Anda di halaman 1dari 26

KAEDAH PENGAJARAN

BAHASA MALAYU
DISEDIAKAN OLEH

 MUHAMMAD HAKIIM FIKRI BIN


MOHAMAD YUSRI

 N U R LYA N A B I N T I I Z A N I
Pendekatan Deduktif

 J E N I S P E N G A J A R A N YA N G B E R M U L A D A R I PA D A
U M U M K E PA D A S P E S I F I K .

 M E R U PA K A N K A E D A H M E N G A J A R YA N G K O M P L E K S
K E R A N A M U R I D P E R L U M E M P E R O L E H I K E FA H A M A N
YA N G M E N D A L A M / M E N C U K U P I S E R TA B E R U PAYA
M E M I L I H R U M U S , H U K U M , T E O R E M , P E R AT U R A N
YA N G T E L A H D I P E L A J A R I D E N G A N T E PAT U N T U K
D I A P L I K A S I PA D A C O N T O H - C O N T O H K H U S U S .
 Pendekatan ini mengasaskan pengajaran dan
pembelajaran murid kepada hukum-hukum atau
peraturan tertentu.

 Secara ringkasnya, seorang guru akan


mengemukakan satu konsep dengan menerangkan
definisi sebelum memberikan beberapa contoh untuk
memperjelas kefahaman.
Pendekatan induktif

 Pendekatan induktif bermula dariapada spesifik


kepada umum.

 Dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh


dan menuju ke arah sesuatu generalisasi.

 Melibatkan pengumpulan dan pentafsiran


maklumat-maklumat yang kemudiannya setiap
maklumat ini akan berubah kepada
kesimpulan.
 Seorang murid mengalami proses mental yang
mana ia memerhati peristiwa tertentu untuk
memperoleh satu kesimpulan.

 Secara umumnya, jenis pendekatan induktif


digunakan bergantung pada hasil pembelajaran
yang diinginkan.
Pendekatan eklektik

 Pendekatan eklektik menggunakan dua atau lebih


kaedah yang menggabungkan segala ciri yang
baik daripada pendekatan tersebut.

 Pendekatan eklektik dihasilkan dengan


menggunakan gabungan pendekatan indukif dan
deduktif.

 Pendekatan ini sesuai untuk kelas yang


mempunyai pelajar pelbagai kebolehan.
 Pendekatan ini banyak digunakan dalam
pengajaran Sains danMatematik.

 Guru boleh mengaplikasikan strategi


Pusatan guru, Pusatan murid, Pusatan
bahan dalam P&P.

 Kebanyakkan guru akan menggunaka


pendektan ini dalam aktiviti pemulihan dan
pengayaan.
Pendekatan komunikatif
 Pendekatan yang berpusatkan murid
iaitu berfokuskan kepada bentuk-
bentuk komunikasi iaitu seperti
meminta maaf, bercerita ataupun
melapor.

 Melalui pendekatan ini, penekanan


tentang penyerapan bentuk gramatikal
adalah untuk tujuan komunikasi.
 pendekatan lain lebih mementingkan penguasaan
bahasa pada peringkat membina ayat-ayat yang betul.

 Penguasaan komunikasi adalah perlu agar pelajar


dapat membuat pemilihan struktur ayat yang betul
mengikut konteks bahasa.

 Prinsip-prinsip pendekatan komunikatif ini adalah


berkaitan dengan pengetahuan murid dalam aktiviti
yang akan dilakukan.
 Pengajaran bahasa lebih mengikut proses
komunikasi sebenar iaitu seperti perbualan dalam
kehidupan sehari-harian.

 Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana


dan guru perlu mengajar bahasa yang melampaui
batas ayat agar pelajar dapat berkomunikai secara
berkesan.
BERPUSATKAN MURID
AKTIVIT BERPUSATKAN MURID
SUMBANGSARAN

 Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah


dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini
manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja.
Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai
kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini
diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya,
termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit.

TEMBIKAI

CARA
RUPA KHASIAT
MAKAN
CIRI-CIRI PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID

 Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara


guru dan murid.
 Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik
 Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan
berinisiatif.
 Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan
ujian kerap kali digunakan untuk menguji
kelemahan murid.
 Fokus kepada pencapaian objektif pembelajaran
murid.
BERPUSATKAN GURU
 Minta murid mendengar cara guru membaca
perkataan, frasa, dan ayat yang mengandungi
digraph dan konsonan.
Emak meletak pinggan di rak.
Tudung saji nenek warna ungu.
Nenek sedang duduk di atas bangku.
Arif menyusun surat khabar.
Kakak sapu sampah guna penyapu.
 Murid mengajuk semula dan menyebut perkataan,
frasa dan ayat tadi dengan betul.
DIGRAF
• Dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti
ng, ny, sy, kh.
• Contohnya: penyapu, ungu, khabar

KONSONAN BERGABUNG
• Konsonan yang hadir berturutan dalam satu perkataan dan
kedua-dua konsonan itu terpisah dalam suku kata yang
berlainan.
• Contohnya: bangku, pinggan
CIRI-CIRI PENDEKATAN BERPUSATKAN GURU
KEPENTINGAN BERPUSATKAN BAHAN

 Dapat membantu murid memahami konsep yang abstrak


dengan lebih jelas di samping memupuk semangat
berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran
tanpa kehadiran atau pertolongan guru.
 Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui
kaedah kumpulan yang melibatkan penggunaan bahan
pembelajaran.
 Mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar.
Dengan adanya ilmu pengetahuan yang abstrak dapat
dikaitkan dengan situasi yang konkrit
KRITERIA PEMILIHAN BAHAN
AKTIVITI BERPUSATKAN BAHAN

 Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek


berikut:
 (i) Boleh merentas semua matapelajaran Tema yang
dipilih hendaklah yang boleh digunakan kepada semua
mata pelajaran. Contoh: tema „pokok. Oleh yang
demikian, semua mata pelajaran akan menggunakan
tema ini. Dalam mata pelajaran matematik misalnya,
pelajar boleh menggunakan aktiviti mengira beberapa
batang pokok di sesuatu tempat. Manakala dalam mata
pelajaran muzik, pelajar akan menyanyikan lagu
berkaitan pokok dan membuat pergerakan seperti pokok
bergoyang, pokok tumbang dan sebagainya.
BERPUSATKAN TEMA
 Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran,
mencerminkan budaya dan minat murid dan guru.

 Tema bukan sahaja sebagaitajuk atau subjek tetapi tema


meneroka pengalaman manusia dari segipandangan atau
perspektif dan seringkali boleh menimbulkan isu.

 Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan


teknik yang disusun di sekitar konsep atau tema. Ia
merupakan alat pengelolaan yangmemberi peluang kepada
guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran.

 Tema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran.


Kelebihan pendekatan bertema kepada murid

(i) Untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan


dan kondusif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
(ii) Untuk menyemai daya imaginasi melalui
penerokaan.
(iii) Membolehkan pelajar meluahkan perasaan
melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan
dan pengalaman lalu.
(v) Dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan
dalam kehidupan.
 Dalam strategi tematik,konsep-konsep dari beberapa mata
pelajaran ditimbulkan dan dihubungkait melalui satu tema.
Tajuk • Berkelah di sungai
PSA • Murid-murid telah mempelajari kata kerja dan
mengetahui hubungan antara subjek dan predikat
Bahan • Gambar tunggal, kad manila, pen marker dan papan
putih (whiteboard)
Nilai • Menjaga keselamatan diri
• Menjaga kebersihan alam sekitar

Kemahiran • Mendengar, menyoal dan menjawab, memerhati,


menganalisis perbincangan dan menerapkan nilai-nilai moral
 Murid-murid dapat menganalisis gambar yang
diberikan dengan teliti.
 Murid-murid dapat membina 5 ayat majmuk atau
ayat tunggal di bawah bimbingan guru.
RUMUSAN
 Jika kita inginkan murid bertidak secara
efektif dalam setiap aktiviti yang dianjurkan,
maka kita perlu menyesuaikan pendekatan,
kaedah dan teknik yang digunakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.