Anda di halaman 1dari 24

HALA TUJU PENDIDIKAN

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1
LATAR BELAKANG
Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri KPM, 08 Januari 2014.

• Pendefinisian semula adalah sejajar dengan perubahan definisi di peringkat


antarabangsa.
• STEM memberi impak yang lebih menyeluruh
• Membekalkan modal insan di pelbagai peringkat tenaga kerja
• Menyokong pembangunan ekonomi negara.

2 2
LATAR BELAKANG

TAHUN ENROLMEN %
2001 117645 35.15
2002 134630 37.89
2003 152749 42.37
2004 158863 44.16
2005 176925 46.66
2006 167626 46.76
2007 179480 47.08
2008 179521 46.23
2009 186221 46.04
2010 180660 44.24
2011 181576 44.25
2012 198099 47.83
2013 194095 46.60
2014 175441 42.34
LATAR BELAKANG
ISU JAWATANKUASA MENGKAJI
1.Penurunan minat dan
bilangan murid ikuti bidang S&T DASAR 60:40
2.Murid layak ke aliran sains
tetapi memilih aliran Sastera
61 cadangan strategi
pelaksanaan
KPM tubuhkan Jawatankuasa Mengkaji Dasar
60:40 pada 2012

Objektif :
(i) mengkaji pencapaian Dasar 60:40 15 Perakuan yang
(ii) cabaran pendidikan sains dan diumumkan oleh Menteri
teknologi Pendidikan pada 12
(iii) mengusulkan cadangan bagi Disember 2012.
meningkatkan enrolmen

4
1. Menambah bilangan waktu mengajar mata 9. Mewujudkan jawatan Pegawai Sains di
pelajaran sains KPM, JPN dan PPD serta menaik taraf
jawatan pembantu makmal sekolah
2. 40% murid lepasan PMR disalur ke aliran
Sains dan keutamaan untuk mendapat
10.Mempopularkan bidang S&T
tempat di IPT

3. Semua PdP menggunakan inkuiri penemuan 11.Menaikkan kadar PCG

4. Mewujudkan semula peperiksaan berpusat 12.Guru sains diberi peluang menyambung


amali sains peringkat SPM pengajian ke peringkat sarjana dan PhD
dalam bidang sains tulen
5. Menaik taraf bilik sains dan mewujudkan
makmal sains di sekolah rendah 13.Memberi dana promosi kepada NGO dan
agensi yang membantu memberi galakan
6. Membaik pulih dan menaik taraf makmal dalam bidang sains di sekolah
sains di sekolah menengah dan rendah
14.Meningkatkan kadar Biasiswa Kecil
7. Menyediakan laluan kerjaya dan Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Khas
pengikhtirafan kepada guru S&T Persediaan Universiti (BKPU)

8. Kurikulum latihan guru S&T menjurus 15.Menambah pelepasan cukai kepada ibu
kepada kepakaran dan kemahiran dalam bapa yang mempunyai anak di aliran S&T di
bidang sains tulen dan teknologi sekolah
5
LATAR BELAKANG

Meningkatkan minat murid melalui


pendekatan pembelajaran yang baharu
dan pemantapan kurikulum
Langkah KPM
menyediakan
murid yang Meningkatkan kemahiran dan
berkelayakan dan kebolehan guru
mencukupi dalam
bidang STEM

Meningkatkan kesedaran murid dan


orang awam
6
LATAR BELAKANG
GELOMBANG 1 : 2013-2015
Memberi tumpuan kepada pengukuhan asas
PPPM program sedia ada dan menggalakkan murid
peringkat menengah atas dan lepas menengah untuk
2013-2025 mengikuti aliran sains

4 INISIATIF
1.Kurikulum dan pentaksiran
2.Latihan guru
3.Menggalakkan pendidikan STEM
4.Promosi pendidikan STEM

Dilaksanakan dalam 32 pelan tindakan


yang merangkumi 15 perakuan strategi
mencapai Dasar 60:40
7
LATAR BELAKANG

1. Semakan semula KSSR dan memperkenalkan KSSM


PPPM dan mulai 2017
2013-2025 2. Menggalakkan perkembangan komuniti
pembelajaran antara sekolah
3. Menaik taraf kemudahan sains di sekolah
4. Peluasan program kesedaran STEM kepada murid
dan ibu bapa
5. Pembelajaran bukan formal seperti Petrosains dan
Pusat Sains Negara
6. Pendekatan tidak formal,bagi mengukuhkan minat

GELOMBANG 3 : 2021-2025
Menilai inisiatif tersebut dan menyediakan pelan
tindakan bagi inovasi selanjutnya. 8
RASIONAL DASAR 60:40 TIDAK DITERUSKAN
Tujuan
RASIONAL DASARTujuan
60:40 TIDAK DITERUSKAN
PENDIDIKAN

11
Demand for STEM Talent

NKEAs

Emerging
Technologies

R&D Activities
Source: PEMANDU (2010)
MOSTI (2012) , ASM (2012)
12
Sumber: MOSTI 5
#
Transforming TEVT to Meet Industry Demand

