Anda di halaman 1dari 71

TAKLIMAT UMUM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(SEMAKAN 2017) DAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
Peneraju Pendidikan Negara
KURIKULUM KEBANGSAAN
TAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN MENGIKUT
PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN
( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)

“… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan


kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,
nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,
rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan
nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

Peneraju Pendidikan Negara


LATAR BELAKANG
KURIKULUM KEBANGSAAN
Gagasan Y.A.B. Perdana Menteri (2006) mengesyorkan
supaya sistem pendidikan negara memberi penekanan
kepada:
Penghasilan pelajar
Pembangunan celik minda
modal insan
Program
membangunkan
akal manusia
Pembentukan dalam melahirkan
warga yang insan Ulul al-Bab
menguasai ilmu,
kemahiran dan
maklumat

Peneraju Pendidikan Negara


KURIKULUM KEBANGSAAN

TERAS KE-2 PIPP


2006-2010

Dasar
Membangunkan modal insan yang mempunyai
pengetahuan dan kemahiran serta
menghayati nilai-nilai murni

Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk


semangat menguasai ilmu pengetahuan,
kemahiran dan kompetensi serta menerapkan
nilai
Peneraju Pendidikan Negara
KURIKULUM KEBANGSAAN

KEPUTUSAN DASAR KPM

Kurikulum Kebangsaan perlu dikaji


semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
untuk melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani
cabaran semasa dan masa hadapan.

Peneraju Pendidikan Negara


ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM

6 ASPIRASI
MURID
Selaras syor:
KEMAHIRAN
ABAD KE-21

PERPADUAN
DAN
KEHARMONIAN
KAUM

KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Peneraju Pendidikan Negara


6 ASPIRASI
MURID
PPPM

Peneraju Pendidikan Negara


CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR
KOMUNIKASI
KERJA SEPASUKAN
KEPIMPINAN
FLEKSIBEL
BERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRI
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
KEUSAHAWANAN
BELAJAR SEPANJANG HAYAT
KEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRI

BPK (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM

Peneraju Pendidikan Negara


Menerima Kepelbagaian :
KONSTRUK UTAMA
BAGI PERPADUAN 1 Murid yang berbeza kaum boleh bersikap terbuka,
bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama
walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

2 Menghormati
: Kepelbagaian :
Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku
yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin terhadap
kaum lain walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

3
Mengurus Kepelbagaian :

Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku


yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza kaum, budaya,
agama dan bahasa.

Peneraju Pendidikan Negara


KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Murid menguasai
sekurang-kurangnya
3 bahasa untuk
berkomunikasi secara
berkesan dan mampu
bersaing di peringkat
global

Peneraju Pendidikan Negara


PROFIL MURID
6 ASPIRASI
MURID • Berdaya Tahan
• Pemikir
KEMAHIRAN • Mahir Berkomunikasi
ABAD KE-21 • Kerja Sepasukan
PERPADUAN
• Bersifat Ingin Tahu
DAN • Berprinsip
KEHARMONIAN• Bermaklumat
KAUM • Prihatin
• Patriotik
KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

12/31/18 Peneraju Pendidikan Negara


PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH

KSPK (Semakan 2017),


KSSR (Semakan 2017),
Kurikulum Standard
Sekolah Menengah
Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSM)
(KSSR)

Kurikulum
Standard
Prasekolah
2017
Kebangsaan (KSPK)

