Anda di halaman 1dari 32

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR.

6 PISMP BNK 1

Pensyarah : En. Saifulizan Bin Suparman

Disediakan oleh : Gan, Rupah, Leo & Parmes


Latar belakang
Teori
Dipelopori oleh :
– jean piaget –
cognitive
development

– david ausubel –
– jerome bruner –
teori belajar
discovery learning
bermakna
Konsep/pandangan
terhadap manusia
Teori kognitif development - jean piaget
• Perkembangan kognitif manusia terbahagi
kepada 4 tahap yang utama iaitu :

Sensori motor (0-2 tahun)

Pra operasi (2-7 tahun)

Operasi konkrit (7-11 tahun)

Operasi formal (11-15 tahun)


Sensori motor (0-2 tahun)
• Pada peringkat ini, kanak-kanak menggunakan deria
motor
dan deria lain utnuk meninjau dan memahami
persekitaran.
Pra operasi (2-7 tahun)
• Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting
di tahap
ini ialah penggunaan bahasa dan belajar dengan
menggunakan simbol.
• Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula
menggunakan
simbol di dalam permainan, contohnya mengandaikan
buku
sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai
Operasi konkrit Operasi formal
(7-11 tahun) (11-15 tahun)
• Pada peringkat ini, kanak-kanak • Menurut piaget, kemahiran kognitif
berupaya menggunakan pemikiran individu pada peringkat ini berkembang
/penaakulan logik namun harus bersifat daripada pemikiran konrit ke pemikiran
konkrit. yang abstrak, logik dan idealistik.
•Contohnya, dalam operasi matematik, • Pemikiran individu menjadi lebih
kanak-kanak berupaya membuat sistematik dan mampu membuat
operasi pengiraan tambah, tolak, darab penaakulan.
dan bahagi berdasarkan objek konkrit.
4 tahap proses belajar menurut jean piaget:

Skema Asimilasi

Ekuilibrasi
Akomodasi (proses
keseimbangan)
Skema Asimilasi
• Skema merupakan pengetahuan/pengalaman •Asimilasi berlaku apabila individu

sedia ada murid. menerima/kemasukan


maklumat baharu dalam skema yang sedia
•Pembentukan skema bermula sebaik sahaja
ada.
seseorang individu dilahirkan.
•Dalam erti kata lain, asimilasi merujuk
•Contohnya, sewaktu dilahirkan, bayi telah
kepada kemasukan
dilengkapkan dengan beberapa gerakan
malumat baru ke dalam pengalaman sedia
pantulan yang dikenali sebagai skema seperti
ada individu.
gerakan menghisap, memandang, mencapai,
•Contohnya: kanak-kanak yang baru
merasa, memegang, serta menggerakkan tangan
pertama kali melihat sebiji epal dan oren.
dan kaki.
Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan
•Skema yang ada pada bayi akan menentukan menggunakan skema memegang dan
bagaimana bayi bertindakbalas dengan sekaligus merasanya.
persekitarannya. • Pengalaman baru + Skema sedia ada =
• skema baru situasi baru Berjaya (akomodasi) Keseimbangan
Gagal
Akomodasi Ekuilibrasi (proses
keseimbangan)
• Akomodasi merujuk kepada satu proses di
mana struktur kognitif mengalami • Dalam proses keseimbangan, ia dikatakan
perubahan. tercapai sekiranya individu dapat
• Akomodasi berfungsi apabila individu menanggani konflik melalui proses asimilasi
dapat menukar dan akomodasi.
skema lama untuk disesuaikan dengan
skema baru.
• Jean Piaget menganggap perubahan ini
sebagai suatu proses pembelajaran.
• Contohnya, dapat membezakan antara
epal dengan oren
• skema baru - situasi baru (akomodasi) –
Berjaya/Gagal
Teori kognitif discovery learning –
jerome bruner
• Bruner menganggap bahawa belajar mencari
pengetahuan secara aktif oleh manusia
dengan sendiri / secara sendiri akan
memberikan kesan yang paling baik.
• Berusaha sendiri berupaya untuk mencari
penyelesaian masalah serta mendapat
pengetahuan yang benar-benar bermakna.
Tahap perkembangan kognitif menurut jerome
bruner
Enaktif Ikonik
• seseorang belajar tentang dunia melalui • pembelajaran terjadi melalui penggunaan
maklum balas atau aksi-aksi terhadap suatu model- model dan visualisasi verbal.
objek. • Anak-anak mencuba memahami dunia
• Dalam memahami dunia sekitarnya anak sekitarnya melalui bentuk-bentuk
menggunakan ketrampilan dan pengetahuan perbandingan dan perumpamaan, dan tidak
motorik seperti meraba, memegang, lagi memerlukan manipulasi objek-objek
mencengkram, menyentuh, mengggit dan pembelajaran secara langsung.
sebagainya. Simbolik
• Anak/murid harus diberi kesempatan
• Murid memahami gagasan-gagasan abstrak
bermain dengan berbagai bahan/alat
dan logik
pembelajaran tertentu agar dapat memahami
bagaimana bahan/alat itu bekerja.
Teori belajar bermakna – david
ausubel
• Dua jenis belajar :
– Belajar bermakna
– Belajar menghafal
• Berpendapat bahawa tahap keberhasilan
belajar murid ditentukan oleh kebermaknaan
bahan ajar yang dipelajari.
Matlamat
Memberi motivasi Mengembangkan tahap
kepada murid melalui keupayaan murid untuk
pembentukan mengajukan soalan dan Mengubah struktur
kesedaran mencari sendiri jawapan mental murid.
tanggungjawab murid bagi persoalan yang
terhadap diri murid. berlaku.

Melatih cara berfikir


Memberi pengetahuan
dengan berstruktur
baru / menambah Melatih pemikiran
bertujuan untuk
pengalaman sedia ada rasional
menentukan keputusan
murid.
yang baik

Meningkatkan
kesedaran kognitif
dalam mencari dan
menilai alternatif yang
dipilih.
Aplikasi Teori Kognitif Dalam
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling
• Pendekatan Pengembangan

• Pendekatan Pencegahan

• Pendekatan Pemulihan

• Pendekatan Krisis
Pendekatan Pengembangan
• Pendekatan pemberian layanan bimbingan
dan kaunseling yang menekankan pada
identifikasi pengetahuan, keterampilan,
sikap, dan pengalaman yang diperlukan
klien agar berhasil dalam akademik,
kerjaya, dan kehidupan peribadi-sosial
Pendekatan Pengembangan
• Kaunselor dengan pengenalan pendekatan
perkembangan akan merancang program
bimbingan dan kaunseling yang sesuai
dengan tahap perkembangan klien
sehingga klien memiliki kesempatan yang
seluas-luasnya untuk memperoleh
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman
yang diperlukan dalam hidupnya
Merujuk Burne (1977)
1. Interogasi
• Membuat penerokaan secara terperinci;
• Menggunakan kaedah menyoal dengan soalan
terbuka.

2. Spesifikasi
• Mengenalpasti tahap pemikiran;
• Mendorong keberkesanan komunikasi kaunselor
dan klien;
• Membantu kaunselor mengembangkan tahap
kefahaman klien.
Pendekatan Pencegahan
• Pendekatan pencegahan adalah bimbingan
yang diarahkan untuk menjangka masalah-
masalah umum yang bakal dihadapi oleh
individu dan menghalang terjadinya masalah
tersebut pada individu. Kaunselor berupaya
untuk mengajarkan pengetahuan dan
keterampilan untuk mencegah masalah
tersebut.
Penerangan
• Digunakan oleh kaunselor untuk melihat
bagaimana sesuatu masalah itu berlaku;

• Memberi penerangan kepada klien


tentang permasalahan dan mengajar klien
berfikir dan bertingkah laku pada tahap
ego dewasa.
• Pendekatan pemberian layanan bimbingan
dan kaunseling yang menekankan pada
kelemahan-kelemahan yang dimiliki klien.
Oleh itu, pemberian pemulihan terhadap
kelemahan-kelemahan tersebut perlu
dilakukan.
• Kaunselor menggunakan cerita yang lucu;
• Dilakukan agar klien tidak menghadapi
tekanan;
• Menyedarkan klien tentang hal yang
dihadapinya dan membantu dirinya
memberikan ruang dan peluang
meluahkan permasalahannya dengan
baik.
• Krisis ini terjadi terutama saat ada masalah yang
datang secara tiba-tiba, kejadian yang
sangat mengganggu atau datangnya suatu
musibah secara tak terduga. Misalnya
permasalahan yang sering berlaku di sekolah
contohnya buli, vandalisme, penderaan, dan isu
narkotik.
Ilustrasi
Penerangan
• Kaunselor menggunakan
• Digunakan oleh kaunselor
cerita yang lucu;
untuk melihat bagaimana
• Dilakukan agar klien tidak
sesuatu masalah itu
menghadapi tekanan;
berlaku;
• Menyedarkan klien tentang
• Memberi penerangan
hal yang dihadapinya dan
kepada klien tentang
membantu dirinya
permasalahan dan
memberikan ruang dan
mengajar klien berfikir
peluang meluahkan
dan bertingkahlaku pada
permasalahannya dengan
tahap ego dewasa.
baik.
Konfrontasi
• Digunakan oleh kaunselor untuk
mencabar pemikiran dan ego klien;

• Membantu kaunselor melihat respon


klien tentang keadaan pemikiran sebenar
terhadap masalah tersebut.
IMPLIKASI TEORI KOGNITIF DALAM BNK
• Pengetahuan yang diperolehi bertahan lama dan lebih
mudah diingati oleh murid.

• Memberi peluang kepada murid dalam mengemukakan


pendapat.

• Memberi peluang kepada murid untuk berfikir tentang


pengalamannya.

• Memberi peluang kepada murid untuk mencuba perkara


baru.
• Mendorong murid untuk memikirkan perubahan
untuk mencapai matlamat mereka.

• Dapat meningkatkan motivasi.

• Dapat meningkatkan kemampuan murid untuk


menyelesaikan masalah mereka.
LIMITASI TEORI KOGNITIF DALAM
PERKHIDMATAN BNK
• Suasana / persekitaran yang dapat
mendorong kepada murid untuk berfikir harus
ada.

• Keberkesanan bergantung kepada kepada


keaktifan dan keupayaan murid untuk berfikir.

• Teori tidak menyeluruh untuk semua


peringkat umur.
• Pembelajaran hendaklah dirancang
sesuai dengan pengalaman murid.

• Pembelajaran hendaklah dimulakan


daripada konkrit kepada abstrak.

• Pembelajaran memerlukan latihan dan


maklum balas.

Anda mungkin juga menyukai