Anda di halaman 1dari 30

ANALISIS KAJIAN

KUMPULAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN


PENSYARAH : DR AZLIN NORAINI MANSOR

NAMA SISWAZAH NO MATRIK

NALINI A/P MURUGAIAH P89543

MUHAMAD NAZIB BIN HASHIM P89547

MUHAMMAD ZULHELMI BIN ROSLAN P89580


TAHAP KESEDARAN
KOMUNITI SEKOLAH
TERHADAP KEBERKESANAN
PENDIDIKAN VOKASIONAL
(PAV)
BERTUJUAN UNTUK MENGKAJI
TAHAP KESEDIAAN SEKOLAH DALAM
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN ASAS
VOKASIONAL (PAV)
BERHASRAT UNTUK MEMBERI IMPLIKASI YANG
PENTING TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN
ASAS
VOKASIONAL
 1. Apakah Hala Tuju Program Asas Vokasional (Pav)?

 2.Apakah Tahap Kesediaan Guru Melaksanakan Pav?

 3.Sejauh Manakah Kesediaan Pentadbir Melaksanakan


Pav?

 4. Apakah Cabaran Guru Dalam Melaksanakan Pav?


 DESKRIPTIF
 Pengumpulan Data Secara Kuantitatif,
 Soalan Selidik
 Dianalisis dalam SPSS
 Respondan 20 orang guru yang mengajar kelas –kelas
PAV(tingkatan 1-3)
 SMK TAMAN MEDAN, PETALING JAYA
 SMK BUKIT KEPAYANG
JANTINA
PENGALAMAN
Frequency Percent Valid Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Percent
Percent
LELAKI 9 45.0 45.0 45.0 1-5 TAHUN 6 30.0 30.0 30.0

11 55.0 55.0 100.0 6-10 TAHUN 3 15.0 15.0 45.0


Valid PEREMPUAN Valid 11-15 TAHUN 5 25.0 25.0 70.0
16 TAHUN KEATAS 6 30.0 30.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
Total 20 100.0 100.0

GRED
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
OPSYEN
Percent
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
DGA32 1 5.0 5.0 5.0
Percent
DG41 6 30.0 30.0 35.0
SAMA 9 45.0 45.0 45.0
Valid DG44 10 50.0 50.0 85.0
Valid LAIN 11 55.0 55.0 100.0
DG48 3 15.0 15.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
SKM SUBJEK
Frequency Percent Valid Cumulative Frequency Percent Valid Cumulativ
Percent Percent Percent e Percent

ADA 4 20.0 20.0 20.0


PENYEDIAAN 5 25.0 25.0 25.0
Valid TIADA 16 80.0 80.0 100.0
MAKANAN
Total 20 100.0 100.0
PEMBUATAN 4 20.0 20.0 45.0

PERABOT

TEKNOLOGI 1 5.0 5.0 50.0

TAHAP BAHASA 3 15.0 15.0 65.0

Frequency Percent Valid Percent Cumulative MALAYSIA

Percent Valid SEJARAH 1 5.0 5.0 70.0

MATEMATIK 1 5.0 5.0 75.0


TAHAP 3 4 20.0 20.0 20.0
BAHASA 2 10.0 10.0 85.0
Valid TIADA 16 80.0 80.0 100.0
INGGERIS
Total 20 100.0 100.0
PENDIDIKAN 2 10.0 10.0 95.0

ISLAM

SAINS 1 5.0 5.0 100.0

Total 20 100.0 100.0


TINGKATAN
MURID
Frequency Percent Valid Cumulativ
Percent e Percent
Frequency Percent Valid Cumulative

7 35.0 35.0 35.0 Percent Percent


TINGKATAN 1

TINGKATAN 2 4 20.0 20.0 55.0

TINGKATAN 3 6 30.0 30.0 85.0 4 20.0 20.0 20.0


1-10
1 5.0 5.0 90.0
8 40.0 40.0 60.0
TINGKATAN 1-3 11-20
Valid
5 25.0 25.0 85.0
TINGKTAN 1&2 1 5.0 5.0 95.0 Valid 21-30

1 5.0 5.0 100.0


TINGKATAN 3 15.0 15.0 100.0
30 KEATAS
2&3
20 100.0 100.0
Total 20 100.0 100.0 Total
DAPATAN KAJIAN
HALA TUJU PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV)
 Berdasarkan Jadual 1 : Hala Tuju Murid PAV, pilihan majoriti
Item Min Sisihan Piawai responden adalah “Murid saya dibimbing untuk menjadi insan
yang kreatif/kritis/inovatif” dengan min = 4.35; s.p = 0.587.
Murid saya memahami objektif pelaksanaan program PAV 3.65 .813  Ia diikuti dengan “Murid saya mengikuti pembelajaran PAV
secara kemahiran kerja tangan (hands-on)” dengan min= 4.30;
Murid saya terlibat dengan pihak industri 3.05 1.234 s.p. = 0.657. Seterusnya responden memilih
 “Murid saya bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Kolej
Murid saya diberi pendedahan dengan jelas tentang Vokasional selepas tamat PAV” dengan min = 4.20; s.p. = 0.616
4.05 .686
prospek masa depan PAV diikuti “Murid saya diberi pendedahan dengan jelas tentang
prospek masa depan PAV” dengan min = 4.05; s.p. = 0.686.
Murid saya mendapat pengiktirafan dalam latihan industri 3.40 1.046  “Murid saya mendapat latihan kemahiran generik asas yang
dituntut oleh majikan” dipilih oleh responden dengan min =
Murid saya mendapat pengiktirafan untuk menyambung 3.90; s.p. 0.553 dan seterusnya
3.25 1.164
pengajian di universiti  “Murid saya memahami objektif pelaksanaan program PAV”
Murid saya bersedia untuk ditempatkan di mana-mana dengan min = 3.65; s.p. = 0.813. Responden bersetuju dengan
4.20 .616 penyataan
Kolej Vokasional selepas tamat PAV
 “Murid saya mendapat pengiktirafan dalam latihan industri”
Murid saya mendapat latihan kemahiran generik asas yang dengann min = 3.40; s.p. = 1.046 diikuti
3.90 .553
dituntut oleh majikan  “Murid saya mendapat pengiktirafan untuk menyambung
Murid saya dibimbing untuk menjadi insan yang pengajian di universiti” dengan min = 3.25; s.p. = 1.164.
4.35 .587 Manakala penyataan
kreatif/kritis/inovatif  “Murid saya terlibat dengan pihak industri” adalah yang
Murid saya mengikuti pembelajaran PAV secara kemahiran terakhir dengan min = 3.05; s.p. = 1.234.
4.30 .657
kerja tangan (hands-on)
HALA TUJU PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV)

Sisihan
Item Min
Piawai
Kurikulum PAV sesuai untuk menentukan hala tuju
4.15 .587
murid lelaki dan perempuan

Program PAV dapat mengembangkan kompetensi


4.00 .725
keusahawanan dalam diri murid

Program PAV berjaya menarik minat murid saya untuk


4.20 .616
hadir ke sekolah

Program PAV mampu mengubah taraf sosio ekonomi


4.05 .686
masyarakat setempat

Program PAV menyediakan peluang pekerjaan yang


4.25 .550
lebih luas

Program PAV dapat membantu murid mengenalpasti


4.20 .410
minat yang diceburi

Potensi murid saya dapat digilap melalui kurikulum PAV 4.10 .553
STATISTIK KEBOLEHPERCAYAAN

HALA TUJU PROGRAM ASAS


VOKASIONAL (PAV)

Jadual 1 menunjukkan statisttik reabiliti Hala Variables N of Cronbach Alpha Komen

Tuju Program Asas Vokasional (PAV).Statistik items

reabiliti Cronbach Alpha menunjukkan 0.850 bagi

9 items untuk Hala TujuMurid manakala Hala Tuju

Program PAV menunjukkan nilai pekali Cronbach Hala Tuju Murid 9 0.850 Sangat bagus

alpha sebanyak 0.931. .

