Anda di halaman 1dari 46

KURSUS PENYELIDIKAN:

ASAS KUANTITATIF

DR. ROSMAWATI MOHAMAD RASIT


KETUA JABATAN PENGAJIAN DAKWAH & KEPIMPINAN
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM
http://rosma212@wordpress.com
rosmawati@ukm.edu.my
The Research Process……….

From Problem to Solution!!!


The Research Process……
1 Kenal pasti PERMASALAHAN KAJIAN

2 Kenal pasti PEMBOLEH UBAH KAJIAN

3 Kenal pasti PERSOALAN, OBJEKTIF & HIPOTESIS KAJIAN

4 BINA KERANGKA TEORETIKAL & KONSEPTUAL KAJIAN


MENYOROTI LITERATUR yang berkaitan dengan
5 permasalahan
6 Research Approaches to the Problem

7 BINA REKA BENTUK KAJIAN YANG SESUAI

8 PENGUMPULAN DATA

9 PENGANALISISAN DATA

10 PENYEDIAAN & PENULISAN HASIL KAJIAN


PARADIGMA PENYELIDIKAN

KAEDAH PENYELIDIKAN

KUANTITATIF KUALITATIF

MIXED-METHODS
Aspek Penyelidikan Kualitatif Penyelidikan Kuantitatif
Perbandingan

Fokus kajian Kualiti (bentuk, intipati Kuantiti (berapa banyak)


kandungan)

Asas falsafah Fenomenologi, interaksionisme Positivisme, empirisisme


simbolik logikal

Frasa berkaitan Kajian lapangan, etnografi, Eksperimental, empirikal,


naturalistik, perspektif dalaman statistik, perspektif
luaran
Matlamat pemahaman, deskripsi, Ramalan, kawalan,
penerokaan, makna, membina deskripsi, pengesahan,
hipotesis pengujian hipotesis

Ciri-ciri reka Fleksibel, berkembang Berstruktur, ditetapkan


bentuk lebih awal
Aspek Penyelidikan Kualitatif Penyelidikan
Perbandingan Kuantitatif

Sampelan Kecil, bukan rawak, bertujuan Besar, secara rawak,


representatif

Pengumpulan Penyelidik sebagai instrumen Skala, ujian, soal


data utama, temu bual, pemerhatian, selidik, tinjauan,
dokumen komputer
Mod analisis Induktif (oleh penyelidik) Deduktif (dengan
metod statistik)

Dapatan Komprehensif, holistik, Tepat, numerikal


deksriptif
KAJIAN KUALITATIF
• Reka Bentuk Kajian
• Persampelan Kajian
• Kaedah Pengumpulan Data
• Analisis Data
REKA BENTUK KAJIAN KUALITATIF
1. Etnografi
2. Grounded-Theory
3. Fenomenologi
4. Biografi
5. Kajian kes
Kajian Kes

Kes

Etnografi

Teori
Biografi

Konsep atau Grounded Theory


fenomena
Fenomenologi
KAJIAN KUANTITATIF
• Reka Bentuk Kajian
• Persampelan Kajian
• Instrumen Kajian
• Kesahan dan Kebolehpercayaan Kajian
• Kajian Rintis
• Kaedah Pengumpulan Data
• Analisis Data
• Ujian Normaliti
REKA BENTUK KAJIAN
REKA BENTUK KAJIAN

Eksperimental Bukan
Eksperimental
• Eksperimental Benar
• Kuasi-Eksperimental • Kajian Tinjauan
KERANGKA TEORETIKAL
&
KERANGKA KONSEPTUAL

TEORI KAJIAN

(DALAM KAJIAN PENYELIDIKAN


KUANTITATIF)
Kenal pasti PEMBOLEH UBAH KAJIAN

Hasil dari pembacaan L.R & TEORI KAJIAN

KERANGKA TEORI
Cth: Teori Kajian
Cth:

Kerangka Teori Kognitif Sosial Bandura (Sumber: Diubah suai daripada Bandura 1986)
Cth:

Kerangka Teori Filem sebagai ar-Risalah (Sumber: Diubah suai daripada Abu Hassan 2006)
Kerangka Konseptual
 Ialah kerangka konsep kajian penyelidikan yang
menjelaskan tentang pemboleh ubah kajian dan
juga hubungan di antara pemboleh ubah tersebut.