Malaysia as a high
Human capital as key driver
income nation by 2020.
to transform Malaysia as
high income & inclusive
economy

TEVT to produce human capital skills required by the


economy & support migration of economic sectors
towards knowledge intensive activities
13
Sumber: EPU #
Definisi Matlamat
Pendidikan sepanjang hayat yang Matlamat akhir pendidikan STEM
merangkumi pembelajaran bersepadu ialah melahirkan murid yang
sains, teknologi, kejuruteraan dan mempunyai literasi STEM yang
matematik secara formal berdasarkan berupaya untuk mengenal pasti,
kurikulum; bukan formal melalui mengaplikasi serta
aktiviti koakademik dan kokurikulum; mengintegrasikan konsep atau
dan tidak formal melalui komponen STEM untuk memahami
pembelajaran tidak langsung di setiap
masalah dan menyelesaikannya
peringkat umur bermula dari
secara kreatif dan inovatif
peringkat awal kanak-kanak,
pendidikan rendah, pendidikan
menengah rendah, menengah atas,
tertiari dan di peringkat
industri/komuniti

14
Sumber: Laporan Pencapaian Inisiatif Pengukuhan STEM, KPM, 2015, m/s 5
15
Sumber: Laporan Pencapaian Inisiatif Pengukuhan STEM, KPM, 2015, m/s 5
PdP yang
Tingkat minat dan mengintegrasikan
kesedaran murid serta ibu kejuruteraan dan teknologi
bapa ke dalam sains dan
matematik

•Pendidikan bukan formal •Kurikulum Tematik


•Persidangan STEM •Pembelajaran berasaskan projek
•Promosi •Hands on
•Robotik •Investigative
•TV realiti •IBSE
•Siri animasi •Coding
•Duta STEM
16
#49 INISIATIF
PERKUKUHAN
STEM
18
KPI INISIATIF PERKUKUHAN STEM

Murid sekolah rendah dan menengah


KPI 1 melaksanakan amali Sains

Mengenalpasti status fizikal dan


pendawaian makmal sains mengikut
KPI 2 empat kategori: baik, sederhana, rosak
dan rosak teruk.
OBJEKTIF INISIATIF PERKUKUHAN STEM

Program peningkatan
Profesionalisme Guru
Meningkatkan kemahiran Bidang STEM
MURID proses Sains dan
kemahiran manipulatif
Program peningkatan
Profesionalisme
Memantapkan kemahiran Pembantu Makmal
GURU pedagogi dan kompetensi
guru-guru STEM.
Pembinaan bahan
sumber mengajar

PEMBANTU Meningkatkan kemahiran


MAKMAL pengurusan makmal dan Pembinaan format
amali Sains pentaksiran berpusat
amali Sains
MATA PELAJARAN KUMPULAN SAINS & TEKNOLOGI /
STEM KBSM

TERAS ELEKTIF
1. Fizik*
• Sains 2. Kimia*
3. Biologi*
• Matematik 4. Matematik Tambahan
5. Sains Tambahan**
6. Peng. Kej. Mekanikal
Murid dikira sebagai 7. Peng. Kej. Awam
murid Sains & 8. Peng. Kej. Elektrik & Elektronik
9. Teknologi Kejuruteraan
Teknologi /STEM 10. Lukisan Kejuruteraan
apabila mengambil 11. Sains Pertanian
mata pelajaran teras di 12. Reka Cipta
13. Teknologi Maklumat & Komunikasi(TMK)
atas dan mana-mana 14. Sains Sukan
mata pelajaran elektif . 15. 22 mata pelajaran MPV

* Min 2 Sains Tulen dikecualikan Sains Teras


** Mesti diambil dengan Sains Teras, tidak boleh
diambil dengan Sains Tulen 21
MATA PELAJARAN STEM KSSM

TERAS ELEKTIF

• Sains 1. Fizik*
2. Kimia*
• Matematik 3. Biologi*
4. Matematik Tambahan
5. Sains Tambahan**
Murid dikira sebagai 6. Lukisan Rekabentuk
murid STEM apabila 7. Asas Kelestarian
mengambil mata 8. Pertanian
pelajaran teras di atas 9. Sains Rumah Tangga
10. Rekacipta
dan mana-mana mata
11. Sains Komputer
pelajaran elektif 12. Sains Sukan
* Min 2 Sains Tulen dikecualikan Sains Teras
** Mesti diambil dengan Sains Teras, tidak boleh diambil
dengan Sains Tulen

22
PAKEJ ALIRAN STEM KSSM
SAINS TULEN

SAINS TULEN & MPEI (SAINS)


SAINS & SAINS TAMBAHAN

SAINS & MPEI (SAINS)


SAINS & MPEI (SASTERA) + MATE.TAMB
AGAMA & SAINS TULEN
AGAMA & MPEI (SAINS)
23
24