Anda di halaman 1dari 54

PENGERTIAN TITIK , GARIS DAN

BIDANG DALAM RUANG


Dalam Geometri titik, garis dan bidang merupakan
pengertian pangkal yang tidak didefinisikan dari
pengertian lain .

TITIK

Titik merupakan bangun geometri yang tidak memiliki


dimensi
Titik dpt ditentukan letaknya dengan noktah (●) atau
tanda silang(x)
Nama titik dinyatakan dg huruf A, B, C dll
Pengertian titik, garis dan bidang

GARIS
Garis memiliki panjang (satu dimensi) namun
tidak memiliki lebar atau tebal (tak
berpangkaal, tak berujung)
g
B Panjang garis tak terhingga
A Nama garis dinyatakan dg huruf kecil a,g, l,
atau dua titik yg dilalui ( grs AB, PQ, KL )
B
Ruas garis AB : bagian dari grs yg tertentu
A panjangnya (berpangkal, berujung)
B
Sinar garis AB : bagian dari garis yg berpangkal
A di A, namun tak berujung kearah B
Panjang sinar garis tak terhingga
BIDANG

D C
Bidang memiliki luas (dua dimensi) tetapi tak
 memiliki tebal

A
H
B
Bidang digambarkan sebagian sebagai
wakilnya berbentuk jajaran genjang atau
Bid ABCD = Bid H
persegi panjang
=bid ABD = Bid 

S R
Luas bidang tak terhingga
Nama bidang :
M 
P
- Dg huruf kapital : A, B, C , … atau , , .
Q
Bidang PQRS = - Dengan menyebut 3 titik (atau lebih ) yg
bid M = bid PRS
dilalui , bid ABC , bid ABCD
HUBUNGAN TITIK ,GARIS, DAN BIDANG

• .Aksioma I
Melalui dua titik sebarang tepat dapat dibuat sebuah garis lurus

A ● ●B

Aksioma II
Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik
persekutuan , maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang

B
A ● ●

Aksioma III
Melalui tiga titik sebarang tepat dapat dibuat sebuah bidang
B H

C
●A ●
Dalil 1
Sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sebarang H G
• . E F
● C●
A
H ● B
Bid H melalui ttk A, B dan C D C
Bid yg mel ttk A,B dan G, adl bid ABGH A B
Bid yg mel A,C dan H adl bid ACH
Dalil 2

Sebuah bid ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik di luar garis

● C● Bid H melalui grs BC dan ttk A


A
● B
H
Pada kubus ABCD EFGH
Bid yg melaui gr AB dan ttk E adl bid ABFE
Bid yg mel gr AC dan ttk E adl bid ACGE
• .
Dalil 3
Sebuah bid ditentukan oleh dua garis yg berpotongan

n
● C●
A
● B
H m
Bid H melalui dua garis m dan n yg berpotongan

Dalil 4
Sebuah bid ditentukan oleh dua buah garis yang sejajar

● n C●
A
● B m
H
Bid H melalui dua garis m dan n yang sejajar
Melalui titik A, B dan C dapat dibuat bidang ABCD
H G
E Melalui titik A, C dan E dapat dibuat bidang ACGE
F
Bidang yg melalui grs BF dan ttk D adalah BDHF
Bidang yg melalui grs AB dan ttk H, adl ABGH

D C Bidang yg melalui grs AB dan BD yg berpot adl ABCD


A B Bidang yg melalui gr BD dan BH yg berpot adl BDHF
H G
Bidang yg melalui gr BF dan DH yg sejajar adl BDHF
E F
Bidang yg melalui gr AC dan EG yg sejajar adl ACGE

.Sebuah bidang dapat


D C
dibuat/digambar jika diketahui :
A B a. Tiga titik sebarang
b. Sebuah garis dan sebuah titik di
luar grs
c. Dua garis yg berpotongan
d. Dua garis yg sejajar
C
● M● L
B K ●
●A ● ●

