Anda di halaman 1dari 122

BBM 3101

SEJARAH DAN RUMPUN


BAHASA MELAYU
4 Kredit (4+0)
PROF. MADYA DR. ABDUL RASHID BIN
DAING MELEBEK

Jabatan Bahasa Melayu


Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia

Tel. : 03-89468709(P)
Tel. Bimbit : 019-2799751
radame@fbmk.upm.edu.my

PENSYARAH:
 OBJEKTIF KURSUS :
 Kursus ini mendedahkan kepada pelajar pengetahuan,
maklumat dan kemahiran tentang Sejarah dan Rumpun
bahasa Melayu. Ia sesuai kepada pelajar yang ingin
mengetahui tentang sejarah bahasa Melayu dan
rumpun bahasa Melayu serta ilmu-ilmu lain yang
berkaitan dengannya seperti ilmu Linguistik
Perbandingan dan Linguistik Persejarahan yang
menjadi asas kepada ilmu sejarah bahasa dan rumpun
bahasa Melayu.

PERINCIAN KURSUS :
Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
a. mengenal pasti Ilmu Linguistik Perbandingan dan
ilmu Linguistik Persejarahan.
b. mengenal pasti bahasa-bahasa dunia.
c. mengenal pasti rumpun bahasa Austronesia dan
Melayu-Polinesia.

OBJEKTIF KHUSUS :
d. Mengenal pasti bahasa-bahasa yang serumpun
dengan
bahasa Melayu di Hesperanesia atau Nusantara.

e. Mengenal pasti sejarah perkembangan bahasa


Melayu mengikut zaman-zaman yang dilaluinya,
iaitu bahasa Melayu Purba, bahasa Melayu kuno,
bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu zaman
peralihan dan bahasa Melayu moden.
1. Pengertian ling. pbandingn & ling. psejarahn.
2. Keluarga bahasa2 Austronesia-Melayu-Polinesia.
3. Keluarga bahasa-bahasa Nusantara.
4. Asal-usul bahasa dan bangsa Melayu.
5. Pertumbuhan bahasa Melayu.
6. Penyebaran bahasa Melayu.
7. BM kuno di Semenanjung, Sumatera dan Jawa.
8. BM Klasik: Pasai, Samudera, Melaka, Aceh & Johor-
Riau.

KANDUNGAN KURSUS
Minggu Tajuk
1 Unit 1 : Pengertian
Linguistik Perbandingan dan
Ling. Persejarahan
2 Unit 2 : Keluarga Bahasa-
bahasa Dunia
3 Unit 3 : Keluarga Bahasa2
Austronesia-Melayu Polinesia
4 Unit 4 : Keluarga Bah.
Nusantara

JADUAL PENGAJARAN &


PEMELAJARAN
Minggu Tajuk

Unit 5 :
Asal-usul Bangsa & BM
Unit 6 :
Pertumbuhan BM
Unit 7 :
Penyebaran BM
Unit 8 :
BM kuno di Semjg Tanah
Melayu, Sumatera dan Jawa.
Unit 9 : BM zaman peralihan.
Unit 10: BM zaman moden.
 Tugasan 30%
 Ujian 1 30% (40 soalan-
objektif)-
merangkumi Bab 1-4
 Peperiksaan Akhir 40% (100
soalan objektif : Bab 5- 9).

PENILAIAN KURSUS
Tugasan BBM 3101
 Bincangkan tokoh yang berikut dengan 10
orang tokoh yang lain tentang bahasa dan
bangsa Melayu. Perbincangan haruslah
meliputi gaya penulisan, bidang
penyelidikan, persamaan dan perbezaan
tentang latar belakang penyelidikan,
persamaan dan perbezaan zaman yang
dilalui, sumbangan dan sebagainya.

