Anda di halaman 1dari 15

KONSEP PROFESIONALISME

•Mengikut Hilberty 2008, keprofesionalisme guru


bergantung kepada perubahan sejarah, politik dan
sosial kerana terdapat pelbagai perubahan dan
pembangunan melangkaui masa.
Istilah “profesion” dan “professor,
professionalization serta professionalisme ”

Profesion dan Profesor • etimologi yang berasal daripada bahasa latin.

• proses atau idea untuk menuju tahap profesionalisme yang


Professionalization ingin dicapai bagi sesuatu profesion.

• sebagai kelulusan atau keperluan untuk menjayakan bidang


Profesionalisme tersebut ke tahap tertinggi.

Hoyle(2001) menyatakan profesionalisme adalah berkait dengan


Meningkatkan kualiti perkhidmatan lebih daripada keadaan biasa.
Barber menjelaskan terdapat empat ciri professional iaitu :

Keupayaan terbaik dalam meringkaskan dan ilmu yang tersusun.

Berorientasikan masyarakat

Keupayaan terbaik dalam mengaplikasikan mengikut etika pekerjaan

Wujudnya sistem ganjaran bagi pencapaian yang dicapai.


GURU MERUPAKAN PEKERJAAN YANG “SEMI”
PROFESIONAL
• Keguruan hanya dianggap sebagai “semi” atau “quasi” professional.
(Etzioni,1969; david, 2000)

• Hal ini kerana mengajar tidak dapat memenuhi kriteria-kriteria


sesuatu pekerjaan yang profesional.
• Keguruan tidak mencapai status professional kerana terkongkong di
bawah kuasa organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat.
(Leith,1978)
• Status profesional tidak dapat dicapai dalam bidang perguruan ini kerana kebebasan
mereka dalam melaksanakan sesuatu adalah tertakluk kepada budi bicara pihak atasan
atau arahan daripada sesebuah organisasi pendidikan.
• Guru sentiasa dipantau oleh pihak atasan mereka berikutan bagi memastikan tahap
prestasi serta pencapaian mereka sentiasa sejajar dengan apa yang berturutan dengan
diingini oleh pihak atasan.
• Sebagai contohnya, guru perlu sentiasa mendengar arahan daripada guru besar untuk
menjalankan sesuatu tugas dan tidak mempunyai kuasa autonomi untuk mencetuskan
keputusan.
• Pemahaman yang baru memerlukan ruang dan keadaan yang
professional
• Guru berani bertanggungjawab dalam latihan mereka
• “Transformative professionalism”
HARGREAVES (2000)
Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4
Fasa 1
Lebih Merupakan Wujudnya Persaingan
menumpukan fasa kolaborasi
antara
kepada pembelajaran antara dua
pembelajaran yang bebas pihak bagi beberapa
mengunakan bagi guru memperkukuh pihak bagi
teknik2 sebagai kan profesion menjadikan
penyampaian komponen perguruan
profesion
secara umum pengajaran
yang utama perguruan
ini tidak
profession
al lagi
• Terpecah secara terus – mempunyai kaedah dalam profesion
itu sendiri
• Hala tuju yang pertama digambarkan sebagai jaringan sosial
yang luas dalam menjaga dan memajukan profesion
perguruan. Profesion perguruan berdasarkan hubungan
mereka dengan masyarakat
OZGA DAN LAWN (1981)
• Professional berfungsi sebagai strategi untuk mengawal guru-guru
daripada dimanipulasikan oleh negara/ sesuatu tempat.

• Yang digunakan oleh guru untuk melindungi diri mereka daripada


pengurangan ( dilution)
EVANS (2007)
• Ciri biasa bagi profesional baharu adalah mengfokuskan
amali dan pro-aktiviti

GOODSON (2000,182)
• Antipati profesional berpunca daripada;
– Pengurangan kos daripada pusat kerajaan
– Birokrasi pendidikan yang mantap
– Pelbagai kepentingan perniagaan dan syarikat
SACHS (2003)
• Mengklasifikasikan perbezaan atau “classification differentiates”
• Terdapat dua versi dalam profesionalismedalam perguruan iaitu
“old professionalism” dan “new professionalism”
• Terhasilnya dua versi kerana mengikutiperubahan sosial, politik dan juga mengikuti
keadaan budaya.
NEW PROFESSIONALISM
• Keahlian inkslusif
• Kod etika awam
• Kolaborasi dan keserakanan
• Orientasi aktivis
• Fleksibel dan progresif
• Responsif kepada perubahan
• Pengawalan diri
• Dasar aktif
• Berorentasikan inkuiri
• Pembinaan pengetahuan

OLD PROFESSIONALISM
• Keahlian ekslusif
• Amalan konservatif
• Kepentingan diri
• Peraturan luaran
• Lambat untuk berubah
• Reaktif
RUMUSAN
TAHAP PROFESIONALISME PERGURUAN ADALAH
BERGANTUNG KEPADA PENCAPAIAN SEORANG GURU.

• Profesionalisme perguruan boleh ditafsirkan berdasarkan kepada tingkatan ilmu seseorang


guru serta pengaplikasian kemahiran sedia ada dalammelaksanakan tugasan seharian.
• Tahap profesionalisme seseorang guru dapat diukur berdasarkan kepada kejayaan dan
kecemerlangan diri mereka dalam bidang perguruan.
• Kejayaan dan kecemerlangan ini merupakan antara kriteria penting dalam memastikan tahap
profesionalisme seseorang guru.
Baggini (2005)
RUJUKAN
• Nihan demirkasimoglu. (2010). Defining “Teacher Professionalisme”
from different perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences,
9 (2010) 2047-2051. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.444
• Ujian, cabaran dan Keterujaan dalam Pendidikan Guru di Malaysia
(Penerbit USM)