Mel ttk A dapat dibuat banyak garis

Mel ttk B dan C dapat dibuat tepat 1 garis

Tidak dapat dibuat garis melalui ttk K,L dan M

Melalui 1 titik dapat dibuat banyak garis


Melalui 2 ttk , tepat dapat dibuat sebuah garis
Melalui 3 ttk sebarang , tidak dapat dibuat garis
H G
• Melalui 1 ttk dapat dibuat banyak bidang
E F
– Mel ttk A dpt dibuat bid: ABCD,
ABFE, ABGH, ACGE
• Melalui dua titik / 1 garis dapat dibuat
D C banyak bidang.
A B – Mel tt A dan B (grs AB) dpt dibuat
bid ABCD, ABFE, ABGH dll
H G
E • Melalui tiga titik tepat dapat dibuat sebuah
F
bidang
– Mel ttk A,B dan C :tepat dapat
dibuat bid ABCD, = ABC = ACD
D C • Mel 4 ttk sebarang , (biasanya) tidak dapat
A B dibuat bidang
– Tidak ada bid yg mel A,B,C dan G
– Tidak ada bid yg mel A,B,F dan H
Hubungan titik, garis dan bidang dalam ruang
Tititk dan Garis

l
a. Titik A teletak pd gr l, A

B
jika ttk A dilalui gr l

b. Tititk B di luar garis l


V
Jika ttk B tidak dilalui gr l
B

Tititk dan Bidang

a. Titik A pada bid H


A ●
jika ttk A dilalui bid H H

b. Tititk B di luar bid H


Jika ttk B tidak dilalui bid H
● S
Sebutkan hubungan titik dan garis berikut
A dengan PC d. R dengan EC
F dengan QH e. S dengan CQ
• . R dengan AF f. S dengan PC

A diluar grs PC
H G F diluar QH
P
● R diluar AF
E R terletak pada EC
F
S di luar CQ
S terletak pada PC


R

D C

A Q B
Hubungan garis dengan garis
Dua garis g dan l berpotongan
g Jika terletak pada satu bidang
Dan tepat mempunyai 1 titik
H persekutuan
l
Dua garis g dan l sejajar
Jika terletak pada satu bidang
Dan tidak mempunyai titik
g
persekutuan
l
H Dua garis g dan l bersilangan
V Jika gr g dan l tidak terletak pada
satu bidang
l shg tdk punya ttk sekutu

Dua garis berimpit


Jika semua ttk pd gr g terletak
g pd gr l
H
Jika gr g dan l memp 2 ttk perse
kutuan, mk gr g dan l berimpit
Aksioma 4 / ttg garis sejajar
g
Melalui sebuah titik diluar garis , g’
hanya dapat dibuat Sebuah garis ●
A
yg sejajar dg garis semula
Dalil 5
k l m
Jika garis k sejajar gr l, gr l sejajar gr m,
h
maka garis k sejajar grs m
Dalil 6
l
Jika garis k sejajar gr h dan memotong k
gr g, gr l sejajar gr h dan memotong gr g,
maka garis k , l dan g terletak sebidang g

Dalil 7

Jika garis k sejajar gr h, dan garis h


memotong/menembus bid A,, maka garis
k juga memotong /menembus bid A
● S Sebutkan hubungan dua garis berikut
AB dengan PC d. BE dengan FC
FB dengan QH e. SC dengan HG
RB dengan AF f. AQ dengan PG
• . BP dengan QH g. AE dengan CP

AB bersilangan dg PC
H G FB Berpotongan dg QH
P
● RB bersilangan dg AF
E BP sejajar dg QH
F
BE bersilangan dg FC
SC bersilangan dg HC
AQ sejajar dg PG
● AE berpotongan dg CP
R

D C

A Q B
Hubungan garis dg bidang
Gr g terletak pada bidang α
jika semua ttk pada grs g
B
g  terletak pada bid α
A 
Jika gr g dan bid α memp 2 ttk
persekutuan , mk gr g terletak pd
bid α
g’
Gr g sejajar bidang α
Jika garis g dan bid α tidak
mempunyai ttk persekutuan
g

