Anda di halaman 1dari 62

KONSEP ASAS KEPEMIMPINAN

 Keupayaan untuk memimpin (Kamus Dewan, 2002)

 Kebolehan seseorang untuk menginspirasikan keyakinan


dan sokongan dalam kalangan sekumpulan manusia yang
diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi.(Kim dan
Maubourgne, 1992)
JENIS-JENIS
KEPEMIMPINAN
 Tidak dilantik secara formal

 Anggota kumpulan yang tertua,


berpengalaman, mempunyai kemahiran
interpersonal yang tinggi.
 Mempunyai kualiti istimewa atau luar biasa.
 House dan Howell (1992) menyatakan pemimpin
berkarisma mempunyai tret-tret:
a) Berorientasikan pencapaian
b) Kreatif dan berinovasi
c) Amat bertenaga dan penglibatan diri tinggi
d) Sanggup menanggung risiko
e) Membina, bertimbang rasa
 Amat berstruktur

 Berfungsi mengikut prosedur tertentu dalam


organisasi.

 Bertujuan memaksimakan kecekapan melalui


pengurusan dengan menggunakan pendekatan
rasional (Waber, 1989)
Model Kepimpinan Birokratik
 Organisasi yang berorientasikan matlamat.

 Pembahagian bidang pengkhususan.

 Struktur berhierarki.

 Mementingkan peraturan dan tatatertib.

 Mempunyai prosedur kerja yang amat teknikal.

 Penjawatan berdasarkan kelayakan dan kecekapan bidang.


Ciri Kepemimpinan Birokratik
 Struktur organisasi sekolah yang berhieraki.

 Guru-guru mempunyai bidang kepakaran masing-masing.

 Terdapat peraturan sekolah dan jadual waktu akademik


untuk dipatuhi.
 Ketua bidang mata pelajaran bertanggungjawab
memastikan aktiviti kurikulum dilaksanakan mengikut
garis panduan dan sukatan yang telah ditetapkan.
 Gaya kepemimpinan yang paling sesuai dalam organisasi sekolah
dan institusi pendidikan.
 Guru-guru mempunyai autoriti dalam bidang kepakaran masing-
masing.
 Keputusan yang dibuat merupakan keputusan bersama dengan
berpandukan kepada Visi bersama (Shared vision).
 Berkait rapat dengan konsep sekolah berkesan dan kemajuan
sekolah.
 Tergolongan dalam kepemimpinan demokratik dan
kepemimpinan participative.
TEORI • “apa” ciri pemimpin
TRADISIONA
L berkesan

• “bagaimana”
TEORI
SEMASA memimpin dengan
berkesan
TEORI TRET
 Berkembang dalam tahun 1920-an hingga 1930-an

 Pemimpin dikenalpasti mengikut tret-tret yang


dimilikinya

 Mengandaikan manusia sedia memiliki ciri-ciri @ tret-


tret tertentu sahaja sesuai untuk menjadi seseorang
pemimpin yang berkesan.
Stogdill (1974) Kajian awal tentang
tret-tret pemimpin.
Mengenalpasti ciri-ciri yang
membezakan antara pemimpin
dengan pengikutnya.
TRET KEMAHIRAN
• Menyesuaikan diri dalam pelbagai • Kecerdasan yang tinggi

situasi • Berkemahiran konseptual

• Peka kepada persekitaran sosial • Kreatif

• Asertif • Petah bertutur

• Dapat bekerjasama • Teratur(kemampuan mentadbir)

• Bertenaga • Daya pujuk

• Daya tahan tinggi terhadap tekanan • Berkemahiran sosial

• Keyakinan diri

• Rela menerima tanggungjawab

• Boleh membuat keputusan

• Tidak mudah putus asa

• Cita-cita tinggi
 Pengkaji awal teori tret membuat andaian bahawa
terdapat satu set sifat-sifat peribadi pemimpin dan ia
boleh diaplikasikan dalam semua situasi organisasi.

 Wret (1996)-membuat kesimpulan bahawa tidak


terdapat perbezaan antara pemimpin dengan pengikut
berdasarkan mana-mana set sifat peribadi pemimpin
yang khusus.
 Terdapat dalam kalangan mereka berada dalam
organisasi yang memiliki set sifat peribadi pemimpin
dan tetapi mereka bukanlah pemimpin.

 Kerumitan dalam teori tret-menjelaskan konsep


kepimpinan.

 Kekurangan tersebut-beralih kepada faktor situasi dan


kemahiran yang boleh dipelajari dan dikuasai untuk
menjadi pemimpin yang berwibawa.
 Sekitar 80-an teori tret yang lebih moden
diperkemaskan.

