Anda di halaman 1dari 12

Penentuan Tema Pameran

Siti Harijah binti Aman


Harny Hazreena Justine
Mohd Imran bin Ikma
Definisi dan Konsep
Kamus Dewan Edisi Keempat
• Subjek yang menjadi dasar sesuatu pembicaraan,
wacana, karangan, cerita, tajuk, pokok dsb:
The Liang Gie (1976)
• Idea pokok (pemilihan subject matter dan tajuk karya)
yang dipersoalkan dalam karya seni
Samb..
Ensiklopedi Sastra Indonesia
• Setiap idea pokok, gagasan ataupun
persoalan yang dipakai sebagai landasan
atau dasar sebuah karya
Esten 1990
• Sesuatu yang menjadi persoalan atau pikiran
utama
Rumusan
• Pokok pemikiran, idea, dasar dan
gagasan tertentu yang akan
disampaikan atau digambarkan oleh
pengkarya melalui hasil karyanya
Contoh Tema dalam Bidang PSV
• Alam semulajadi dan objek persekitaran
• Perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi
pengkarya
• Aliran dan tema sejagat
• Keperluan dan pengalaman hidup harian
• Peristiwa sebenar (realisme & romanticism)
Contoh Tema dalam Bidang PSV
Definisi Pameran
Galeri Nasional
• Kegiatan penyajian karya seni rupa untuk
dikomunikasikan sehingga dapat
diapresiasi oleh masyarakat luas.”
• Kegiatan yang dilakukan untuk
menyampaikan idea atau gagasan
pengkarya kepada masyarakat melalui
media karya seninya.
Samb..
Nurhadiat (1996)
• Dalam konteks penyelenggaraan pameran seni rupa di
sekolah, secara khusus menyebutkan fungsi pameran
seni rupa sekolah ialah;
(1) Meningkatkan apresiasi seni
(2) Membangkitkan motivasi berkarya seni
(3) Penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas
(4) Berkarya visual lewat karya seni
(5) Belajar berorganisasi.
Kaedah Penentuan Tema Pameran
• Ditentukan setelah tujuan pameran
dirumuskan.
• Misalnya jika tujuan pameran untuk
meningkatkan apresiasi terhadap karya seni
rupa yang dihasilkan oleh siswa, maka tema
pameran dapat berupa ajakan untuk mencintai
seni rupa karya siswa dan daerah setempat.
Samb..
• Apabila tujuan pameran melestarikan seni lukis
tradisional maka diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan dan kreativiti siswa
dibidang seni khususnya seni rupa tradisional.
• Disesuaikan dengan kalendar (tarikh) yang
ada. Contohnya memperingati Hari
Kemerdekaan Malaysia dsb.
Fungsi Penentuan Tema
• Memperjelas tujuan yang akan dicapai.
• Dapat memperjelas misi pameran yang akan
dilaksanakan.
• Memperjelas misi pameran yang akan
dilaksanakan.
• Mudah menentukan jenis karya yang akan
dipamerkan.