Gr g memotong/menembus bid
α Jika garis g dan bid α tepat
mempunyai satu ttk ersekutuan
Dalil 8
g
Jika garis g sejajar garis g’
dan grs g’ terletak pada bid H, H
maka garis g sejajar bid H g’
Grs g // g’
Grs g’ pada bid H
Maka gr g // bid H

Dalil 9
g
Jika g terletak pd bid W dan grs g sejajar bid U,
mk grs potong kedua bid (U,W) sejajargaris g W

Garis g // bid U dan , gr g pada bid W (U,W)


Bid U dan W berpot pada gr (U,W) U
Maka grs g // grs (U,W)
Dalil 10
h
g
Jika garis g sejajar garis h, dan
Gr h sejajar bid H, H
maka grs g sejajar bid H h’
Grs g // h
Grs h // bid H
Maka gr g // bid H

Dalil 11 g
W
Jika g sejajar bid U, dan gr g sejajar bid U
(U,W)
W , maka grs potong kedua bid sejajar
garis g

Garis g // bid U, grs g // bid W


Bid U dan W berpot pada gr(U,W)
Maka grs potongnya (U,W) // grs g
Hubungan dua bidang
Dua bidang sejajar Jika
g
kedua bid tdk mem punyai
l ttk persekutuan
U

g’

L’
H

Dua bidang berpotongan , jika


mempunyai garis persekutuan
V

(H,V)
Bidang H dan V berpotongan
pada sebuah garis diberi
H nama grs (H,V)
Dalil 12
Jika grs g dan h berpot pada bid U , g
grs g’ dan h’ berpot pada bid W garis h
U
g sejajar garis g’ dan
Garis h sejajar h’.
Maka bidang W sejajar bid U g’
h’
W
Grs g // g’, h //h’
Grs g dan h berpot pada bid U
Grs g’ dan h’ berpot pd bid W
Maka bid U// bid W
Dalil 13
V
Jika bid U sejajar bid W , dipotong
bid V , mk grs potong (U,V ) sejajar garis
(U,V)
potong (W,V)
U

Bid U // bid W (V,W)


Bid V memotong bid U dan W W
Maka grs pot (U,V)// (V,W)
Dalil 14
U
gris g menembus bid U,
dan bid U sejajar bid W,
Maka grs g juga menembus bid W W
g

Dalil 15 g

Jika g sejajar bid U, dan bid U sejajar bid U g’


W ,mk grs g juga sejajar W

Grs g //bid U dan bid U//W g’’


W
Maka grs g // bid W

Dalil 16
Garis g pada bid U, dan bid U sejajar bid W U g
Maka grs g juga sejajar bid W
W g’
Grs g pada bid U dan bid U//W
Maka grs g // bid W
V
Dalil 17
Jika bid U sejajar bid W, dan bid V (U,V)
memotong U maka bid V juga U
memotong bid W (V,W)
W
Dalil 18
Jika bid U sejajar bid W, dan bid W U
sejajar bid H ,mk bid U juga sejajar H
Bid U //bid W dan bid W // bid H W
Maka bid U // bid H
H
Dalil 19
Jika bid A sejajar bid U, bid B sejajar bid W A
(A,B)
Bid A dab B berpot pd (A,B),
dan bid U dan W berpot pd gr (U,W), B
mk Grs pot (A,B) sejajar gr pot (U,W) U
(U,W)
Grs g pada bid U dan bid U//W W
Maka grs g // bid W
Hubungan tiga bidang

Jika tiga garis saling berpotongan ,


dua grs potongnya sejajar, mk garis
V potong ketiga juga sejajar dengan
U
dua garis potong yg lain

(U,W)
Tiga bid H, U dan W berpot,
Jika gr pot (H,U) //(H,W) , maka
gr potong (U,W) // (H.U) dan
(U,W) //(H,W)
(H,U)
(H,W)
H

W
U

W
H (U,W)

(H,W)

(H,U)

Tiga bid saling berpotongan, jika dua garis potongnya berpot di titik A,
maka Garis pot ketiga juga melalui titik potong A , tersebut