 Masih menggunakan idea asas :

 jika seseorang mempunyai tret “yang tersenarai”


beliau berkecenderungan atau berpotensi untuk
menjadi pemimpin yang berkesan.
Kemahiran
Kemahiran
interpersonal kognitif

Kemahiran
teknikal

Yukl (1989)- 3 kategori kemahiran am untuk semua


pengurus
Keperluan
Keperluan Keyakinan
untuk
untuk kuasa diri
kejayaan

Kematangan Kemahiran Kemahiran


emosi teknikal konseptual

Kemahiran
interpersonal
TEORI TINGKAH LAKU
 Memberi tumpuan bagaimana pemimpin bertingah laku
dalam proses kepimpinan
 Kepimpinan yang berjaya merupakan tingkah laku yang
boleh dilatih atau dipelajari secara formal dan tidak formal.
 Program kepimpinan direka khusus untuk
mengubah/mempengaruhi tingkah laku bakal pemimpin
agar gaya kepimpinan terbaik dapat diaplikasikan dalam
situasi organisasinya.
Teori X dan Y
( Douglas
McGregor 1960) antara
teori
tingkah
laku
Grid Pengurusan
(Blake dan
Mouton
1964,1978)
TEORI X DAN Y
 Dua set andaian terhadap manusia iaitu Teori X
dan Teori Y.

 Perbezaan dalam cara seseorang pemimpin


beranggapan terhadap stafnya akan menentukan
tingkah laku pemimpin tersebut terhadap
organisasinya.
TEORI X
 Pemimpin beranggapan stafnya dimotivasikan oleh
wang ringgit, malas dan akan mengelakkan tugas
kecuali dipaksa,tidak akan memberi kerjasama kecuali
diarah dan dikawal
 Pemimpin akan bertingkah laku lebih autokratik,
bertindak mengarah dan mengawal stafnya dalam
proses kerja.
 Organisasi tidak akan mempunyai ruang dan
peluang untuk stafnya memaksimumkan
kebolehan dan potensi mereka.
TEORI Y
 Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya sebagai rajin, melihat

sesuatu sebagai suatu perkara semulajadi seperti atau


beristirehat akan memupuk kerjasama, bercita-cita tinggi dan
mempunyai sikap positif terhadap kerja

 Pekerja sememangnya mencari dan mahukan tanggungjawab

kerana sifat itu membawa kepuasan dalam diri.

 Pemimpin akan mengurangkan kawalan malah mengupayakan

mereka (empower) dalam pelaksanaan tugas.


GRID PENGURUSAN
 Blake dan Mouton (1964,1978) mengkaji tingkah laku
dan menghasilkan Grid Pengurusan.

 Dua dimensi yang berbeza berkaitan keprihatinan


pemimpin (leadership concerns) :

Keprihatinan terhadap penghasilan

Keprihatinan terhadap manusia


 KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN

Pemimpin menunjukkan keprihatinannya terhadap tugas


dan produktiviti pekerja demi mencapai matlamat
organisasi

 KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA

Pemimpin memberikan perhatian dan penekanan terhadap


hubungan baiknya dengan pekerja dalam organisasi
 Mengukur jenis tingkah laku pemimpin berdasarkan
dua paksi

 Mendatar – ukur keprihatinan terhadap penghasilan

 Menegak – ukur Keprihatinan terhadap Manusia

 Pemimpin ideal - (9-9)


Kelab
Di
pertengahan rekreasi
jalan (middle Papa
road)
(impoverished)

5 JENIS TINDAKAN
KEPIMPINAN
Berorientas
ikan tugas Berpasukan
(task) (team)
TEORI SITUASI
 Persekitaran organisasi yang berbeza memerlukan
cara kepimpinan yang berbeza

 Antara Teori Situasi ialah :

Teori Kontijensi Fedler (1967)

Teori Situasi Hersey dan Blanchard (1977)


FAKTOR
KEPIMPINAN
BERKESAN
TEORI KONTIJENSI FIEDLER (1967)
 Tidak terdapat satu cara terbaik dalam memimpin
sesebuah organisasi.

 Gaya kempimpinan mungkin berkesan dalam satu situasi


sebaliknya berlaku dalam situasi yang lain

 Kepimpinan berkesan tertakluk kepada orientasi


psikologikal pemimpin dan tuntutan persekitaran.
Saiz
organisasi,’how”
pemimpin Penggunaan
teknologi
menyesuaikan dan
diri dengan sebagainya
persekitaran

Tanggapan
Sumber dan
cara pemimpin
pengoperasian terhadap
yang berbeza staf dan
sebaliknya
 Keberkesanan kepemimpinan tertakluk kepada
kesepadanan di antara dua variabel, gaya
kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran.

 Tingkah laku pemimpin mungkin digerakkan oleh


tugasan atau perhubungan antara manusia dan
diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu
hubungan pemimpin,sturuktur tugasan dan
kedudukan kuasa
HUBUNGAN PEMIMPIN- AHLI
(leader-member relation)
 Sejauhmana pemimpin diterima dan disokong
oleh ahli.

 Jika ahli kumpulan menerima


pemimpin,pemimpin berasa dirinya dihormati
dan diinspirasikan untuk memimpin ahli ke
tahap yang lebih berkesan.
STURUKTUR TUGASAN
(task structure)
 Kejelasan tugas dan kejelasan peranan ahli dalam
melaksanakan tugas tersebut

 Apabila tugas adalah rutin dan didefinisikan


dengan jelas,ahli mengetahui bidang tugasannya,
maka situasi menyokokng proses kepimpinan.
KEDUDUKAN KUASA
(position power)

 Sekiranya pemimpin mempunyai kuasa rasmi


yang kuat untuk (melantik, mendisiplin,
menukar, menentukan naik pangkat), maka
situasi menyokong proses kepimpinan.
TEORI SITUASI HERSEY
DAN BLANCHARD (1977)
 Menggabungkan dan meluaskan idea Grid
Pengurusan oleh Blake and Mouton serta
Model Kontijensi Fiedler

 Terdapat empat gaya kepemimpinan


berasaskan situasi iaitu :
Memberitahu
(telling)

Menjual (selling)

Mengambil bahagian
(participating)

Menurunkan tanggungjawab
(delegating)
 Penggunaan gaya kepemimpinan yang berbeza-beza
perlu disepadankan dengan tahap kematangan ahli
dalam kumpulannya.

 Tahap kematangan ahli ditafsir berdasarkan dua aspek


yang khusus iaitu :

Kumpulan kematangan rendah

Kumpulan kematangan tinggi


KUMPULAN KEMATANGAN RENDAH
( memberitahu,menjual)
 Motivasi yang rendah, kurang kemahiran, kurang pasti

matlamat organisasi, kurang kejelekitan kumpulan.

 Pemimpin perlu meluangkan masa untuk memperjelas

peranan ahli dan matlamat organisasi,membuat


penyeliaan yang lebih rapi serta menggalakkan ahli
untuk “menerima” tugas mereka melalui cara
“pujukan”.
KUMPULAN KEMATANGAN TINGGI
( ambil bahagian,menurunkan tanggungjawab)

 Motivasi yang tinggi, kemahiran tinggi,

komited kepada matlamat organisasi, ahli


kumpulan dan pemimpin saling mempercayai.

 Pemimpin sebagai pemudahcara dan

mengekalkan komunikasi yang baik.


tinggi Tahap kematangan ahli
rendah

DELIGATING PARTICIPATING SELLING TELLING

berkebolehan berkebolehan Kurang mahir Kurang mahir


rela Tak rela rela Tak rela
yakin Kurang yakin yakin Kurang yakin

ARAHAN AHLI ARAHAN PEMIMPIN

EMPAT GAYA KEPEMIMPINAN HERSEY DAN


BLANCHARD
Teori Transformasi
Berupaya
menggerakkan
pengikut-pengikutnya
untuk bertindak Bijak menggunakan
mencapai matlamat kuasa dan pengaruhnya
tertentu berdasarkan untuk memujuk
nilai dan motivasi, pengikutnya supaya
keperluan dan membawa perubahan
kehendak, aspirasi dan dalam organisasi.
jangkaan kedua-dua
pihak, iaitu pemimpin
dan pengikut.
Membezakan pemimpin
transformasi dengan
pemimpin transaksi.

Kepemimpinan organisasi
yang biasa diamalkan ialah
kepemimpinan transaksi.

Pemimpin transaski
memotivasikan pengikutnya
dengan menawarkan
ganjaran sebagai satu
pertukaran barter kepada
tugas yang dilaksanakan.
Kepemimpinan
Transaksi
Pengoperasian
organisasi adalah
pada aras Tiada komitmen
‘bertindak- peribadi daripada
menerima’ di mana Tindakan pengikut
pengikut untuk
pengikut bersetuju hanya sekadar
meningkatkan
untuk berkerja mengekalkan
prestasi organisasi
(bertindak) kerana status quo
atau membuat
mengharapkan organisasi.
perubahan kreatif
sesuatu ganjaran dan inovatif.
daripada
organisasinya.
Menginspirasikan dan Menjadi pemangkin kepada
memberikan pertimbangan perubahan, mencabar daya
secara individu, beroperasi berfikir dalam kalangan
berasaskan nilai dan pengikutnya agar melihat
seterusnya mempengaruhi sesuatu masalah dari
pengikutnya untuk memberi pelbagai perspektif.
komitmen yang lebih tinggi.

