Anda di halaman 1dari 19

TATACARA PELAKSANAAN

LINUS PENDIDIKAN KHAS


PENDAHULUAN

20 Ogos 2010 Ahli Jawatankuasa Kerja LINUS-NKRA


Bil 13/2010 bermesyuarat yang dipengerusikan oleh
En. Mohd Zanal b. Dirin, Timbalan Pengarah (Sains
& Teknologi), Bahagian Pembangunan Kurikulum
bersetuju :
Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas)
dipertanggungjawabkan untuk merangka satu
program untuk murid berkeperluan khas sekolah
rendah yang dikenali sebagai Program LINUS
Pendidikan Khas.
RASIONAL LINUS PENDIDIKAN KHAS

 Membantu murid berkeperluan khas menguasai


kemahiran Literasi dan Numerasi bagi kehidupan yang
bermakna.
 Membantu murid berkeperluan khas mencapai tahap
yang positif dalam perkembangan kognitif, bahasa dan
komunikasi, sosio emosi, tingkah laku, motor halus dan
motor kasar .
 Membantu murid berkeperluan khas mendapat khidmat
sokongan
 Menjalani intervensi domain mengikut tahap keperluan
secara individu,terancang dan berkesan.
SARINGANLI SARINGAN
TERASI NUMERASI

6 DOMAIN
PENDIDIKAN KHAS
Matlamat Objektif
• Membolehkan murid  Mengenal pasti tahap literasi dan
berkeperluan khas menguasai numerasi murid berkeperluan
kemahiran literasi dan khas.
numerasi serta mencapai
tahap optimum dalam 6  Meningkatkan pencapaian asas
domain perkembangan diri kemahiran literasi dan numerasi
iaitu kognitif, bahasa dan murid berkeperluan khas.
komunikasi, sosio-emosi,
tingkah laku, motor halus dan  Memberi intervensi yang relevan
motor kasar sebelum mereka dan sesuai mengikut keperluan
memasuki ke sekolah murid
menengah.
 Meningkatkan potensi diri MBK
berdasarkan 6 domain
perkembangan.
TAHAP KEFUNGSIAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS
(MBK)

• 1-Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBK) Berkefungsian Tinggi


• MBK Berkefungsian Tinggi bermaksud MBK yang berpotensi dan mampu
1 mengikuti kurikulum arus perdana di sekolah pendidikan khas dan sekolah
harian biasa.

• Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBK) Berkefungsian Sederhana


• MBK Kefungsian Sederhana bermaksud MBK yang berupaya menguasai
2 kemahiran asas literasi dan numerasi dan berupaya dari segi bahasa dan
komunikasi, sosio emosi, tingkah laku, dan psikomotor.

• Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBK) Berkefungsian Rendah


• MBK Kefungsian Rendah bermaksud MBK yang mempunyai kombinasi
3 ketidakupayaan kognitif dan, satu atau lebih ketidakupayaan yang melibatkan
bahasa dan komunikasi, sosio emosi, tingkah laku, dan psikomotor.
Sasaran Murid Instrumen Saringan

Murid Berkeperluan Khas: 1. SARINGAN LINUS : Menggunakan,


 Semua murid Tahun 1 atau Instrumen LINUS Arus Perdana
murid tahun pertama di
Sekolah Kebangsaan terbitan 2010.
Pendidikan Khas (SKPK).
2. SARINGAN DOMAIN PENDIDIKAN
 Semua murid tahun 1 atau KHAS: Menggunakan,
tahun pertama di Program
Pendidikan Khas Integrasi
(PPKI). Instrumen yang mengandungi 6
Domain Perkembangan iaitu:
 Bagi murid yang tidak melepasi 1. Kognitif
saringan pertama, akan 2. Bahasa dan Komunikasi
menjalani Saringan Domain 3. Sosioemosi
Pendidikan Khas. 4. Tingkah laku
5. Motor halus
6. Motor kasar
Contoh Instrumen Saringan
SARINGAN LINUS SARINGAN DOMAIN
PENDIDIKAN KHAS
PENDIDIKAN KHAS : ialah :
ialah :
Instrumen yang mengandungi 6
Instrumen LINUS Arus Domain Perkembangan iaitu:
Perdana terbitan 2010
1. Kognitif
bagi : 2. Bahasa dan Komunikasi
3. Sosioemosi
1. Masalah Pembelajaran 4. Tingkah laku
2. Masalah Penglihatan 5. Motor Halus
3. Masalah Pendengaran 6. Motor Kasar

