Anda di halaman 1dari 76

KAWALAN ASET &

STOR
DAN ISU-ISU AUDIT

18/01/2011
1
LIPUTAN SESI

 OBJEKTIF
 DEFINISI RINGKAS
 TATACARA PENGURUSAN ASET
ALIH
 TEGURAN UMUM AUDIT
 TEGURAN BERGAMBAR
 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI

20/10/2008 2
Objektif:
Untuk memastikan aset dan
inventori yang diperolehi untuk
kegunaan pejabat direkodkan
dan dikawal dengan sempurna
bagi mengelakkan daripada
berlakunya pembaziran.
PEKELILING BERKAITAN
ASET
 PEKELILING BERKAITAN
ASET.docx

20/06/2008 4
Wajaran Elemen AI
WAJARAN
BIL. ELEMEN
(%)
A Kawalan Pengurusan 10
B Kawalan Bajet 15
C Kawalan Terimaan 20
D Kawalan Perbelanjaan 25
Pengurusan Akaun Amanah/
E 10
Kumpulanwang Amanah & Deposit
F Pengurusan Aset & Stor 20
JUMLAH 100

4/02/2019 5
INDIKATOR KAWALAN ASET & STOR
BIL. SUB -INDIKATOR
1 Kawalan Umum
2 Penerimaan
3 Pendaftaran
Penggunaan, Penyimpanan &
4
Pemeriksaan
5 Penyelenggaraan
6 Pelupusan
4/02/2019 7 Kehilangan & Hapuskira 6
Definisi
 Aset – harta benda kepunyaan atau
milikan atau di bawah kawalan
Kerajaan yang dibeli atau yang
disewa beli dengan wang Kerajaan,
yang diterima melalui sumbangan
atau hadiah atau diperolehi melalui
proses perundangan.

 Aset Alih – aset yang dipindahkan


dari satu tempat ke satu tempat yang
lain termasuk aset yang dibekalkan
atau dipasang bersekali dengan
bangunan.
20/10/2008 7
Aset Alih terbahagi 2 kumpulan iaitu:

 Harta Modal
i. harga perolehan asal RM1,000 dan ke atas
setiap satu.
ii. Aset alih yang memerlukan penyelenggaraan
secara berjadual tanpa mengira harga
perolehan asal. Penyelenggaraan berjadual
merujuk kepada aset yang memerlukan
penyelenggaraan seperti yang telah
disyaratkan di dalam manual/buku panduan.

 Inventori
i. harga perolehan asalnya kurang daripada
RM1,000 setiap satu dan tidak memerlukan
penyelenggaraan berjadual.
ii. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan
pinggan mangkuk tanpa mengira harga
perolehan asal.

20/10/2008
8
Tatacara Pengurusan Aset
Alih
 Meliputi:
Bab A :Penerimaan
Bab B :Pendaftaran
Bab C :Penggunaan, Penyimpanan
dan Pemeriksaan
Bab D :Penyelenggaraan
Bab E :Pelupusan
Bab F :Kehilangan dan Hapus
kira.
20/10/2008 9
Istilah

 Bab A – Penerimaan

 Pegawai Penerima – pegawai yang


diberi tanggungjawab untuk
mengesahkan dan menerima aset
yang diperolehi.

 Pegawai bertauliah –pegawai yang


memiliki kepakaran dalam bidang
tertentu.
 Bab A – Penerimaan

 Objektif:
i.memastikan setiap aset yang diterima menepati
spesifikasi yang ditetapkan.
ii.menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut
pesanan.
iii.memastikan aset diterima dalam keadaan yang
baik,sempurna dan selamat digunakan.

 Pemeriksaan:Speksifikasi dan teknikal oleh pegawai


bertauliah.

 Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan


serta merta maka dokumen tersebut hendaklah
dicatatkan “Diterima dengan
syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa,
dikira, diukur, ditimbang atau diuji’.

