Anda di halaman 1dari 16

KUMPULAN 2

OOI MENG WEN


AMANUDDIN ASYRAF
NUR DAMIA ATHIRAH
 Menurut Teori Perkembangan kognitif Jean Piaget, ada 4
tahap perkembangan kognitif pada anak iaitu :
1. Tahap Sensori Motor (Dari lahir sampai usia sekitar 2
tahun)
2. Tahap Pre-operasi (Dari usia sekitar 2 tahun sampai
usia sekitar 7 tahun)
3. Tahap operasi konkrit (Dari usia sekitar 7 tahun sampai
usia sekitar 11, 12 tahun)
4. Tahap operasi formal (Dari usia 11, 12 tahun sampai
dewasa)
 Setiap tahap perkembangan mempunyai sifat dan ciri-ciri
masing-masing.
 Salah satu ciri yang boleh dilihat pada tahap operasi
konkrit ialah anak sudah mula memahami konsep
kekekalan.
 Konsep kekekalan tersebut ialah konsep kekekalan
panjang. (7-8 tahun).
 Tahap Operasi Konkrit
 Tahap ini merupakan tahap anak-anak sekolah dasar pada
umumnya. Pada tahap ini, anak dapat memahami operasi
(logik) dengan bantuan benda-benda konkrit. Yang dimaksud
operasi dengan bantuan benda-benda konkrit disini adalah
tindakan atau perbuatan mental mengenai kenyataan dalam
kehidupan nyata. Anak tidak perlu selalu dengan bantuan
benda-benda konkrit ketika melakukan operasi.
 Antara Ciri-ciri Tahap Operasi Konkrit
a. Sebaran umur dari sekitar 7 – 11 atau 12 tahun, kadang-kadang
lebih.
b. Pada permulaan tahap ini, egoismenya mulai berkurang. Anak
mulai bersedia bermain dengan teman-temannya, tukar-menukar
mainan, dan lain-lainnya.
c. Dapat mengelompokkan benda-benda yang mempunyai beberapa
ciri-ciri ke dalam himpunan dan himpunan bahagian dengan ciri-
ciri khusus dan dapat melihat beberapa ciri-ciri suatu benda
secara serentak.
d. Dapat membalikkan operasi dan prosedur, serta dapat melihat
‘langkah (keadaan) antara’ dari suatu perubahan. Misalnya,
keadaan antara ayahnya pergi dan pulang pejabat, langkah antara
matahari terbit dan terbenam, dan lain-lain.
 Antara Ciri-ciri Tahap Operasi Konkrit
e. Tahap ini disebut tahap operasi konkrit sebab anak-anak
usia antara 7 – 12 tahun mengalami kesulitan dalam
menerapkan proses intelektual formal ke simbol-simbol
verbal dan idea-idea abstrak. Meskipun demikian anak pada
usia 12 tahun sangat mahir menggunakan kepandaiannya
untuk memanipulasi benda-benda konkrit.
 1. Perkembangan intelektual terjadi
melalui tahap-tahap yang dilalui
oleh individu dengan urutan /
susunan yang sama.
 2. Tahap-tahap itu didefinisikan
sebagai cluster dari operasi-operasi
mental yang menunjukkan adanya
tingkah laku intelektual.
 3. Gerak melalui tahap-tahap itu
dilengkapkan oleh adanya
keseimbangan (ekuilibration) proses
pengembangan yang menggariskan
tentang interaksi antara
pengalaman (asimilasi) dan struktur
kognitif yang timbul (akomodasi).
 Teori ini adalah konsep Piaget
tentang hakikat konstruktivis dari
kecerdasan dan faktor-faktor
penting dalam perkembangan
kognitif.
 Dalam penciptaan pengetahuan,
individu dan objek berpadu dan
tidak dapat dipisahkan.
 Faktor-faktor penting dalam
Perkembangan Kognitif
 Faktorlingkungan fizik, interaksi
antara individu dan dunia adalah
sumber ilmu pengetahuan.
 Kematangan, dengan kematangan
sistem saraf akan membantu anak
mempunyai perkembangan lebih
maksimum dari perkembangan fizik.
 Faktor-faktor penting dalam
Perkembangan Kognitif
 Lingkungan sosial, dimana
lingkungan sosial akan mencakup
peran bahasa dan pendidikan,
khususnya kontak dan interaksi
langsung dengan orang lain.
 Faktor penyeimbangan. Faktor ini
akan mampu mengatur interaksi
individu dengan lingkungan dan
mempunyai perkembangan kognitif
untuk kemajuan.
 Artikel kajian kes ini dapat menerangkan
konsep teori perkembangan kognitif Jean
Piaget dengan jelas.
 Artikel
ini menjelaskan ciri-ciri tahap
perkembangan kognitif Jean Piaget dengan
jelas.
 Kajian dilakukan dengan mengikut langkah
yang sistematik. (ikut susunan).
 Terdapat anak yang usianya berada pada tahap
perkembangan konkrit tetapi belum memahami
konsep kekekalan panjang.
 Kajian kes tidak mempunyai bukti yang kukuh
untuk menyokong pendapatan hasil atau
kesimpulannya misalnya senarai semak, gambar
dan sebagainya.
 Kajian kes ini hanya melibatkan 2 orang murid.
Oleh itu, pendapat hasil mungkin tidak selaras
dengan keadaan sebenar.
 Kajian hanya melibatkan alat dan bahan dengan
kaedah yang sama iaitu seutas tali, pembaris dan
gunting.
 Pengkajiharus melibatkan bilangan
murid yang lebih banyak supaya
mendapat pendapat hasil dan
sokongan yang lebih kukuh.
 Pengkaji harus menunjukkan
pendapatan hasil melalui senarai
semak, min, peratusan supaya
mempunyai bukti yang kukuh.
 Pengkaji harus mengaplikasikan
kaedah yang pelbagai dalam proses
mengkaji konsep kekekalan panjang
bagi kedua-dua orang murid.
 Setiapmurid atau individu mempunyai tahap
perkembangan yang berbeza.
 Perkhidmatanbimbingan dan kaunseling harus
diberi kepada setiap murid mengikut
perkembangan masing-masing.

Anda mungkin juga menyukai