Anda di halaman 1dari 18

Alamiyyah

Konsep Alamiyyah
• Sesuai untuk semua golongan atau tempat dan
sepanjang zaman
• Berasal dari perkataan al-’alam – sekalian alam/
sejagat
• Yusuf al-Qardhawi(1996): Alamiyyah-
antarabangsa. Islam sebagai risalah langit yang
diturunkan untuk seluruh manusia di muka bumi
• Zulkifli Ahmad (2001):Alamiyah bermaksud Islam
sebagai sebuah agama yang sesuai kepada semua
manusia tidak kira bangsa, tempat dan zaman.
‫يت لَ ُك ُم‬
ُ ‫ض‬ِ ‫علَ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر‬
َ ‫ت‬ ُ ‫ْاليَ ْو َم أ َ ْك َم ْل‬
ُ ‫ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم‬
‫اْل ْس ََل َم ِدينًا‬ ِْ
• Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi
kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan
nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah
redhakan Islam itu menjadi agama untuk
kamu.
• Al-Maidah: ayat 3
Prinsip Alamiyyah
• Manusia adalah sebaik-baik kejadian-akal
• Memakmurkan alam ini mengikut ketetapan
Allah-sama taraf kecuali orang bertakwa
• Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan
mencegah kemungkaran-amar makruf nahi
mungkar
• Islam menjamin hak asasi manusia-peraturan
dan undang2
Hak
kemanusiaan

Nilai-nilai Diplomasi
murni dalam Islam

Toleransi Taaruf dalam


dalam Islam Islam

Takaful Tafahum
dalam Islam dalam Islam
Hak Kemanusiaan
• Persamaan, kebebasan dan penghormatan
sesama manusia
• Persamaan – semua manusia mempunyai
kedudukan yang sama kecuali oang yang
bertakwa
• Kebebasan – hak dan kepentingan orang lain
harus dihormati
• Penghormatan – menghormati perbezaan
pendapat, warna kulit dan sebagainya
Diplomasi dalam Islam
• Negosiasi yang dilakukan oleh seorang
diplomat yang mewakili sebuah negara dalam
hubungannya dengan negara lain
• Tidak berperang kecuali setelah disampaikan
dakwah, jika menolak islam, maka perlu
tunduk kepada sistem Islam seperti
pembayaran jizyah, jika tidak patuh, barulah
diperangi
Contoh diplomasi zaman Rasulullah
• Isi perjanjian Hudaibiyyah
- Genjatan senjata Mekah dan Madinah selama
10 tahun
- Jika ada warga Madinah yang menyeberangi
Mekah tanpa kebenaran walinya, maka akan
dikembalikan
- Jika ada warga Madinah yang menyeberangi
Mekah, maka tidak boleh kembali ke Madinah
Taaruf

• Bahasa : berkenalan / saling mengenali


• Istilah : Perkenalan yang dianjurkan dalam Islam dan
tidak melanggar batas-batas syariat
• “Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami telah
menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami
telah jadikan kamu bangsa pelbagai suku dan puak
supaya kamu berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia
kamu di sisi Allah ialah orang yang tinggi takwanya di
antara kamu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mendalam Pengetahuannya”
• Surah al-Hujurat : 50 :13
• “Sesungguhnya setiap orang beriman adalah
bersaudara maka perbaikilah hubungan sesama
saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya
kamu mendapat rahmat” (Hujurat:10)
• Sabda Rasulullah
“Kamu melihat setiap orang mukmin itu berkasih
sayang seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota
badan sakit, nescaya anggota-anggota lain turut
merasainya dengan berjaga malam dan demam” HR
Bukhari dan Muslim
Tafahum

• Bahasa : saling memahami


• Saling memahami antara satu sama lain
• Bila saling memahami, setiap individu akan
mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-
masing
• Dengan ini, individu ini akan saling melengkapi
antara satu sama lain
Takaful

• Bahasa : menjaga, memelihara dan menjamin


• Saling bantu-membantu antara satu sama lain
• “Saling bantu membantulah kamu dalam
perkara kebajikan dan takwa dan janganlah
kamu bekerjasama dalam perkara dosa dan
permusuhan”
• Contoh : Insurans
Konsep takaful di zaman Rasulullah

• Sistem aqilah- setiap ahli sama ada ansar atau muhajirin menyediakan
tabung kewangan yang dikenali sebagai ‘kunz’ dan bertujuan untuk
membantu mana-mana ahli yang terlibat dengan pembunuhan tidak
sengaja dan membebaskan orang tawanan.
• Sistem qasamah- bayaran pampasan kepada keluarga si mati sekiranya
pembunuh tidak dapat kerana kekurangan bukti dan saksi
• Sistem muwalah- bayaran diat
• Kontrak daman dan kafalah- jaminan yang diberikan A kepada B dalam hal-
hal yang ada hubungan dengan tanggungjawab sehari-hari
Toleransi dalam Islam
• Toleransi dalam bab masyarakat dan sosial, tetapi tidak bagi akidah
• Misalnya, adat Melayu diamalkan bersesuaian dengan agama Islam

• Kata orang Quraisy “Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami


beribadah kepada Tuhanmu dan kalian (muslim) juga beribadah
kepada Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan
agama kita. Apabila ada sebagaian dari ajaran agamamu yang lebih
baik (menurut kami) dari tuntunan agama kami, kami akan amalkan
hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari
tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya.” (Tafsir Al
Qurthubi, 14: 425).
.‫عا ِب ُدونَ َما أ َ ْعبُ ُد‬ َ ‫ َو ََل أَنت ُ ْم‬. َ‫ ََل أ َ ْعبُ ُد َما ت َ ْعبُ ُدون‬. َ‫قُ ْل يَا أَيُّ َها ْال َكافِ ُرون‬
‫ين‬
ِ ‫ي ِد‬ َ ‫ل‬ِ ‫و‬
َ ‫م‬
ْ ُ
‫ك‬ ُ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫د‬
ِ ‫م‬
ْ ُ
‫ك‬ َ ‫ل‬ .‫د‬ُ ُ ‫ب‬ ‫ع‬
ْ َ ‫أ‬ ‫ا‬‫م‬َ َ‫ون‬‫د‬ُ ‫ب‬
ِ ‫ا‬‫ع‬َ ‫م‬
ْ ُ ‫ت‬ ‫ن‬َ ‫أ‬ َ
‫َل‬ ‫و‬
َ .‫م‬ْ ُّ ‫ت‬ ‫د‬َ ‫ب‬ ‫ع‬
َ ‫ا‬‫م‬َّ ٌ
‫د‬ ‫ب‬
ِ ‫ا‬‫ع‬َ ‫َا‬ ‫ن‬َ ‫َو ََل أ‬

“Katakanlah (wahai Muhammad kepada orang-


orang kafir), “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak
akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan
kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang
kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula)
menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”.
(QS. Al-Kafirun: 1-6)
Nilai-nilai murni
• Penerapan dan pengamalan nilai-nilai murni
dalam diri
• Contohnya tepati masa, tidak mengumpat dan
saling memaafkan
JOM REHATKAN MINDA
SEKIAN,
TERIMA
KASIH