 KEW.PA-1 (Borang Laporan Penerimaan Aset Alih


Kerajaan) jika terdapat kerosakan/perbezaan.
 Borang Laporan Penerimaan
Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-1)
 Bab B-Pendaftaran

 Objektif:
i.mewujudkan pangkalan data yang lengkap,
tepat dan kemaskini.
ii.memudahkan pengesanan dan pemantauan.
iii.membolehkan keadaan aset diketahui
iv.memudahkan penyelenggaraan,pelupusan dan
pengantian aset.

 Punca Maklumat:
i.Aset yang dibeli-pesanan rasmi kerajaan, nota
serahan, invois dll.
ii.Aset yang disewa-surat perjanjian dll
iii.Aset yang diterima daripada sumber lain-surat
kelulusan terima hadiah dll.
iv.Aset yang belum berdaftar-berasaskan
maklumat fizikal atau sumber-sumber yang
ada.
 Dokumen Pendaftaran
i.Daftar Harta Modal KEW.PA-2
ii.Daftar Inventori KEW.PA-3
iii Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA-4
iv.Senarai Daftar Inventori KEW.PA-5

 Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh


2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.

 Pengesahan pendaftaran-dicop pada dokumen


punca maklumat seperti:
“Telah direkodkan pada…….(tarikh).Nombor siri
aset….(seperti nombor pada daftar)”

 Pelabelan aset-dengan cara


melabel,mengecat,emboss bagi menunjukkan
tanda HAK KERAJAAN MALAYSIA (HKM) dan
nama Kementerian/Jabatan di tempat yang
mudah dilihat kecuali bagi tujuan penyamaran.
Kementerian/Jabatan: Pebendaharaan DAFTAR HARTA MODAL
KEW. PA-2
Bahagian:Kawalan dan Pemantauan (No. Siri Pendafataran: KK/BKP10/H/07/1
BAHAGIAN A
Kod Nasional

Kategori Peralatan ICT


Sub Kategori Komputer
Jenis/Jenama/Model DELL/L1506
Buatan Malaysia
Jenis dan No. Enjin Harga Perolehan Asal RM8,500

No. Casis/Siri Pembuat DP/NO7N22 Tarikh Diterima 13 April 2007

No. Pendaftaran No. Pesanan Rasmi Kerajaan LO A5624


(Bagi kenderaan)

KOMPONEN/AKSESORI Tempoh Jaminan 1 Tahun


CPU Papan Kekunci Nama Pembekal Dan Alamat
Monitor Tetikus
Compter System Sdn. Bhd Tandatangan Ketua Jabatan: Ń
Speaker No. 15, Plaza Low Yatt, Jalan Embi Nama: Noorrizan bt. Shafie
KUALA LUMPUR Jawatan Setiausaha Bahagian
Cop
PENEMPATAN Tarikh 17 April 2007
Lokasi PKP(P)

Tarikh 17 April 2007

Nama Pegawai Ahmad Hishamuddin

Tandatangan ƒ

PEMERIKSAAN

Tarikh

Status Aset

Nama Pemeriksa
Tandatangan

PELUPUSAN/HAPUS KIRA

Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan


KEW. PA-2

DAFTAR HARTA MODAL

BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF


BAHAGIAN B

Bil. Tarikh Butiran Tempoh Kos (RM) Nama dan


jaminan Tandatanga
n
1. 21.6.2007 Penggantian CPU 1 tahun 1,000
Kementerian/Jabatan: Perbendahraan DAFTAR INVENTORI
KEW. PA-3
Bahagian: Kawalan dan Pemantauan
(No. Siri Pendafataran
Kod Nasional
KK/BKP10/I/07/1-5 )
Kategori Perabot
Sub Kategori Almari
Jenis Almari Buku Bercermin
Kuantiti 5 Harga Perolehan Asal RM350.00 sebuah

Unit Pengukuran buah Tarikh Diterima 17 Mei 2007

Tempoh Jaminan 1 Tahun No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh LO CT3456

