Anda di halaman 1dari 17

PERKEMBANGAN

MATA PELAJARAN
SEJARAH DALAM
PENDIDIKAN DI
MALAYSIA
SJH 1024
Oleh

MOHD SYAH RYZAN BIN ABDULLAH


SENORITA ANAK MICHEAL
PENGERTIAN ISTILAH
4 JAM
DI AKHIR SESI PEMBELAJARAN, PELAJAR
D A PA T M E M A H A M I D A N M E N G A P L I K A S I ;

 Pengertian Pendidikan Di Malaysia

 Pengertian Kurikulum Tersurat Dan Tersirat

 Pengertian Pendidikan Sejarah


PENDIDIKAN

Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Empat,


pendidikan diertikan sebagai pertama perihal
mendidik, kedua; ilmu pendidikan dimaksudkan
sebagai ilmu didik, ilmu mendidik pengetahuan
mendidik dan yang ketiga; diertikan sebagai
didikan, latihan, ajaran.
APA ITU PENDIDIKAN?
Pendidikan ialah usaha sistematik yang disengajakan,
yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk
menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan
kemahiran kepada ahlinya, usaha
memperkembangkan potensi individu dan
perubahan yang berlaku dalam diri manusia.
FA L SA FA H P E N D I D I K A N
K E BA NG SA A N
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat
dan negara.

1988
MATLAMAT PENDIDIKAN
NEGARA
 Melahirkan rakyat Malaysia yang patuh kepada prinsip rukun negara
 Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab & boleh memenuhi kewajiban
sebagai seorang warganegara
 Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya mampu
melaksanakan tugas dengan produktif
 Mengurangkan jurang perbezaan kaum dengan membekalkan kemudahan-
kemudahan asas pendidikan sama rata kepada semua golongan
PENGERTIAN
KURIKULUM
TERSURAT & TERSIRAT
DEFINISI KURIKULUM

‘Satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen


bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang
dihajati’

(Ornstein & Hankins 1993, 1998)


DEFINISI KURIKULUM
Kurikulum boleh ditakrifkan sebagai pengalaman yang
diberikan kepada murid-murid secara terancang di bawah
bimbingan dan panduan sekolah. Asas utama kurikulum
sekolah rendah menekankan kepada asas 4M yang juga
menegaskan perkembangan individu secara menyeluruh dan
seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan perkembangan
bakat murid-murid.
Kursus
Pengajian

Kokurikulum
Sukatan
Pelajaran

Kurikulum

P & P Di Penjadualan
Dalam Waktu
Kelas Pembelajaran
JENIS KURIKULUM
Tersurat Tersirat
 Dinyatakan dengan jelas dan  Unsur tidak dirancang tetapi
terang pelaksanaannya mempengaruhi proses
kurikulum
 Contoh;
• Mata Pelajaran  Hasil pembelajaran bersifat
• Sukatan Pelajaran relative
• Bahan & Kaedah Pengajaran
• Pengurusan Pengajaran  Contoh;
• Iklim Sekolah
• Budaya Kerja & Sosial
Sekolah
PENGERTIAN
PENDIDIKAN SEJARAH
‘Pendidikan sejarah berperanan sebagai
rangka pembinaan bangsa dan negara’

Abdul Rahim Abdul Rasyid (1999)


MATLAMAT PENDIDIKAN
SEJARAH

 Menekankan nilai kewarganegaraan dan patriotisme

 Perkara asas dalam cabaran untuk membina bangsa Malaysia yang


kuat dan harmoni

 Memberi impak yang positif kepada reformasi kurikulum


pendidikan sejarah di sekolah
4 TERAS PENEKANAN
UNSUR PATRIOTISME &
KEWARGANEGARAAN
 Rukunegara

 Kedaulatan Raja

 Kontrak Sosial

 Dasar Ekonomi Baru (DEB)