Anda di halaman 1dari 17

CABARAN CABARAN

DAPAM TADBIR URUS


BAIK
Globalisasi

 Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit
yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah
negara.
 Melalui proses ini dunia tidak lagi mempunyai sempadan ruang udara dan langit
 Secara ringkasnya,globalisasi merupakan satu proses kehidupan serba luas dan
infiniti merangkumi segalas aspek kehidupan seperti politik,sosial dan ekonomi
 Globalisasi juga telah meningkatkan mobiliti tenaga kerja yang sentiasa
berusaha mencari peluang yang lebih baik di tempat lain
 Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai, terutamanya cara berfikir
dan gaya bertindak dari satu daerah ke satu daerah yang lain
IMPAK POLITIK

POSITIF
 Hubungan yang erat dalam bidang politik antara Malaysia dengan negara lain akan
memberi kesan yang baik dalam bidanv yanh lain seperti bidang ekonomi dan sosial
NEGATIF
 Campur tangan atau bantuan kepada kumpulan kumpulan tertentu untuk
menggulingkan kerajaan sedia ada sepertu negara
Afghanistan,Libya,Iraq,Sudan,Mesir dan lain lain atas alasan mereka membangunkan
senjata nuklear dan memberi latihan kepada kumpulan pengganas
 Pengintipan untuk mendapatkan maklumat oleh negara negara maju terhadap
seteru mereka
 Penggodaman sistem pertahanan-mencari kekuatan dan kelemahan sistem
pertahanan sesebuah negara
IMPAK SOSIAL

POSITIF
 Sistem pendidikan akan terus berkembang maju dengan adanya internet
 Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan sama ada
dalam atau di luar negeri
 Pendidikan bertaraf dunia dapat diwujudkan di Malaysia dalam era
globalisasi
 Rakyat Malaysia juga terdedah dengan pelbagai maklumat berguna dalam
pelbagai bidang untuk kebaikan mereka
 Rakyat Malaysia juga dapat berinteraksi dengan penduduka di seluruh
dunia
NEGATIF
 Gejala sosial
 Pendidikan
 Hiburan yang menonjolkan budaya Barat
 Budaya Hedonisme
POSITIF
IMPAK EKONOMI  Wujudnya perdagangan bebas,pengaliran modal secara bebas, menggalakkan
persaingan,perluasan pasaran,pemindahan teknologi,peningkatan kualiti
produk,berlakunya aliran buruh mahir dan separa mahir-pemangkin kepada kemajuan
negara
NEGATIF
 Penghakisan dasar perlindungan produk tempatan
 Penguasaan/monopoli syarikat multinasional
 Ancaman terhadap barangan(produk)dan perkhidmatan tempatan
 Ancaman ke atas industri kecil dan sederhana
 Kesukaran untuk mengawal aliran modal asing dan penghakisan kedaulatan ekonomi
negara
IMPAK TEKNOLOGI

POSITIF
 Teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam era globalisasi
 Antara bidang teknologi yang cepat maju dan canggih ialah bidabg teknologi
maklumat dan komputer
 Teknologi baharu seperti teknologi pembuatan berautomasi,teknologi
nano,bioteknologi,elektronik,satelit, dan teknologi maklumat akan mendominasi
kehidupan manusia akan datang dalam era globalisasi
NEGATIF
 Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia
 Teknologi pembuatan senjata moden telah banyak memusnahkan kehidupan manusia
 Pengintipan yang dilakukan oleh negara negara maju melalui satelit
DAYA SAING NEGARA MALAYSIA

 Untuk terus maju dan seiring dengan negara negara maju yang lain,negara
harus memperkukuh lagi daya saing negara dalam semua bidang iaitu
ekonomi,politik dan sosial
 Daya saing negara diukur berdasarkan empat faktor iaitu:
1. Prestasi Ekonomi
2. Kecekapan kerajaan
3. Kecekapan perniagaan
4. Kemudahan infrastruktur
Menurut Michael Porter

4 FAKTOR
 Strategi,struktur, dan Tingkat Persaingan Perusahaan iaitu bagaimana unit
unit perusahaan dibentuk
 Sumber yang terdapat dalam sesebuah negara iaitu sumber manusia, bahan
mentah,ekonomi berasaskan pengetahuan,modal dan infrastruktur turut
mempengaruhi daya saing negara
 Permintaan domestik iaitu permintaan di dalam negeri terhadap produk
tempatan merupakan aspek yang mempengaruhi arah perkembangan sektor
industri
 Wujudnya Industri Hiliran yang mampu bersaing pada peringkat antarabangsa
Langkah meningkatkan daya saing negara

