidak mencapai Tahap 1 dan mencapai Tahap 2 dan
SEMAKAN

mencapai Tahap 2 berupaya memberikan guru menerangkan


kesimpulan termasuk sebab pelajaran yang
hasil pembelajaran dan berkenaan penting serta
menjelaskan 3-5 isi hubung kaitnya dengan
utama yang telah pelajaran yang lain
dipelajari.

Refleksi Guru dapat membuat Guru mengenal pasti Pengajaran guru


Pelajaran pemerhatian secara sekurang-kurangnya mencapai Tahap 2 dan
REFLEKSI

umum mengenai satu kekuatan dan satu guru berupaya untuk


pengajaran tetapi tidak keperluan mencadangkan tindakan
mencapai Tahap 2 penambahbaikan. penambahbaikan.

18

18
Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan
mengkhususkan tugasan dengan
keupayaan murid yang pelbagai
Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan
guru menerangkan sebab pelajaran yang
berkenaan penting serta hubungkaitnya
dengan pelajaran yang lain
Pengajaran guru mencapai Tahap 2 dan
guru berupaya untuk mencadangkan
tindakan penambahbaikan.
Teknik Memudahcara

 Guru jelas dgn tindakan bagi perancangan pelajaran


yang dibuat
 Objektif mesti dicapai (refleksi / impak)
 Tahu potensi dan tahap murid diajar
 Pengetahuan asas murid yang diajar berkaitan tajuk
 Bagaimana sebahagian besar murid perlu dilibatkan

22
Teknik Menyoal:
Kenapa guru perlu menyoal ?
 Meransangkan murid dan menimbulkan
minat mereka kepada tajuk yang diajar
 Mendapat pandangan dan maklumat
daripada murid
 Memperkenalkan tajuk baru
 Memfokuskan murid kepada tajuk
terutama bila perbincangan mereka
menyimpang
 Mempengaruhi mereka kepada arah /
hala perbincangan23
Dalam situasi bagaimanakah teknik
menyoal digunakan?

 Guru perlu mententeramkan keadaan


apabila sesuatu pengajaran bermula.
Guru perlu mengingatkan kembali
perkara-perkara yang telah dibincangkan
dalam pelajaran sebelumnya;
 Untuk menarik perhatian kelas dengan
memberikan soalan-soalan umum dan
beberapa soalan spesifik.
24
Apakah prinsip penyoalan guru?

 Elakkan jawapan ya atau tidak.


 Mulakan dengan soalan-soalan dengan
perkataan-perkataan berikut: apa, bila, di
mana, siapa, mengapa, bagaimana
 Pelbagaikan soalan-disebarkan ke seluruh
kelas, spesifik yang memerlukan jawapan
individu, dihalakan balik kepada murid yang
menyoal dan ditanya kepada murid lain
 Guru elakkan daripada memberi jawapan
 Gunakan pandangan murid
25
Teknik Perbincangan :
Kenapa perlu?
 Untuk konsolidasikan pengajaran,
menggalakkan pemikiran bersama
kumpulan tapi bukan untuk mencapai
sesuatu keputusan berdasarkan apa
yang dikehendaki guru.
 Guru tidak boleh memaksakan pendapat
dan pemikirannya ke atas kumpulan
yang berbincang
26
Perbincangan…..
 Jika seorang murid kemukakan soalan
kepada guru, kemukakan soalan itu
kembali kepada kumpulan berkenaan;
 Soalan boleh dibimbing tapi bukan jenis
leading
 Contoh soalan baik :
“ Pada pendapat kamu apakah
tindakan yang diambil oleh Sultan
Kedah bagi menjamin keselamatan
negeri baginda? 27
 Mengkaji gambar
 Menkaji bahan bacaan
 Mengkaji peta-peta
 Mengkaji jadual dan graf
 Perbahasan
 Lakonan
 Projek - kajian/penyelidikan cth: bawa
pelajar ke tempat pelupusan sampah/hutan
FRIM
Peraturan Penglibatan
1.BERSOPAN

