Anda di halaman 1dari 3

PENGENALAN

 Modal Insan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai asas untuk pengembangan atau mencapai
sesuatu yang dihajati oleh manusia.
 Modal insan juga dikatakan sebagai individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berperibadi mulia,
berpengetahuan serta berkemahiran tinggi di samping berkemampuan berfikir secara kreatif dan kritis.

 Pembangunan manusia itu merangkumi perangai, sikap, motivasi, kemampuan mental, fizikal dan
sebagainya.
 Abd Halim El Muhammady (2011) menjelaskan bahawa matlamat penerapan nilai adalah untuk
melahirkan insan yang memiliki sahsiah yang berahlak, seimbang dan menyeluruh dari segi keperluan
dalam kehidupan dan meyedari tanggungjawabnya mengabdikan diri kepada pencipta alam ini.
 Nilai pembinaan Modal Insan telah dikaji dalam tugasan penyelidikan adalah terhadap Rumah Jagaan
Orang Tua Al-Ikhlas yang terletak di Puchong, Selangor.
 Skop penyelidikan ini juga meliputi pengurusan harian yang dipraktikkan oleh penghuni dan penjaga
rumah jagaan orang tua Al-Ikhlas, mengenal pasti nilai-nilai modal insan yang diterapkan di rumah jagaan
orang tua Al-Ikhlas dan juga mengenalpasti perkembangan organisasi di pusat jagaan tersebut
LATAR BELAKANG KAJIAN
 Rumah Jagaan Orang Tua Al-Ikhlas terletak di Puchong, Selangor.
 Rumah kebajikan ini telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan diselia
secara terus oleh Puan Muji bt. Hj Sulaiman dengan dibantu oleh 5 orang pekerja.
 Rumah jagaan dan rawatan untuk warga tua yang berumur lingkungan 40 hingga 80 tahun.
 Menemu bual salah seorang penjaga rumah jagaan warga tua iaitu Puan Linda Binti
Mohammad dan beberapa warga tua di rumah itu antaranya Encik Sanusi Bin Hussin dan
Puan Asmah Binti Abas.
 Menempatkan antara 30-40 orang warga emas dan mempunyai 5 orang pekerja
 Merupakan sebuah masjid lama yang telah lama ditinggalkan, ianya telah dibuka pada
tahun 2003
KELEMAHAN
1) Kekurangan
tenaga kerja

3) Saiz ruang dan 2) Tahap


juga kawasan kebersihan yang
penempatan yang kurang
kurang besar. memuaskan