Anda di halaman 1dari 41

Kursus Orientasi

KSSR (Semakan 2017)


Sains Tahun 3
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Peneraju Pendidikan Negara
DSKP KSSR (SEMAKAN 2017)
SAINS TAHUN 3

Peneraju Pendidikan Negara


Memahami hasrat Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran dalam DSKP dari aspek:

Kandungan Pengetahuan dan Kedalaman Kandungan


Penerapan Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir
Pedagogical Content Knowledge
- menyampaikan kandungan dan kemahiran
tertentu dengan pedagogi yang sesuai.

Peneraju Pendidikan Negara


1. Bagaimana bentuk dokumen?
2. Apa tajuk baharu yang ditambah
3. Apa tajuk yang digugurkan?
4. Apa yang berbeza?
5. Bagaimana dengan pentaksiran?

Peneraju Pendidikan Negara


APA
APA MENGAPA
MENGAPA BAGAIMANA
BAGAIMANA

• Satu dokumen • Membantu guru • Guru melaksanakan


DOKUMEN yang untuk melaksanakan PdP dan
STANDARD mengintegrasikan PdP dan menjalankan
kurikulum dan pentaksiran bilik
KURIKULUM pentaksiran
darjah (PBD)
pentaksiran.
DAN dengan merujuk
PENTAKSIRAN • Standard satu dokumen
sahaja.
(DSKP) Kandungan (SK),
Standard
Pembelajaran (SP) • Guru mentaksir
dan Standard perkembangan dan
Prestasi (SPi). pencapaian murid
melalui Standard
Prestasi.

Peneraju Pendidikan Negara


STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN CATATAN
PEMBELAJARAN PRESTASI

Suatu penetapan Suatu set kriteria


Penyataan spesifik  Cadangan aktiviti
kriteria atau indikator umum yang
tentang perkara yang yang bersifat
kualiti pembelajaran menunjukkan tahap-
murid patut ketahui setempat
dan pencapaian yang tahap prestasi yang
dan boleh lakukan
boleh diukur bagi perlu murid pamerkan  Nota sebagai
dalam suatu tempoh
setiap standard sebagai tanda panduan guru.
persekolahan
kandungan. bahawa sesuatu
merangkumi aspek  Skop kandungan
perkara itu telah
pengetahuan,
dikuasai murid.
kemahiran dan nilai.

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP PENGUASAAN

Kriteria pencapaian yang berasaskan


setiap kelompok standard kandungan dan
standard pembelajaran yang ditetapkan

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
KANDUNGAN SAINS TAHAP 1
TEMA SKOP
Inkuiri Dalam Sains  Kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan peraturan
bilik sains
Sains Hayat  Benda hidup dan benda bukan hidup
 Manusia: keperluan asas benda hidup, deria, pembiakan dan
tumbesaran, gigi, kelas makanan, pencernaan
 Haiwan: bahagian tubuh, pembiakan dan tumbesaran, tabiat
pemakanan
 Tumbuhan: bahagian tumbuhan, tumbesaran dan pembiakan
Sains Fizikal  Magnet, terang dan gelap, litar elektrik, pengukuran luas dan
isi padu, objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang
tumpat daripada air
Sains Bahan  Keupayaan bahan menyerap air, campuran, asid dan alkali
Bumi dan Angkasa  Bentuk muka bumi, tanah, air, udara, sistem suria
Teknologi dan Kehidupan  Binaan daripada bongkah bentuk asas, set binaan, takal
Lestari
Peneraju Pendidikan Negara
KANDUNGAN SAINS TAHUN 3
TEMA SKOP
Inkuiri Dalam Sains  Kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan peraturan
bilik sains
Sains Hayat  Manusia: Gigi, Kelas Makanan dan Pencernaan
 Haiwan: Tabiat Pemakanan
 Tumbuhan: Pembiakan
Sains Fizikal  Pengukuran Luas dan Isi padu, Objek atau Bahan yang lebih
tumpat atau kurang tumpat daripada air
Sains Bahan  Asid dan Alkali
Bumi dan Angkasa  Sistem Suria
Teknologi dan Kehidupan  Takal
Lestari

Peneraju Pendidikan Negara


BENGKEL 1
ARAHAN:
1. Setiap kumpulan dikehendaki memahami SK, SP dan catatan yang
diberikan. (peruntukan masa 30 minit, pembentangan 10 minit)
2. Setiap kumpulan akan membentangkan tentang hasil perbincangan
yang meliputi:
(i) Tajuk
(ii) Skop kandungan (setakat mana murid perlu belajar)
(iii) Cadangan pedagogi yang sesuai (PCK)
(iv) Langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
(v) Perkara yang perlu dipertimbangkan untuk aktiviti
yang berkesan.
Peneraju Pendidikan Negara
KUMPULAN TAJUK
Kumpulan 1  Kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan peraturan bilik sains
Kumpulan 2  Manusia: Gigi, Kelas Makanan dan Pencernaan
Kumpulan 3  Haiwan: Tabiat Pemakanan
Kumpulan 4  Tumbuhan: Pembiakan
Kumpulan 5  Pengukuran Luas dan Isi padu,
Kumpulan 6  Objek atau Bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada air
Kumpulan 7  Asid dan Alkali
Kumpulan 8  Sistem Suria
Kumpulan 9  Takal

Peneraju Pendidikan Negara


KEMAHIRAN SAINTIFIK

Peneraju Pendidikan Negara


 Menggunakan
anggota dan semua
deria yang terlibat
untuk membuat
pemerhatian tentang
fenomena atau
perubahan yang
berlaku.

Peneraju Pendidikan Negara


 Mengumpulkan/
mengasingkan evidens/
data/ objek/ fenomena
berdasarkan ciri-ciri
yang diperhatikan.

Peneraju Pendidikan Negara


 Mengukur dengan
menggunakan alat
dan unit piawai yang
betul.

Peneraju Pendidikan Negara


 Menyatakan satu
penerangan yang
munasabah bagi satu
pemerhatian.

Peneraju Pendidikan Negara


 Memerihalkan satu
kemungkinan bagi
satu peristiwa atau
data.

Peneraju Pendidikan Negara


 Merekod maklumat
atau idea dalam
sebarang bentuk.

Peneraju Pendidikan Negara


 Mengguna,
mengendali,
melakar, membersih
dan menyimpan
peralatan , bahan
sains dan specimen
yang digunakan
dalam suatu aktiviti
dengan kaedah
yang betul dan
cermat.

Peneraju Pendidikan Negara


PERATURAN BILIK SAINS

Peneraju Pendidikan Negara


 Mematuhi peraturan
bilik sains dan
menaakul
kepentingan
peraturan bilik sains
perlu dipatuhi.

Peneraju Pendidikan Negara


SAINS HAYAT

Peneraju Pendidikan Negara


 Jenis gigi dan
fungsi
 Struktur gigi
 Set gigi susu dan
set gigi kekal
 Penjagaan gigi

Peneraju Pendidikan Negara


 Contoh makanan
bagi setiap kelas
makanan
 Kepentingan kelas
makanan
 Piramid makanan
 Pengambilan
makanan seimbang

Peneraju Pendidikan Negara


 Urutan makanan
semasa proses
pencernaan
 Makanan tercerna

Peneraju Pendidikan Negara


 Tabiat makanan bagi
haiwan herbivor,
karnivor dan
omnivore
 Kegigigan haiwan
herbivor, karnivor
dan omnivore

Peneraju Pendidikan Negara


 Contoh tumbuhan
dan cara
pembiakan
 Kepentingan
pembiakan
tumbuhan

Peneraju Pendidikan Negara


SAINS FIZIKAL

Peneraju Pendidikan Negara


 Pengukuran luas
sekata dan tidak
sekata.
 Pengukuran isipadu
cecair dan isipadu
pepejal tidak sekata.

Peneraju Pendidikan Negara


 Objek atau bahan
yang timbul dan
objek atau bahan
yang tenggelam.
 Objek atau bahan
yang lebih tumpat
dan kurang tumpat
daripada air.
 Kaedah menjadikan
air lebih tumpat.

Peneraju Pendidikan Negara


SAINS BAHAN

Peneraju Pendidikan Negara


 Penggunaan kertas
litmus untuk
menentukan bahan
berasid, beralkali
dan neutral.
 Meneroka bahan
lain yang boleh
menguji bahan
berasid, beralkali
dan neutral.

Peneraju Pendidikan Negara


BUMI DAN ANGKASA

Peneraju Pendidikan Negara


 Ahli sistem suria
 Suhu planet
berdasarkan
urutan dalam
sistem suria.
 Masa peredaran
planet mengelilingi
Matahari.

Peneraju Pendidikan Negara


TEKNOLOGI DAN
KEHIDUPAN LESTARI

Peneraju Pendidikan Negara


 Memerihalkan takal
 Membina model
takal

Peneraju Pendidikan Negara


RUMUSAN

Peneraju Pendidikan Negara


Guru dikehendaki membaca keseluruhan SP dan SPi bagi setiap SK
sebelum merancang PdP.

Guru bebas menentukan susunan SP yang hendak diajar mengikut


kesesuaian.

SP mengenai Kemahiran Proses Sains tidak semestinya diajar pada


awal persekolahan.

KPS boleh diajar secara umum atau menggunakan kandungan SP


tahun semasa.

Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN,
TERIMA KASIH
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara