Anda di halaman 1dari 37

STANDAR KOMPETENSI

Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW

KOMPETENSI DASAR :
1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Film
KONDISI KEAGAMAAN
(MUSYRIK)
KONDISI KEBUDAYAAN
(YANG NEGATIF)
sederhana, bersahaja, berwibawa, pikirannya cerdas,
tajam, dan jernih, jujur dalam setiap perkataan
maupun perbuatan, lapang dada, berkemauan baik,
menghargai orang lain, bijaksana, murah hati, mudah
bergaul, mempunyai tujuan pasti, berkemauan kuat,
tegas dan tak pernah ragu-ragu dalam tujuannya.
KERASULAN MUHAMMAD

Setelah Muhammad menerima wahyu, maka secara resmi


beliau telah diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT.
Beliau mempunyai kewajiban untuk membina umat yang
telah berada dalam kesesatan untuk menuju jalan yang
lurus. Dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dari
wilayah Makkah di jazirah Arab, walaupun pada akhirnya
ajaran beliau adalah untuk seluruh umat manusia.
 Untuk menanamkan ajaran tauhid
 Untuk menyempurnakan akhlak
 Sebagai rahmat bagi alam semesta
MISSI MUHAMMAD
UNTUK MENANAMKAN AJARAN TAUHID

Ajaran utama dan pertama dalam Islam adalah


meyakinkankan bahwa tidak ada zat yang layak dan
wajib disembah, dipatuhi dan dita’ati kecuali Allah.
Dialahlah yang telah menciptakan segala sesuatu
yang tadinya tidak ada menjadi ada, zat yang
memiliki kesemmpurnaan
 Setelah menjadi rasul, maka sifat-sifat mulia yang dimilikinya tidak hanya
dimilikinya sendiri, namun dia harus mengajarkan dan memberi teladan
kepada umat manusia untuk berakhlak yang mulia.
Nabi Muhammad bersabda :

Artinya : “Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda :


“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak)” (HR Ahmad).
 Nabi Muhammad ditus oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh
alam. Nabi tidak hanya diutus untuk penduduk Makkah saja, atau
bagi bangsa Arab saja, namun nilai-nilai yang dibawanya adalah
nilai-nilai universal yang dapat meningkatkan martabat umat
manusia sehingga berbeda dengan binatang.
QَS Al Anbiya : 107

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk


(menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Nabi
Muhammad saw. mendapat reaksi cukup keras dari para
pemuka dan tokoh Quraisy, antara lain Abu Lahab
(Abdul Uzza), Abu Jahal, Umar ibnu Khatab (sebelum
masuk Islam), Uqbah bin Abi Muatih, Aswad bin Abdi
Jaghuts, Hakam bin Abil Ash, Abu Sufyan bin Harb
(sebelum masuk Islam), Ummu Jamil (istri Abu Lahab).
PERUBAHAN MASYARAKAT MEKKAH
SETELAH MASUK ISLAM

 Adanya perhatian dari orang-orang Arab terhadap


seruan Rasulullah SAW.
 Tokoh-tokoh Quraisy mulai banyak yang masuk
Islam (para sahabat Nabi)
 Masyarakat Arab mulai tertarik terhadap Islam
 Kebiasaan-kebiasaan buruk jahiliyah mulai
berkurang.
MENELADANI DAKWAH RASULULLAH SAW

 Rasulullah saw berdakwah dengan keteladanan. Ia selalu


melakukannya terlebih dahulu sebelum berdakwah
 Rasulullah saw berdakwah dengan hati-hati, sabar, lemah
lembut, dengan bahasa yang halus dan mudah dipahami.
 Rasulullah saw berdakwah dengan memposisikan para
pengikutnya sebagai sahabat.
 Rasulullah saw selalu bersama para sahabat-sahabatnya baik
dalam keadaan suka maupun duka.
 Rasulullah saw tidak berdakwah dengan menggunakan
kekerasan
 Rasulullah saw tidak mudah putus asa dalam berdakwah
MENELADANI DAKWAH
SAHABAT NABI

Abu Bakar Siddiq (11-13 H/632-634 M)

Umar Bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Usman Bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Ali Bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)


MASA ABU BAKAR AS-SIDDIQ
(11-13 H/632-634 M)

1. Mengahadapi pemberontakan untuk memisahkan diri dari


pemerintahan pusat
2. Menghadapi orang-orang murtad, orang-orang yang tidak mau
membayar zakat, dan orang –orang yang mengaku sebagai nabi

Golongan pemberontak terdiri:


1. Kebanyakan berasal dari suku-suku Arab
2. Beberapa dari suku Nejed, karena belum mendalami ajaran Islam
3. Pengikut Nabi palsu yang mengiran akan mendapat kekuasaan
1. Menaklukan daerah baru, seperti Irak, Persi, Syam dan Mesir
2. Menyempurnakan peraturan lama, juga mengganti dengan yang
baru, seperti menyusun kas negara (baitul mal), membentuk
jawatan-jawatan, mengatur gaji pegawai dan tentara,
mengangkat hakim, membuat mata uang, mendirikan kantor
pos, menetapkan tahun baru hijriah, dll.