Nama Pembekal dan Alamat Tandatangan Ketua Jabatan: Ń


Syarikat Sri Kenanga Sdn. Bhd. Nama: Nooorizan bt. Shafie
Lot 50, Jalan Tuanku Abdul Rahman Jawatan; Setiausaha Bahagian
Kuala Lumpur Tarikh: 22 Mei 2007
Cop
PENEMPATAN

Kuantiti 1 1 1 1 1

No. Siri Pendaftaran KK/BKP10/1//07/1 KK/BKP10/1//07/2 KK/BKP10/1//07/3 KK/BKP10/1//07/4 KK/BKP10/1//07/5

Lokasi SBKP TSBKP(A&p) TSBKP(S) Pkp(p) PPT(P)

Tarikh 22 Mei 2007 22 Mei 2007 22 Mei 2007 22 Mei 2007 22 Mei 2007

Nama Pegawai Noorrizan bt. Shafiie Tajol Azhar Nik Hassan Ahmad Hishamuddin Henry Chong

Tandatangan Ñ Ť H A H

PEMERIKSAAN

Tarikh 22.6.2007 22.6.2007 22.6.2007 22.6.2007 22.6.2007

Status Aset Seang digunakan Seang digunakan Seang digunakan Seang digunakan Rosak

Nama Pemeriksa Hisham & Ahmad Hisham & Ahmad Hisham & Ahmad Hisham & Ahmad Hisham & Ahmad

Tandatangan
& ¥ & ¥ & ¥ & ¥ & ¥
PELUPUSAN/HAPUS KIRA

Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan

3.7.2007 KK/BDSWP 10/767/2(81) Buang 1 PPT(P) §


KEW.PA-4

SENARAI DAFTAR HARTA MODAL TAHUN 2007

BIL NOMBOR SIRI NAMA ASET TARIKH HARGA


PENDAFTARAN PEROLEHAN PEROLEHAN
ASAL (RM)

1. KK/BKP10/H/07/1 Komputer Riba 13 April 2007 RM8,500


Dell/L1506
2. KK/BKP10/H/07/2 Kamera Digital Sony 17 April 2007 RM2,500
Model DSC-W1
3. KK/BKP10/H/07/3 Kamera Digital Sony 17 April 2007 RM2,500
Model DSC-W1
4. KK/BKP10/H/07/4 Kamera Digital Sony 17 April 2007 RM2,500
Model DSC-W1
5. KK/BKP10/H/07/5 Komputer Riba 24 Mei 2007 RM8,500
Dell/L1506
JUMLAH RM24,500
KEW.PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI TAHUN 2007

BIL NOMBOR SIRI NAMA ASET TARIKH HARGA


PENDAFTARAN PEROLEHAN PEROLEHAN
ASAL (RM)

1. KK/BKP10/I/07/1-5 Almari Buku 2 Mei 2007 RM1,750


Bercermin
2. KK/BKP10/1/07/6-10 Meja Pegawai 2 Mei 2007 RM1,200

3. KK/BKP10/1/07/11-15 Kerusi Pegawai 2 Mei 2007 RM750

JUMLAH RM3,700
 Pelabelan Aset-
• Kod kementerian/jabatan/bahagian
• Kod kumpulan aset sama ada Harta
Modal H
dan Inventori I
• Tahun Pembelian
• Nombor Siri

Contoh:KK/BKP10/H/07/1

 Pergerakan Aset-KEW.PA-6 (Buku


Daftar PergerakanHarta
Modal/Inventori):bagi tujuan pinjaman
atau Penempatan sementara.
 Penyimpanan daftar:
KEW.PA-2 dan KEW.PA-3-disimpan dalam
fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.
Buku KEW.PA-6 disimpan di dalam kabinet
berkunci
Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset
dan salinan disimpan di lokasi.

 Lain-lain borang berkaitan:


 KEW.PA-7: Senarai aset mengikut lokasi.
 KEW.PA-8:Laporan Tahunan Harta Modal
dan Inventori hendaklah dikemukakan ke
Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun
berikutnya.
KEW. PA-7

SENARAI ASET ALIH KERAJAAN

BAHAGIAN : KAWALAN DAN PEMANTAUAN


LOKASI :BILIK MESYUARAT UTAMA
BIL KETERANGAN ASET KUANTITI

1. Kerusi Mesyuarat (Pengerusi) 1


2. Kerusi Mesyuarat 60
3. White Board 1
4. Skrin Putih 1

(a) Disediakan oleh:

Tandatangan:
Nama: Ahmad Hishamuddin.
Jawatan: PKP(P)
Tarikh: 15 Mac 2007
 Bab C-Penggunaan, Penyimpanan dan
Pemeriksaan

 Objektif: Semua aset Kerajaan hendaklah digunakan dan


dikendalikan dengan cekap,mahir dan teratur bagi tujuan:
i.mengurangkan pembaziran
ii.menjimatkan kos
iii.mencapai jangka hayat
iv.mencegah penyalahgunaan dan
v.Mengelakkan kehilangan

 Penggunaan
i.mematuhi peraturan seperti tujuan rasmi,
direkodkan,mengikut fungsi sebenar,dikendalikan oleh
pegawai yang mahir dan melaporkan kerosakan dengan
menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW.PA-9.
ii.Aset yang dibawa keluar mendapat kebenaran Ketua
Jabatan dan segera dipulang sebaik selesai digunakan.
iii.mematuhi peraturan penggunaan,pengurusan dan
penyelenggaraan kenderaan.
BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KEW. PA-9
KERAJAAN
1. Jenis Aset :
2. Keterangan Aset :
3. Nombor Siri Pendaftaran :
4. Kos Penyelenggaraan :
(terdahulu (jika ada)
5. Pengguna Terakhir :
6. Tarikh kerosakan :
7. Perihal kerosakan :
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
8. Syor Pegawai Aset
……………………………………………………………………………………….
Nama :…………………………………………………………………………………….
Jawatan:…………………………………………………………………………………
Tarikh :………………………………………………………….
Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan)
Diluluskan/Tidak Diluluskan
…………………………………………………………….
Tandatangan
Nama:
Jawatan:
 Penyimpanan
i.disimpan dalam tempat yang selamat dan sentiasa
di bawah kawalan pegawai yangbertanggungjawab.
ii.Setiap pegawai bertanggungjawab terhadap apa-
apa kekurangan,kerosakan atau kehilangan aset di
bawah tanggungjawabnya.
iii.Kawalan yang maksima untuk aset yang bernilai
tinggi atau yang sangat menarik dan terdedah
kepada risiko kehilangan.

 PEMATUHAN
Pegawai yang gagal mematuhi-surcaj di bawah
seksyen 18( c ) Akta Prosedur Kewangan 1957.

 PEMERIKSAAN
Dilakukan ke atas:
i.fizikal
ii.rekod
iii.penempatan
 Tujuan pemeriksaan adalah:
i.mengetahui keadaan dan prestasinya.
ii.memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang
lengkap, tepat da kemaskini dan
iii.memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti
yang ercatat dalam daftar.

 Melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Pemeriksa


yang tidak terlibat dengan pengurusan aset secara
langsung untuk membuat pemeriksaan terhadap harta
modal dan inventori sekurang-kurangnya sekali setahun.

 Pegawai Pemeriksa perlu mengemukakan Laporan


Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan
Pemeriksaan Inventori KEW.PA-11 kepada Ketua
Jabatan.
 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.PA-10
dan KEW.PA-11 bersama-sama dengan sijil Tahunan
Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-12
kepada Pegawai Pengawal. Pegawai Pengawal
dikehendakki mengemukakan KEW.PA-12 kepada
Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.

 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan


mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan
peraturan dipatuhi.
Kew. PA-10
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
Kementerian/Jabatan:Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Bahagian: Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
Bil No. Siri Jenis Harta Lokasi Daftar Kew. PA-2 Keadaaan Catatan
Pendaftaran Modal Harta
Mengikut Sebenar Lengkap Kemaskini Modal
Rekod

Ya Tidak Ya Tidak

1. NRE/JAS/JH25/ Komputer Sharifah Sharifah   Sedang


07/1 Riba Dell Azlina Azlina digunakan
N520
NRE/JAS/JH25/ Set PC HP Hashim Hashim   Sedang
2 . 072 Pavillion
DC 345
Ahmad Ahmad digunakan

Tandatangan : Tandatangan:
Nama Pegawai Pemeriksa 1:Noor Azian bt. Said Nama Pegawai Pemeriksa 2: Mazlan bin Salleh
Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Jawatan: Penolong Pengarah (PSM)
Tarikh Pemeriksaan; 11 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007
LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI
Kew. PA-11

Kementerian/Jabatan: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar


Bahagian : Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
Bil Jenis Daftar Lokasi Kuantiti Keadaan Catatan
Inventori Inventori

Lengkap Kemaskini Mengikut Sebenar Mengikut Sebenar


Rekod Rekod

Ya Tidak Ya Tidak

1. Kerusi   Bilik Bilik 40 38 Digunaka 2 di


Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat n Bilik
Utama Utama Bincang

Tandatangan: Tandatangan:
Nama Pegawai Pemeriksa 1: Amalina bt. Ahmad Nama Pegawai Pemeriksa 2: Jamaluddin bin Hussen
Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan) Jawatan: Penolong Pengarah (JAS)
Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007
KEW. PA-12

SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI TAHUN: 2007

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR


Persiaran Perdana, Presint 4
62574 PUTRAJAYA

Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
(Jabatan/Bahagian)

Telah diperiksa pada 19 Disember 2007


(tarikh pemeriksaan)

Tandatangan:
Nama Pegawai Pengawal: Tan Sri Abu Bakar bin Selamat
Tarikh 10 Mac 2008
Cop Kementerian/Jabatan
 Bab D-Penyelenggaraan
 Objektif:
i.memastikan aset berfungsi dengan lancar secara
berterusan dan selamat digunakan.
ii.memelihara dan memanjangkan jangka hayat
iii.meningkatkan keupayaan
iv.mengurangkan kerosakan
v.menjimatkan perbelanjaan kerajaan
vi.menjamin keselamatan pengguna
vii.mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif
viii.memelihara imej Kerajaan.

 Jenis Penyelenggaraan
Terbahagi 2:
A.Penyelenggaraan Pencegahan ialah tindakan
penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa,
menservis, membaiki atau mengganti komponen supaya
dapat berfunsi dengan lancar.
B.Penyelenggaraan Pemulihan ialah tindakan membaiki atau
mengganti komponen supaya dapat berfungsi mengikut
standard yang ditetapkan.
 Panduan Penyelenggaraan

A.Menyediakan Senarai Aset Yang


Memerlukan Penyelenggaraan-KEW.PA-13
B.Merancang Penyelenggaraan
C.Melaksanakan Program Penyelenggaraan
D.Merekodkan Penyelenggaraan-KEW.PA-14
E.Menilai Program Penyelenggaraan seperti
matlamat program penyelenggaraan,
kenalpasti penyelenggaraan seterusnya dll.
F.Menyelia dan memantau penyelenggaraan
oleh pihak swasta
KEW. PA-13
SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN
PENYELENGGARAAN
(Diisi oleh Pegawai Aset)

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR


Jabatan/Bahagian :JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI JOHOR
Bil No. Siri Pendaftaran Jenis/Jenama/ Lokasi Aset Catatan
Model
1. NRE/JAS/JH25/H/07/6 Split Air Conditioner Philip Bilik Mesyuarat 1 6 bulan sekali
2. NRE/JAS/JH25/H/07/7 Split Air Conditioner Philip Bilik Mesyuarat 2 6 bulan sekali
3. NRE/JAS/JH25/H/07/8 Pacuan 4 Roda Perodua Pentadbiran 3 bulan sekali
Kembara
DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL KEW. PA-14
(Diisi oleh Pegawai Aset)
Sub Kategori: Kereta No. Siri Pendaftaran :NRE/JAS/JH25/H/07/08
Jenis : Perodua Kembara Lokasi : Pentadbiran

