Anda di halaman 1dari 46

Instrumen

1. Pengertian huruf hijaiyah

2. Jumlah huruf Hijaiyah

3. Bentuk huruf hijaiyah


4. Penyebutan nama asli huruf hijaiyah
Pengertian

Huruf hijaiyah adalah, huruf-huruf


tertentu yang menjadi Abjad / dasar
dalam bahasa arab / bacaan Al-Qur’an.
Jumlah

28 29 30
‫‪ditinjau dari segi penamaannya/ Penyebutan‬‬
‫(‪nama ashlinya )sebanyak 30 huruf‬‬

‫َح ٌ‬
‫ـاء‬ ‫ِجـيٌ ٌم‬ ‫ثَ ٌ‬
‫ـاء‬ ‫تَ ٌ‬
‫ـاء‬ ‫بَ ٌ‬
‫ـاء‬ ‫ا َ ِل ٌ‬
‫ف‬
‫ِسـيٌنٌ‬ ‫زَ يٌ‬ ‫َراءٌ‬ ‫َذالٌ‬ ‫َدالٌ‬ ‫خَاءٌ‬
‫عـيٌنٌ‬‫َ‬ ‫ظاءٌ‬ ‫َ‬ ‫طاءٌ‬ ‫َ‬ ‫ضادٌ‬ ‫َ‬ ‫صادٌ‬ ‫َ‬ ‫ِشـيٌنٌ‬
‫ِمـيٌمٌ‬ ‫الَمٌ‬ ‫َكافٌ‬ ‫قَافٌ‬ ‫فَـاءٌ‬ ‫غَـيٌنٌ‬
‫يَـاءٌ‬ ‫َهمـزٌَ‬ ‫الَمٌ‬ ‫َهـاءٌ‬ ‫َواوٌ‬ ‫نُونٌ‬
‫‪BENTUK TUNGGAL‬‬
‫ح‬ ‫ج‬ ‫ا ب ت ث‬
‫س‬ ‫ز‬ ‫ذ ر‬ ‫خ د‬
‫ع‬ ‫ظ‬ ‫ش ص ض ط‬
‫م‬ ‫ل‬ ‫غ ف ق ك‬
‫ي‬ ‫ء‬ ‫ن و هـ ال‬
ditinjau dari segi bentuk ashlinya berjumlah 29
hur ) ‫ ال‬dianggap tidak ada),
‫ح‬ ‫ج‬ ‫ا ب ت ث‬
‫س‬ ‫ز‬ ‫ذ ر‬ ‫خ د‬
‫ع‬ ‫ظ‬ ‫ش ص ض ط‬
‫م‬ ‫ل‬ ‫غ ف ق ك‬
‫ي‬ ‫ء‬ - ‫ن و هـ‬
ditinjau dari segi bunyi Bacaannya (setelah diberi tanda baca) berjumlah 28

huruf ‫ ال‬dianggap tidak ada, huruf ‫ ء‬dan ‫ا‬ sama Bunyinya ketika
berharakat ).

‫ح‬ ‫ج‬ ‫ا ب ت ث‬
‫س‬ ‫ز‬ ‫ذ ر‬ ‫خ د‬
‫ع‬ ‫ظ‬ ‫ش ص ض ط‬
‫م‬ ‫ل‬ ‫غ ف ق ك‬
‫ي‬ - - ‫ن و هـ‬
PERHATIKAN DENGAN BAIK.....

 KENALI LEBIH DAHULU BENTUKNYA


 SEBUTKAN NAMANYA DENGAN BENAR
 TOLONG DI ULANGI KALAU MASIH KELIRU
KESALAHAN PERTAMA
DAN UTAMA

PENGENALAN NAMA ASHLI


HURUF HIJAIYYAH

MARI, KITA SAMAKAN PERSEPSI/PEMAHAMAN


TERHADAP HURUF HIJAIYYAH
‫‪ALIF‬‬

‫ا‬ ‫ا َ ِلـفٌ‬
‫’‪BA‬‬

‫ب‬ ‫بَاءٌ‬
‫’‪TA‬‬

‫ت‬ ‫تَاءٌ‬
‫’‪TSA‬‬

‫ث‬ ‫ثٌ‬
‫اء‬‫َ‬
JIIM

‫ج‬ ٌ‫ِجيم‬
‫’‪HA‬‬

‫ح‬ ‫َحاءٌ‬
KHOA’

‫خ‬ ٌ‫خَاء‬
DAAL

‫د‬ ٌ‫َدال‬
DZAAL

‫ذ‬ ٌ‫َذال‬
‫’‪ROA‬‬

‫ر‬ ‫َراءٌ‬
ZAY

‫ز‬ ٌ‫زَ ي‬
SIIN

‫س‬ ٌ‫ِسين‬
SYIIN

‫ش‬ ٌ‫ِشين‬
SHOAADE

‫ص‬ ٌ‫صاد‬
َ
DHOAADE

‫ض‬ ٌ‫ضاد‬
َ
THOA’

‫ط‬ ٌ‫ط‬
‫اء‬ َ
ZHOA’

‫ظ‬ ٌ‫ظ‬
‫اء‬ َ
‘AIIN

‫ع‬ ٌ‫عين‬
َ
GHOAIIN

‫غ‬ ٌ‫غَين‬
‫’‪FA‬‬

‫ف‬ ‫فَاءٌ‬
QOAAF

‫ق‬ ٌ‫قَاف‬
KAAF

‫ك‬ ٌ‫َكاف‬
LAAM

‫ل‬ ٌ‫َالم‬
MIIM

ٌ‫م‬ ٌ‫ِميم‬
NUUN

‫ن‬ ٌ‫نُون‬
‫‪WAW‬‬

‫و‬ ‫َواوٌ‬
‫‪HHA‬‬

‫هـ‬ ‫َهـاءٌ‬
LAAM ALIF

‫ال‬ ٌ‫َالمٌٌا َ ِلف‬


HAMZAH

‫ء‬ ٌ‫َهمزَ ة‬
‫’‪YA‬‬

‫ي‬ ‫يَاءٌ‬
‫‪UJIAN PERAKTEK‬‬
‫‪DIBACA SESUAI NAMA ASHLINYA‬‬

‫‪ ‬نٌٌ‪ -‬قٌٌٌ‪ -‬ص‬


‫‪ ‬يـسٌ‪ -‬طـهٌٌ‪ -‬حـمٌٌ‪-‬‬
‫طـس‬
‫‪ ‬الـمٌ– الـر– طـسـم –‬
‫عـسـقٌ‬
‫‪ ‬الـمـرٌ– الـمـصٌ‬
PERHATIAN : YANG ADA DI ATAS HURUF BUKAN
TANDA BACA, TETAPI TANDA PANJANG DAN TASYDID
INILAH YANG DISEBUT HURUF MUQATHTHOA’AH
( HURUF HIJAIYAH DI AWAL SURAH )
CATATAN
Untuk memperlancar pengenalan huruf
hijaiyah, kami telah membuat alat peraga
(berupa poster) yang dinamakan :

PEMBELAJARAN HURUF HIJAIYAH


TUJUH DIMENSI

Media ini dapat digunakan untuk semua


kalangan ( Sekolah / TKA-TPA )
Baik untuk pengenalan dan penulisan
huruf hijaiyah
SELESAI