Keberhasilan umar bin khattab membuat musuh islam geram,


dan menikamnya dari belakang saat salat subuh di masjid
nabawi medinah, oleh Abu Lu’lu.
1. Mendapat gelar dzunurrain, karena menikahi dua anak Rasulullah,
yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum
2. Jasa yang terbesar adalah penulisan kitab suci al-Qur’an dalam
beberapa mushaf yang dikirim ke berbagai wilayah sehingga
terpelihara kemurnian dan keasliannya
MASA ALI BIN ABI THALIB
(35-40 H/656-661 )

1. Terkenal dengan dermawan dan pemberani


2. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi kekacauan
sehingga ummat Islam mengalami perpecahan yaitu
golongan syi’ah, mua’wiayah dan khawarij.

1. Golongan Syi’ah : kelompok yang mendukung Ali Bin Abi Tahalib


2. Golongan Mu’awiayah : kelompok yang mendukung Mu’awiayah
gubernur Damaskus yang mengusut kematian khalifah Utsman Bin Affan
3. Golongan Khawarij : kelompok yang tidak mendukung Ali dan tidak
mendukung Mu’awiyah
PETUNJUK PENGISIAN
Kerjakanlah soal-soal berikut dengan cara
memilih salah satu jawaban a, b, c atau d.
Jika pilihan anda benar maka anda akan
langsung mendapat jawaban benar dan jika
pilihan anda kurang tepat, anda akan
mendapat jawaban salah
1 Nabi Muhammad saw bisa merubah
kepercayaan bangsa Arab jahiliyah yang
asalnya menyembah berhala, menjadi manusia-
manusia yang bertauhid, merupakan
perubahan dalam bidang.....

a. Agama Benar
b. Kemasyarakatan Salah
c. Politik Salah

d. Ekonomi Salah
2. Di bawah ini yang bukan merupakan perubahan
yang terjadi pada masyarakat Arab setelah
menerima dakwah Rasul, yaitu…..
a. Perhatian terhadap dakwah Rasul Salah
b. Banyak tokoh Quraisy yang masuk Islam Salah

c. Kebiasaan jahiliyyah ditinggalkan Salah

d. Adanya hinaan dan cercaan dari Benar


pemuka Quraisy
3. Yang buka termasuk misi diutusnya Nabi
Muhammad ke dunia adalah....

a. Sebagai penyempurna akhlak Salah


b. Sebagai penyampai tauhid Salah

c. Sebagai Rahmatan lil ‘alamiin Salah


d. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Benar
4 Allah mengutus Muhammad untuk
menyempurnakan akhlak manusia, dia adalah
manusia pilihan Allah dan menjadi
Khataminnabiyyin. Khataminnabiyyin artinya....

a. Penutup para nabi Benar


b. Rahmat bagi seluruh alam Salah
c. Menyempurnakan akhlak Salah

d. Suri tauladan yang baik Salah


5 Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad
bersifat menyeluruh, ditujukan kepada
seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan
misi beliau yaitu....

a. Sebagai khataminnabiyyin Salah


b. Sebagai uswatun hasanah Salah

c. Sebagai rahmataan lil ‘alamiin Benar

d. Sebagai penyempurna akhlak Salah


6. Salah satu misi diutusnya Nabi Muhammad
adalah sebagi pembawea kabar gembira dan
peringatan bagi umatnya. Hal ini dijelaskan
dalam ….

a. Qs Ali Imran ayat 159 Salah


b. Qs Al Ahzab ayat 21 Salah

c. Qs. Al Fathir ayat 24 Benar

d. Qs. Shaba ayat 28 Salah


7. Upaya yang ditempuh Rasulullah dalam
berdakwah,kecuali….

a. Berpegang teguh pada wahyu Salah


b. Dakwah dengan penuh hikmah Salah

c. Selalu menggunakan pedang Benar

d. Mengutamakan suri tauladan Salah


8 Kaum yang menerima dan memberikan
pertolongan kepada kaum yang berhijrah dari
mekah ke Madinah adalah …
a. kaum Musafir Salah
b. kaum Mukminin Salah

c. kaum Muhajirin Salah


d. kaum Anshor Benar
9 Para sahabat yang tergolong paling pertama
masuk Islam, disebut …

a. Shahabati Rasulillah Salah


b. Khatamunnabiyyin Salah

c. Khulafaurrasyidin Salah
d. Assabiquunalawwaluun Benar
10. Islam lah yang pertama-tama mengangkat
derajat wanita, memberi hak kepada wanita
sesuai dengan fitrahnya. Islam juga yang
mengajarkan persamaan hak atara manusia
dan memberantas perbudakan, dalam
bidang…….

a. Kemasyarakatan Benar
b. Politik Salah
c. Ekonomi Salah

d. Agama Salah
Ahsan, M. 2008. Anan Baehaqi . 2007.
Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam
SMP Kelas VII. SMP Kelas VII.
Esis : Jakarta. Lubuk Agung : Bandung