(a) (b) (c) (d) (e) (f)


Tarikh (Butir-butir Kerja) No. Kontrak/ Nama Kos Nama dan
Pesanan Syarikat/Jabatan Tandatangan
Kerajaan Yang
dan Tarikh Menyelenggara
16 Jun Pembaikan/Penyelenggara AA 982615 MS Cooling Sdn. Bhd. RM1,150.00 Masri bin Jamil
2007 an hawa dingin dan
compress air clucth
booster.
STOK BEKALAN PEJABAT

 Maklumat dlm DSBP (Kew.314)


dipindahkan ke Kad Kawalan
Stok (Kew.300 J3) dan
Kad Petak (Kew.300 J4)

 Rekod mengikut TPS


KAD STOK BEKALAN
PEJABAT
 Kad Kawalan Stok (Kew.300 J3)
 Kad Petak (Kew.300 J4)
TEGURAN UMUM
BERKAITAN
PENGURUSAN ASET &
STOR

20/10/2008 37
Pengurusan Harta Modal/Inventori
● Pemeriksaan harta modal tidak
dilaksanakan.
● Lokasi harta tidak dikemaskini
● Terdapat beberapa harta yang telah
dilupus tetapi tidak dicatat dalam kad.
● Terdapat kesilapan merekod butiran
inventori ke dalam rekod Harta Modal
dan sebaliknya
● Sebahagian butiran harta modal tidak
dicatat seperti nombor siri pendaftaran
pejabat,
● Harta-harta yang dibeli dalam kuantiti
yang banyak dicatat dalam satu daftar
yang sama.
20/10/2008 38
Pengurusan Stor

● Pembelian barang-barang dibuat dalam


kuantiti yang banyak dan melebihi
kegunaan bertahun-tahun.
● Daftar tidak diselenggarakan dengan
kemaskini.
● Stor tiada kawalan
● Tiada semakan berkala oleh pegawai
atasan.
● Ada rekod lain AKAN dibuat
● Catatan bercampur-aduk
● Verifikasi stok tidak dibuat
● Serahan kepada cawangan tiada surat
rujukan
20/10/2008 39
Kawalan Penyelenggaraan
Rekod Kenderaan Jabatan
i. Buku Log kenderaan tidak
diselenggarakan dengan lengkap
dan kemas kini.
ii. Pegawai yang memberi kuasa dan
pegawai yang menggunakan
kenderaan tidak menandatangani
Buku Log
iii. Ringkasan bulanan terhadap
perjalanan dan penggunaan bahan
api tidak dilakukan
20/10/2008 40
TEGURAN BERGAMBAR
YANG DIBANGKITKAN
DI DALAM
LAPORAN AUDIT

20/10/2008 41
A. Penyelenggaraan
aset & stor yang baik

20/10/2008 42
PENYELENGGARAAN HARTA MODAL & INVENTORI

PERABOT YANG TELAH DI TANDA “HAK MILIK


KERAJAAN”

20/10/2008 43
PENYELENGGARAAN HARTA MODAL / INVENTORI

BANTAL YANG TELAH LENGKAP NOMBOR PENDAFTARANNYA

20/10/2008 44
PENYELENGGARAAN STOR

BARANGAN TERSUSUN DENGAN KEMAS DAN BERLABEL

20/10/2008 45
PENYELENGGARAAN KENDERAAN

NAMA JABATAN DIPAMERKAN

20/10/2008 46
B. Keadaan bilik stor yang
tidak sempurna

20/10/2008 47
KAWALAN PENGURUSAN
YANG LEMAH

Aset yang rosak diletakkan di bilik fail yang sebahagiannya


merupakan dokumen terperingkat

20/10/2008 48
PENYELENGGARAAN STOR

BARANGAN ALAT PEJABAT SEPERTI SAMPUL SURAT DISUSUN


SEHINGGA MENCECAH SYILING & STOK KERTAS A3
BERSELERAK DI LANTAI

20/10/2008 49
Tidak Disusun Dengan Teratur. Keadaan Sesak
20/10/2008
Dan Barang Sukar Dikesan 50
Barangan ‘sampah’
dipenuhkan ke dalam stor.

