Anda di halaman 1dari 6

Nota tambahan - Inovasi dalam

Pendidikan
XXX3152 Inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran
Teknologi Digital berperanan untuk
memudahcarakan:
● Model pedagogi yang inovatif ( permainan berunsur
Pendidikan, makmal dalam talian)
● Simulasi (virtual / makmal dalam talian kawalan jauh)
● Kolaborasi peringkat antarabangsa (komunikasi
kepelbagaian budaya)
● Penilaian formatif / Pentaksiran berasaskan kemahiran
serta perbincangan yang aktif
● Pembelajaran elektronik
Impak amalan inovasi terhadap Pendidikan
● Meningkatkan lagi hasil pembelajaran
● Meningkatkan peluang capaian peluang Pendidikan yang
saksama/samarata.
Menurut OECD (2016), Inovasi tergolong kepada
4 kategori utama:
● Inovasi dari segi Produk : barangan ataupun
perkhidmatan yang lebih baik / ada penambahbaikan
● Inovasi dari segi Proses : melaksanakan kaedah
penghasilan yang baru / diperbaiki
● Inovasi dari segi Pemasaran: melaksanakan kaedah
pemasaran baru termasuk pembungkusan, reka bentuk
produk ataupun pembungkusan, pameran produk, strategi
promosi dan penetapan harga.
● Inovasi pada peringkat Organisasi: amalan/budaya,
penstrukturan semula ruang kerja dan dasar hubungan luar.
(OECD-Eurostat, 2005)
Inovasi dalam Pendidikan boleh dibahagi kepada
empat kategori:
1) Produk dan perkhidmatan - sukatan pelajaran baru, buku
teks dan bahan rujukan
2) Proses penyampaian: for delivering their services -
Perkhidmatan e-Pembelajarn menggunakan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (TMK / ICT)
3) Organisasi/Kelolaan aktiviti yang baru - berkomunikasi
dengan pelajar dan ibu bapa melalui TMK
4) Teknik pemasaran baru - Penetapan kadar yuran
pengajian yang berbeza program pasca siswazah
(OECD, 2016)
Rujukan
OECD。(2016)。 Innovating Education and Educating for Innovation: The Power
of Digital Technologies and Skills。 Paris:OECD Publishing. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265097-en