Peranan pemimpin Penggerak utama kepada


transformasi bertujuan kejelekitan pengikut dan
membawa organisasi dan bersama-sama berusaha
pengikutnya ke aras mencapai matlamat
tindakan moral yang lebih bersama (shared goals).
tinggi.
Berbard Bass (1997)
 Gaya kepimpinan terbaik melibatkan transaksi
dan transformasi.
 Kepemimpinan transformasi-nilai tambah kepada
keberkesanan kepimpinan transaksi.
 Kegiatan transaksi-alat yang efektif
-diperlukan untuk semua
peringkat kepemimpinan.
 Menang-kalah Menang-menang

kemahiran transaksi (teknik perundingan


berkesan)
Murid-murid tidak dapat
MASALAH menjalankan aktiviti
kumpulan dengan baik.

PUNCA Mereka tidak setuju dengan


pembahagian ahli
MASALAH kumpulan daripada guru

Mereka tidak mempunyai


motivasi untuk menjalankan
aktiviti kumpulan.

Sebilangan murid suka


membuat kerja secara
individu
CADANGAN
TEORI

Teori Transformasi
(Pemimpin Transaksi)
PENGGUNAAN TEORI
DALAM MASALAH
Guru menggunakan sistem bintang secara
kumpulan dalam kelas.

Kumpulan yang berprestasi yang baik dalam


aktiviti kumpulan, tingkah laku semasa
menjalankan aktiviti, kerja rumah dan lain-lain
akan mendapat penambahan bintang untuk
kumpulannya.

Kumpulan yang mempunyai bintang yang paling


banyak akan menerima hadiah
KEPEMIMPINAN MORAL
 Beri perhatian kepada nilai dan etika pemimpin dimana
penggunaan kuasa dan pengaruh adalah atas
pertimbangan yang baik dan benar.

 Pemimpin moral tidak mencari ikhtiar untuk


mendapatkan manfaat diri sendiri tetapi bertindak demi
kebaikan sejagat.
• Model tradisional – kuasa kawalan dalam organisasi tumpu
kepada pucuk kepemimpinan semata-mata

contoh : Kejayaan sekolah merujuk kepada kebolehan


kepemimpinan guru besar atau pengetua

• Kepemimpinan transformasi – struktur organisasi semakin


berbentuk mendatar

Kepemimpinan sekolah – usaha kolaboratif sebagai cara


tingkatkan amalan profesional
• Pengaruh tidak terbatas di dalam bilik darjah sahaja

• Mampu bimbing/dorong guru lain sama-sama usaha tingkatkan amalan


profesional, pencapaian murid dan disiplin murid

• Bijak guna peluang yang ada untuk mempergiat aktiviti p&p

• Laksana sesuatu inovasi pengajaran tanpa tunggu arahan pihak atasan

“Konsep kepemimpinan guru boleh dijelaskan sebagai salah satu model


kepemimpinan di mana guru-guru yang terlibat dalam p&p mempunyai/diberi
peluang untuk memimpin” Harris & Lambert, 2003
• Tujuan – beri hala tuju kepada pemimpin pendidikan
untuk bersama-sama melaksanakan peranan dan
tanggungjawab untuk jayakan Wawasan 2020, iaitu
menjadikan Malaysia sebuah Negara maju dari segi
ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan kebudayaan
• Wawasan pendidikan diamalkan di setiap peringkat pendidikan
melalui 7 aspek :
1. Perpaduan dalam semua lapisan organisasi dan masyarakat.

2. Stail pengurusan dan kepemimpinan yang berkualiti mencapai tahap tiada


kecacatan.

3. Perkhidmatan penyayang untuk merapatkan hubungan dan keakraban serta


melahirkan warga pendidik prihatin.

4. Empowerment atau pengupayaan di mana penurunan kuasa dari pusat ke


pinggiran, daripada kawalan kepada perkongsian kuasa dan daripada technical
rationality kepada reflective rationality.

5. Budaya ilmu melalui budaya membaca, belajar, berfikir, berwacana, menulis


dan berkarya.

6. Sekolah penyayang memupuk harga diri pelajar supaya komitmen dan perasaan
cintakan sekolah dapat diwujudkan.

7. Budaya cemerlang, mempunyai sikap berusaha ke arah kecemerlangan.


• Setiap kurikulum harus lalui perubahan, bersifat dinamik
- sesuai dan relevan dengan perkembangan semasa

• Proses perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum


sedia ada dengan mengambil kira keperluan-
keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum
iaitu struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa,
kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan
sekolah.
• Tujuan – membangunkan satu sistem pendidikan
bertaraf dunia sebagai memenuhi hasrat Wawasan
2020 menjadikan Malaysia sebuah Negara maju
mengikut acuan sendiri.
Antara cabaran kepemimpinan
Memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi
melahirkan insan yang seimbang (JERI).

Meningkatkan kreativiti, inovasi dan budaya ilmupelajar.


Membudayakan sains dan teknologi dan Pembelajaran Sepanjang
Hayat.
Menyediakan system pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan
bertaraf dunia.

Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan.


Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat
antarabangsa.