Anda di halaman 1dari 17

Penghasilan Pelbagai Bahan Bantu

Belajar Aspek Seni Bahasa


Bahan Multimedia
Umar bin Ahmad
Pensyarah Cemerlang
Jabatan Pengajian Melayu
IPG Kampus Pulau Pinang
Pengenalan
• Perkembangan teknologi maklumat telah merangsang peralihan
proses pembelajaran cara lama ke proses pembelajaran yang
berbantukan komputer.
• Bahan bantu pembelajaran dibentuk dengan aplikasi multimedia
• Kadar pembelajaran dikatakan berlaku dengan lebih baik
• Teori Kognitif yang menyatakan pembelajaran lebih mudah berlaku
melalui pengamatan dan pengecaman objek-objek (visual, bunyi
dan lain-lain) yang merujuk kepada elemen-elemen multimedia,
berbanding pembelajaran cara lama yang bergantung kepada
pembacaan bahan bertulis semata-mata seperti buku amnya (Siti
Fadzilah Mat Noor dan Shereena Mohd Arif, 2002).
• Sesuatu pengajaran akan lebih menarik dan kefahaman akan meningkat
sekiranya penjelasan dibuat menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai.
• Kita tahu tidak semua orang menerima dan menyerap pembelajaran
dengan cara yang sama.
• Ada orang boleh menumpukan perhatian dengan cara pendengaran
sementara yang lain perlu melihat gambar dan contoh.
• Para pengajar perlu mempelbagaikan penggunaan kaedah penyampaian
dengan BBM yang pelbagai juga atau menggabungkan beberapa kaedah
supaya tahap kefahaman menjadi lebih tinggi bukannya nota berbentuk
teks semata-mata.
• Zarina Abd Malek, (2004) pemikiran guru perlu diubah dengan
membekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan
maklumat melalui penggunaan BBM berbentuk multimedia.
• Kebanyakkan pelajar kurang berminat dengan teknik pengajaran yang
hanya menggunakan Buku Teks, papan putih semata-mata tanpa ada
elemen-elemen yang lebih menarik seperti animasi, grafik, bunyi dan
sebagainya.
• Sejajar dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, para guru
perlu mengambil inisiatif untuk menggunakan BBM berbentuk
multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi menarik
minat pelajar dan memudahkan menerimaan ilmu oleh pelajar
• Menurut Sifoo (2003), tenaga pengajar patut menyelitkan multimedia
dalam setiap subjek yang diajar oleh mereka dan kesemua subjek di
sekolah boleh disampaikan menggunakan produk multimedia.
• Daripada pendapat ini jelas menunjukkan bahawa semua tenaga
pengajar perlu memberi komitmen dan kerjasama dengan
memaksimumkan penggunaan multimedia sebagai alat bantu
mengajar dalam setiap subjek yang diajarnya.
• Peranan BBM multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran
tidak dapat dinafikan lagi kepentingannya kerana ia memberi manfaat
kepada semua guru-guru dan pelajarnya.
Definisi Bahan Multimedia
• Satu pakej bahan yang mengandungi kombinasi teks, grafik, animasi,
audio dan video (Norhayati Abd Mukti & Siew Pei Hwa, 2004).
• Sifoo, (2003) pula, mengatakan bahawa multimedia, jika dilihat
daripada segi bahasa membawa maksud banyak media atau pelbagai
media yang biasanya terdiri daripada teks, grafik, audio, video, dan
animasi.
• Kamus Dewan (2002) memberi makna multimedia sebagai kata
gabungan yang menunjukkan banyak dan kepelbagaian alat atau
perantara komunikasi ataupun perhubungan.
• Kesimpulannya, multimedia adalah penggunaan beberapa media
digital contohnya teks, audio, grafik, animasi dan video untuk
menyampaikan maklumat serta penggunaan teknologi komputer
untuk mencipta, menyimpan dan menggunakan kandungan
multimedia.
• Ia juga merupakan proses komunikasi interaktif berasaskan teknologi
komputer yang menggabungkan penggunaan unsur-unsur media
dalam persembahan informasi sebagai bahan pengajaran.
• Dengan perkembangan teknologi multimedia ini, para guru perlu
memahirkan diri dengan teknologi ini agar proses pengajaran dan
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan pelajar-pelajar dapat
menerima ilmu daripada guru dengan mudah.
• Memahirkan guru-guru membina dan menggunakan pelbagai BBM
berasakan teknologi yang lebih canggih dan menarik kepada murid-murid.
• Daya tarikan BBM melalui animasi dan multimedia interaktif boleh
menarik minat kanak-kanak dan memikiat mereka untuk kekal dan
bertumpu mengikuti persembahan guru dalam proses penyampaian ilmu
dan maklumat kepada mereka.
Objektif Pemilihan BBM Multimedia

• Bahan bantu belajar yang menarik minat murid


•  Mudah untuk disediakan.
•  Banyak bahan untuk digunakan.
Kebaikan Menggunakan BBM Multimedia
Kepada Murid
• Pembelajaran berbantu bahan multimedia dijangka dapat
meningkatkan prestasi murid-murid.
• Membantu pihak sekolah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang
dan gemilang serta lengkap dengan nilai intelek, rohani, emosi dan
jasmani (JERI).
• BBM berbantu multimedia dapat diaplikasikan dengan pelbagai
aktiviti pembelajaran seperti teks, meneliti gambar, video, visual
pembelajaran dan sebagainya.  
• Pelajar tidak seharusnya terikat dengan sesuatu gaya pembelajaran
kerana pembelajaran menggunakan BBM multimedia ini dapat
menangani masalah perbezaan pelajar dengan mengindividukan
pengajaran mengikut kebolehan mereka (Sharifah Alawiah, 1987).
• Secara tidak langsung ianya akan meningkatkan kefahaman pelajar
seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar.
• Penggunaan BBM multimedia berbentuk animasi, visual dan bunyi
akan dapat menarik minat murid untuk mengikuti aktiviti pengajaran
dan pembelajaran yang dijalankan.
• Secara tidak langsung akan dapat membantu murid untuk mengingati
apa yang dipelajari pada hari tersebut.
Kelebihan Penggunaan BBM Multimedia
Kepada Guru
• Penggunaan BBM multimedia memudahkan untuk guru membuat
 pengulangan.
• Guru boleh menggulang bahagian-bahagian yang perlu diberi
penekanan.
• Menurut kajian yang dilakukan oleh Pedretti (1999) telah menunjukkan
bahawa guru yang bijak mengaplikasikan komputer dan bahan bantu
belajar multimedia mampu membuat pelbagai  pembaharuan dalam
menjalankan tugasnya sebagai perantara keilmuan kepada sasarannya.
• Cox (1999), telah menyatakan bahawa guru-guru yang sering
menggunakan komputer dan bahan bantu belajar berbentuk multimedia
dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan mempunyai keyakinan yang
tinggi dalam mengunakan ICT kerana mereka  percaya bahawa
penggunaan alat nultimedia dapat meningkatkan proses  pembelajaran
dan pengajaran menjadi lebih menarik, mudah dan lebih seronok
Kelemahan Penggunaan Multimedia
• Guru terpaksa meluangkan masa dalam mempersiapkan  bahan-
bahan tersebut sebelum digunakan kepada pelajar.
• kebanyakkan bahan multimedia ini memerlukan sumber elektrik.
• Masalah akan berlaku sekirannya sumber elektrik tidak ada
Rumusan
• Daripada kajian yang telah dilakukan oleh beberapa orang pengkaji
akademik jelas menunjukkan  bahawa penggunaan komputer dan
bahan bantu belajar multimedia banyak memberikan manfaat dan
kepentingan yang tidak hanya kepada pelajar secara keseluruhannya,
malah turut memberikan manfaat kepada guru khususnya dalam
aspek  peningkatan kemahiran dan pengetahuan berkenaan dengan
penggunaan computer.
• Rumusannya bahan bantu multimedia dalam pengajaran dan
 pembelajaran adalah merupakan salah satu bahan bantu belajar yang
sangat membantu dalam memberikan kefahaman kepada murid
tentang sesuatu topik yang ingin diajar kepada murid.
• Oleh itu, guru seharusnya lebih bijak dalam mempelbagaikan kaedah
dan teknik pengajaran mereka dengan menggunakan BBM
multimedia agar dapat membantu murid dan memastikan proses
pengajaran dan pembelajaran  berjalan dengan lancar seperti yang
telah dirancangkan.

Anda mungkin juga menyukai