Hala Tuju Program 7 0.931 Sangat bagus

 Hal ini membuktikan bahawa items yang

digunakan dalam soal selidik bagi menguji

kebolehpercayaan item Hala Tuju Program Asas

Vokasional (PAV) yang digunakan adalah sangat

baik.
KESEDIAAN GURU
Item Min Sisihan Piawai

Saya yakin untuk mengajar PAV 3.95 1.317

Saya memahami sukatan pelajaran PAV 4.00 1.214

Saya mahir menyediakan HMM rancangan pengajaran harian PAV 3.90 1.252

Saya mahir dalam melaksanakan pengajaran dan pemudahcaraan


3.60 1.188
(PdPc) PAV

Saya bersedia mengikuti kursus/bengkel/latihan peningkatan pedagogi


3.85 1.348
PAV

Saya mahir melaksanakan penilaian SKM 3.25 1.482

Saya mendapat pendedahan untuk melaksanakan pentaksiran PAV 3.45 1.317


KESEDIAAN GURU MELAKSANAKAN (PAV)

Reliability Statistics
•Nilai pekali Alpha Cronbach bagi

kesemua item dalam aspek Cronbach's Alpha N of Items

Kesediaan Guru dalam Melaksanakan

PAV menunjukkan jumlah sebanyak .954 7

0.954. Nilai ini melebihi >0.80. Jadi,

kesemua item dalam soal selidik ini

sangat baik dan boleh diguna pakai.


KESEDIAAN PENTADBIR
Item Min Sisihan Piawai

Pentadbir sekolah saya faham tentang pelaksanaan program PAV. 3.70 .733

Pentadbir sekolah saya memahami matlamat pelaksanaan program


3.80 .768
PAV.

Pentadbir sekolah saya membantu dalam menjayakan pelaksanaan


4.05 .605
program PAV.

Pentadbir sekolah saya memberi kerjasama dalam pelaksanaan PAV 4.15 .671

Pentadbir sekolah saya menyediakan prasarana yang lengkap. 3.80 .696

Pentadbir sekolah saya menyediakan prasarana yang mencukupi. 3.85 .671

Pentadbir sekolah memberi sokongan kepada saya dalam pelaksanaan


3.85 .745
PAV.
•Jadual 3 merupakan statistik reabiliti

Kesediaan Pentadbir dalam melaksanakan Reliability Statistics

PAV. Statistik reabiliti bagi kesemua 7


Cronbach's Alpha N of Items

items dalam aspek Kesediaan Pentadbir

dalam melaksanakan PAV membawa nilai

pekali Alpha Cronbach sebanyak 0.896. Ini .896 7

menunjukkan nilai pekali yang tinggi dan

sangat baik.
CABARAN/MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MELAKSANAKAN PAV.
CABARAN/MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MELAKSANAKAN PAV.

OPSYEN GURU

Item Min Sisihan Piawai

Saya mengajar mengikut opsyen 3.70 1.418

Saya diberi latihan yang mencukupi untuk mengajar subjek


3.05 1.234
PAV

Saya diberi latihan kemahiran asas mengendali mesin 2.40 1.273

Saya diberi latihan khas pedagogi bersesuaian dengan murid


2.85 1.226
vokasional

Saya menggunakan pelbagai teknik pengajaran 3.70 .733

Saya mempunyai pengalaman yang mencukupi mengajar


3.20 1.105
aliran PAV

Pentadbir sekolah saya mempunyai kuasa otonomi 3.70 .657


KEMUDAHAAN INFRASTRUKTUR

Item Min Sisihan Piawai


Sekolah saya mempunyai kelengkapan yang sesuai untuk mengajar subjek PAV
3.55 .887

Ruang kerja yang sesuai mengikut jumlah murid 3.35 1.226


Meja kerja mencukupi dan berfungsi 3.55 1.099
Peralatan mencukupi dan berfungsi 3.30 1.031
Susun atur alatan tangan bersesuaian 3.40 .940
Susun atur mesin/ perkakasan sesuai 3.40 .883
Pembuangan bahan sisa bersistem 3.25 .851
Sumber elektrik mencukupi dan baik 3.45 .887
Sumber air mencukupi dan baik 3.30 .923
Nisbah guru dengan murid sesuai 3.30 .865
Nisbah murid dengan kemudahan / peralatan sesuai 3.35 .875
KURIKULUM

