Anda di halaman 1dari 11

Penulisan Akademik II

Tajuk Pembentangan

Pembelajaran Tatabahasa Melalui Aplikasi Powtoon dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian dan
Sikap Pelajar

PERINGKAT PEMBENTANGAN : ANTARABANGSA


International Conference And Innovation Exibition On Global Education
(ICEGE 2018 UUM SINTOK KEDAH)

TARIKH PEMBENTANGAN :
28 – 29 NOVEMBER 2018

ABD HADI BIN ABU HASSAN


P92627
https://prezi.com/view/cU2TONlH86sbqqrujrvx/
ABSTRAK
• Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti keberkesanan / tahap dari segi sikap,motivasi,
minat dan interaktif dan pencapaian penggunaan aplikasi Powtoon terhadap pembelajaran
tatabahasa murid sekolah menengah.
• Sebanyak 40 orang murid melayu tingkatan 4 dari sebuah sekolah menengah di daerah
Petaling Jaya Selangor terlibat dalam kajian yang menggunakan kuasi eksperimen.
• Dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen yang diajar menggunakan
aplikasi Powtoon, manakala kumpulan kawalan diajar menggunakan kaedah tradisional.
• Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan ujian-t dengan sokongan spss
21.0
• Soal selidik yang mengandungi 40 item turut diberikan kepada murid kumpulan
eksperimen selepas sesi rawatan untuk mengenalpasti sikap, motivasi, minat dan interaktif.
• Data soal selidik dianalisis menggunakan statistik deskriptif.
Menerusi kajian yang dijalankan penelitian terhadap aspek
tatabahasa dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu
Kebanyakkan proses pdpc di Malaysia juga banyak dilakukan oleh sarjana bahasa antaranya Zaharani Ahmad
dijalankan secara kaedah visual dan audiotori dan Nor Hashimah Jalaluddin (2010), Zaharani Ahmad et al.,
(2011), Nor Eliza dan Mohd Shahrizal Nasir (2014), Norsimah
di mana murid banyak membaca serta Awal, Nadzrah Abu Bakar dan Nor Hashimah Jalaluddin (2012),
menggunakan deria pendengaran serta Ramli Salleh (2006), dan Zulkifley Hamid (2006) yang secara
purata membincangkan aspek pembentukan kata dan tatabahasa
perbincangan di dalam kelas Rosniah Mustafa, bahasa Melayu, namun mereka tidak meneliti aspek kesalahan
(2007) bahasa yang dilakukan oleh pelajar terdapat masalah dan
kelemahan dalam proses pdpc tatabahasa sehingga murid kurang
berminat dalam mendalami ilmu tatabahasa.

PENYATAAN MASALAH

Zamri Mohamad dan Mohaamad Amin Menurut Jamauluddin Harun dan


Embi (2008), turut menyatakan prosos Zanidatun Tasir (2003), perisian berasakan
pdpc berbantukan teknologi maklumat multimedia mengurangkan pembelajaran
dan komunikasi amnya, komputer dan berpusatkan guru kerana kaedah ini
internet khususnya semakin diperlukan membuka ruang untuk murid menerokai
dalam sistem pendidikan di negara kita. isi pelajaran mereka secara terbuka
OBJEKTIF KAJIAN
Terdapat lapan objektif kajian yang dikenalpasti dalam kajian ini,iaitu:
 
• Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian tatabahasa antara kumpulan
eksperimen dan kumpulan kawalan dalam ujian pra.
• Mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian tatabahasa bagi kumpulan
eksperimen dalam ujian pra dan ujian pos.
• Meneganal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian tatabahasa bagi kumpulan
kawalan dalam ujian pra dan pos.
• Menegnal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian tatabahasa antara kumpulan
eksperimen dan kumpulan kawalan dalam ujian pos.
• Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap aplikasi powtoon dalam pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dari
segi minat.
• Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap aplikasi powtoon dalam pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dari
segi sikap.
• Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap aplikasi powtoon dalam pengajaran dan pembelajaran dari segi motivasi
• Menegal pasti persepsi pelajar terhadap aplikasi Powtoon dalam pengajaran dan pembelajaran tatabahsa dari segi
interaktif.
METODOLOGI
• Reka bentu quasi eksperimen ini sesuai digunakan kerana dapat
menggambarkan eksperimen dijalankan dalam keadaan sebenar bilik darjah
Mohd Majid Konting (2000).
• kedua-dua kumpulan menerima ujian pra, rawatandan ujian pos.
• Reka bentuk kajian yang berbentuk ujian pra-ujian pos kumpulan kawalan tidak
serupa (Nonequivalent Control Group of Pre-Test/Post Test Design) digunakan dalam
kajian ini berdasarkan Wiersma (2000).
Jadual 1 : Rekabentuk Kawalan Tidak Serupa

