Anda di halaman 1dari 17

PANDUAN MENULIS

LAPORAN KAJIAN

disediakan oleh
RADINHAZIZI BIN HANAPI
SMK Buloh Kasap
Segamat
ABSTRAK (m/s 3)

Ditulis dalam satu muka surat

Kandungan Abstrak:
 Objektif kajian
 Bilangan responden
 Kaedah kajian
 Dapatan kajian
 Cadangan
1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
LALU (m/s 4 dan….)

 Nyatakan masalah yang anda ingin perbaiki.


 Sikap klien yang membawa kepada
permasalahan itu.
 Refleksi diri anda tentang cara kaunseling,
pandangan terhadap klien, dan lain-lain yang
menjadi faktor timbulnya masalah itu.
 Refleksi diri termasuk juga penyataan latar
belakang dan pengalaman masalah kaunseling
yang dikaji.
2. FOKUS KAJIAN

 Fokus kepada satu isu yang dihadapi dalam


kaunseling dan terangkan masalah yang dihadapi
semasa pengoperasian, kenapa ia berlaku.
 Jika masalah ini tidak diselesaikan - Apakah
perkara-perkara yang dijangkakan berlaku?
3. OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Objektif Am:


 Ayat hendaklah berbentuk positif
Contoh:
Menangani masalah salah laku pelajar melalui sesi
kaunseling kelompok.
3.2 OBJEKTIF KHUSUS

 Objektif khusus perlu memenuhi syarat seperti


dapat diukur, boleh dilaksana, relevan, dan
menepati masalah yang dikaji.
 Contoh:
Objektif khusus kajian ini adalah:
a.
b.
c.
4. KUMPULAN SASARAN

 Satu kelompok klien yang anda kaji.


 Contoh: Guru yang mengajar Tingkatan 1 di PPG Sri
Aman.
 Huraikan secara ringkas deskripsi tentang kumpulan
sasaran klien .
5. PELAKSANAAN KAJIAN

5.1 Tinjauan Masalah

Huraikan secara terperinci masalah kajian


serta cara-cara anda mengumpul
maklumat, sama ada melalui pemerhatian
dalam sesi kaunseling, semasa klien
memberi respons kepada soalan anda,
temu bual, soal selidik, atau ujian pra,
dsbnya.
5.2 ANALISIS TINJAUAN MASALAH

Sediakan jadual atau apa-apa bentuk data


display untuk menunjukkan bahawa anda
telah mengumpul data/maklumat untuk
mengetahui punca, bagaimana masalah itu
timbul dan perkara-perkara lain yang
berkaitan dengan masalah yang dikaji.
5.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN

Tuliskan semua aktiviti, bahan-bahan


dan cara anda membuat pemerhatian
untuk menguji keberkesanan
tindakan/aktiviti yang anda telah
jalankan bagi menangani masalah yang
anda sedang kaji.
Contoh:
i) Sebanyak tiga aktiviti dijalankan untuk
mengatasi masalah tekanan guru:
a.
b.
c.
5.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN

II) Bahan-bahan yang digunakan:


a) Aktiviti 1 : …………
b) Aktiviti 2 : …………
c) Aktiviti 3 : …………

III) Instrumen dan langkah-langkah pemerhatian


yang berkesan dalam mengatasi masalah.
a) ……….
b) ……….
c) ……….
5.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN
/PENILAIAN

5.4.1 i) Pelaksanaan Aktiviti 1


Huraikan cara pelaksanaannya.
ii) Pemerhatian
# huraikan apa yang dilihat dalam
Aktiviti 1,
# respons klien
# perkara lain
iii) Refleksi
Huraikan apa yang guru rasakan dari
segi keberkesanan Aktiviti 1
5.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN
/PENILAIAN

5.4.2 Pelaksanaan Aktiviti 2


Huraikan cara pelaksanaannya.
i) Pemerhatian
# jadual pemerhatian
# perubahan sikap,
ii) Refleksi
Huraikan apa yang anda rasakan dari segi
keberkesanan aktiviti atau kegagalan Aktiviti
2 dan mengapa keadaan ini terjadi.
5.5 Refleksi Kajian

i. Penilaian Pencapaian Murid


(Terangkan cara anda mengumpul data/maklumat
untuk menilai keberkesanan tindakan (aktiviti-aktiviti
yang dijalankan) dan tuliskan analisis dapatan
tersebut. Jika anda telah menjalankan ujian pos atau
ujian-ujian lain anda boleh huraikan dapatannya)

ii. Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan


(Tuliskan rumusan)

iii. Refleksi tentang proses kaunseling yang telah


dijalankan secara keseluruhan.
(Tuliskan apa yang anda rasakan setelah semua
aktiviti atau tindakan dijalankan.)
6.Cadangan Untuk Kajian Seterusnya.

Beri cadangan aspek lain yang anda ingin kaji atau


aspek yang sama menggunakan tindakan/aktiviti
lain.
FORMAT PENULISAN LAPORAN
KAJIAN TINDAKAN
1) Tajuk Kajian
2) Penghargaan
3) Abstrak
4) Halaman Kandungan
5) Latar Belakang Kajian / Refleksi Masa Lalu
6) Isu Keprihatinan / Fokus Kajian
7) Objektif Kajian / Tujuan Kajian
8) Kumpulan Sasaran
FORMAT PENULISAN LAPORAN
KAJIAN TINDAKAN

9) Perancangan Tindakan
10) Pelaksanaan Tindakan
11) Dapatan Kajian
12) Refleksi
13) Cadangan Tindakan Seterusnya
14) Rujukan
15) Lampiran