Anda di halaman 1dari 23

PENTINGNYA AGAMA

DAN USAHA AGAMA

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 1


PENTINGNYA AGAMA DAN
USAHA AGAMA
1. Kondisi Masyarakat
2. Maksud Hidup vs Keperluan Hidup
3. Usaha Rasulullah SAW
(Kerja Nubuwwah vs Kerja Hukumah)
4. Usaha Memakmurkan Masjid

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 2


1. EGOIS
2. INDIVIDUALIS
3. MATERIALISTIS
4. SEKULER
5. HEDONIS
6. KRISIS AKHLAK
7. AGAMA SEBAGAI
SIMBOL

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 3


11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 4
11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 5
Apa Akibatnya?
 Hadits Nabi SAW: “Apabila umatku sudah
mengagungkan dunia, maka akan tercabut
darinya kehebatan Islam; dan apabila mereka
meninggalkan amar makruf nahi mungkar, maka
mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu;
dan apabila umatku saling menghina satu-sama
lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan
Allah” (HR Hakim dan Tirmidzi)

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 6


Siapa peduli?

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 7


Apa yang harus
kita lakukan? Bagaimana cara
melakukannya?

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 8


MAKSUD HIDUP VS
KEPERLUAN HIDUP

Maksud Hidup: Keperluan Hidup:


1. Sebagai Hamba Allah • Udara, air, pangan, sandang,
papan, kendaraan, pernikahan dll.
2. Sebagai Khalifatullah • Sunnatulah: Kebutuhan yang lebih
3. Sebagai Khalifaturrasul penting cara mendapatkannya
lebih mudah (udara > air >
pangan > sandang > papan)

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 9


Sebagai Hamba Allah
 Firman Allah: `Wahai golongan beriman! Masuklah ke
dalam agama Islam ini secara keseluruhannya!’
(QS Al Baqarah, 2:208)
 Firman Allah: `Dan tidaklah Aku (Allah SWT) jadikan jin
dan manusia melainkan untuk menyembahKu (menjadi
hambaKu)’ (QS Adz-Dzariyat, 51:56)

Hamba Allah:
Ta’at, tunduk dan patuh kepada kebenaran dan
keadilan Allah SWT (Ibadah)

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 10


Sebagai Khalifatullah
 Firman Allah: Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman
kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
(QS Al Baqarah, 2:30)
 Firman Allah: Dan Allah telah berjanji kepada orang-
orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan
amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, ………..
(QS An-Nuur, 24:55)

Khalifatullah:
Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan
11/25/2018 alamSutarno:
lingkungannya
Agama Islam FMIPA UGM 11
Sebagai Khalifaturrasul
 Firman Allah: `Hendaklah ada segolongan dari
kamu yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh
yang Makruf, mencegah dari yang Mungkar,
mereka itulah golongan yang berjaya (Muflihun)’
(QS Ali-Imran, 3:104)
 Firman Allah: `Kamu adalah ummat terbaik
diutuskan kepada manusia, kerana kamu beramar
makruf nahi mungkar, dan kamu beriman kepada
Allah’(QS Ali-Imran, 3:110)

Khalifaturrasul (Penerus kerja Rasul):


untuk Dakwah
11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 12
Keperluan Hidup
Hadits Nabi SAW: “Sesungguhnya dunia diciptakan untuk
kalian (manusia) dan sesungguhnya kalian diciptakan untuk
akhirat”.
Fungsi dunia akan menjadi asbab kesejahteraan manusia
selama manusia hidupnya sesuai dengan kehendak Allah
SWT.
Namun apabila manusia hidupnya mulai menyimpang tidak
untuk Allah SWT, maka dunia ini berperan untuk mendidik,
memberi pelajaran dan peringatan kepada manusia agar
manusia kembali ke jalan Allah SWT (QS Al A’raf, 7:96-99).

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 13


Keperluan Hidup
1. Makanan –minuman
2. Pakaian
3. Perumahan/tempat tinggal
4. Kendaraan
5. Keluarga

 Ada keperluan yang lebih penting lagi yaitu


HIDAYAH

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 14


USAHA RASULULLAH SAW
(Kerja Nubuwwah vs Kerja Hukumah)
Kerja Nubuwwah:
 Usaha mendatangkan qudrat Allah SWT.
 Cirinya mengajak manusia kepada Alah SWT dan
RasulNya.
 Hasilnya berupa kasih sayang.

Kerja Hukumah:
 Usaha untuk memperoleh keuntungan diri sendiri.
 Cirinya mengajak manusia kepada selain Allah SWT.
 Hasilnya berupa keterikatan dan paksaan.
11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 15
Bentuk Usaha & Hasilnya
Usaha Tempat Hasil
Perdagangan Pasar Laba/untung
Pertanian Sawah/ladang Bahan makanan
Perindustrian Pabrik Barang/benda
Pendidikan Sekolah Ilmu
Politik Masyarakat Jabatan
Jasa Kantor Gaji
Dakwah Hati/diri manusia Hidayah/akhlak

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 16


Usaha Nubuwwah
(Usaha Masjid Nabawi)
1. Dakwah ilallah (mengajak kepada Allah)
2. Taklim wa taklum (belajar-mengajar)
3. Dzikir wal ibadah (shalat, dzikir, baca Qur’an dll)
4. Khidmat (pelayanan sosial-masyarakat)

Usaha untuk mewujudkan agama secara


sempurna dalam kehidupan ummat Islam
11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 17
Usaha Memakmurkan
Masjid
 Memberdayakan fungsi masjid untuk
usaha nubuwwah (usaha Masjid Nabawi)
 Masjid sebagai pusat:
 Dakwah

 Pendidikan

 Ibadah

 Pelayanan sosial-masyarakat
11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 18
Usaha Memakmurkan
Masjid (lanjutan)

Firman Allah SWT: “Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah


ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta
tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada
siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang
diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk “
(QS At Taubah, 9:18)
11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 19
Usaha Memakmurkan
Masjid (lanjutan)
 Hadits nabi SAW: “Sebaik-baik manusia adalah
generasiku (nabi dan para sahabat), kemudian yang
setelah mereka (tabi’in), kemudian yang setelah mereka
(tabi’ut tabi’in)” (HR Bukhari dan Muslim)
 Hadits nabi SAW: “Sungguh aku sangat ingin berjumpa
dengan saudara-saudaraku”. Seorang shahabat r.a.
bertanya: “Ya rasulullah, bukankah kami ini saudaramu?”
Rasulullah SAW menjawab: “Kalian adalah shahabat-
shahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-
orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum
pernah berjumpa denganku” (HR Ahmad)
11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 20
Usaha Memakmurkan
Masjid (lanjutan)
Hadits nabi SAW: Pada hari kiamat Allah
SWT akan bertanya: “Di manakah
tetangga-tetanggaKu?” Malaikat bertanya:
“Siapakah tetangga-tetangga-Mu, ya
Allah?”. Allah SWT berfirman: “Tetangga-
tetangga-Ku ialah orang-orang yang
senantiasa memakmurkan masjid-masjid”.

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 21


KESIMPULAN
1. Dengan agama kita dapat memahami
perbedaan antara maksud hidup dengan
keperluan hidup.
2. Usaha nubuwwah merupakan satu-satunya
cara untuk mewujudkan agama secara
sempurna dalam kehidupan ummat Islam.
3. Dengan mempraktekkan usaha memakmurkan
masjid berarti langkah pasti menuju
kesempurnaan agama dalam kehidupan ummat
Islam.

11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 22


11/25/2018 Sutarno: Agama Islam FMIPA UGM 23