Anda di halaman 1dari 23

Masalah membaca

dalam kalangan murid


bermasalah
pembelajaran
Nama :Edna Mag Ery
Georgiana ak Muni
Nama Pensyarah : Puan Fatimah
Kelas : G2.3
Subjek :Masalah Bahasa Dan
Komunikasi
Definisi membaca
• Perbuatan membaca dapat dianggap sebagai
terbina daripada 2 proses :
i. Mentafsir bentuk bertulis
ii. Memahami mesej yang disampaikan oleh
oleh bentuk bertulis tersebut

• Membaca ialah pentafsiran perkataan dan


pemahaman bahasa.
• Manakala Kenedy (1981) pula mendefinisikan bacaan
sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk
visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau
perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau
makna yang telah diketahui, dan seterusnya berasaskan
pengalaman lalu, memahami dan mentafsirkan maksudnya.

• Marohaini Yusoff (1989) telah merumuskan proses


membaca sebagai perlakuan yang kompleks dan tidak dapat
diperhatikan. Cuma dua komponen kemahiran utama yang
dipersetujui wujud dalam kemahiran membaca iaitu
kemahiran mengenal atau mengecam perkataan dan
kemahiran memahami apa yang dibaca.
• Daripada definisi-definisi yang dibincangkan di atas, ternyata
bahawa membaca adalah proses kompleks yang terdiri
daripada gabungan beberapa proses yang kompleks, iaitu
proses sensori (kederiaan), proses pengamatan, proses
bahasa (linguistik), dan proses kognitif.
• Setiap proses memainkan peranan penting dalam proses
membaca secara keseluruhan.
Faktor-faktor yang menyumbang
kepada masalah membaca

1. Faktor 3. Faktor Kurang


kecerdasan
pembelajaran Masalah mental
2. Faktor
Kurikulum Warisan Keturunan
peribadi ibu bapa
Strategi dan
Kemiskinan Kelahiran secara
kaedah tidak normal
Masalah
mengajar Kekurangan zat
sosial makanan
Bahan
pelajaran
4. Faktor fizikal
Kurang zat makanan
5.Faktor fizikal
Kekurangan tenaga kerja
Emosi
Kurang sihat
Kecacatan fizikal
Tingkah laku murid yang bermasalah
dalam membaca

1. Teragak-agak. 2. Bacaan tersekat-sekat .

4. Membaca terlampau
cepat atau gopoh tanpa
menghiraukan tanda
bacaan.
7. Suara terlalu 8. Tingkah laku
perlahan dan yang tidak
tidak jelas. selesa.

9. Kedudukan mata
terlalu dekat dengan
10. Cuba
bahan bacaan. mengelak.
1. Masalah mentafsir bentuk bertulis

i. Masalah mengenal bentuk huruf.


ii. Masalah menyebut bunyi huruf dengan tepat.
iii. Masalah tidak boleh menyebut nama huruf dengan
tepat.
iv. Masalah membaca huruf besar .
v. Masalah tidak boleh membatang suku kata dengan
betul.
vi. Masalah menyebut perkataan dengan lancar.
vii. Masalah membaca ayat-ayat dengan lancar.
i. Masalah mengenal bentuk
huruf
• Sering kali keliru dengan huruf yang hampir
serupa, terbalik, dan songsang.

(a)Huruf-huruf yang hampir sama


 m-n, h-n, f-t, i-j, c-e, n-t, r-t

(b)Huruf-huruf kecil yang mempunyai bentuk


terbalik.
 U-n, w-m, g-b, h-y

(c)Huruf-huruf kecil yang berbentuk sonsang


 b-d, b-p, p-q
ii. Masalah menyebut bunyi
huruf dengan tepat
• Tidak boleh membezakan bunyi huruf yang
hampir sama.