Kumpulan Eksperimen Ujian Pra X1 Ujian Pasca


(Aplikasi Powtoon)
Kumpulan Kawalan Ujian Pra X2 Ujian Pasca
(Kaedah Tradisional)
Petunjuk :      
X1 = Rawatan menggunakan aplikasi Powtoon
X2 = Pembelajaran pendekatan Tradisional
Lokasi, Populasi dan Sampel Kajian
• Sampel kajian terdiri daripada pelajar Melayu yang bersekolah di sekolah di Sekolah
Menegah Kebangsaan di salah sebuah sekolah di Petaling Jaya. Pemilihan sampel
kajian di lakukan secara rawak terarah (purposive random sampling).
• Pemilihan sampel rawak terarah dilakukan untuk mengelakkan daripada
berlakunya masalah kekangan insfrastruktur dan pentadbiran yang boleh
mengganggu kelancaran proses penganjaran dan pembelajaran tatabahasa.
DAPATAN KAJIAN

Pencapaian Tatabahasa Bahasa Melayu antara Kumpulan Eksperimen dan


Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra 
• Analisis pertama dijalankan adalah ke atas skor ujian pra tatabahasa bagi kedua-
dua kumpulan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahawa sampel daripada
kedua-dua kumpulan adalah homogen. Hal ini bertujuan mengawal dariapada
timbul sebarang bias dalam kajian. Bagi tujuan tersebut, Ho1 dibentuk.  
• Ujian-t digunakan untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan kajian dan
menguji hipotesis yang dikemukakan.
• Kajian ini menumpukan kepada perbandingan pencapaian skor tatabahasa bahasa
melayu murid tingkatan empat antara kumpulan eksperimen dengan kumpuln
kawalan.
Dapatan Kajian Terhadap Dimensi Sikap, Motivasi,
Minat dan Interaktif

• Nilai min yang digunakan adalah untuk merumuskan tindak balas


responden iaitu murid yang terdiri daripada kumpulan eksperimen
terhadap kenyataan-kenyataan yang diberikan di dalam borang
soal selidik.
• Ukuran interprestasi tentang tahap persepsi murid terhadap
motivasi, minat dan interaktif aplikasi Powtoon.

Jadual 6. Interprestasi min skor bagi persepsi murid


Skor Min Interprestasi Tahap

1.00 hingga 2.50 Rendah

2.51 hingga 3.50 Sederhana

3.51 hingga 5.00 Tinggi


Rajah 1. Persepsi Murid Terhadap Aplikasi Powtoon

4.55

4.5 4.51

4.45

4.4

4.35

4.3
4.28
4.25 4.27

4.2 4.21

4.15

4.1

4.05
MIN

Sikap Motivasi Interaktif Minat


PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN
• Dapatan ini menunjukkan persamaan dengan pendapat Rozinah Jamaludin (2005)
bahawa kefahaman murid dapat ditingkatkan dengan kaedah multimedia
berbanding kaedah konvensional.
• Perbincangan melihat keberkesanan pdpc ke atas pencapaian kumpulan
eksperimen dalam ujian pra dan ujian pos melihat perbezaan pencapaian
kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam ujian pra dan ujian pos.
• Sebanyak empat hipotesis telah dikemukakan untuk melihat perbandingan
pencapaian anatara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan sebelum dan
selepas menggunakan aplikasi Powtoon dalam pdpc tatabahasa.
KESIMPULAN
• kajian ini banyak membincangkan keberkesanan dan persepsi terhadap aplikasi
Powtoon dalam pembelajaran tatabahasa bahasa Melayu.
• Berdasarkan kajian menunjukkan penggunaan aplikasi Powtoon mampu
meningkatkan pencapaian murid dalam tatabahasa bahasa Melayu.
• Berdasarkan dapatan analisis dalam ujian pra, tidak terdapat perbezaan antara min
skor kedua-dua kumpulan. Namun, setelah selesai murid dari kumpulan
eksperimen menerima rawatan iaitu menggunakan aplikasi Powtoon dalam
pembelajaran tatabahasa terdapat peningkatan dari segi pencapaian murid dari
kumpulan kawalan yang menggunakan pembelajaran secara tradisional turut
meningkat namun ia tidak dapat mengatasi kumpulan eksperimen yang
menggunakan apliksi Powtoon dalam pdpc mereka.
• Aplikasi ini dilihat dapat memberi impak besar selaras dengan minat dan
kecenderungan murid yang pada masa kini terdedah dengan ledakan teknologi
maklumat dan pelbagai perisian yang mampu menarik mereka untuk belajar
bahasa Melayu