Tiga bid H, U dan W saling berpotongan,


jika garis potong (H,U) dan (U,W) berpot di A, maka gr pt (H,W) juga
Memotong ((U,W) dan (H,U) di A
● S Sebutkan hubungan grs dan bidang berikut
AB dengan GHR BDE dengan FCH
FB dengan CGS AFH dengan ABCD
PB dengan ACH ACR dengan EGR
• . AP dengan BCF BDE dg FHS

AB terletak pd GHR
H G FB sejajar CGS
P
● PB sejajar ACH
E AP memotong BCF
F
BDE sejajar BCF
AFH berpotongan dg
ABCD
● ACR berimpit dg EGR
R
BDE sejajar FHS

D C

A Q B
Menggambar bangun ruang

Salah
Bagaimana diagonal ruang dan bidang diagonal

Salah Bagaimana gambar tinggi limas


salah
P ●
Melukis titik tembus/potong PC
dengan bid BDG
H G
E 1. Lukis bid yg melalui PC (bid ACGE)
F yang memotong bid BDG pd grs
GQ
X
2. Grs CD memotong GQ di titik X,
yang merupakan titik tembus PC
C dengan BDG
D

A Q B
Melukis titik tembus PQ dengan bid TBC

T
1. Lukis bidang melalui
TAP, yg melalui PQ,
shg memotong TBC
pd grs TR
2. Grs PQ memotong TR
Q ● di x, yg merupakan ttk
X
tembus PQ dengan
D C bidang TBC

P
R

A B
GARIS TEGAKLURUS BIDANG
g
Garis g tegaklurus bid , jika dan
hanya jika garis g tegaklurus
a terhadap semua garis pada bid 
 d b
c
jika grs g ┴ a, g ┴ b, g ┴ c, g ┴ d,
g ┴ e, g ┴ ... Maka Grs g ┴ ,

g Jika grs g tegak lurus bid , maka grs


g tegaklurus (berpotongan /
c bersilangan) terhadap semua garis
b
yang terletak pada bid 
a d
 
e
Jika Grs g ┴ ,
Maka grs g ┴ a, g ┴ b, (berpotongan tgklurus )
Dan garis g ┴ c, g ┴ d, (bersilangan tgklurus)
GARIS TEGAKLURUS BIDANG

Jika garis g tegak lurus terhadap dua


garis yg berpotongan pada bid  , maka
grs g tegaklurus bid ,
g

grs g ┴ a,(berpotongan tegaklurus)


a g ┴ b, (berpotongan tegaklurus)
 b Grs a dan b berpotongan pada bid 
Maka Grs g ┴ ,

grs g ┴ c,(bersilangan tegaklurus)


c g ┴ d, (bersilangan tegaklurus)
∟ Grs c dan d berpotongan pada bid 
  d
Maka Grs g ┴ ,
Fakta 1

g Jika garis g tegaklurus grs a dan


b yang berpotongan , maka garis
∟ a g tegaklurus terhadap bidang 
 b
yang melalui gars a dan b

g Fakta 2
Jika dari sebuah titik P pada grs g,
a
dibuat grs a, b, c, d, ...yg tegaklurus
P thp grs g, maka grs a, b, c, d, ...
 d
P c b Terletak pd sebuah bid yang
tegaklurus g
Fakta 3

h Jika dua grs g dan h sejajar dan


salah satu garis tsb (grs g) tegaklurus
g bid  , maka garis yg lain ( grs h) juga
tegaklurus bid 

 
Grs g // h
g ┴ bid α
h Mk grs h ┴ bid α

Fakta 4
g
Jika grs g dan grs h masing-masingg
∟ tegaklurus bid  , maka grs g dan

 
garis h sejajar
Grs g ┴ bid α
g ┴ bid α
Mk grs g //. h
GARIS TEGAKLURUS BIDANG
Fakta 5
 Melalui sebuah titik P pd grs g , hanya
P
dapat dibuat sebuah bidang yg tegak
lurus grs g
Fakta 6
Melalui sebuah titik P di luar grs g ,
 P
hanya dapat dibuat sebuah bidang yg
tegak lurus grs g

Fakta 7
g

Melalui sebuah titik P pada bid H ,


hanya dapat dibuat sebuah garis yang

H P tegaklurus bidang H
H G
1. Pada kubus ABCD.EFGH
E Buktikan
F
a. AE tegaklurus ABCD
b. AE tegaklurus BD
c. BD tegaklurus ACGE
d. BD tegaklurus EC
e. BG tegaklurus CDEF
D C f. BG tegaklurus EC
g. EC tegaklurus BDG
A
H G C. BD ┴ AC
E F BD ┴ AE
AC dan AE berpotongan pd ACGE
Maka BD ┴ bid ACGE

D C d. BD ┴ ACGE
CE pada bid ACGE
A B
maka BD ┴ CE
Bukti :
E. Analoog c, maka BG ┴ CDEF
a. AE ┴ AB
F . BG ┴ CDEF
AE ┴ AD CE pada bid CDEF
AB dan AD berpotongan pd ABCD maka BG ┴ CE

Maka AB ┴ bid ABCD


C. EC ┴ BD
b. AE ┴ ABCD EC ┴ BG0
BD pada bid ABCD
maka AE ┴ BD BD dan BG berpotongan pd BDG
Maka EC ┴ bid BDG
• .
H P G

E
F
X

Y
D C
Q
A B

Diagonal ruang EC menembus/memotong tegak lurus bid


BDG dan AFH di X dan Y
( X ttk berat sgtg AFH dan Y ttk berat sgtg BDG),
sehingga EC terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjang.
EX = XY = YC
AX : XP = GY : YQ = 2 : 1
PROYEKSI TITIK PADA GARIS
P

Proyeksi ttk P pd grs g, adal ttk P’ pd
grs g sedemikian hingga PP’ tegaklurus
g grs g

P’

P Proyeksi ttk P pd bid H, adalah ttk P’pd bidang H , sedemikian hingga PP’

tegak lurus bidang H
 P’
H

B

g Proyeksi grs g yg melalui ttk A dan B
A
 terhadap bid H adalah garis g’ yg
B’
melalui titik A’ dan B’ , sedemikian
 hingga A’ dan B’ adl proyeksi ttk A dan
 A’ g’
B thp bid H

JARAK
B JARAK DUA TITIK

Jarak dua titik A dan B adalah panjang Ruas
 garis penghubung terpendek ttk A terhadap B
A

 A JARAK TITIK TERHADAP GARIS

Jarak dua titik A terhadap grs g adalah jarak


 A’ g ttk A terhadap proyeksinya pada paris g ( A’)
Jarak A thp g = AA’
 A
JARAK TITIK TERHADAP Bidang

H  A’ Jarak dua titik A terhadap bidang H adalah


jarak ttk A terhadap proyeksinya A pada
bidang H ( A’)
Jarak A thp bid H = AA’
Sistem koordinat
Z
(0, y1, z1) Z
z1
(x1, 0, z1) P(x2, y2,z2)
P(x1, y1,z1)

(x1, y1,z1)
Y
y1 Y
x1
(x1, y1,0)
X X

Jarak dua titik P(X1,y1,z1) dan Q (x2,y2,z2), adalah …

PQ = ( x 2  x1 )  ( y 2  y1 )  ( z 2  z1 )
2 2 2
Jarak dua titik P(4, -2, 5 dan Q (-1, 3, 3), adalah …
PQ = ( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2  ( z 2  z1 ) 2
PQ = (4  (1)) 2  (2  3) 2  (5  3) 2
PQ= √ (25+25+4) =√ 54 = 3√6 cm
H P G
E F 2. Pada kubus ABCD EFGH panjang
AB = 6 cm, hitung jarak
a. Titik E terhadap FH
b. Titik E terhadap BD
c. Titik E terhadap BDG
D C
Q
A B
a. Jarak ttk E thp FH adalah EP = ½ EG = 3√2 cm
b. Jarak ttk E thp BD adalah EQ
= √(AE2 +AQ2) = √(36+18) =√ 54 = 3√6 cm
H G
E F
a. Jarak ttk E thp BDG adalah EY = 2/3 EC
Y = 2/3. 6√3 cm = 4√3 cm

D C
A
B
JARAK
JARAK DUA GARIS SEJAJAR
Jarak dua garis g dan l yang
A sejajar adalah jarak sebuah
g
l
titik A padan grs g terhadap
proyeksinya (A’) pada gr l
A’
Jarak dua grs g dan l = AA’
JARAK dua GARIS BERSILANGAN

A g Jarak dua garis g dan l yang


bersilangan adalah panjang ruas
garis AB yang memotong tegaklurus
grs l di A dan memot tegaklurus grs g
l ∟ di titik B
B
AB ┴ gr g, dan AB ┴ gr l
Jarak bid grs g terhadap l = AB
CONTOH
H G
E F a. Jarak garis AB dg grs EF
= AE = BF = 6 cm
K
b. Jarak AC dg EG
D C = AE = CG = 6 cm
A B c. Jarak AE dg CG
H p G
E F
= AC = EG = 6√2 cm
R
X d. Jarak AP dg QG
Y =PR = QS = XY
S
D C
Q
= 1/3 ec = 1/3 .6√3 = 2√3 CM
A B
P
E G

X R

S Y
A C
Q
CONTOH a. Jarak garis AB dg grs FG
H G
E F = BF = 6 cm ( BF ┴ AB, BF ┴ FG )
b. Jarak AB dg EG
K
= AE = 6 cm ( AE ┴ AB, AE ┴ EG )

D C c. Jarak AB dg CF
A B = BK= ½ BG = 3√2 cm ( BK ┴ AB, BK ┴ FC )
H G D. Jarak AE dg BH
E F Bid BDHF melalui BH
N
EG ┴ BDHF, MN // EG →MN ┴ BDHF,
M
MN ┴ BH dan MN ┴ AE ,
D C
Jarak AE dg BH = MN= ½ AC = 3√2 cm
A B
H P G E. Jarak EC dg FH ( ambil P titik tengah FH)
E F EC ┴AFH di X, shg PX┴ FH dan PX ┴ EC
X Jarak FH dg EC = PX = 1/3. AP=1/3.3√6=√6 cm
Atau pd EPX siku2 di X ,
D C
PX=√(EP2-EX2) =√(3√22-2√32) =√(18-12) =√6 cm
A B
JARAK GARIS DENGAN BIDANG YANG SEJAJAR

A g
Jarak garis g terhadap bid H
yang sejajara adalah jarak
sebuah titik A padan grs g
terhadap proyeksinya (A’) pada
H A’ bidang H
Jarak dua grs g thp bid H = AA’
JARAK DUA BIDANG YANG SEJAJAR

Jarak bidang V dengan W yang


A
sejajara adalah jarak sebuah

V
titik A padan bid V terhadap
proyeksinya (A’) pada bidang W
∟A’
W
Jarak bid V dg W = AA’
Contoh
H P
G
a. Jarak EG dg ABCD
E F
X P’ =AE = 6 cm ( AE ┴ EG, AE ┴ ABCD )
b. Jarak AP dg BDG
Y
=jarak PP’= XY = 1/3 EC = 2 √3 cm
D C
A Q B
c. Jarak EFGH dg ABCD
= jarak EA = FB = GC = 6 cm
H G
d. Jarak AFH dg ABCD
E F
X = XY = 1/3 EC = 2√3 cm

D C
A B
H P G
E F 2. Pada kubus ABCD EFGH panjang
AB = 6 cm, hitung jarak
a. Titik E terhadap FH
b. Titik E terhadap BD
c. Titik E terhadap BDG
D C
Q
A B
a. Jarak ttk E thp FH adalah EP = ½ EG = 3√2 cm
b. Jarak ttk E thp BD adalah EQ
= √(AE2 +AQ2) = √(36+18) =√ 54 = 3√6 cm
H G
E F
a. Jarak ttk E thp BDG adalah EY = 2/3 EC
Y = 2/3. 6√3 cm = 4√3 cm

D C
A
B
• JARAK GARIS DG BIDANG
g
Jarak garis g dg bid v yang
W
sejajar adalah jarak bidang W
yg melalui g dan sejajar V ,
terhadap bid v

V = jarak bid W terhadap bid V


l

g
Jarak titik P dengan bidang V

W
P =jarak grs g dg bid V
= jarak bidang W yg melalui ttk P
dan sejajar bid v terhadap bid v
V
l = jarak bid W terhadap bid V
• JARAK DUA GRS BERSILANGAN
g Jarak dua garis g dan l yang
bersilangan
= jarak Grs g terhadap bid V
yang melalui grs l dan sejajar
V
l grs g
= jarak garis g thp bid V
g

W Jarak dua garis g dan l yang


bersilangan
= jarak bid V yg melalui l dan
V
l sejajar g, terhadap bid W yang
melalui grs g dan sejajar grs l
= jarak bid V terhadap bid W
Contoh
H P
G
E F
X P’ a. Jarak P dg BDG
=jarak AP dg BDG = jarak AGH dg BDG
Y
= XY = 1/3 EC = 2 √3 cm
D C
b. Jarak F dg BDG = jarak AFH dg BDG
A Q B
= XY = 2√3 cm
c. Jarak FH dg BDG
H G
= jarak AFH dg BDG
E F
X = XY = 2√3 cm
d. Jarak FH dg BD
Y
= jarak FH dg BDG = jarak AFH dg BDG
D C
= XY = 1/3 EC = 2√3 cm
A B
2. Pada kubus ABCD EFGH panjang
H P G AB = 6 cm, hitung jarak
E a. Garis FH terhadap BD
F
b. Bid AFH dg BDG
X c. Garis FH terhadap bid BDG
d. Garis FH terhadap grs BG
e. Garis EF terhadap bid ABGH
Y f. Gais EF terhadap garis grs AG
D C
Q a. Jarak FH thp BD = DH =BF = 6 cm
A B b. Jarak bid AFH dg BDG = jarak XY = 1/3 EC = 2√3cm
c. Jarak bid gr FH dg BDG = jarak AFH dg BDG
H G = 1/3 EC = 2√3cm
K
E F d. Jarak bid FH dg BG = jarak AFH dgn BDG
= 1/3 EC = 2√3cm
R e. Jarak EF dg ABGH = jarak EF dg ABGH
L = FR = ½ FC = 3√2 cm
e. Jarak EF dg BG = jarak KL = 3√2 cm
D C
e. Jarak EF dg BG = jarak EF dg ABGH
A = FR = ½ FC = 3√2 cm
BB
H P G
E Jarak AE thp DF = KL
F (KL┴AE, KL ┴ DF)
L = jarak AE thp BDHF

K
D C
A B
Q

H G Jarak AF thp BD = jarak AF thp BDG


= jarak AFH thp BDG
E F
X = XY = 1/3. EC

D C
A
B
Pada limas segi empat beraturan,
T.ABCD, TA = 6 satuan panjang.
AB = 4 panjang, hitung jarak
a. T dengan BC d. AD dg TBC
b. T dengan ABCD e. AD dg TB
T
c. A dg TBC

a. Jarak T dg BC = TE
=√(62-22)=√32 =4√2 satuan panjang
G B. Jarak T dg ABCD = TP
= √(4√22-22) =√28=2√7 sat panjang
D C c. Jarak A dg TBC = jarak AD dg TBC
= jarak F dg TBC = jarak F dg TE=FG
F
p E FE. TP = TE . FG
A B 4 . 2√7 = 4√2. FG
FG = 4.2√7 / 4√2 = √14
T
a. Jarak A dgTBD = AP
=1/2.4 √2= 2√2 satuan panjang
B. Jarak A dg TBC = jarak AD dg TBC=P
= √(4√22-22) =√28=2√7 sat panjang
D C c.

P
A p T B
E

D C

F E
p