Tahun 2003
20/10/2008 51
TIDAK
KEMAS

TERATUR

20/10/2008 52
C. Pengurusan pelupusan
yang tidak dibuat dengan
sempurna

20/10/2008 53
PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
& INVENTORI
KOMPUTER YANG PERLU DILUPUSKAN TERSADAI DI BILIK FAIL

20/10/2008 54
Peralatan tidak digunakan lagi masih belum dilupuskan
20/10/2008 55
D. Peralatan Yang Tidak
Digunakan Secara Optimum

20/10/2008 56
PENYELENGGARAAN HARTA MODAL & INVENTORI

GENERATOR PEROLEHAN TAHUN 2003 MASIH BELUM DIGUNAKAN


(AUDITAN TAHUN 2005)

20/10/2008 57
PENYELENGGARAAN HARTA MODAL & INVENTORI

SEBANYAK 277 BIJI PASU YANG DIBELI PADA TAHUN


2003 MASIH TERSIMPAN DALAM STOR TANPA ADA
SEBARANG REKOD KAWALAN (AUDITAN 2005)

20/10/2008 58
PENYELENGGARAAN KENDERAAN

MOTORSIKAL BERABUK DAN TAYAR BOCOR KERANA LAMA


TIDAK DIGUNAKAN

20/06/2008 59
Majlis Sukan Negeri ???
Peralatan Yang Rosak Dan Tidak
Digunakan Lagi

• Satu set peralatan


sukan menembak
bernilai RM14,120
yang dibeli pada
tahun 2004.
• Tidak diguna dan
disimpan di dalam
sebuah kontena
yang diubahsuai
menjadi stor.

20/06/2008 60
Jabatan Perhutanan Negeri
??? - Lokar Yang Belum
Digunakan

 Pada tahun 2006, jabatan telah membelanjakan


sejumlah RM28,000 untuk membeli 70 lokar tetapi
tidak menyediakan tempat khas menyimpan lokar
berkenaan.
 Jabatan menyedari terdapat pengunjung yang
mengambil flora di hutan lipur dengan
menyimpannya dalam beg yang dibawa bersama.
 Untuk mengatasi masalah ini, Pengurusan Hutan
Lipur telah menyediakan papan tanda berkenaan
perkara ini dan telah menyediakan lokar di setiap
hutan lipur untuk pengunjung menyimpan beg.

20/10/2008 61
Lokar Yang Belum Digunakan Disimpan
Di Kuarters Hutan Lipur ??? Kerana Tiada
Penempatan Sesuai Untuk tempoh yang lama

20/10/2008 62
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri
??? -
Alat Pandang Dengar Yang Tidak
Digunakan Kerana Tiada
Peralatan Komputer/Komputer Rosak

 Kos peralatan berjumlah RM1.146 juta

20/10/2008 63
E. Perolehan Dibuat
Tanpa Kajian Awal

20/10/2008 64
Majlis Sukan Negeri ??? -
Peralatan Di Pusat Latihan Sukan Gimnastik
Tidak Digunakan

 Pada tahun 2004, Majlis telah membeli


dengan kos berjumlah RM441,770
menggantikan peralatan lama.
 Tetapi sebahagian peralatan yang
diterima tidak boleh digunakan.
 Peralatan yang dibekalkan tidak
bersesuaian dengan komponen tapak
yang lama.
 Perkara ini terjadi kerana perancangan
perolehan yang tidak teliti dan tidak
mengambil kira keadaan semasa.
 Akibatnya peralatan tersebut tidak dapat
digunakan dan hanya disimpan di dalam
stor.

20/10/2008 65
Palang Besi Rosak
Dan Tempat
Latihan Tidak
Sesuai Digunakan

Palang Besi Telah Berkarat

20/10/2008 66
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri ???
- Pengurusan Koleksi Dan Kemudahan
Perpustakaan
 Perbadanan telah menerima kenderaan perpustakaan
multimedia bergerak ‘e-Pustaka’ daripada
Perpustakaan Negara Malaysia.

 Perpustakaan Multimedia ini dilengkapi dengan


peralatan komputer seperti 1 unit komputer meja dan
8 unit komputer bimbit.

 Perkhidmatan Perpustakaan Multimedia Bergerak


telah dihentikan pada tahun 2004 dan kini dalam
proses diserahkan kembali kepada Perpustakaan
Negara Malaysia.

 Punca perkhidmatan dihentikan kerana tiada pemandu


dan petugas khusus yang mempunyai kemahiran IT,
kos penyenggaraan kenderaan dan peralatan
20/10/2008 komputer. 67
Perpustakaan Multimedia
e-Pustaka
Yang Telah Berhenti
Operasi

Peralatan Komputer Perpustakaan


Multimedia e-Pustaka Yang Rosak

20/10/2008 68
Aset Tidak Digunakan – DOF Negeri ???

Mesin Membuat Ais Fish Deboner

Tahun Perolehan : 2009 Tahun Perolehan : 2010


Kos : RM58,800 Kos : RM11,600

71
NELAYAN YANG TIDAK
MEMPUNYAI LESEN VESEL
PERIKANAN

Nama Peserta : Zakaria Bin Said Nama Peserta : Shahrizan Bin Yahya
Lokasi : Kg Kuala Sungai, Yan, Kedah Lokasi : Kg Kuala Sungai, Yan,Kedah
Tarikh : 6 Disember 2011 Tarikh: 6 Disember 2011

Nama Peserta : Abidin Bin Zainol


Lokasi : Kg Seberang Kuala , Ayer Nama Peserta : Mohd Hamid Bin Sarif
Hitam Kedah Lokasi : Kg Kuala Yan, Kedah
Tarikh:6 Disember 2011 Tarikh: 6 Disember 2011
PERALATAN YANG TAMAT TEMPOH WARANTI

TARIKH
TARIKH JUMLAH
PERALATAN WARANTI
TERIMA (RM)
TAMAT
Sausage Filler 26.03.2009 Disember 2009 188,000

Bowl Cutter 19.10.2008 Julai 2009 148,000

ContactFreezer 21.12.2008 TM 120,000

HAS Vacum
21.12.2008 September 2009 69,000
Packaging

3 Compartment
22.09.2008 Jun 2009 49,000
Steamer

ColdRoom / Freezer 09.10.2008 TM 47,000

Deboner 8 09.10.2008 TM 41,000

FishWasher 25.01.2009 September 2009 34,000

Multi
22.09.2008 TM 29,000
PurposeCooker
JUMLAH 725,000
Bowl Cutter Bernilai RM148,000 Sausage Filler Bernilai RM188,000
Yang Belum Digunakan
Yang Belum Digunakan

HAS Vacuum Packaging Bernilai Three Compartment Steamer Bernilai


RM69,000 Yang Belum Digunakan RM49,000 Yang Belum Digunakan
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
(Arahan Perbendaharaan 167.1)
Bertanggungjawab membayar balik jika berlaku kerugian
berhubung dengan penyeliaan,penyenggaraan dan
pengawalan barang-barang am, kerja dan perkhidmatan
diterima/dipegang yang perbelanjaan di bawah
kawalannya.

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI AWAM


( Arahan Perbendaharaan 167.2)
Bertanggungjawab sendiri termasuk bertanggungjawab
membayar balik jika berlaku kerugian berhubung dengan
barang-barang awam, kerja dan perkhidmatan di bawah
kawalan/simpanannya.
20/10/2008 75
SEKIAN
TERIMA KASIH

20/10/2008 76