 Kerangka konseptual yang baik ialah;


 Terdapat pemboleh ubah-pemboleh ubah kajian.
 Menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah kajian
yang didasari teori kajian.
 Dinyatakan dalam bentuk rajah/diagram – ‘key idea’
Cth: Kerangka Konseptual
PERSAMPELAN KAJIAN
Sampel
Populasi
capaian
Populasi
sasaran
Populasi dan Sampel

Populasi Sasaran

Sampel Sampel

Populasi Sampel
- Semua guru sekolah di Selangor - Semua guru biologi
- Pelajar di semua IPTA - Pelajar di sebuah IPTA
- Guru Sains di semua sekolah - Guru Sains di lima buah sekolah
dalam Daerah Sepang
 Cth:
 Tahap Religositi dalam Kalangan Pelajar Melayu
Muslim di IPTA Malaysia
 Populasi sasaran: semua pelajar IPTA di Malaysia
 Populasi capaian: semua pelajar IPTA di Lembah Klang
 Sampel: pelajar IPTA di Fakulti Pengajian Islam di Lembah
Klang
Kenapa Perlu Membuat Persampelan?

Faktor Masa
(The time factor)

Populasi yang sangat besar


(The very large populations)

Populasi sukar dicapai


(The partly accessible populations)
PERSAMPELAN KAJIAN

PERSAMPELAN
PERSAMPELAN
BUKAN
KEBARANGKALIAN
KEBARANGKALIAN
Persampelan Kebarangkalian

PERSAMPELAN PERSAMPELAN
RAWAK MUDAH KELOMPOK

PERSAMPELAN
SISTEMATIK
PERSAMPELAN
RAWAK BERLAPIS
Prosedur Persampelan Kebarangkalian

Mendefinisi Mengenal Mengenal Memilih Memilih


populasi pasti rangka pasti saiz kaedah sampel
sasaran persampelan sampel persampelan secara rawak
Prosedur persampelan rawak mudah
Prosedur persampelan sistematik
Prosedur persampelan rawak berlapis
Prosedur persampelan kelompok

27 maktab perguruan
di Malaysia

Persampelan Rawak Mudah

Maktab A Maktab B Maktab C Maktab D Maktab E Maktab F

Persampelan
Persampelan Persampelan Persampelan Persampelan Persampelan
Rawak Mudah
Rawak Mudah Rawak Mudah Rawak Mudah Rawak Mudah Rawak Mudah

200 200 200 200 200 200


Persampelan Kelompok (Cluster)

 Digunakan jika rawak mudah dan rawak mudah berlapis tidak


dapat dilakukan, disebabkan oleh ketiadaan rangka
persampelan.
 Pengambilan sampel bila unit persampelan bukan lagi unsur
daripada populasi tetapi unsur daripada kelompok populasi.
 Bilangan kelompok ditentukan mengikut negeri, daerah atau
mukim yang boleh dibuat secara rawak mudah.
 Menggunakan setiap unsur dalam kelompok dan pilih secara
rawak.
 Sampel rawak berlapis diperoleh dengan memilih lapisan
daripada populasi berdasarkan kepada persampelan rawak
mudah.
 Sampel mewakili bagi setiap lapisan secara konsensus
daripada lapisan yang dipilih.
Persampelan Bukan Kebarangkalian

PERSAMPELAN
PERSAMPELAN
KEBETULAN/KESEDIAAN
BERTUJUAN
(CONVENIENCE)

PERSAMPELAN
KUOTA
PERSAMPELAN
BOLA SALJI
KAEDAH PENGUMPULAN DATA BAGI KAJIAN
TINJAUAN
(PEMBINAAN SOAL SELIDIK)
PENGUMPULAN DATA
 Kaedah mendapatkan data dalam kajian kuantitatif
– melalui pembinaan soal selidik sebagai
instrumen kajian.
 Instrumen kajian sebagai alat pengumpulan data
PENYEDIAAN SOAL SELIDIK
 Menggunakan soal selidik yang telah sedia ada
 Membina soal selidik baru
PEMBINAAN SOAL SELIDIK
 Soal selidik sebagai instrumen kajian
 Menentukan konstruk soal selidik – kenal pasti
pemboleh ubah kajian terlebih dahulu
 Merancang item bagi menjawab persoalan kajian
 Kenal pasti skala pengukuran yang digunakan
 Membina item mengikut kesesuaian analisis data
kajian
 Ujian kebolehpercayaan (alfa Cronbach)
 Ujian normaliti (data bertaburan normal) bagi data
interval / ratio
Persoalan kajian Objektif kajian Jenis skala Jenis analisis data

Apakah tahap Mengenal pasti tahap Skala interval – skor Peratusan, kekerapan,
kemahiran komunikasi kemahiran komunikasi skala likert min, sisihan piawai
pelajar? pelajar.

Apakah perbezaan Mengenal pasti Skala interval – skor Paired sample t-Test
tahap kemahiran perbezaan kemahiran kemahiran komunikasi
komunikasi individu komunikasi individu
sebelum dan selepas sebelum dan selepas
kahwin? kahwin.

Apakah perbezaan Mengenal pasti IV - Skala interval Independent sample


tahap kemahiran perbezaan kemahiran (skor kemahiran t-Test
komunikasi di antara komunikasi di antara komunikasi_
jantina? lelaki dan perempuan. DV - nominal
Persoalan kajian Objektif kajian Jenis skala Jenis analisis data

Apakah hubungan di Menentukan hubungan Skala interval – skor Ujian korelasi pearson
antara tahap kemahiran komunikasi skala likert
kemahiran dengan pembentukan
berkomunikasi dengan kendiri pelajar.
pembentukan kendiri?
Apakah faktor Menentukan faktor Skala interval – skor Ujian Regresi
persekitaran persekitaran sebagai skala likert
menyumbang kepada faktor yang
penontonan filem menyumbang kepada
Melayu dalam penontonan filem
kalangan remaja Melayu dalam
Islam? kalangan remaja
Islam.
Apakah faktor-faktor Menentukan faktor- Skala interval – skor Ujian Regresi pelbagai
yang menyumbang faktor yang skala likert
kepada penontonan menyumbang kepada
filem Melayu dalam penontonan filem
kalangan remaja Melayu dalam
Islam? kalangan remaja
Islam.
Persoalan kajian Objektif kajian Jenis skala Jenis analisis data

Apakah perbezaan di Membandingkan IV – ratio Ujian ANOVA


antara purata tahap purata di antara DV - nominal
umur dan bangsa tahap umur dengan
dalam kalangan bangsa.
responden?
Apakah perbezaan di Membandingkan di IV – interval (skor Ujian ANOVA
antara tahap antara tahap kemahiran
kemahiran kemahiran berkomunikasi)
berkomunikasi dan berkomunikasi dengan DV – nominal
bangsa dalam bangsa.
kalangan responden?

Apakah perbezaan di Mengenal pasti IV – nominal Ujian Khi-kuasa dua


antara lokasi dengan perbezaan di antara DV - nominal
jantina dalam lokasi dengan jantina
kalangan responden? dalam kalangan
responden.
Persoalan kajian Objektif kajian Jenis skala Jenis analisis data

Apakah faktor agama Mengkaji samada IV – nominal Ujian MANOVA


merupakan faktor faktor agama DV – skor interval
bagi tahap religiositi merupakan faktor
(amalan kehidupan bagi tahap religiositi
beragama) responden.
responden?
Apakah kesan iklan Mengenal pasti kesan IV – skor interval Ujian Wilcoxon (Ujian
telefon bimbit iklan telefon bimbit DV – skor interval bukan parametrik)
terhadap arah terhadap arah
tindakan bakal tindakan bakal
pembeli telefon pembeli telefon
bimbit? bimbit.

Apakah perbezaan Mengenal pasti IV – skor interval Ujian Mann-Whitney U


tahap kemahiran perbezaan tahap DV - nominal (Ujian bukan
berkomunikasi dalam kemahiran parametrik)
kalangan pelajar berkomunikasi dalam
berbangsa Melayu kalangan pelajar
dan bukan Melayu? berbangsa Melayu
dan bukan Melayu.
Skala Pengukuran

Nominal Ratio

Ordinal

Interval