•KPK, KBSR 2011


& KBSM
Semakan 2010
2003

Peneraju Pendidikan Negara


TRANSFORMASI KURIKULUM
HASRAT PENDIDIKAN
KURIKULUM KEBANGSAAN
Murid
Murid yang
yang seimbang
seimbang dari
dari segi
segi Warga
Warga Negara
Negara Bertanggungjawab
Bertanggungjawab
intelek,
intelek, rohani,
rohani, jasmani
jasmani dan
dan
emosi
emosi • Berbudi
• Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Bersatu padu
• Berketrampilan • Patriotik
• Percaya kepada Tuhan • Falsafah Pendidikan • Adil
• Berakhlak Mulia Kebangsaan • Penyayang
• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Berbakti
•Murid yang Berdikari • Wawasan 2020
• Rangka Rancangan Jangka
Panjang
• Cabaran Abad Ke-21
Global Player
Global Player • Model Baru Ekonomi (MBE) Pekerja
Pekerja Berilmu
Berilmu
• PPPM 2013-2025 • Inovatif
• Kemahiran Berfikir Aras • Kreatif
Tinggi • Teori Pembelajaran
• Dahagakan Ilmu
• Daya Saing • 4 Pillars of Education • Menguasai Kemahiran
• Daya Tahan (UNESCO) Teknologi Maklumat
• Sumber ilmu yang muktabar & Komunikasi
• Kemahiran
• Pencipta Teknologi
Berkomunikasi
• Belajar Sepanjang
• Jati Diri Hayat

Peneraju Pendidikan Negara


KURIKULUMTRANSFORMASI
KEBANGSAAN KURIKULUM

BAHAN KERANGKA ORGANISASI KANDUNGAN

PENGURUSAN PERUNTUKAN
PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KURIKULUM MASA

Peneraju Pendidikan Negara


KERANGKA KSSR
KURIKULUM KEBANGSAAN

Peneraju Pendidikan Negara


KERANGKA KSSM

Komunikasi
•Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan
dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam
kehidupan seharian serta melengkapkan diri ke
Kerohanian, Sikap & Nilai
Sains & Teknologi arah alam kerjaya
•Penghayatan amalan agama, sikap dan nilai
•Penguasaan ilmu sains, matematik dan teknologi murni dalam kehidupan
•Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran •Peningkatan kepatuhan kepada Tuhan secara
sains, matematik dan teknologi secara berterusan dalam kehidupan seharian
bertanggungjawab dalam kehidupan harian •Pembentukan insan berakhlak mulia, berintegriti
berlandaskan sikap dan nilai dalam sains, dan akauntabiliti
matematik dan teknologi
INSAN
SEIMBANG
Perkembangan Fizikal & Kemanusiaan
Estetika •Pembinaan warganegara untuk abad ke-21
•Penguasaan ilmu dan pengetahuan
•Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta mengkonsepsi
amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi Keterampilan Diri •Perkembangan kemahiran intelektual
mencapai kesejahteraan diri •Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui •Penghayatan nilai asas demokrasi
•Pengaplikasian daya imaginasi, bakat, apresiasi, aktiviti kurikulum dan kokurikulum •Pembinaan kemahiran menyelesaikan masalah
kreativiti dan inovasi dalam hasil karya •Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinan
diri)
•Penonjolan potensi, kemahiran yang ada pada diri
dan daya kreatif
•Membina perhubungan yang bermakna dengan
individu dan masyarakat

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBAHARUAN KURIKULUM

Penambahbaikan kandungan mengikut trend


KANDUNGAN
global dan tanda aras antarabangsa

ASPEK Pendekatan pembelajaran secara


PEDAGOGI
KURIKULUM mendalam, kontekstual dan berkesan

PENTAKSIRAN Perkembangan pembelajaran


murid ditaksir secara berterusan

Peneraju Pendidikan Negara


TREND GLOBAL

Peneraju Pendidikan Negara


ANTARA TANDA ARAS
ANTARABANGSA

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Pembelajaran secara mendalam:


•membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh
kefahaman yang tinggi;
•menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti pembelajaran
berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan
STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan pembelajaran secara


mendalam.
(rujuk grafik pada slaid berikutnya)

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Aplikasi KBAT
melalui

Peneraju Pendidikan Negara


Pelibatan

Penerokaan

Penerangan

PEMBELAJARAN Pengembangan
BERASASKAN
INKUIRI
Penilaian

Peneraju Pendidikan
24 Negara
• Membolehkan cara pembelajaran yang • Guru sebagai fasilitator
pelbagai
• Mengintegrasi pengetahuan dengan
• Persekitaran yang bebas dalam membuat
pilihan berkaitan pembelajaran aktiviti

• Menggalakkan penggunaan kemahiran • Dijalankan secara individu atau


berfikir aras tinggi secara berkumpulan
Ciri-Ciri • Menggunakan kaedah pengalaman ‘hands- • Interaksi guru – murid yang berupa
on’
Pembelajaran bimbingan dan perundingan pada
Berasaskan • Memberi pemahaman yang tinggi setiap tahap proses
Projek • Boleh dirujuk oleh semua pelajar • Guru perlu menjelaskan prosedur
pelaksanaan yang lengkap
• Melibatkan pelbagai mod komunikasi
• Sesuai dengan murid dan kurikulum
• Projek menggalakkan pembelajaran yang
bermakna dengan menghubungkan yang
baharu dengan yang lama • Berasaskan kemahiran,
pengetahuan, pengalaman dan
• Pembelajaran merentasi kurikulum kebolehan murid
Peneraju Pendidikan Negara
SEBAGAI
• Bidang yang terdiri
BIDANG daripada Sains,
PEMBELAJARAN
Teknologi, Kejuruteraan
dan Matematik

• Laluan pembelajaran
SEBAGAI PAKEJ yang menawarkan pakej
MATA
PELAJARAN mata pelajaran elektif
STEM

• Pendekatan pengajaran
dan pembelajaran yang
SEBAGAI
PENDEKATAN mengintegrasikan
P&P pengetahuan,
kemahiran dan nilai
STEM
Peneraju Pendidikan Negara
KONSEP STEM DALAM
KURIKULUM KEHIDUPAN
HARIAN
Pengaplikasian
pengetahuan, kemahiran
dan nilai STEM menerusi Pengetahuan
p&p STEM untuk AMALAN
menyelesaikan masalah Pembudayaan
STEM
dalam konteks kehidupan
harian, masyarakat dan P&P
alam sekitar ke arah STEM
membudayakan
Amalan STEM Kemahiran Nilai

ALAM SEKITAR MASYARAKAT TEMPATAN


DAN GLOBAL

Peneraju Pendidikan Negara


Amalan STEM
Menyoal dan mengenalpasti masalah

Membangunkan dan menggunakan model

Merancang dan menjalankan penyiasatan

Menganalisis dan mentafsir data

Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi

Menjelaskan dan merekabentuk penyelesaian

Melibatkan diri dalam perbahasan, dan perbincangan dengan


berdasarkan eviden

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN UTAMA
Kurikulum
KBAT Pedagogi
Pentaksiran
ELEMEN
SOKONGAN
Kokurikulum
Sokongan Komuniti
& Swasta
Bina Upaya
Sumber

Peneraju Pendidikan Negara


KBAT

KBAR

Peneraju Pendidikan Negara


PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
SEKOLAH

1Proses P&P yang menggunakan pelbagai pendekatan/ strategi

2 Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan


profesional bagi menetapkan Tahap Penguasaan

3 Merekod kemajuan murid

4Pelaporan Tahap Penguasaan murid

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP Kriteria pencapaian
PENGUASAAN yang berasaskan
setiap kelompok
standard kandungan
dan standard
pembelajaran
yang ditetapkan

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
memberi respons terhadap perkara yang asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau


menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
TAFSIRAN
TAHAP 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
pada suatu situasi.
PENGUASAAN
SECARA UMUM 4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut
prosedur atau secara sistematik.

5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan


mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada


6 untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Peneraju Pendidikan Negara


Tidak secara Menggunakan Rekod disimpan Guru perlu
dalam talian aplikasi di sekolah membuat
Ms Excel untuk pentaksiran
tindak susul apabila lengkap
mengajar satu
PELAPORAN Pelaporan kelompok
TAHAP kepada Standard
pihak Kandungan dan
PENCAPAIAN berkepentingan Pembelajaran
MURID

1 2 3 4
Peneraju Pendidikan Negara
ELEMEN MERENTAS
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
KURIKULUM(EMK) – KSSR
KSSR Bahasa KSSR Bahasa
(2011- (Semakan Sains dan Teknologi
2016) Sains dan Teknologi 2017)
Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
Patriotisme
Nilai Murni
Nilai Murni
Keusahawanan
Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti dan Inovasi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Teknologi Maklumat dan •Kemahiran Asas
Komunikasi •Aplikasi

Pendidikan Keselamatan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya


Jalan Raya Pendidikan Kewangan
Pendidikan Kewangan Kelestarian Global
•Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
•Kewarganegaraan Global
•Perpaduan

Peneraju Pendidikan Negara


Teknologi Pendidikan
Maklumat Keselamatan
& Komunikasi Jalan Raya
MODUL
TAMBAHAN
(KSSR)
Kelestarian Pendidikan
Global Kewangan

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) – KSSM
KURIKULUM
Bahasa

KBSM
Sains dan Teknologi
Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
Nilai Murni
ELEMEN Keusahawanan
KSSM
MERENTAS Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM
(EMK) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (Modul)
Pendidikan Kewangan (Modul)
Kelestarian Global (Modul)
•Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
•Kewarganegaraan Global
•Perpaduan

Peneraju Pendidikan Nega


DOKUMEN KURIKULUM
Peneraju Pendidikan Negara
Ekuiti dan Kualiti
MENGAPA STANDARD? Semua murid perlu diberi
pendidikan yang sama dan
berkualiti
Akauntabiliti
Pentadbir dan guru memastikan
murid melepasi piawaian standard
yang ditetapkan

Skema dan piawai


pengukuran
Pengetahuan dan kemahiran perlu
diukur dengan jelas

Peneraju Pendidikan Negara


APA MENGAPA BAGAIMANA

• Satu dokumen • Membantu • Guru


DOKUMEN yang untuk melaksanakan
STANDARD mengintegrasik memudahkan P&P dan
KURIKULUM an kurikulum guru menjalankan
DAN dan melaksanakan pentaksiran
PENTAKSIRAN pentaksiran. pentaksiran dengan
dalam proses merujuk satu
(DSKP) • Standard dokumen
P&P.
Kandungan sahaja.
(SK), Standard
Pembelajaran • Guru
(SP) dan mentaksir
Standard perkembangan
Prestasi (SPi). dan
pencapaian
murid melalui
Peneraju Pendidikan Negara
Standard
STANDARD DALAM DSKP
Standard Standard Standard
Kandungan Pembelajaran Prestasi
Penyataan spesifik
tentang perkara Satu penetapan Satu set kriteria
yang murid patut kriteria atau yang menunjukkan
ketahui dan boleh indikator kualiti tahap-tahap
lakukan dalam suatu pembelajaran dan penguasaan murid
tempoh pencapaian yang sebagai petunjuk
persekolahan boleh diukur bagi bahawa sesuatu
merangkumi aspek setiap standard perkara itu telah
pengetahuan, kandungan. dikuasai.
kemahiran dan nilai.

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh DSKP Sains Tahun 1

Contoh
DSKP Sains
Tahun 1

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh DSKP Sains Tahun 1

Contoh DSKP
Geografi
Tingkatan 1

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN

KSSR (SEMAKAN 2017) KSSM


KSSR (Semakan 2017)
TAHAP I
BIL. MATA PELAJARAN
MINIMUM JAM SETAHUN
MATA PELAJARAN TERAS SK SJK

MATA 1 Bahasa Melayu 192 160


PELAJARAN 2 Bahasa Inggeris 160 80
& 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - 192
PERUNTUKAN 4 Matematik 96 96
WAKTU 5 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 96 64
TAHAP I 6 Sains 48 48
KSSR
(Semakan 2017) 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 48
8 Pendidikan Kesenian 48 48
MATA PELAJARAN TAMBAHAN SK SJK
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B.
9 48 -
Kadazandusun/ B. Semai
Perhimpunan 16 16
JUMLAH JAM SEMINGGU 752 752

Peneraju Pendidikan Negara


KSSR (Semakan 2017)
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II

TAHAP II
BIL. MATA PELAJARAN MINIMUM JAM
SETAHUN
MATA MATA PELAJARAN TERAS SK SJK
PELAJARAN 1 Bahasa Melayu 160 128
& 2 Bahasa Inggeris 160 96
PERUNTUKAN 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - 160
WAKTU 4 Matematik 96 96
TAHAP II 5 Sains 64 64
KSSR 6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 96 80
(Semakan 2017) 7 Sejarah 32 32
8 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 48
9 Pendidikan Kesenian 48 48
10 Reka Bentuk dan Teknologi 32 32
MATA PELAJARAN TAMBAHAN SK SJK
11 B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B. Kadazandusun/ B.Semai 48 -
Perhimpunan 16 16
JUMLAH JAM SEMINGGU 800 800
KSSR (Semakan 2017)
MINIMUM JAM
BIL. MATA PELAJARAN
SETAHUN
MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II
1 Bahasa Melayu 192 160
2 Bahasa Inggeris 160 160
3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - -
4 Matematik 96 96
5 Sains 48 64
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 96 96
7 Pendidikan Jasmani* dan Pendidikan Kesihatan 48 48
8 Pendidikan Kesenian 32 32
9 Sejarah - 32
10 Reka Bentuk & Teknologi* - 32
11 Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan 32 32
MATA PELAJARAN TAMBAHAN TAHAP I TAHAP II
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/
12 32 32
B. Kadazandusun/ B. Semai
* Kurikulum Suaian
Perhimpunan 16 16
JUMLAH JAM SEMINGGU 752 800
KSSR (Semakan 2017)
MINIMUM JAM
BIL. MATA PELAJARAN
SETAHUN
MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II
1 Bahasa Melayu* 160 160
2 Bahasa Inggeris* 160 160
3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - -
4 Matematik 96 96
5 Sains 48 64
6 Pendidikan Islam*/ Pendidikan Moral 80 96
7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 48
8 Pendidikan Kesenian 48 32
9 Sejarah - 32
10 Reka Bentuk & Teknologi - 32
11 Bahasa Isyarat Komunikasi 96 64
Perhimpunan 16 16
* Kurikulum Suaian
JUMLAH JAM SEMINGGU 752 800

Peneraju Pendidikan Nega


KSSR (Semakan 2017)
MINIMUM JAM
BIL. MATA PELAJARAN
SETAHUN
MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II
1 Asas 3M 192 -
2 Bahasa Melayu - 96
3 Bahasa Inggeris - 64
4 Matematik - 80
5 Pengurusan Kehidupan 240 96
6 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral 96 96
7 Pendidikan Jasmani 64 -
8 Pendidikan Jasmani & Kesihatan - 48
9 Pendidikan Seni Kreatif 128 -
10 Pendidikan Muzik - 32
11 Pendidikan Seni Visual - 32
12 Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar - 80
13 Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi - 32
14 Kemahiran Hidup Asas - 96
* Kurikulum Suaian Perhimpunan 16 16
JUMLAH JAM SEMINGGU 736 Peneraju
768
Pendidikan Nega
KURIKULUM KEBANGSAAN

Peneraju Pendidikan Negara


KURIKULUM MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH RENDAH
KEBANGSAAN

* Dilaksanakan mengikut pilihan murid dan kesediaan sekolah


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT
KURIKULUM KEBANGSAAN MENENGAH ATAS
BIL MATA PELAJARAN WAKTU
MIN. JAM
TERAS SETAHUN
1 Bahasa Melayu 128
2 Bahasa Inggeris 112
3 Matematik 112
4 Sains 112
5 Sejarah 64
6 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral 96
WAJIB
7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 64
JUMLAH 688

*ELEKTIF 64 – 384

Perhimpunan 16
Peneraju Pendidikan Negara
MATA PELAJARAN & PERUNTUKAN MASA KSSM
PERINGKAT MENENGAH ATAS (MP ELEKTIF)
STEM BAHASA KEMANUSIAAN & SASTERA PENGAJIAN ISLAM
Minimum 96 Jam Minimum 64 Jam IKHTISAS Minimum 96 Jam Setahun
Setahun Setahun Minimum 64-96 Jam Setahun
•Prinsip Perakaunan (96) •Pendidikan Al Quran dan
•Ekonomi (96)
•Fizik •Bahasa Cina Al Sunnah
•Perniagaan (96)
•Kimia •Bahasa Tamil •Pendidikan Syariah
•Pendidikan Seni Visual (64)
•Biologi •Bahasa Kadazandusun •Pendidikan Muzik (64) Islamiah
•Matematik Tambahan •Bahasa Iban •Geografi (64) •Tasawwur Islam
•Sains Tambahan •Kesusasteraan Melayu (64)
•Bahasa Semai •Bahasa Arab
•Asas Kelestarian •Kesusasteraan Inggeris (64)
•Pertanian •Bahasa Perancis
•Kesusasteraan Cina (64)
•Sains Rumah Tangga •Bahasa Jepun •Kesusasteraan Tamil (64)
•Reka Cipta •Bahasa Jerman
•Sains Komputer •Bahasa Korea
•Sains Sukan
•Grafik Komunikasi Teknikal

Peneraju Pendidikan Negara


Penjenamaan Semula Mata Pelajaran

MATA PELAJARAN ELEKTIF MATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS


BIL TEKNIKAL KBSM – MPEI
(sekarang) (perlaksanaan 2017, Tingkatan 4)
1. Teknologi Kejuruteraan Asas Kelestarian
2. Sains Pertanian Pertanian
3. Ekonomi Rumah Tangga Sains Rumah Tangga
4. Sains Sukan Sains Sukan
5. Rekacipta Rekacipta
6. TMK Sains Komputer
7. Prinsip Perakaunan Prinsip Perakaunan
8. Ekonomi Asas Ekonomi
9. Perdagangan Perniagaan
10. Lukisan Kejuruteraan Grafik Komunikasi Teknikal
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN KSSM Pendidikan Khas bagi MBK yang Berkefungsian Rendah

MATA PELAJARAN Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5


BIL
TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
.
Pengurusan Kehidupan (Kemahiran Manipulatif dan
1 224 224 224 224 224
Pengurusan Diri)
2 Komunikasi (B. Melayu, B. Inggeris dan Matematik) 96 96 96 96 96
3 Pendidikan Sahsiah (Pend. Islam / Pend. Moral) 80 80 80 80 80
Pendidikan Seni dan Kesejahteraan (Pendidikan Jasmani
4 96 96 96 96 96
dan Kesihatan, Pend. Seni Visual dan Pend. Muzik)
  KEMAHIRAN* MINIMUM JAM SETAHUN
5 Asas Masakan
6 Asas Jahitan
Kraf (Seni Kraf Anyaman/ Seni Kraf Batik/ Seni Kraf
7
Manik)
8 Asas Pertanian (Perkebunan/ Pemeliharaan haiwan)
256 256 256 256 256
Perkhidmatan dan Penyelenggaraan (Pembungkusan/
9 Mendobi/ Mencuci kenderaan/ Percetakan/
Pengemasan)
Perhimpunan 16 16 16 16 16

* Sekolah boleh menawarkan sekurang-kurangnya dua mata pelajaran. Peneraju Pendidikan Negara
KSSM Pendidikan Khas Bagi MBK Berkefungsian Sederhana
KURIKULUM KEBANGSAAN
(Berupaya Mengikuti Mata Pelajaran Kemahiran Vokasional)
BIL. MATA PELAJARAN Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5
TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu Komunikasi 48 48 48 48 48
2 English for Communication 32 32 32 32 32
3 Matematik 32 32 32 32 32
4 Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar 32 32 32 32 32
5 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral 80 80 80 80 80
6 Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan 48 48 48 48 48
7 Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik * 32 32 32 32 32
8 Pengurusan Diri 64
KEMAHIRAN
9 Kemahiran Asas Vokasional # 384

10 Kemahiran Vokasional Spesifik # 448 448 448 448


Perhimpunan 16 16 16 16 16
*Sekolah boleh memilih untuk melaksanakan salah satu atau kedua-dua mata pelajaran.
# Rujuk slaid berikutnya.
Peneraju Pendidikan Negara
KEMAHIRAN ASAS KEMAHIRAN
VOKASIONAL VOKASIONAL SPESIFIK
1. Asas Masakan
1a. Penyediaan dan Pembuatan Makanan
2. Asas Jahitan
1b. Pembuatan Roti
3. Asas Tanaman
4. Asas Akuakultur 1c. Pembuatan Pastri
5. Asas Multimedia 1d. Servis Makanan dan Minuman
6. Asas Refleksologi 2. Pembuatan Pakaian Wanita
7. Asas Pembuatan Perabot
3. Tanaman
4. Akuakultur
Murid memilih mana-mana SATU 5. Multimedia Visual
daripada 7 mata pelajaran
6. Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga

1 7. Pembuatan Perabot

Murid memilih mana-mana SATU daripada 10 mata pelajaran


mengikut kemahiran asas yang berkaitan
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM Kurikulum
KEBANGSAANBersepadu Dini (KBD) Menengah Rendah (Dini Agama)
MATA PELAJARAN Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3
Bil. TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu 80 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80 80
3 Matematik 80 80 80
4 Sains 80 80 80
5 Sejarah 32 32 32
6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 48 48
7 Geografi 32 32 32
8 Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer 32 32 32
9 Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik 32 32 32
DINI MINIMUM JAM SETAHUN
10 Usul al-Din 64 96 128
11 Al-Syariah 80 80 112
12 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 304 272 208
Perhimpunan 16 16 16
JUMLAH 960 960 960
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN
Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Agama)
MATA PELAJARAN Ting. 4 Ting. 5
Bil. TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sains 80 80
5 Sejarah 48 48
7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 32 32

DINI MINIMUM JAM SETAHUN


8 Usul al-Din 128 128
9 Al-Syariah 128 128
10 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 128 128
11 Manahij al-`Ulum alIslamiyah 48 48
12 80 80
Al-Adab wa al-Balaghah
Perhimpunan 16 16
JUMLAH 928 928
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN
Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sastera)
MATA PELAJARAN Ting. 4 Ting. 5
Bil TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sains 80 80
5 Sejarah 48 48
6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 32 32
Perhimpunan 16 16
ELEKTIF MINIMUM JAM SETAHUN
7 Matematik Tambahan 80 80
8 Prinsip Akaun 80 80
9 Ekonomi/Perdagangan 64 64
DINI MINIMUM JAM SETAHUN
10 Usul al-Din 128 128
11 Al-Syariah 128 128
12 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 96 96
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sains)
MATA PELAJARAN Ting. 4 Ting. 5
Bil. TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sejarah 96 96
5 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 32 32
Perhimpunan 16 16
ELEKTIF MINIMUM JAM SETAHUN
6 Matematik Tambahan 80 80
7 Biologi 80 80
8 Fizik
9 Kimia 80 80
DINI MINIMUM JAM SETAHUN
10 Usul al-Din 128 128
11 Al-Syariah 128 128
12 Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah 96 96
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUMKurikulum
KEBANGSAAN
Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3)
MATA PELAJARAN Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3
BIL TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu 80 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80 80
3 Matematik 80 80 80
4 Sains 80 80 80
5 Sejarah 32 32 32
6 Pendidikan Islam / Moral 80 80 80
6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 48 48
7 Geografi 32 32 32
Reka Bentuk danTeknologi
8 32 32 32
Asas Sains Komputer
Pendidikan Seni Visual
9 32 32 32
Pendidikan Muzik
10 Bahasa Arab 80 80 80
Perhimpunan 16 16 16
TAHFIZ MINIMUM JAM SETAHUN
11 Hifz al-Quran 320 320 320
12 Maharat al-Quran 64 64 64
JUMLAH 1056 1056 1056
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN
Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Atas (Dini Agama)
MATA PELAJARAN Ting. 4 Ting. 5
Bil. TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sains 80 80
5 Sejarah 48 48
6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 32 32
Perhimpunan 16 16
ELEKTIF MINIMUM JAM SETAHUN
7 Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah 80 80
8 Pendidikan Syariah Islamiah 80 80
9 Bahasa Arab 80 80
TAHFIZ MINIMUM JAM SETAHUN
10 Hifz al-Quran 320 320
11 Maharat al-Quran 80 80
JUMLAH 1056 1056
Peneraju Pendidikan Negara
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN
Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Atas (Dini Sains)
MATA PELAJARAN Ting. 4 Ting. 5
Bil. TERAS MINIMUM JAM SETAHUN
1 Bahasa Melayu 80 80
2 Bahasa Inggeris 80 80
3 Matematik 80 80
4 Sejarah 48 48
5 Pendidikan Islam 80 80
6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 32 32
Perhimpunan 16 16
ELEKTIF MINIMUM JAM SETAHUN
7 Matematik Tambahan 80 80
8 Biologi 80 80
9 Fizik 80 80
10 Kimia 80 80
11 Bahasa Arab 80 80
TAHFIZ MINIMUM JAM SETAHUN
12 Hifz al-Quran 256 256
13 Maharat al-Quran 64 64
JUMLAH 1056 1056
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Rendah

MINIMUM JAM MINIMUM JAM


TERAS KESENIAN
SETAHUN SETAHUN

1 Bahasa Melayu 128 8 Seni Visual 96


9 Seni Muzik 96
2 Bahasa Inggeris 96
10 Seni Tari 96
3 Matematik 96 11 Seni Teater 96

4 Sains 96 MINIMUM JAM


TAMBAHAN SETAHUN
5 Sejarah 64
B. Arab/ B. Cina/ B. Tamil/
Pendidikan Islam/ 12 B. Perancis/ B. Jerman/ B. 64
6 96 Jepun/ B. Korea
Pendidikan Moral
MINIMUM JAM JUMLAH JAM 1088
WAJIB SETAHUN
Nota:
•Murid mempelajari mata pelajaran teras, wajib
Pendidikan Jasmani dan
7 64 dan mata pelajaran kesenian serta memilih
Pendidikan Kesihatan SATU elektif

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Atas

MINIMUM JAM PENGKHUSUSAN MINIMUM JAM


TERAS SETAHUN KESENIAN SETAHUN
1 Bahasa Melayu 128 Reka Bentuk 384
2 Bahasa Inggeris 96 Seni Halus 384
3 Matematik 96 Komunikasi Visual 384
8
4 Sains 96 Seni Muzik 384
5 Sejarah 64 Seni Tari 384

Pendidikan Islam/ Seni Teater 384


6 96
Pendidikan Moral
MINIMUM JAM
MINIMUM JAM ELEKTIF SETAHUN
WAJIB SETAHUN

Pendidikan Jasmani dan B. Arab/ B. Cina/ B.


7 64 Tamil/
Pendidikan Kesihatan 9 64
Nota:
B. Perancis/ B. Jerman/
Murid mempelajari mata pelajaran teras dan wajib serta memilih B. Jepun/ B. Korea
SATU pengkhususan dan SATU elektif
JUMLAH JAM 1088
Peneraju Pendidikan Negara
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN
KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Atas
Mata Pelajaran Kesenian
PENGKHUSUSAN
(Seni Visual) Pakej Mata Pelajaran MINIMUM JAM SETAHUN

Lukisan 96
Sejarah & Pengkhususan Seni 96
REKA BENTUK
Reka Bentuk Kraf 96
Reka Bentuk Industri 96
Lukisan 96
Sejarah & Pengurusan Seni 96
SENI HALUS
Seni Halus 2D 96
Seni Halus 3D 96
Lukisan 96
KOMUNIKASI Sejarah & Pengurusan Seni 96
VISUAL Reka Bentuk Grafik 96
Multimedia Kreatif 96
Peneraju Pendidikan Negara
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN
KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Atas

Mata Pelajaran Kesenian


PENGKHUSUSAN
(Seni
Persembahan) Pakej Mata Pelajaran MINIMUM JAM SETAHUN

Aural & Teori Muzik 96


Alat Muzik Utama 96
SENI MUZIK
Muzik Komputer 96
Produksi Seni Persembahan 96
Tarian 96
Koreografi Tari 96
SENI TARI
Apresiasi Tari 96
Produksi Seni Persembahan 96
Lakonan 96
Sinografi 96
SENI TEATER
Penulisan Skrip 96
Peneraju Pendidikan Negara
MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU
KURIKULUM KEBANGSAAN
KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Atas
Mata Pelajaran Kesenian
Pakej Mata Pelajaran MINIMUM JAM SETAHUN
Bahasa Cina 64
Bahasa Tamil 64
MATA PELAJARAN Bahasa Arab 64
ELEKTIF Bahasa Perancis 64
Bahasa Jerman 64
Bahasa Jepun 64

Bahasa Korea 64

NOTA:
•Murid mempelajari kesemua mata pelajaran teras, wajib, memilih SATU pengkhususan mata pelajaran
kesenian dan memilih SATU mata pelajaran elektif.
•Peruntukan msa mata pelajaran ters dan wajib diubah bgi pelaksanaan mata pelajaran elektif.

Peneraju Pendidikan Negara


Sekian

Bahagian Pembangunan
Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negar