Tajuk Tugasan
 Abdullah Abdul bin Kadir Munsyi
 Amat Juhari Moain
 Awang Sariyan
 Dharmawijaya
 Hamzah Fansuri
 Harimurthi Kridalaksana
 Ibn Battuta
 Iskandar Muda Mahkota Alam
 Liang Liji
 Mohd. Said Sulaiman
 Mohd. Taib Osman
 Nik Hassan Suhaimi

Nama Tokoh
 Nuruddin al-Raniri
 Pak Sako
 Raja Ali Haji
 Saiyid Mahmud bin Saiyid Abdul Kadir
 Syed Syeikh al-Hadi
 Syeikh Abdul Rauf Singkel
 Shamsuddin al-Sumaterani
 Soekmono
 Teuku Iskandar
 Tun Seri Lanang
 Za’ba

Nama Tokoh
Sebelum atau pada peperiksaan
pertengahan

Sebarang masalah sila hubungi


pensyarah

TARIKH PENGHANTARAN
TUGASAN
 1. Pengenalan
 2. Isi-Isi
 3. Kesimpulan/Penutupan

* Panjang tugasan : bebas

TATACARA PENULISAN :
 Plagiat (ciplakan) dan bersubahat
 Ada kemungkinan pelajar menyerahkan tugasan yang
bukan karyanya sendiri. Pelajar boleh mendapatkan
nasihat dan menerima pandangan daripada pelbagai
sumber yang ada tetapi pada akhirnya usaha dan
pengetahuan anda sendirilah yang menentukan gred
akhir anda.

TUGASAN
 Plagiat (Ciplakan)

 Plagiat (ciplakan), penipuan dan bersubahat adalah


pelanggaran peraturan akademik universiti yang
sangat serius. Fakulti Pengajian Bahasa Moden
sangat mengambil berat bahawa piawaian tertentu
dikekalkan dengan erti kata pelajar mengemukakan
karyanya yang asli. Peraturan akademik Universiti
Pertanian Malaysia berkaitan dengan plagiat, penipuan
dan subahat dikuatkuasakan dengan sepenuhnya.
Pendahuluan
ILMU
LINGUISTIK PERBANDINGAN
DAN
LINGUISTIK PERSEJARAHAN
Selepas mengikuti kursus ini pelajar akan
dapat :
1. Memahami konsep ilmu linguistik
perbandingan dan linguistik persejarahan.
Linguistik perbandingan ialah
perbandingan kosa kata, morfologi,
sintaksis, semantik dan perubahan2 itu
berlaku pada bahasa yang serumpun (asal-
usul yg sama).
Linguistik persejarahan ialah
penyelidikan tentang perubahan dalam
sistem bunyi, kosa kata, dan tatabahasa
sesuatu bahasa mengikut masa.

OBJEKTIF :
2. Memahami hukum bunyi,
perubahan bahasa,
kosa kata, tatabahasa dan lain-lain.
Hukum bunyi :
1. rld (Jawa : pari, Tagalog : palai,
Melayu : padi).
2. rgh (Melayu : darat, Tagalog :
dagat, Ngaju : dahat),
3. jdl (Melayu : jilat, Jawa : dilat,
Hova : ilalat).
Perbandingan bahasa Melayu dengan
bahasa Minangkabau dari segi
fonologi :
Melayu Minangkabau
Kampung kampuang
Anjing anjiang
Ranting rantiang
Perbandingan dari segi morfologi:

Melayu Minangkabau
Terkenang takanang
Kemasukan kamasuakan
Surat menyurat sorek manyurek
Pembeli pamboli
Pendatang pandatang
Melayu:
1. Kurus kerana tidak makan.
2. Takut jika bertemu dengan
harimau.
3. Ayamnya dua ekor banyaknya.
Minangkabau:
1. Kuruyh dek indak makan.
2. Takuyk kok basuo rimaw.
3. Ayamnyo duo ikua banyaknyo.

