Anda di halaman 1dari 11

EKSPORT MALAYSIA KE NEGARA ASEAN

DARI TAHUN 2004 HINGGA TAHUN 2014


NAMA :
NO. I/C :
LATAR BELAKANG KAJIAN
Eksport
Perbuatan menghantar sesuatu barangan atau komoditi keluar dari
negara secara sah
Jenis eksport :
• Eksport Nyata : kegiatan mengeksport barang-barang yang
berbentuk fizikal
• Eksport Tidak Nyata : kegiatan mengeksport perkhidmatan
LATAR BELAKANG KAJIAN
 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

ditubuhkan untuk memajukan kepentingan bersama di rantau ini, termasuk


pecutan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, keamanan dan
kestabilan serantau
3 “tiang” urus tadbir :
‒ Komuniti Ekonomi ASEAN
‒ Komuniti Sosio-Budaya ASEAN
‒ Keselamatan ASEAN
PERNYATAAN MASALAH
Kepentingan Eksport
Nilai eksport bersih semakin tinggi , keluaran negara semakin tinggi,
kegiatan ekonomi semakin berkembang, guna tenaga semakin meningkat,
pengangguran semakin berkurang, pendapatan negara semakin tinggi,
ekonomi negara semakin berkembang

Kepentingan Kajian
Mengetahui keadaan eksport Malaysia ke negara ASEAN dari
tahun 2004 hingga tahun 2014
Mengetahui ketergantungan eksport Malaysia terhadap Singapura
di rantau ASEAN
OBJEKTIF KAJIAN
Mengenal pasti arah aliran eksport Malaysia ke negara ASEAN dari
tahun 2004 hingga tahun 2014

Mengkaji sumbangan eksport Malaysia ke Singapura terhadap jumlah


eksport Malaysia ke negara ASEAN dari tahun 2004 hingga tahun 2014
KAEDAH KAJIAN
 Kaedah Pengumpulan Data
i. Buku Rujukan
ii. Perpustakaan
iii. Sumber Internet
 Kaedah Penganalisisan Data
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN
Jumlah Eksport Malaysia ke Negara ASEAN
250000

213401
201626
200000 188194
170222 171637
JUMLAH EKSPORT (RM juta)

162160
153561 155560
150000 139519 142144
120298

100000

50000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TAHUN
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN
Sumbangan Eksport Malaysia ke Singapura Terhadap Jumlah Eksport Malaysia ke
Negara ASEAN
70

59.80 59.92 59.10


60 56.90 57.00
54.18 52.57 51.38 50.77 49.72 50.95
Sumbangan Eksport SIngapura (%)

50

40

30

20

10

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tahun
CADANGAN
 Mewujudkan Persekitaran Yang Lebih Kondusif Kepada Pengeksport
Skim cukai sifar lebih mudah diakses oleh pengeksport tidak langsung & digunakan
dalam pegeluaran produk akhir yang akan dieksport
Pra-pembayaran cukai dihapuskan
Peraturan berkaitan eksport dipermudahkan [prosedur yang senang dijalani]
Maklumat mengenai pasaran asing dan keperluan untuk mengeksport disebarkan

 Memperkukuhkan Pembangunan Industri Perusahaan Kecil Dan


Sederhana (PKS) dalam Bidang Eksport
 Ketersediaan kredit kepada pengusaha PKS ditingkatkan
 Konsortium eksport yang merangkumi ahli-ahli professional ditubuhkan
RUMUSAN
 Arah aliran eksport Malaysia ke negara ASEAN :
Meningkat sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2008
Menurun pada tahun 2009
Meningkat sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2014
Arah aliran eksport Malaysia ke negara ASEAN sepanjang 10 tahun adalah meningkat
 Sumbangan eksport Malaysia ke Singapura :
Melebihi 50% sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2014 kecuali tahun 2013 (49.72%)
Pada tahun 2005, 2008 & 2014, meningkat dari tahun sebelumnya
Disokong dengan barangan perbuatan, terutamanya produk elektrik dan elektronik,
keluaran petroleum dan keluaran kimia
Sumbangan eksport Malaysia ke Singapura terhadap jumlah eksport Malaysia ke negara
ASEAN sepanjang 10 tahun adalah semakin menurun
SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai