Anda di halaman 1dari 29

EDUP3083

Pembangunan
Kemahiran
Profesionalisme Guru

Nama Ahli Kumpulan : Cheng Hsiou Mei


Grace Ho Lee Yin
Lee Yee Bun
Lim Miao Xin
Pembangunan
Profesionalisme
Berterusan (KPM)
Pengenalan PPB
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN

Pembangunan Profesionalisme Berterusan merupakan agenda utama KPM


kerana guru berkualiti merupakan nadi kepada kejayaan pelaksanaan “
Dasar Pendidikan Negara yang mempunyai kaitan secara langsung dengan
keberhasilan murid. Guru perlu secara berterusan sepanjang tempoh
perkhidmatan melengkapkan dan dilengkapi dengan ciri-ciri pendidik
profesional abad ke-21 bagi memastikan mereka kekal releven dan
efektif dalam ekosistem pendidikan dinamik, mencabar dan sentiasa
menuntut keberhasilan murid yang holistik serta menepati kualiti global.

KHAIR, 2016
https://www.moe.gov.my/images/pemberitahuan/2016/PIPPK-2016.pdf
Konsep PPB
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN


Satu proses untuk memperoleh pengalaman pembelajaran
melalui penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (P
PP) secara

formal dan tidak formal sepanjang kerjaya agar pengetahu
an,
kemahiran, kepakaran dan amalan nilai profesional dapat
ditingkatkan secara berterusan.

https://www.moe.gov.my/images/pemberitahuan/2016/PIPPK-2016.pdf
Model Permuafakatan Model Berasaskan Sekolah
Organisasi Secara Individu / Kumpulan Kecil

 Profesional – sekolah  Penyeliaan Jenis


 Penilaian berdasarkan pencapaian murid
 Universiti – sekolah  Bengkel ,seminar, kursus
 Kajian kes Model
 Kolaborasi antara institusi  Pembangunan kendiri

 Rangkaian (networking) sekolah


 Pembangunan secara koperatif dan
kerakanan PPB
 Permerhatian ke atas amalan terbaik
 Rangkaian (networking) guru  Penglibatan ke atas amalan terbaik
 Penglibatan guru dalam peranan yang
 Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) baharu
 Model reflektif
 Berasaskan projek
 Portfolio
 Kajian tindakan
 Penggunaan penulisan guru-guru lain
Matlamat dan Kepentingan PPB
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN

Membangunkan kompetensi profesional PPP ke


arah pemantapan atribut khusus yang dihasratkan
01 iaitu beraspirasi, kompeten, cekap (proficient),
strategis dan berwawasan.

Memastikan PPP memperoleh, menambah


02 baik, menguasai kompetensi, dan berkongsi
pengalaman.

Menggalakkan PPP mengikuti latihan terancang


03 dan sistematik yang merangkumi sesi latihan,
pembelajaran dan pembangunan kendiri.

04 Meningkatkan kualiti PPP secara berterusan.


MODEL Pembangunan
Profesionalisme
Berterusan (KPM)
Kerangka
Latihan dan
Pembangunan
Berasaskan
Pertumbuhan
menjadi asas
pembangunan
Model
Pembangunan
Profesionalisme
Berterusan (PPB)
.
Tiga Standard dalam Model PPB
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN

01 Nilai profesional

02 Pengetahuan

03 Kemahiran
Model Pembangunan Profe
sional
Berterusan (PPB)
Pelaksanaan PPB terbahagi kepada
beberapa peringkat
01 Perancangan

02 Pelaksanaan

03 Perekodan

04 Pemberian sistem mata kredit PPB

Standard Program Pembangunan Profesionalisme


05
03 Berterusan
PERANCANGAN PPB
This text can be replaced with your own text.
Perancangan PPB
Pelan latihan yang merangkumi struktur dan program-program latihan yang lebih sistematik d
an komprehensif dirangka sebagai garis panduan untuk memastikan anggota perkhidmatan a
wam dilengkapi dengan latihan berasaskan kompetensi dan pembelajaran berterusan.

Pelan Operasi Latihan (POL) PPP merupakan satu usaha KPM untuk mewujudkan satu tinda
kan sistematik bagi menjayakan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam untuk memast
ikan PPP di semua peringkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun. POL
dibina berdasarkan analisis keperluan latihan (Training Needs Analysis – TNA).

Analisis keperluan latihan (TNA) merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan sebelum PPP
merancang aktiviti PPB. Analisis ini digunakan sebagai asas untuk menentukan kompetensi
yang perlu dibangunkan. Analisis keperluan latihan dapat dilaksanakan melalui:
i. refleksi diri (dengan mengambil kira keperluan perkhidmatan, diri dan organisasi)
ii. analisis kompetensi daripada instrumen yang dibangunkan oleh KPM seperti PBPPP
iii. maklum balas ketua jabatan, rakan sekerja dan komuniti setempat
iv. instrumen analisis keperluan latihan yang dibangunkan.
PELAKSANAAN PPB
This text can be replaced with your own text.
Beberapa mekanisme pelaksanaan PPB telah digariskan dengan
mencakupi perkara-perkara berikut:
Melaksanakan latihan berdasarkan perancangan dan kelulusan Jawatank
A uasa Induk Pembangunan Staf (JIPS) KPM

memastikan PPP menghadiri latihan sekurangkurangnya tujuh hari (ena


B
m jam sehari) dalam setahun

C mengenal pasti keperluan kursus PPP mengikut keutamaan dan keperl


uan
merancang dan melaksanakan kursus dengan menggabung jalin amalan
D
nilai profesional, pengetahuan dan kemahiran

memastikan standard latihan keguruan yang ditetapkan oleh KPM dipat


E
uhi
menggunakan pendekatan strategik, kreatif dan inovatif dalam pelaksa
F
naan penyampaian latihan secara bersepadu
memperakui latihan profesionalisme keguruan yang ditawarkan oleh peng
G anjur kursus

H memperakui kehadiran PPP dalam latihan profesionalisme keguruan.


Pendekatan dalam Pelaksanaan PPB

Pendekatan bersemuka Pendekatan dalam talian Blended Learning


-kaedah kursus atau -fleksibel -kombinasi dua pendekatan
menghadiri latihan -E-Pembelajaran Sektor Awam (E latihan iaitu secara bersemuk
-berkelompok/individu PSA) dan English Teaching Learni a dan dalam talian/luar talian
ng Network (ETLN).
PEREKODAN PPB
Aktiviti untuk perekodan PPB

Sistem Pengurusan Latihan KPM Buku Perkhidmatan Kerajaan B


Sistem Pengurusan Latihan Kem Fail Rasmi Peribadi
uku Perkhidmatan Kerajaan
enterian Pendidikan Malaysia
(BPK)
(SPLKPM)
-mengurus, mentadbir dan merekod se -dokumen rasmi perkhidmatan PPP m -fail yang menyimpan dokumen y
mua maklumat/data latihan ula memasuki perkhidmatan dan disi ang terkandung dalam rekod BP
-merekod melalui modul Kehadiran Ku mpan K
rsus Luar (KKL) dan modul Book Revi -PPP bert/jwb utk memastikan rekod -PPP perlu menyimpan surat pan
ew (BR). perkhidmatan dan aktiviti PPB yang di ggilan dan sijil aktiviti PPB yang
-Ketua Jabatan bertanggungjawab mer hadiri untuk peningkatan profesionalis diikuti dalam fail tersebut.
ekodkan semua aktiviti PPB anjuran ja me dicatat dalam BRP.
batan atau pihak luar secara dalam tali -disemak sekurang-kurangnya dua ka
an 2 setahun
PEMBERIAN SISTEM
MATA KREDIT PPB
• Memperakui penyertaan PPP dalam setiap aktiviti PPB sebagai nilai
tambah dalam perkhidmatan PPP untuk pembangunan kerjaya
• Prinsip utama yang digunakan untuk memberi mata kredit bagi sesu
atu aktiviti PPB ialah sumbangan secara langsung kepada peningkat
an kompetensi dan profesionalisme seorang PPP
• Sebanyak 13 aktiviti akan diberikan mata kredit seperti yang terdapa
t dalam Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB)
• Pemberian mata kredit diberikan secara automatik melalui perekoda
n aktiviti PPB dalam SPLKPM.
Standard Program
Pembangunan
Profesionalisme
Standard Program Pembangunan
Profesionalisme Berterusan
• KPM membangunkan Standard Program PPB untuk memastikan program
PPB mencapai kualiti yang ditetapkan.
• Standard yang disediakan ini akan menjadi panduan kepada PPP, institusi
latihan KPM dan agensi luar yang menyediakan latihan pembangunan pro
fesionalisme
• Piawaian dalam Standard Program PPB menggariskan elemen yang diper
lukan untuk program latihan PPB yang berkualiti termasuklah berstruktur
dan berterusan, reka bentuk, kepelbagaian sumber, kolaboratif yang bers
esuaian untuk pembelajaran dewasa (andragogi) dan penilaian PPB.
Kursus Penyelidikan CLC Portal e-Guru
Jenis kursus: -aktiviti untuk mendap -amalan kolaboratif -perpustakaan maya y
i.Kursus asas: PPGB,Progr atkan data dan maklu -menetapkan matla ang mengandungi kole
am Transformasi Minda mat sebagai asas bagi mat dan berusaha s ksi video amalan terba
ii. Kursus Pembangunan K meningkatkan kefaha ik kaedah dan inovasi
ompetensi Mengikut Gred man tentang sesuatu i
ecara kolektif menc PdP
Kursus su/amalan/masalah ba apai matlamat yang -diakses melalui URL
iii. Kursus Keperluan Dasar gi mencari alternatif pe ditetapkan. pnp.moe.gov.my/eguru
iv. Kursus Pelengkap
nyelesaian terbaik.
v. Kursus Elektif
Komuniti
Pembelajaran Portal
Kursus Profesional e-Guru

Peningkatan Wacana
Akademik ilmu

Aktivit
Bengkel Penyelidikan
i PBB

Coaching Penulisan dan


dan Pengkaryaan
Mentoring
Lawatan
Inovasi Ulasan Penanda
Buku Aras
Meneroka Peluang-Pe
luang Pembangunan
Kerjaya Guru
PPP yang berhasrat m
emohon pertukaran ja 01
watan ke bahagian, ja
batan atau institusi per
lu melepasi syarat dan
kriteria yang ditetapka
n..

Tiga laluan kerjaya ini


merupakan peluang ya
02
ng boleh diterokai oleh
PPP.
Pelan Pembangunan
Profesionalisme Peribadi

• Penerokaan bakat d • Pengekalan bakat disasark • Pengukuhan bakat


isasarkan kepada P an kepada PPP yang telah untuk PPP yang tela
PP yang berkhidmat berkhidmat sekurang-kuran h dikenal pasti seba
kurang dari lima tah gnya lima tahun. gai pelapis pemimpi
un dan berprestasi c • Program pembangunan pro n KPM daripada kal
emerlang. fesionalisme disediakan ko angan pemimpin ata
• Kandungan utama p kurikulum dan sahsiah. san KPM, JPN, PP
rogram ini merangk • Pendekatan utama pelaksa D, sekolah dan instit
umi dasar pendidika naan program ini adalah be usi pendidikan.
n, penyelidikan asas rasaskan untuk mengemba
, kurikulum, tempat ngkan kepakaran bagi mem
kerja atau berasask bolehkan PPP memilih lalu
an sekolah an kerjaya yang bersesuaia
n.
Tujuan strategi Pelan Pembangunan
Profesionalisme Peribadi

membangunkan tahap keilm mendorong dan mengekal menyediakan ruang kepad


uan dan kepakaran PPP me kan minat serta komitmen a PPP merancang kemaju
lalui peningkatan ilmu penge PPP dalam profesion kegu an kendiri mengikut laluan
tahuan, kemahiran, dan kep ruan dengan memberikan kerjaya baharu
akaran dalam bidang PdP, k dorongan dan peluang sel
epimpinan dan pentadbiran, uas-luasnya kepada merek
serta kepakaran bidang khu a untuk membangunkan ta
sus pendidikan hap profesionalisme

Anda mungkin juga menyukai