Perbandingan dari segi sintaksis


 Indo-Eropah . Jepun
 Uralik . Korea
 Turki dan Turkik . Austronesia
 Afro-Asia . Niger
 Tamil
 Tai
 Vietnam
 Tibet

Bahasa-Bahasa Dunia
Rujuk Halaman 44:
 Austrik
 Austronesia
 Melayu Polinesia
 Oceania
 Polinesia

Keluarga Bahasa Austronesia


 Sumatera . Irian Jaya
 Kalimantan . Filipina
 Bali dan Nusa Tenggara . Asia
Tenggara
 Nusa Tenggara Barat . Madagaskar
 Nusa Tenggara Timur dan Timor
Timur
 Sulawesi
 Maluku

Keluarga Bahasa Nusantara


 Proto-Malayo-Javanic
 Javo-Sumatera-Hesion
 Malayic Hesion
 Malayan subfamily
 Malay
 Johor-Riau
 Semenanjung

Nusantara
BAB 1 :
KELUARGA BAHASA2 NUSANTARA
BAB 2 :
ASAU-USUL BAHASA DAN BANGSA MELAYU
BAB 3 :
PERTUMBUHAN BAHASA MELAYU
BAB 4 :
PENYEBARAN BAHASA MELAYU
(Melalui 5 zaman (Amat Juhari Moain dan
Abdul Rashid Bin Daing Melebek, 2005) :
purba (prasejarah abad ke-2 hingga
ke-3)
kuno (abad ke-4 hingga ke-13)
klasik (abad ke-14 hingga ke-18)
peralihan (abad ke-19)
moden (abad ke-20 hingga kini)
KELUARGA BAHASA2 NUSANTARA
A. William Marsden
B. John Crawfurd
C. Wilhelm Von Humbolt
D. Johan Hendrik Casper Kern
E. Wilhelm Schmidt
F. J. R. Logan
G. Jan Laurens Andries Brandes

BAB 1
H. Herman Neubronner van der Tuuk
I. Heine Geldern
I. Von der Gabelentz
J. Henry Yule
K. A. H. Keane
L. Dr. A. Maurice
M. Van Ophuijsen
A. Pengertian Melayu menurut Zuber
Usman
B. Kerajaan Melau menurut I Tsing
671M
C. Pengertian Melayu
D. Asal-usul Bangsa Melayu:
- Melayu Proto
- Melayu Deutro
- Penduduk asal – Melanesoid
(Negrito) di
Semenanjung Tanah Melayu.

BAB 2
ASAL-USUL BANGSA DAN BM
E. Mahluk spt manusia pada zaman
purba – Homo eructus.
F. Mohd. Taib Osman dalam Prof.
Wilhelm G. Solheim II – 4 tahap yg
dilalui manusia:
- Zaman Lithik (batu) : Palaeolitik
(lama), Mesolithik (tengah), dan
Neolithik (baharu).
- Zaman Lignik (kayu)
- Zaman Crystalithik (zaman
pemantapan budaya).
- Zaman perkmbg. dan pemantapan
budaya.
A. Henry Yule – Kerajaan Melayu Campa
B. Prasasti Dong Yen Chau, Vietnam
C. Drs. Abdul Rahman Al-Ahmadi
D. Prasasti Sajamerta, di Pulau Jawa.
E. Prasasti Kedukan Bukit 605Syaka
(683M)
F. Perbandingan BM Kuno dgn BM Moden:
wulan/bulan, marwuat/berbuat,
yam/yang, mamawa/membawa,
marlapas/berlepas, sa/se, na/nya.

BAB 3
PERTUMBUHAN BM
Menurut Prof. Amat Juhari Moain dan
Abdul Rashid Bin Daing Melebek
(2005), 5 zaman telah dan sedang
dilalui oleh bM:
- Bahasa Melayu Purba (abad ke-2-3)
- Bahasa Melayu Kuno (abad ke-4-13)
- Bahasa Melayu Klasik (abad ke-4-18)
- BM Zaman Peralihan (abad ke-19)
- BM zaman Moden (abad ke-20-kini)

BAB 4
PENYEBARAN BM
40 soalan objektif (30%)

Bacalah Unit 1-4 dan Bab 1-4


sekurang-kurangya 18 kali sebelum
menduduki peperiksaan pertengahan

Sekian, terima kasih.

Pesanan
 Luar liputan sejarah
 Harry Judge

BM Purba
Kita tangguh ke bersemuka kedua, Insya
Allah.
Terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai