Anda di halaman 1dari 15

PEMBENTUKAN DAN KANDUNGAN

KURIKULUM SEKOLAH
Teori-teori Falsafah
berkaitan pembentukan
kurikulum kurikulum

Kriteria pembentukan
kurikulum
Teori
Tradisional

Teori-Teori
yang
terlibat

Teori Teori
Konseptual Rekonseptual
• Berfokuskan kepada pendekatan tingkah laku yang juga dikenali
sebagai kurikulum tersurat.
• Objektif pembelajaran kurikulum boleh ditentukan, sama ada
tercapai ataupun tidak
• Mementingkan proses pemindahan pengetahuan
• Proses pendidikan boleh dikenal pasti, dijelaskan dan dikawal
• Pengajar berperanan sebagai penyampai maklumat dan dilatih
dalam melaksanakan kurikulum dengan berkesan.
• Berpendapat ilmu pengetahuan distrukturkan mengikut konsep
utama.
• Memberi fokus kepada analisis situasi semasa dan mencadangka
pilihan pada kandungan kurikulum.
• Menggunakan kaedah penelitian dalam sains bagi membentuk
generasi yang membolehkan pendidik meramal dan
mengendalikan apa-apa yang berlaku di sekolah
• Berpendapat kurikulum adalah bidang ilmu yang dapat memberi
pedoman dan garis panduan ketika membuat keputusan
• Kurikulum sebagai bahan penting yang mampu membawa
kesedaran dan perubahan kepada masyarakat
• Mewujudkan golongan pelajar yang mempunyai kesedaran dan
berupaya mengubah masyarakat.
FALSAFAH PEMBENTUKAN
KURIKULUM
Idealisme

Progressivesme Realisme

Rekonstrutionalisme Paramatism

Eksistensialisme Perialnelisme

Essentialisme
Idealisme
• Ilmu diperoleh daripada kebolehan berfikir
• Pengetahuan sebenarnya berlaku dalam fikiran
• Menurut Plato ilmu diperoleh melalui deria amat kekal dan
lengkap
Realisme
• Menolak pandangan idealisme dan menganggap kebenaran
adalah apa yang dilihat dan ilmu yang terhasil dari penaakulan
dan lengkap
• Ilmu harus mempunyai kaitan antara dunia fizikal dan pemikiran
manusia
Paramatism
• Berpendapat sekiranya satu idea dapat dipraktikkan maka idea itu
benar. Idea yang sah adalah idea yang dapat dibuktikan.
• Menganggap minda manusia bertindak aktif
• Menganggap pengetahuan bukan semata-mata ilmu tetapi
pengetahuan ialah mengaplikasikan ilmu sebagai panduan dan
pedoman hidup, iaitu bukan semata-mata mengajar manusia
menghafal ilmu tetapi menggunakan ilmu
Perialisme
• Falsafah konservatif, tradisional dan tidak fleksibel
• Menganggap manusia dan pendidikandalam keadaan tetap
• Perbezaan manusia dan haiwan ialah keupayaan manusia berfikir,
pendidikan adalah keperluan untuk hidup
• Kurikulum mempunyai disiplin, latih tubi dan latihan yang ketat
Essentialisme
• Menganggap kurikulum dan guru merupakan faktor penting dalam
pembelajaran
• Ahli pendidik hendaklah membezakan perkara yang diperlukan dan tidak
perlu dalam pendidikan
• Kurikulum dibina untuk memenuhi kehendak masyarakat semasa dan
mengutamakan tamadun masa lampau serta merangsang kebijaksanaan
masa hadapan.
Progressivesme
• Menyatakan pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan kemajuan
• Memfokuskan kepada pendekatan p&p berpusat pelajar dan pengajaran
melalui alat bantu mengajar
• Guru berperanan sebagai fasilitator dan bukan guru tradisional
• Pendidikan ialah proses pembentukan yang berterusan kerana manusia
terus hidup dan berfikir
Rekonstrutionalisme
• Menerapkan tanggungjawab sosial serta melahirkan masyarakat
berilmu
• Percaya manusia membina masyarakat baru melalui perubahan
yang berkesan dalam pendidikan dan masyarakat
Eksistensialisme
• Mementingkan pendidikan melalui persekitaran
• Guru membantu murid dalam proses penerokaan
• Persekitaran memainkan peranan penting dalam membina
pendidikan
• Dunia sebagai bahan pembelajaran yang boleh ditafsirkan secara
individu
Berpusatkan
Subjek

Berpusatkan
Pelajar

Berpusatkan
Masalah
- Adalah berpaksikan ilmu dan isi kandungan pelajaran yang
terdiri daripada:-

 reka bentuk mata pelajaran

 reka bentuk disiplin

 reka bentuk bersepadu

 reka bentuk korelasi


- Menganggap pelajar merupakan elemen yang penting dalm
bidang pendidikan.

- Berdasarkan kepada falsafah progressivesme.

- Terbahagi kepada 3 kategori

 Reka bentuk berpusatkan pelajar

 Reka bentuk berpusatkan pengalaman

 Reka bentuk berpusatkan humanistik


- Memberi fokus kepada masalah dalam kehidupan.

- Peranan pembelajaran berdasarkan pengalaman individu


dan masyarakat iaitu :

 reka bentuk situasi – kehidupan

 reka bentuk semula masyarakat