Anda di halaman 1dari 11

SOALAN TUTORIAL

( EDU 3083 )
ASAS KEPIMPINAN DAN
PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

DISEDIAKAN OLEH :
HEMANANTHINI A/P KRISHNAN
Buktikan bahawa
kerjaya guru merupakan
suatu bidang kerjaya
yang professional.

Your Logo or Name Here


❖ Menurut Sufiah Hussein dalam Esah Sulaiman (2
003),  menakrifkan sebagai satu nilai berkait
rapat dengan fungsi pekerjaan seseorang dalam
mencapai keberkesanan produktiviti, kecekapan
dan kebertanggungjawaban.
❖ Menurut Hedderdof dalam Esah Sulaiman (2003)
KONSEP pula, profesionalisme bermaksud satunilai yang
murni jika individu itu mengamalkan
PROFESIONALISME tanggungjawanya dengan penuh dedikasi
dantidka mementingkan diri atau suka memilih
pekerjaan.
❖ Bagi profesion perguruan,
seorang pengetua/guru besar perlu berusaha
meningkatkan profesionalismenya dari semasa
Profesionalisme ialah satu set ciri, pengetahu ke semasadan sentiasa memberi khidmat yang
an,  terbaik.
kepakaran, sikap dan nilai dalam sesuatu 
profesion. Sifat dedikasi terhadap kerja
dan tidak mementingkan diri sendiri juga
menunjukkanciri profesioanalisme. 

Your Logo or Name Here


CIRI-CIRI PEKERJAAN PROFESIONAL

Mementingkan
Mutu
Pekerjaan Banyak Pakar Dalam Mendapat Perkhidmatan
tersebut unik Menggunakan Bidang Latihan Khusus. Serta Dedikasi
dan penting Keupayaan Pekerjaannya Terhadap Kerja.
Intelek Dan Mempunyai
Autonomi
Semasa
Menjalankan
Tugas.

Your Logo or Name Here


CIRI-CIRI PEKERJAAN PROFESIONAL

Merupakan Ahli  Mematuhi kod Bertanggungjaw


Kepada etika yang ab terhadap
Autonomi Yang ditentukan oleh semua
Menentukan organisasi keputusan yang
Nilaitaranya.  profesion dibuatnya
tersebut. 

Your Logo or Name Here


Adakah Kerjaya Guru Suatu bidang Kerjaya Yang
Profesional?
Pakar Dalam Bidang
Pekerjaannya Dan
Mempunyai
Perkhidmatan Yang Banyak Menggunakan Autonomi semasa
Unik Dan Penting Keupayaan Intelek menjalankan tugas. 

• Sesebuah pekerjaan yang • Memerlukan keupayaan intelek • Pekerjaan yang


profesional mestilah merupakan yang tinggi profesional juga
pekerjaan yang unik dan penting, memerlukan seorang
sama ada kepada masyarakat • Tugas guru contohnya yang pakar dalam suatu
atau negara. merupakan suatu pekerjaan yang bidang tersebut dan
perlu ada intelek yang tinggi agar benar-benar mahir
guru-guru dapat menyampaikan dalam bidangnya.
ilmu dengan berkesan.

Your Logo or Name Here


Merupakan Ahli
Kepada Autonomi Yang
Menentukan
 Mementingkan Mutu Nilaitaranya.
Mendapat Latihan Perkhidmatan Serta
Khusus. Dedikasi Terhadap Kerja. 
• Bidang kerja profesional adalah
pekerjaan yang penting dan harus • Seseorang yang terlibat dalam
• Bidang profesional memerlukan pekerjaan profesional mestilah
dilakukan dengan betul.
seseorang pekerja yang rajin, menjadi ahli kepada organisasi
• Oleh itu, seseorang haruslah cekap dan dedikasi terhadap di mana mereka bekerja.
mendapat latihan ikhtisas terlebih kerjanya.
dahulu sebelum menceburkan diri • Ahli dalam organisasi itu pula
• Sikap ini akan menjamin kualiti terikat dengan autonomi
dalam bidang tersebut.
kerana mementingkan mutu dan organisasi yang akan
• Latihan ikhtisas ini membolehkan perkhidmatan yang cemerlang menentukan peraturan-
mereka mahir dan faham merupakan ciri penting dalam peraturan yang harus dipatuhi
tanggungjawab yang harus mereka pekerjaan profesional. oleh semua ahli organisasi.
pikul semasa melaksanakan tugas
mereka. • Peraturan-peraturan tersebut
diwujudkan demi mengawal
kualiti perkhidmatan.

Your Logo or Name Here


6
Adakah Kerjaya Guru Suatu bIdang Kerjaya Yang
Profesional?
Mematuhi Kod Etika Yang Bertanggungjawab
Ditentukan Oleh Terhadap Semua
Organisasi profesion Keputusan Yang
tersebut.  Dibuatnya.  
• Setiap jenis profesion
• Tanggungjawab tersebut bukan hanya
mempunyai kod etika
meliputi tugas-tugas yang mesti
tersendiri dan berlainan
dilaksanakannya tetapi turut
dengan profesion yang lain.
merangkumi segala keputusan-
• Namun begitu, tujuannya keputusan yang telah dibuat.
adalah sama, iaitu untuk
• Jika seseorang itu bertanggungjawab
membolehkan seseorang
terhadap keputusan yang dibuatnya,
pekerja itu mematuhi garis
maka jelaslah bahawa sesuatu kerja
panduan dan dasar etika
itu mempunyai ciri-ciri pekerjaan atau
yang telah ditetapkan oleh
profesion yang profesional. 
organisasi. 

Your Logo or Name Here


KESIMPULAN
✓ Jawatan guru memang layak dianggap satu pekerjaan profesional.
✓ Hal ini tidak boleh dipertikaikan lagi kerana, ciri-ciri pekerjaan ini banyak
mengandungi ciri-ciri sebuah pekerjaan yang profesional.
✓ Mungkin sesetengah orang yang tidak terlibat dalam profesion ini
menganggap pekerjaan ini tidak profesional kerana tugas guru hanya
mengajar sahaja.
✓ Sekiranya mereka terlibat secara langsung dalam pekerjaan ini, barulah
mereka sedar bahawa seorang guru bukan hanya perlu mengajar, tetapi perlu
juga melakukan banyak tugas lain yang bukannya senang untuk dilakukan
oleh orang yang tidak berpengalaman. 

Your Logo or Name Here


Your Logo or Name Here 10
TERIMA
KASIH