Catatan : murid yang tidak melepasi


Instrumen : LINUS Arus Perdana Saringan LINUS Pendidikan Khas
Konstruk 1 & 2
Pelaksanaan Saringan LINUS Pendidikan Khas
• Instrumen saringan ini ditadbir secara tidak formal (BUKAN
merupakan peperiksaan).
• Instrumen ditadbir mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
Guru MESTI merujuk kepada Manual Instrumen Saringan
pertama dan Manual Saringan Domain Pendidikan Khas
sebelum melaksanakan saringan.
• Tahap melepasi saringan pertama – MESTI melepasi konstruk 1
dan konstruk 2 di peringkat Instrumen LINUS arus perdana.
• Tahap melepasi saringan kedua – MESTI melepasi kesemua
instrumen enam Domain Pendidikan Khas.
PROSES MULA
SARINGAN LINUS
PENDIDIKAN 1. Semua MBK Tahun 1 atau tahun pertama persekolahan perlu menjalani saringan
KHAS menggunakan Instrumen LINUS Arus Perdana.
1. Instrumen Literasi Membaca Saringan 2, Tahun 2010 (SK)
2. Instrumen Literasi Menulis Saringan 2, Tahun 2010 (SK)
3. Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2, Tahun 2010 (SK)
4. Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 2, Tahun 2010 (SK)

2. Guru membuat analisis pencapaian MBK

3. MBK yang melepasi saringan LINUS arus perdana meneruskan pembelajaran di Kelas Pendidikan
Khas sedia ada.

4. MBK yang tidak melepasi saringan LINUS Arus Perdana perlu menjalani saringan
menggunakan Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas.

5. Guru membuat analisis pencapaian MBK

6. MBK yang melepasi saringan Domain LINUS Pendidikan Khas meneruskan pembelajaran di Kelas
Pendidikan Khas sedia ada.

7. MBK yang tidak melepasi saringan domain perlu menjalani Intervensi Domain LINUS
Pendidikan Khas dalam tempoh 1 tahun.

8. MBK yang telah menjalani Intervensi Domain LINUS Pendidikan Khas perlu disaring semula pada
tahun berikutnya.

9. Guru membuat analisis pencapaian MBK.


Murid yang melepasi saringan domain akan ke proses 6,
Murid yang tidak melepasi saringan domain akan ke proses 7 dan perlu menjalani intervensi
domain dalam tempoh 1 tahun.
Sekiranya MBK masih tidak melepasi saringan domain, proses saringan domain ini berulang
sehingga mereka tamat persekolahan rendah.

TAMAT SARINGAN DOMAIN LINUS PENDIDIKAN KHAS


( Di Sekolah Rendah )

PENEMPATAN SEKOLAH MENENGAH


Penggunaan Kurikulum (KSSM PK) Kefungsian Rendah
CONTOH PELAKSANAAN
SARINGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS 2013
BIL AKTIVITI TARIKH TEMPAT TINDAKAN CATATAN

1 Saringan 1 - LINUS 6 Mei – 20 Mei 2013 Sekolah Guru Menggunakan Instrumen Saringan
Pendidikan Khas 2013 Pendidikan LINUS Pendidikan Khas
( Kohot 2) Khas

2 Saringan Domain 20 Mei – 21 Jun 2013 Sekolah Guru Menggunakan Instrumen


Pendidikan Khas 2013 Pendidikan Saringan Domain Pendidikan Khas
( Kohot 2) Khas
3 Saringan Domain 20 Mei – 21 Jun 2013 Sekolah Guru Menggunakan Instrumen Saringan
Pendidikan Khas Kohot 1 Pendidikan Domain Pendidikan Khas
/ Bil 2 Khas

4 Pemantauan LINUS 6 Mei – 21 Jun 2013 Sekolah BP Khas Jadual dan Surat Pemantauan
Pendidikan Khas /JPN/PPD dari BP Khas
5 Penghantaran data dari 21 Jun – 15 Julai 2013 JPN JPN JPN perlu menghantar data
sekolah ke JPN kepada BP Khas melalui email :
linuspkhas@gmail.com

6 Mesyuarat Penyelarasan 20 – 23 Ogos 2013 K.LUMPUR BP Khas Semua pegawai meja LINUS
dan Pelaporan Data Pendidikan Khas di JPN/BP Khas
LINUS Pendidikan Khas
PERANAN BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KPM

• Menyediakan Instrumen Saringan LINUS dan Saringan Domain LINUS


Pendidikan Khas.