 Memberi pertimbangab kepada manfaat yang boleh diperoleh daripada


kompetensi tenaga kerja Malaysia yang berada dalam dan di luar negara
 Mengkaji semua sistem pendidikan berterusan dan ditambah baik
 Memupuk graduan berbakat yang cemerlang dari segi pemikiran kreatif dan
strategik serta kemahiran keusahawanan dan kepimpinan yang akan memacu
kejayaan pada dekad akan datang
 Memperkukuh sektor swasta
 Mengenal pasti beberapa polisi yang telah berjaya mencapai tujuannya pada
era sebelum ini
Punca yang menjejaskan daya saing
negara

Punca Kesan
 Kurang pengetahuan  Rendah produktiviti
 Kurang inovatif dan kreatif
 Gaji rendah
 Kurang motivasi
 Menjejaskan prestasi kerja
 Pengeluaran terhad
 Teknologi rendah
 Masa kerja panjang
 Karenah birokrasi
 Sistem penyampaian yang lemag  Tidak mesra pelanggan
 Lambat mengatasi masalah yang timbul
Punca Kesan
 Kegawatan politik dalam dan luar  Ketidakstabilan politik
negara  Aktiviti terjejas
 Pengangguran
 Kegawatan ekonomi luar dan dalam  Inflasi
negara
 Proses pengeluaran terganggu
 Tidak dapat memenuhi
 Kekurangan tenaga mahir dan
permintaan.
separa mahir
Sistem Penyampaian kerajaan

 Kerajaan sentiasa mengambil perhatian dan berusaha untuk meningkatkan


sistem penyampaian perkhidmatan semua kementerian dan agensi sektor
awam
 Pelbagai tindakan susulan telah dilaksanakan dengan memberi penekanan
kepada lima aspek berikut,iaitu:
-Pembangunan Sumber Manusia
-Pemantapan sistem dan prosuder kerja
-Pengemaskinian undang undang dan akta
-Penggunaan ICT dalam penyampaian perkhidmatan
-Pelaksanaan transformasi organisasi secara menyeluruh
Kesan-kesan sekiranya sistem
penyampaian khidmat awam lemah
 Mengakibatkan kos operasi yang tinggi dan mahal
 Wujudnya budaya kerja negatif dan berleluasa
 Tekanan dan banyak aduan dalam komuniti
 Merosakkan hubungan dan kepercayaan antara pihak kerajaan dengan pihak
peniaga/perdagang dan komuniti
 Mengakibatkan usaha pembangunan negeri dan negara terjejas
 Menjejaskan reputasi perkhidmatan awam dan kerajaan
 Menjejaskan kemasukan pelabur pelabur asing
Langkah langkah bagi meningkatkan lagi
sistem penyampaian perkhidmatan awam
Membangunkan modal insan
 Pembangunan sumber manusia seperti latihan kemahiran yang berterusan dan
pembelajaran sepanjang hayat
Menentukan KPI dan NKRA
 Kerajaan melalui kementeriannya menjadikan institusi pelaksaba seperti
MAMPU,INTAN , dan JPA mempunyai KPI dan NKRA untuk memastikan unit
tersebut berfungsi mengikut apa yang dirancangkan
Membangunkan budaya kerja berkualitit
 Kerajaan perlu tegas dengan mengambil tindakan undang undang terhadap
mana mana pegawainya yang terlibat dengan rasuah, salah guna
kuasa,masalah disiplin,mensabotaj organisasi dan sebagainya
Menyelaras dasar dan polisi antara jabatan dalam setiap kementerian
 Hal ini penting kerana kerjasama antara jabatan merupakan tulang belakang
kepada negara untuk mencapai misi,visinya dan seterusnya membolehkan
sistem penyampaian khidmat awam berjalan lancar dan berkesan pada setiap
bahagian
Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif
 Mewujudkan budaya penyayang dan mesra pelanggan
 Mewujudkan budaya kerja berpasukan dan saling bekerjasama untuk
meningkatkan sistem penyampaian dan perkhidmatan awam
Pembentukan imej agensi dan jabatan kerajaan
 Kerajaan perlu merangka yang berterusan untuk membentuk imej agensi dan
jabatan kerajaan agar kelihatan bersih,mesra pelanggan dan cekap
Sistem penyampaian khidmat awam perlu inovatif,kreatif dan cekap
 Bagi menjadikan perkhidmatan awam mempunyai daya saing yang setanding
dengan negara negara maju yang lain
Mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi
 Melaksanakan kerajaan elektronik dan membolehkan pengaplikasian
ICT dalam penyampaian perkhidmatan
 Menyediakan perkhidmatan kerajaan secara dalam talian

Anda mungkin juga menyukai