Item Min Sisihan Piawai

Mengubahsuai bahan yang dibekalkan oleh pihak KPM mengikut kesesuaian 3.70 .657

Kurikulum bersesuaian dengan kebolehan dan tahap pelajar 3.55 .887

Bahan rujukan mudah diperolehi 3.35 .933

Matlamat kurikulum jelas 3.80 .696

Bahan kurikulum dibekalkan 3.55 .945

Kurikulum relevan dengan pasaran kerja 3.90 .641

Pilihan subjek yang ditawarkan di sekolah bersesuaian dengan komuniti 3.95 .686
KEWANGAN

Item Min Sisihan Piawai

Peruntukan untuk pembelian mesin / kemudahan mencukupi 2.90 1.165

Peruntukan untuk menyelenggara mesin mencukupi 2.90 1.119

Peruntukan diterima tepat pada masa 2.95 .945

Urusan pembelian peralatan mudah 3.20 .894


MURID

Item Min Sisihan Piawai

Murid saya bersedia mengikuti pembelajaran PAV 3.90 .718

Murid saya hadir setiap hari 3.75 .639

Murid saya memenuhi keperluan industri 3.75 .550

Murid saya mempunyai nilai-nilai kemahiran dalam pelbagai aspek 3.80 .523

Murid saya menunjukkan minat dengan apa yang dipelajari 3.85 .587

Ibubapa murid saya memberi sokongan 4.00 .459


PENTAKSIRAN

Item Min Sisihan Piawai

Murid saya berupaya mengaplikasikan apa yang telah dipelajari 3.95 .510

Pentaksiran dijalankan secara berkala 4.10 .447

Pentaksiranberseuaian dengan kemahiran yang dipelajari 4.10 .553


CABARAN YANG DIHADAPI
OLEH GURU DALAM
MELAKSANAKAN PAV

•Jadual 4 menunjukkan statistikreabiliti bagi


Pemboleh ubah N of Cronbach’s Alpha Komen
kontruk cabaran/masalah yang dihadapi
dalam melaksanakan PAV. items
• Bagi pemboleh ubah Opsyen guru yang
mengandungi 7 item, nilai pekali Cronbach
Alpha berukuran 0.857 telah dicatatkan. Ini Opsyen Guru 7 0.857 Sangat baik
membuktikan terdapat nilai pekali yang tinggi
dan sangat baik. Kemudahan Infrastruktur 11 0.943 Sangat baik

• Pemboleh ubah Kemudahan
Infrastruktur yang mengandungi 11 item Kurikulum 8 0.883 Sangat baik
kesemuanya menunjukkan nilai pekali
Cronbach Alpha berukuran 0.943. Ini
menunjukkan item yang digunakan sangat Kewangan 4 0.892 Sangat baik
baik.
• Bagi pemboleh ubah kurikulum Murid 6 0.848 Sangat baik
menunjukkan nilai pekali Cronbach Alpha
sebanyak 0.883, pemboleh ubah Kewangan
nilai pekalinya Cronbach Alpha ialah 0.892 Pentaksiran 3 0.736 baik

•manakala pemboleh ubah Murid nilai


pekalinya > 0.80 dengan ukuran 0.848.
Ketiga-tiga pemboleh ubah ini membuktikan
bahawa setiap item yang digunakan adalah
sangat baik dan boleh digunakan.
PERBINCANGAN & RUMUSAN

.Apakah Hala Tuju Program Asas Vokasional (Pav)?


PERBINCANGAN &
RUMUSAN

2.Apakah Tahap Kesediaan Guru


Melaksanakan Pav?
PERBINCANGAN &
RUMUSAN

3.Sejauh Manakah Kesediaan Pentadbir Melaksanakan Pav?


PERBINCANGAN &
RUMUSAN

4. Apakah Cabaran Guru Dalam Melaksanakan Pav?