• Memberi taklimat Konsep LINUS PK kepada Ketua Sektor, Sektor


Pendidikan Swasta /Pendidikan Khas JPN, Ketua Unit Pendidikan Khas
dan Penyelia Pendidikan Khas PPD.

 Menerima / mengumpul data saringan yang telah lengkap dari JPN


untuk dikumpulkan di peringkat BP Khas KPM.

 Menganalisis data dan menyediakan laporan pelaksanaan saringan.

 Menyelia dan memantau pelaksanaan instrumen di peringkat JPN, PPD


dan sekolah.

 Mengagihkan peruntukan pelaksanaan instrumen saringan kepada JPN.


PERANAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
 Menyelaras taklimat pentadbiran Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas di
peringkat negeri.
 Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas menjadi urus setia pelaksanaan
Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas.
 Menamakan seorang pegawai sebagai penyelaras LINUS Pendidikan Khas di JPN
masing-masing.
 Menyelia dan memantau pelaksanaan Instrumen Saringan di peringkat PPD dan
Sekolah.
 Mengurus pengumpulan data peringkat negeri untuk dihantar kepada BP Khas,
KPM. ( contoh emel: linuspkhas@gmail.com)
 Menyelaras program khidmat bantu / intervensi yang bersesuaian untuk Sekolah
Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK/SRPK) dan di Program Pendidikan Khas
Integrasi (PPKI).
 Mengurus peruntukan pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas.
PERANAN GURU BESAR

 Menerima taklimat pelaksanaan Instrumen Saringan


LINUS Pendidikan Khas daripada PPD.
 Mempengerusikan mesyuarat LINUS Pendidikan Khas
peringkat sekolah.
 Melantik Guru Penyelaras LINUS Pendidikan Khas
 Membuat pencerapan P&P LINUS Guru Pendidikan Khas
dalam tempoh masa pelaksanaan.
 Memastikan kutipan data LINUS dihantar kepada
PPD/JPN mengikut ketetapan masa.
PERANAN GURU
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN/
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS

 Menerima taklimat pelaksanaan Instrumen Saringan LINUS


Pendidikan Khas daripada PPD.

 Memantau pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas

 Memastikan Fail Induk LINUS , Fail Intervensi Domain dan Fail Data
disediakan oleh Guru Penyelaras LINUS Pendidikan Khas

 Membuat pencerapan P&P LINUS Guru Pendidikan Khas bersama


Guru Besar dalam tempoh masa pelaksanaan.

 Membuat semakan kutipan data LINUS sebelum dihantar kepada


PPD/JPN mengikut ketetapan masa.
PERANAN GURU PENYELARAS
LINUS PENDIDIKAN KHAS

 Menerima taklimat pelaksanaan Instrumen Saringan LINUS Pendidikan


Khas daripada Guru Besar.

 Menerima dan mentadbir instrumen kepada murid berkeperluan khas .

 Menyediakan data setiap murid mengikut format yang telah disediakan


dan menghantar kembali data yang telah dilengkapkan ke PPD/JPN.

 Merancang Intervensi Domain dengan menggunakan pendekatan


Analisis Tugasan.

 Penulisan RPI seiring dengan rancangan Intervensi Domain MBK

 Memberikan fokus dan menjalankan Intervensi Domain yang


bersesuaian berdasarkan keperluan MBK
CONTOH TAPAK DATA SARINGAN LINUS
PENDIDIKAN KHAS

Catatan :
1. Pengisian data hanya untuk murid yang berumur 7 tahun (SKPK/PPKI)
2. Murid tahun pertama yang disahkan penempatan di PPKI
MUAT TURUN

Buku Garis Panduan Pentadbiran


Saringan LINUS Pendidikan Khas

Di Laman Sesawang
Bahagian Pendidikan Khas

Alamat:
http://www.moe.gov.my/index.php/my/pendidikan-
khas/program-pemulihan-khas
Untuk rujukan dan maklumat
yang lebih lanjut…..
SEKIAN
TERIMA KASIH