2.ANGKAT TANGAN

3.IKUT GILIRAN

4.BERKONGSILAH
DENGAN YANG
LAIN
Apakah itu Pembelajaran Kolaboratif?
• Pembelajaran Kolaboratif merujuk kepada proses
pembelajaran bersama, samada dalam kumpulan kecil
atau kumpulan besar.
• Contoh Pembelajaran Kolaboratif adalah :
Murid saling bantu-membantu dengan tugasan sekolah
Membincangkan topik atau jawapan kepada soalan
Kerja berkumpulan
Percambahan fikiran untuk idea
Bekerjasama untuk satu projek
Forum E-learning – blog, laman web

• Pembelajaran Kolaboratif ialah sejenis pembelajaran


yang mengatur pembelajaran secara berkumpulan
dengan langkah-langkah tertentu.
Apakah itu Pembelajaran Koperatif?
• Pembelajaran koperatif merujuk
kepada proses pembelajaran kolaboratif
yang menggunakan struktur, langkah-
langkah tertentu atau peranan dalam
kumpulan untuk mengorganisasikan
sesuatu kumpulan dalam pembelajaran
dan pemudahcaraan.
PEMBELAJARAN KOPERATIF :
KONSEP KISSES
Keep with the group (Sentiasa dalam pasukan)
I nclude everyone (libatkan semua ahli – elakkan
yang menumpang sahaja)
Share ideas and feelings (sedia berkongsi idea
dan perasaan)
Stay on task (Sentiasa melakukan tugasan yang
diberi)
Encourage others (Memberi galakan kepada
rakan sebaya)
Six inch Voices (perbincangan mesra kumpulan
berdua /berempat dalam jarak lebih kurang 6
inci.)
Perbezaan antara kerja berkumpulan tradisional dan
kerja berkumpulan koperatif
Kumpulan Tradisional Kumpulan Koperatif
Berstruktur: Aturan langkah yang
Interaksi tidak berstruktur berulang akan menyusun atur interaksi.

Penyertaan tidak sama rata – Penyertaan sama rata: Mengambil


sesetengah murid mendominasi giliran dan peranan khusus diberikan
dan sesetengah lagi memencilkan untuk memastikan semua murid
diri mendapat peluang sama rata.

Saling bergantung secara positif dan


Tingkah laku tidak berkaitan tanggungjawab individu akan
dengan tugasan sebenar menghadkan tingkah laku tidak
berkaitan dengan tugasan sebenar.
Contoh:
Contoh: “Bincangkan dengan rakan di sebelah
“Bincangkan kebaikan dan anda siapa yang akan menjadi A dan
kelemahan mengguna B. Bergilir-gilir untuk menyenaraikan
kebaikan dan keburukan mengguna
telefon bimbit.” telefon bimbit.”
Perbezaan antara kerja berkumpulan tradisional dan
kerja berkumpulan koperatif
Kumpulan Tradisional Kumpulan Koperatif

Contoh : Contoh:
“Bincangkan dengan
“Bincangkan rakan di sebelah anda
kebaikan dan siapa yang akan
kelemahan menjadi A dan B.
menggunakan Bergilir-gilir untuk
telefon bimbit.” menyenaraikan
kebaikan dan
keburukan mengguna
telefon bimbit.”
Perbezaan antara Pembelajaran Koperatif
dan Pembelajaran Kolaboratif.
Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif
Pelajar menerima latihan dalam Pelajar telah memiliki kemahiran sosial
kemahiran berkumpulan dan sosial. yang dikehendaki. Mereka dikehendaki
membangunkan kemahiran sedia ada
untuk mencapai matlamat pembelajaran.

Aktiviti distrukturkan di mana pelajar Pelajar-pelajar berunding dan


memainkan peranan spesifik. mengorganisasi usaha sendiri.

Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh


Guru memantau, mendengar dan
guru. Jika timbul persoalan, soalan itu
campur tangan dalam kegiatan
dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Guru
kumpulan jika perlu.
cuma membimbing pelajar ke arah
penyelesaian masalah.

Pelajar menilai prestasi individu dan


Pelajar dikehendaki
kumpulan tanpa dibimbing oleh guru
menghantar kerja di akhir PdP dan menyimpan draf kerja untuk kerja-
untuk dinilai. kerja lanjutan.
Mengapa perlu PKK?
Membina sikap sentiasa
menghormati orang lain.
Membina Membenarkan
hubungan komunikasi terbuka
interaksi sosial perkongsian
yang lebih baik. maklumat.

Membina Semua pelajar


pemikiran kritis mempunyai
– penyelesaian peluang yang
masalah. sama rata.

Pelajar berasa seronok Pelajar boleh bekerjasama


kerana mereka terlibat menyiapkan kerja yang
secara langsung dalam tidak boleh dilakukan
PdP. secara sendiri.
Piramid Pembelajaran
(% Pembelajaran dikekalkan selepas 24 jam)
5%
Lisan Pengajaran
Pembacaan
10%
Lisan
Audiovisual 20%
+
Visual Demonstrasi 30%

Kumpulan Perbincangan 50%

Berlatih dengan Melakukan 75%


Lakukan
Mengajar orang lain / penggunaan serta merta
pembelajaran 90%
Prinsip Pembelajaran Koperatif yang Berjaya
• Positive Interdependence (Saling bergantung
p •
secara positif)
Adakah murid berada di pihak yang sama?
Adakah tugasan tersebut memerlukan mereka
untuk bekerjasama?

• Individual Accountability (Tanggungjawab

p i i •
Individu)
Adakah setiap individu mempunyai tugasan
untuk dilaksanakan secara terbuka?
s e •
e •
Equal Participation (Penyertaan Sama Rata)
Adakah penyertaan tersebut sama rata?

• Simultaneous Interaction (Interaksi Serentak)


s • Apakah peratusan penyertaan tersebut?

Prinsip PIES memastikan keberkesanan pembelajaran koperatif. SEMUA


ELEMEN harus ada dalam aktiviti PK.
Guru merupakan
seorang
Murid digalak pemimpin yang
melibatkan diri membimbing
secara aktif murid
menjalankan
aktiviti
pembelajaran. Kaedah dan
teknik yang
digunakan seperti
inkuiri penemuan,
Murid perbincangan,
memainkan main peranan
peranan yang
penting. PEMUSATAN dan
sumbangsaran.
MURID
CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID
Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara
guru dan murid.

Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.

Strategi pembelajaran dan pemudahcaraan


lebih mengutamakan pencapaian objektif
pembelajaran murid.
Ujian formatif adalah ditekankan dan
keputusan ujian kerap kali digunakan untuk
menguji kelemahan murid.

Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan


berinisiatif.
Guru menyampaikan
pembelajaran dan
pemudahcaraannya
dengannya dengan lebih
mudah, leih menarik serta
lebih berkesan.

STRATEGI
PEMUSATAN
BAHAN.
Kaedah yang Murid boleh memahami
berkaitan ialah audio- pembelajaran dengan
visual dengan lebih bermakna secara
penggunaan sendiri atau
projektor,televisyen, berkumpulan tanpa
komputer dan kehadiran guru.
sebagainya.
CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN
Bahan pembelajaran dan pemudahcaraan memainkan peranan
yang penting.

Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan


pemudahcaraan atau murid dengan bahan pembelajaran.

Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani

Juga mementingkan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan


yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar.

Dengan adanya bahan-bahan pembelajaran, ilmu pengetahuan


yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit.
CARA PERLAKSANAAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN

Tema dipecahkan kepada


sub-topik dan dibincangkan
dalam kumpulan mengikut
tahap kebolehan murid.

Contoh : Kumpulan B : Kumpulan C :


lukis gambar gunting dan tampal
tema : Kebersihan binatang

Kumpulan A :
jawab soalan tentang
binatang
Satu perancangan atau prosedur
bagi melaksanakan sesuatu
pembelajaran dan pemudahcaraan
secara teratur, kemas, dan
sistematik.

KAEDAH
Merupakan langkah-langkah langkah
pembelajaran dan pemudahcaraan
yang tersusun rapi dan
berkesinambungan yang harus diikuti
dengan sesuai bagi mencapai sesuatu
objektif pengajaran
Media pengajaran
Media Bukan Cetak Media Cetak

Media Bukan Tayang


Media Tayang
1. Media tayang 1. Grafik
Grafik o Modul pengajaran
kaku (lukisan, carta, graf, poster,
kartun) o Buku Teks
(Transperansi,
slaid, filem jalur, 2. Gambar
Gambar kaku
kaku o Surat Khabar
bahan legap, (foto, kad imbasan) o Majalah / Jurnal
pelbagai imej.)
3. Bahan
Bahan pameran
pameran o Risalah
2. Media tayang (model, spesimen, mock-up,
gerak diorama, realia) o Dokumen
(filem, video,
4. Alat
Alat paparan
paparan o Buku rujukan
cakera padat,
disket) (papan tulis, papan flanel, papan o Nota edaran
berita, papan magnet, papan
elektronik, papan pepaku) o Komik

5. Bahan
Bahan audio
audio
(pita audio, cakera padat)
KUNCI 2 : STRUKTUR
AKTIVITI : Merancang Pembelajaran Kolaborasi di
dalam pengajaran Bahasa Melayu
• Dalam kumpulan anda, rancangkan satu aktiviti koperatif dan
kolaboratif yang efektif.
• Masa aktiviti : 15 minit.
2. PEMERIKSA SUARA SENYAP
Gunakan suara senyap
Jangan mengganggu orang
lain. Seorang sahaja
bercakap pada satu-satu masa.
Kemahiran Pembelajaran &
Pemudahcaraan Bahasa Melayu
Perbincangan Abad ke - 21
tindakan
Pemikiran Kritis
Kolaboratif (critical
(collaboration) thinking)

Bertukar jawapan dan


pendapat

Pemikiran
Komunikasi Kreatif
(communication) (creative
thinking)
PEMBELAJARAN
DAN
PEMUDAHCARAAN Mengarang bahan puisi
Menulis esei / cerpen
Bercerita, berbalas berpantun Menghasilkan paparan
dan bersajak persembahan
Perkenalkan Peta Pemikiran
kepada murid
Rancang waktu 8 Peta Ajar Peta Beri peluang murid
Pemikiran yang sesuai Pemikiran yang untuk menggunakan
untuk diajar kepada murid pertama Peta Pemikiran
dalam pembelajaran

Beri peluang murid


Ajar peta pemikiran untuk menggunakan Teruskan proses ini
Kedua Peta Pemikiran sehingga 8 peta
dalam pembelajaran Pemikiran diajar

Ulangkaji kesemua 8 Rancang aktiviti


Peta Pemikiran untuk susulan untuk
memastikan kefahaman pengukuhan/peman
murid tapan
Gunakan
Teknik Ambil,
Buang dan Padan
I. Air yang sudah ditapis itu bersih
dan cerah.
II. Kulit Faizal lebih cerah daripada
abangnya.
III. Cermin jendela itu menjadi
cerah setelah dicuci.
IV. Cuaca pada hari ini cerah dari pagi
hingga ke petang.
A. I, dan IV sahaja
B. II dan III sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja
Ayat soalan di atas boleh
diringkaskan menjadi rangkai
kata atau ayat mudah berikut:

I. Air cerah.
II. Kulit Faizal cerah.
III. Cermin menjadi cerah.
IV. Cuaca cerah.
Kenalpasti pilihan I
betul atau salah.

Air cerah - salah


Air jernih - sepatutnya
Rujuk kepada pilhan
jawapan. Pilihan jawapan
yang mengandungi I adalah
salah.

A. I, dan IV sahaja
B. II dan III sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja
1.Cuacaitu,
1.Oleh cerah
pilihan
- Betul
jawapan
keranaDcuaca
adalah
cerah
yangbermaksud
paling tepat.
cuaca terang.

Kenalpasti pilihan IV betul atau salah.


Pilihan II dan III sah betul kerana pilihan
jawapan B dan D ada II dan III.
a) Jika pilihan IV salah, maka
jawapannya B.
b) Jika pilihan IV betul, maka
jawapannya D.

Cuaca cerah - Betul kerana cuaca cerah


bermaksud cuaca terang.
Oleh itu, pilihan jawapan D adalah yang
paling tepat.
Contoh 2 :
Menanda frasa sebelum dan selepas

I. Adik tidur nyenyak di dalam


buaian sejak petang tadi.
II. Ibu melarang saya bermain di
sungai yang dalam itu.
III. Kak Liza membantu adiknya
dalam menyelesaikan masalah
pelajaran.
IV. Fikirkanlah keputusan yang kamu
ambil itu dengan dalam.
Murid membaca perkataan yang telah
dibulatkan dan mengesan kesalahan
penggunaan kata.

i) di dalam buaian
ii) sungai yang dalam
iii) dalam menyelesaikan
iv) dengan dalam ( mendalam )
Membaca perkataan yang telah
dibulatkan dan mengesan
kesalahan penggunaan kata.

i) di dalam buaian
ii) sungai yang dalam
iv) dalam menyelesaikan
dengan dalam ( mendalam )

Pilihan jawapan : i, ii dan iii


sahaja.
Soalan bagi kategori Peribahasa

Menggunakan perkataan-perkataan dalam


peribahasa untuk memahami makna
keseluruhan.
Contoh :
Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan
dapat sagunya.

dipecahkan ~ buka, ambil,keluarkan


ruyung ~ sejenis bekas
dapat ~ peroleh
sagunya ~ isi dalam bekas
Pemahaman yang akan difikirkan
oleh kamu:
Buka, bekas untuk peroleh isi di
1. dalamnya.

2. Kalau nak dapat isi dalam bekas,


mesti pecahkan bekasnya.
Pilihan jawapan yang sama
dengan kupasan penyataan.

Untuk mendapatkan sesuatu


kejayaan, seseorang
itu haruslah berusaha dengan
bersungguh-sungguh.
Roslan __________ kerana komputer yang
cuba dibaikinya itu semakin tidak
berfungsi.

A bagai tikus membaiki labu

B bagai kera mendapat bunga

C bagai pahat dengan penukul

D bagai si kudung mendapat cincin


A bagai tikus membaiki labu
(tikus kecil, labu terlalu besar)

B bagai kera mendapat bunga


(kera terlompat-lompat, bunga
cantik)

C bagai pahat dengan penukul


(pahat perlu diketuk penukul)

D bagai si kudung mendapat cincin


(tiada jari untuk disarung cincin)
Jawapan yang sesuai
dengan pengertian dibuat :
Komputer ~ cuba dibaikinya ~
tidak berfungsi.

A bagai tikus membaiki labu


(tikus kecil, labu terlalu besar)
bermaksud orang yang cuba membaiki atau
membetulkan sesuatu yang dia tidak mengetahui
cara-caranya. Akhirnya, keadaan menjadi
bertambah rosak.
Contoh Simpulan Bahasa :

kera sumbang

haiwan, perlakuan,
binatang pergerakan
Kesimpulan yang dibuat :
Kera yang tidak mengikut tabiat dan
perlakuan seperti kera-kera yang
lain.

Pilihan jawapan yang ada


persamaan :
Orang yang tidak bergaul dengan
orang lain.
Sikap Yusof yang suka mencuri telah
menjadi __________ orang kampung.

A buah hati (sayang)

B buah mulut (perbualan)

C buah fikiran (pendapat)

D buah tangan (dibawa)


Ayat Sama Maksud

~ teknik memenggalkan ayat


~ jangan buang atau tambah
maklumat
Beberapa kempen dan promosi / telah dilancarkan /
untuk menarik pelancong asing / ke Langkawi /
sempena pameran LIMA 07.
A Dalam usaha menarik pelancong asing ke
Langkawi sempena LIMA 07, beberapa
kempen dan promosi telah diadakan.
B Usaha berkempen dan berpromosi penting
untuk pelancong ke Langkawi sempena
LIMA 07.
C Pelancong asing memang berminat
terhadap beberapa kempen dan promosi di
Langkawi sempena LIMA 07.
D Untuk menarik pelancong asing ke
Langkawi sempena LIMA 07, kita perlu
berusaha bersungguh-sungguh.
Gambar di bawah menunjukkan sebuah keluarga sedang berkelah.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.
1.Seorang budak lelaki sedang berdiri di atas
batu yang besar.
2. Nurfarizan sedang mandi semasa berkelah di
kawasan air terjun itu.
3. Seorang budak lelaki hendak terjun ke dalam
sungai untuk mandi-manda.
4. Puan Haida dan suaminya menyediakan
makanan untuk keluarganya pada masa itu.
5. Batu-batu besar yang terdapat di kawasan
perkelahan itu mencantikkan pemandangan.
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong
membersihkan dewan orang ramai.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar
tersebut.
Contoh Ayat :
1. Seorang lelaki – membersihkan sawang- di luar
dewan
Seorang lelaki sedang membersihkan sawang
pada dinding di luar dewan.
2. seorang lelaki – membersihkan longkang – guna
penyapu
Seorang lelaki sedang membersihkan longkang
dengan menggunakan sebatang penyapu.
Noni merupakan anak sulung dalam keluarganya. Dia seorang
kakak yang baik hati dan penyayang. Dia sering membimbing dan
mengasuh adik-adiknya. Noni juga sangat rajin membantu ibu dan
ayahnya di rumah. Apabila ibunya memasak, Noni akan menjaga
adiknya yang masih kecil. Adik-adiknya sangat manja dengan
Noni. Dia juga ringan tulang membantu adik-adiknya menyiapkan
kerja sekolah.
Di sekolah, Noni sangat disenangi oleh rakan-rakannya
kerana sikapnya yang baik hati dan peramah. Bukan sahaja pintar
tetapi Noni juga seorang yang berdisiplin. Setiap hari dia
membersihkan kelasnya bersama-sama rakannya. Kelas Empat
Bestari sentiasa ceria dan bersih. Noni juga amat gemar belajar
secara berkumpulan. Mereka berbincang dan menyelesaikan
masalah pembelajaran bersama-sama. Noni dan kawan-kawannya
mempunyai azam yang tinggi untuk memperoleh kejayaan
cemerlang dalam pelajaran. Merekalah yang bakal
mengharumkan nama sekolah.
Lima pengajaran yang dapat kita jadikan
teladan daripada petikan di atas. Antaranya,
kita mestilah bersikap baik hati terhadap
semua anggota keluarga kita. Selain itu, kita
sepatutnya rajin membantu ibu bapa kita
mengemas rumah. Seterusnya, kita haruslah
bersikap penyayang terhadap adik-adik kita.
Oleh itu, kita dikehendaki berdisiplin seperti
menjaga kebersihan kelas. Akhirnya, kita
juga sewajarnya berhemah tinggi dan
berusaha untuk mencipta kejayaan yang
cemerlang dalam pelajaran.
SEKIAN,
TERIMA KASIH
Guru Pencetus Kreativiti,
Penjana Inovasi
Pembelajaran & Pemudahcaraan
Berkualiti Bahasa Melayu:
The Best Practices
Program Bimbingan Pembangunan
Guru Johor Bahru