(a) Tidak boleh membezakan bunyi huruf yang


hampir sama.
 d-t, b-p, m-n, s-z

(b)Tidak boleh menyebut bunyi konsonan


bergabung.
 Kh, ng, ny, sy

(c)Keliru dengan bunyi ‘ja’, ‘ga ’, ‘gi’, dan ‘ji’.


iii. Masalah tidak boleh
menyebut nama huruf dengan
tepat
(a) Keliru menyebut nama huruf yang seakan-akan
sama bentuk
 m-n, n-h, n-r, r-t, i-j, c-e, f-t

(b) Menyebut bunyi nama huruf mengikut bunyi


bahasa ibunda atau dialek
 l-r, l-yel, m-hem, z-je, o-wo
iv. Masalah membaca huruf
besar
(a) Keliru dalam mengenal bentuk huruf besar
yang seakan-akan sama
 D-P, I-T, M-N, E-F

(b) Keliru dalam mengenal bentuk huruf besar


yang terbalik
 N-Z, M-W, L-T

(c) Keliru dalam menamakan huruf besar dan huruf


kecil kerana bentuk yang berlainan
 A-a, B-b, D-d, E-e, G-g, L-l, Q-q, R-r
V. Masalah tidak boleh
membatang suku kata dengan
betul
(a) Tidak boleh membezakan bunyi suku kata yang
ada e pepet dan e taling
 Perang-perang, sepak-sepak, telur-telor

(b) Tidak boleh membunyikan perkataan dengan


betul setelah mengeja dan membatang suku
kata
 Ti-ga=di-la

(c)Tidak boleh membatang perkataan yang


mengandungi lebih daripada 2 suku kata
 Sekolah=sekol-ah
(d)Tidak boleh membatang perkataan yang
mengandungi diftong.
 Penuh=pe-nuh

(e) Tidak boleh membatang suku kata dalam


perkataan yang mempunyai imbuhan ‘me’.
 Memukul=mem-ukul

(f) Tidak boleh membunyikan konsonan bergabung


awal yang bermula dengan ‘ng’, ‘sy’, ‘ny’.
 Ngantuk=gantuk
 Syarikat =siarikat
 Nyenyak=nenyak
vi. Masalah menyebut
perkataan dengan lancar
(a) Boleh menyebut bunyi huruf tapi bukan bunyi
perkataan.
 E-r-t-i=?

(b) Tidak boleh membaca perkataan tanpa


menyebut bunyi huruf-huruf perkataan.
 E-k-o-r=ekor

(c) Sering mengubah ganti bunyi suku kata dalam


perkataan.
 Lari=laki
 Marah=merah
(d) Meninggalkan sesetengah bunyi huruf/suku
kata dalam perkataan.
 Marah=mara
 Kepada=pada

(e) Masalah menyebut perkataan yang seakan-


akan sama rupanya.
 kepala-=kelapa
 Rambut=rumput

(f) Salah menyebut perkataan yang sama dengan


ejaan bahasa Inggeris.
 Atom=‘atom’
 Air=‘air’
(g) Salah menyebut perkataan yang seakan sama
bunyi.
 Layak=rakyat
 Talam=dalam

(h) Menyebut perkataan mengikut dialek.


 Air=‘ayer’
vii. Masalah membaca ayat
dengan lancar
(a) Sering meninggalkan/menambahkan perkataan semasa
membaca ayat.
 Saya akan makan durian=Saya makan durian.

(b) Sering mengulangi sesetengah perkataan.


 Saya ada…ada seekor kucing…kucing.

(c) Sering meninggalkan imbuhan dalam perkataan semasa


membaca ayat.
 Ali suka melancong. = Ali suka lancong.

(d)Tidak memahami makna ayat semasa membaca.


 Abdullah makan angin di tepi laut=
Abdullah makan…angin di…tepi laut.
2. Masalah-masalah dalam
memahami bacaan
• i) Gagal memahami maksud perkataan dan frasa
yang berkaitan dengan 
waktu seperti selepas, sudah, sebelum, pagi,
sekejap, dan sebagainya.

• ii) Tidak memahami maksud perkataan dalam


pelbagai situasi, misalnya dalam ayat :
“Panjatlah lagi pokok itu.”
yang bermaksud melarang seseorang daripada
memanjat pokok.
• iii) Gagal memahami atau membuat urutan idea
atau peristiwa yang terdapat dalam bahan
bacaan terutamanya apabila diminta
menceritakan semula petikan yang dibaca.

• iv) Lambat memberi tindak balas terutamanya


apabila tidak memahami arahan yang dibaca.
• v) Gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam
bahan bacaan yang dibaca.

• vi) Tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak


munasabah (absurdities) dalam bahan yang
dibaca.

• vii) Tidak dapat mentafsir atau menggunakan


carta, graf, peta, rajah, dan sebagainya dalam
buku.
Tamat
&
Terima kasih